Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Sitemap

Najaarsbericht 2019 Blz. 1  
Najaarsbericht 2019 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Samenvatting beleid en financiën Blz. 6  
Beleid Blz. 7  
Samenvatting beleid Blz. 8  
Financiën Blz. 9  
Algemeen Blz. 10  
Financieel beeld na Najaarsbericht 2019 Blz. 11  
Voorstellen Najaarsbericht 2019 Blz. 12  
Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid Blz. 13  
Ambitie Blz. 14  
Doelstellingen Blz. 15  
Programma Binnenstad Blz. 16  
B19 | Acquisitie & pandenbank Blz. 17  
B19 | Kunst in Openbare Ruimte Blz. 18  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 19  
B19 | Pilot "Wet Blue" Blz. 20  
B19 | Vergroenen Binnenstad Blz. 21  
B19 | Weekmarkt naar Raadhuisplein Blz. 22  
Programma Duurzaamheid Blz. 23  
B19 | Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde Blz. 24  
B19 | Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken" Blz. 25  
B19 | Opstellen Duurzaamheidsagenda Blz. 26  
B19 | Starten met bewustwordings-publiekscampagne Blz. 27  
Programma Economie Blz. 28  
B19 | Ontwikkeling Haven 8 Blz. 29  
Programma Veiligheid Blz. 30  
B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs Blz. 31  
B19 | Activiteiten Veiligheidsplan Blz. 32  
B19 | De wijk in tijdens/na incidenten Blz. 33  
B19 | Integriteitsbeleid incl. borging in teams Blz. 34  
B19 | Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken Blz. 35  
B19 | Meer en betere meldingen Blz. 36  
B19 | Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan Blz. 37  
B19 | Project Wijk GGZ Blz. 38  
B19 | Symposium Veilig Waalwijk Blz. 39  
B19 | Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen Blz. 40  
B19 | Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen Blz. 41  
B19 | Communicatie kalender en campagne Blz. 42  
Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
Bestuur Blz. 45  
B19 | Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk Blz. 46  
Burgerzaken Blz. 47  
B19 | Digitaal aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten Blz. 48  
B19 | Invoeren van Whatsapp als communicatiekanaal Blz. 49  
B19 | Uitbreiding van mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente Blz. 50  
B19 | Verbeteren van informatie aan de inwoners Blz. 51  
Financiën Blz. 52  
B19 | Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar Blz. 53  
Financiële afwijkingen Blz. 54  
Beleidsveld 1 | Veiligheid Blz. 55  
Doelstellingen Blz. 56  
Fysieke & integrale veiligheid Blz. 57  
B19 | Communicatiekalender TLTH Blz. 58  
B19 | Samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en de OMWB verder verbeteren Blz. 59  
Financiële afwijkingen Blz. 60  
Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 61  
Doelstellingen Blz. 62  
Duurzaam en innovatief Blz. 63  
B19 | Regionale gebiedsontwikkeling N261 Blz. 64  
Economische bereikbaarheid Blz. 65  
Stedelijke omgeving Blz. 66  
Financiële afwijkingen Blz. 67  
Beleidsveld 3 | Economie Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven Blz. 70  
B19 | Samenwerking in Midpoint Brabant Blz. 71  
Regionaal werkgelegenheidscentrum Blz. 72  
B19 | Beoordelen (ruimtelijke) initiatieven Blz. 73  
B19 | Hosten evenementen Blz. 74  
B19 | Regionaal Bureau voor Toerisme Blz. 75  
Financiële afwijkingen Blz. 76  
Beleidsveld 4 | Onderwijs Blz. 77  
Doelstellingen Blz. 78  
Onderwijs Blz. 79  
B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs Blz. 80  
B19 | Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Blz. 81  
B19 | Inpandige uitbreiding Teresiaschool Blz. 82  
B19 | Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ Blz. 83  
B19 | Start bouw Kindcentrum Zanddonk Blz. 84  
B19 | Uitvoeren MIP 2015-2020 Blz. 85  
B19 | Uitvoering Waalwijk Taalrijk (3 pijlers) Blz. 86  
Financiële afwijkingen Blz. 87  
Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 90  
B19 | Speelruimteplan openbare ruimte Blz. 91  
Sportaccommodaties Blz. 92  
B19 | Green deal Sportvelden Blz. 93  
B19 | Stimuleren gezonde sportkantine's en rookvrije sportparken Blz. 94  
Sportbeleid Blz. 95  
B19 | Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches Blz. 96  
B19 | Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 97  
B19 | Scannen van de financiële positie en organisatiekracht van verenigingen Blz. 98  
Cultuur erfgoed & lokale media Blz. 99  
B19 | Pilot "Wet Blue" Blz. 100  
Cultuurpresentatie Blz. 101  
B19 | Cultuur Loper Blz. 102  
B19 | Kunst in Openbare Ruimte Blz. 103  
Financiële afwijkingen Blz. 104  
Beleidsveld 6 | Sociaal domein Blz. 105  
Doelstellingen Blz. 106  
Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein Blz. 107  
B19 | Doorontwikkeling TWIJZ Blz. 108  
B19 | Doorontwikkeling informatieverstrekking Blz. 109  
B19 | Inzet schakelfunctie Blz. 110  
B19 | Inzetten op meer preventie Blz. 111  
B19 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg Blz. 112  
B19 | Uitwerking Taskforce kindermishandeling Blz. 113  
B19 | Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg Blz. 114  
Sociale veerkracht Blz. 115  
B19 | Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 116  
B19 | Mobility Mentoring Blz. 117  
B19 | Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers Blz. 118  
B19 | Project Wijk GGZ Blz. 119  
B19 | Structureel budget IASD Blz. 120  
B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken Blz. 121  
B19 | WMO voorzieningen Blz. 122  
B19 | Grip op Geld project Blz. 123  
Financiële afwijkingen Blz. 124  
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 125  
Doelstellingen Blz. 126  
Beheer openbare ruimte Blz. 127  
B19 | Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart Blz. 128  
Milieu Blz. 129  
B19 | Ecologische verbindingszones Blz. 130  
Volksgezondheid Blz. 131  
B19 | Terugdringen (en zoveel mogelijk voorkomen) van overgewicht bij jongeren Blz. 132  
B19 | Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie Blz. 133  
Financiële afwijkingen Blz. 134  
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
Volkshuisvesting Blz. 137  
B19 | Continueren startersleningen Blz. 138  
B19 | Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid Blz. 139  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 140  
B19 | Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Blz. 141  
B19 | Opstellen nieuw woonbeleid Blz. 142  
B19 | Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade Blz. 143  
B19 | Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen Blz. 144  
B19 | Stimuleren voorlichting over woningaanpassing Blz. 145  
Ruimtelijke ordening Blz. 146  
Gebiedsgericht werken Blz. 147  
Financiële afwijkingen Blz. 148  
Majeure projecten Blz. 149  
Insteekhaven Blz. 150  
GOL Blz. 151  
Museum Plus Blz. 152  
Budgetoverhevelingen Blz. 153  
Verloop budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 Blz. 154  
Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020 Blz. 155  
Begrotingswijzigingen 2019 en 2020 Blz. 156  
Begrotingswijziging 2019 Blz. 157  
Belangrijkste reserves Blz. 158  
Belangrijkste reserves Blz. 159  
Kredieten Blz. 160  
Overzicht afgesloten kredieten Blz. 161  
Overzicht afgesloten kredieten IUP Blz. 162  
Overzicht afgesloten kredieten Blz. 163  
Nacalculatie afgesloten kredieten Blz. 164  
Nacalculatie afgesloten kredieten Blz. 165