Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Doelstellingen

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

 • Onze onderwijshuisvestiging is voldoende, passend bij de vraag en bereikbaar.

Lokaal Educatieve Agenda

 • Vergroten taalvaardigheid en ontwikkelkansen bij inwoners
  • 20 % minder taalachterstand
  • talent optimaal benutten: taalvaardigdheid en ontwikkelkansen bevorderen
  • Voor- en vroegschoolse educatie organiseren en stimuleren dat alle peuters naar een voorschool gaan

 • Ouders betrekken bij onderwijs
  toename van 20% deelname educatief partnerschap

 • Het versterken van de samenhang en afstemming tussen Veiligheid, Passend Onderwijs, Jeugdhulp en Jeugdbeleid
  • optimale (preventieve) ondersteuning aan kwetsbare kinderen
  • daling van het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Verbinden jongeren aan Waalwijk tijdens en na de studie

 • Stoppen van de braindrain
  We willen jongeren tijdens en na hun studie binden aan Waalwijk. Dit willen we bereiken door het verbeteren van de binding van het onderwijsaanbod aan Waalwijk.
  • er zijn voldoende en aantrekkelijke stageplaatsen in Waalwijk
  • we leggen strategische verbindingen met onderwijsinstellingen in onze omgeving
14. Absoluut verzuim (per 1.000 inw. 5-18 jr) (BBV)

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".15. Relatief verzuim ( per 1.000 inw. 5-18 jr) (BBV)

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".16. Voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) (BBV) (in %)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Onderwijs

Onderwerp/NJB13 Gymvervoer Kindcentrum Zanddonk
Productnummer en naam

407
954

Huisvesting bijzonder basisonderwijs
Mutaties reserves beleidsveld 4
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  17

V  17

       
Saldo 0        
Toelichting

In oktober 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van de nieuwbouw van Kindcentrum Zanddonk. Dit betreft huisvesting voor de basisscholen Pater van der Geld, OBS van der Heijden en MIKZ Kinderopvang. In verband met de, eerder dan gepland, sloop van de gymzaal is door het college in februari 2019 een besluit genomen over dekking van de niet geraamde kosten van het gymvervoer voor de leerlingen van beide scholen. De kosten van gymvervoer bedragen € 34.400 en zouden via het Voorjaarsbericht worden geraamd en ten laste moeten komen van de reserve Onderwijshuisvesting. In de 1e kwartaalswijziging is reeds een bedrag geraamd van € 17.000 opgenomen. Het resterende bedrag van € 17.400 dient nog geraamd te worden in 2019.

Maatregel

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
De kosten voor een bedrag van € 17.400 kunnen ten laste worden gebracht van de reserve Onderwijshuisvesting (913012).