Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Doelstellingen

Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein

 • Niet geïndiceerde zorg bevorderen
  Herijking koers sociaal domein en het gebruik maken van lokale zorg initiatieven.
 • Voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen
  Veilig en gezond opgroeien van kinderen en herijking koers sociaal domein. Realiseren van een sluitende aanpak zodat iedere jongere tenminste een opleiding volgt of een dagbesteding / werk heeft. Iedere jongere die het nodig heeft krijgt passende ondersteuning en/of zorg. Er zijn geen thuiszitters.
 • Optimaliseren toegang sociaal domein
  Herijking koers sociaal domein en reorganisatie TWIJZ. Aansluiting jeugdhulp passend onderwijs. Digitalisering toegang sociaal domein.
 • Innovatie jeugdhulp 
  Gebruik maken van lokale zorg initiatieven, herijking koers sociaal domein en digitalisering toegang sociaal domein. Versterken van de lokale ondersteuningsinitiatieven in Waalwijk.
 • Eenzaamheid daalt in Waalwijk
16. Voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) (BBV) (in %)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"18. % Jongeren met een delict voor de rechter (BBV)

19. % Kinderen in uitkeringsgezin (BBV)

20. Netto arbeidsparticipatie (BBV) (in %)

21. Werkloze jongeren (BBV) (in %)

22. Personen met een Bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV)

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.23. Lopende re-integratievoorzieningen ( per 1.000 inw.15-65jr) (BBV)

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar24. Jongeren met jeugdhulp (% van jongeren tot 18 jaar) (BBV)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.25. % Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.


percentage 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
Waalwijk 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
M50 1,1 % 1,1 % 1 % 1 % 1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

26. Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.


percentage 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
Waalwijk 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 %
M50 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

27. Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners) (BBV)

Sociale veerkracht

 • Samenkracht en burgerparticipatie vergroten
  • vergroten sociale cohesie
  • verhogen participatie/vrijwilligers Waalwijk

 • Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk
  • we willen de uitstroom bevorderen van de participatiewet
  • we zorgen voor voldoende beschermde werkgelegenheid
  • de jeugdwerkloosheid neemt af
  • we willen dat het besteedbaar inkomen van alle Waalwijkse gezinnen minimaal boven de armoedegrens ligt

 • Maatschappelijke participatie en inclusie (meedoen): onze inwoners doen volwaardig mee in de samenleving

 • Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren
  • we streven naar een adequaat voorzieningen niveau. Daarnaast is vroegsignaleren en het ondersteunen van verwarde personen belangrijk.  Daarnaast begeleiden en faciliteren we vrijwilligers en mantelzorgers.

 • Jongeren functioneren sociaal en economisch zelfstandig
  • verhogen participatiegraad door onderwijs of werk

 • Integratie Vergunninghouders
  • In het najaar van 2018  wordt een plan van aanpak integratie vergunninghouders 2018- 2020 vastgesteld. In dit plan zal de succesvolle aanpak van de HOBtrajecten via Baanbrekers worden  voortgezet en verder ontwikkeld.
  • Waalwijk zal actief meedoen in de ontwikkeling van de pilot integrale aanpak  inburgering Hart van Brabant, in ontwikkeling en uitvoering.

 • Vroegsignaleren en ondersteunen van verwarde personen
  We werken aan een sluitende ketenaanpak rondom personen met verward gedrag in gemeente Waalwijk. De cijfers laten zien dat er ook in Waalwijk een forse stijging van het aantal incidenten met verwarde personen is. De problematiek vraagt om een integrale aanpak, waarbij we een koppeling maken tussen diverse domeinen binnen de gemeente en samen met maatschappelijke partners opereren.
  • De aanpak moet onder andere leiden tot toename van het aantal meldingen over mensen met verward gedrag, een afname van overlast en het ondersteunen van verwarde personen en betrokkenen.

 • We zijn sinds 2012 'dementievriendelijke gemeente' en willen dit blijven
  Het aantal ouderen met psychogeriatrische problemen zal naar verwachting ook in de komende decennia blijven stijgen. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is een grote wens van mensen met dementie en hun mantelzorgers; de gemeente Waalwijk wil dit stimuleren. 


43. Zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder (per 1.000 inwoners van 75 jaar en ouder)

59. Maatschappelijke participatie (score 0-100)

Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Integratie sociaal domein

Onderwerp/NJB24 Salariscompensatie subsidiesector
Productnummer en naam 604 Sociaal-cultureel werk
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  28

       
Saldo V  28        
Toelichting

Het in de begroting 2019 geraamde budget voor salariscompensatie van de subsidiesector is in 2019 niet volledig benodigd.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 28.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB25 Activiteiten dementieconsulent
Productnummer en naam 606 Ouderenbeleid
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  18

       
Saldo V  18        
Toelichting

Doordat er in 2019 niet het volledige jaar een dementieconsulent is geweest, is het in de begroting geraamde budget in 2019 niet volledig ingezet. Op dit moment is gestart met de werving van een nieuwe consulent. De verwachting is in 2020 het volledige jaar een dementieconsulent te hebben, waardoor het budget van 2020 wel volledig gebruikt zal worden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 18.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB26 Huur H. Chabotstraat 70
Productnummer en naam 606 Ouderenbeleid
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  21

       
Saldo N  21        
Toelichting

Dit pand wordt op dit moment niet verhuurd waardoor de in de begroting geraamde huuropbrengsten niet gerealiseerd worden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 21.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB27 Inwonerspanel
Productnummer en naam 608 Samenlevingsopbouw
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  15

       
Saldo V  15        
Toelichting

Het Inwonerspanel zal dit jaar naar verwachting minimaal vier keer op verschillende actuele onderwerpen haar leden raadplegen. Daarbij zijn/worden dit jaar veel minder kosten gemaakt dan begroot. Volgend jaar willen we onder andere door de inzet van social media het inwonerspanel extra aandacht geven, waardoor we het budget voor 2020 wel zullen gaan gebruiken.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 15.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB28 Afwikkeling openstaande zaken met Stichting Jongerencentra Waalwijk (SJW) De Tavenu 2012-2018
Productnummer en naam 609 Jeugdwerk
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

N  47

 

N  3

 

N  3

 

N  3

 

N  3

Saldo V  47 N  3 N  3 N  3 N  3
Toelichting

In maart 2019 is door het college een besluit genomen over de afwikkeling van de openstaande zaken met Stichting Jongerencentra Waalwijk (SJW). Met SJW wordt al enige jaren een discussie gevoerd over de financiële afwikkeling rond de verbouwing van de Tavenu. De gemeenteraad heeft hierover in 2009 én 2010 besluiten genomen, om SJW een geldbedrag te lenen om de gewenste verbouwing mogelijk te maken. De verbouwing is in 2012 afgerond, waarna de nieuwe ruimten in gebruik zijn genomen. Echter sindsdien is er discussie over (de betaling van) de kapitaallasten, resterende bouwkosten (meerkosten), het nieuwe huurbedrag en huurcontract waarin een en ander zou worden verwerkt. Met SJW is tot de volgende financiële afwikkeling gekomen:
- de kapitaallasten niet te indexeren, maar voor de gehele periode van 28 jaar te handhaven op een bedrag van € 18.121;
- over 2012 de kapitaallasten met 2/3e te verminderen;
- op het herberekende openstaande bedrag € 20.000 in mindering te brengen als handreiking discussie verbouwingskosten;
- herziening van het huurcontract per 1 januari 2019

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 44.915 in 2019 (betreft bijdrage verbouwing t/m 2018) en een structureel nadeel van € 2.542 met ingang van 2019.

 

 

Onderwerp/NJB29 Voordeel Peuteropvang
Productnummer en naam 610 Kinderopvang
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  335

 

       
Saldo V  335        
Toelichting

Het incidentele voordeel op dit product wordt veroorzaakt door de volgende 3 mutaties:

Een bedrag van € 113.839 heeft betrekking op restitutie van subsidie op basis van het collegebesluit 11 juni 2019 over de vaststelling van de subsidie Mikz en De Kindereijk. Dit is het gevolg van de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 en de hiermee gewijzigde financieringssystematiek.

Een bedrag van € 72.448 in verband met notitie en uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 vastgesteld in het college op 5 februari 2019. Budget is niet uitgegeven in verband met uitstel van het landelijk beleid peuteropvang.

Een bedrag van € 148.642 in verband met notitie en uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 vastgesteld in het college 5 februari 2019. Budget is niet uitgegeven in verband met uitstel van het landelijk beleid peuteropvang.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 335.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB30 Handhaving wet Kinderopvang
Productnummer en naam 610
915
Kinderopvang
Algemene baten en lasten
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  20
V  20

N  20
V  20
N  20
V  20
N  20
V  20
N  20
V  20
Saldo 0 0 0 0 0
Toelichting

Vanaf 2019 is er structureel extra geld beschikbaar voor gemeenten voor de taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en de intensivering van de inspecties van gastouders. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor innovatie of extra toezicht.
In 2019 hebben we vanuit deze middelen € 20.000 structureel extra ontvangen (oormerking septembercirculaire 2018 Gemeentefonds). Het bedrag zetten we in op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van handhavingstaken van onze gemeente.

Maatregel

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
De begroting 2019 aanpassen: structurele extra middelen van € 20.000 als budget ramen op het product 610 Kinderopvang.

 

 

Onderwerp/NJB31 Ieder kind verdient een toekomst
Productnummer en naam 615 Armoedebeleid
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  75        
Saldo V  75        
Toelichting

In januari 2019 heeft de raad het Beleidsplan ‘Samen uit Armoede’ vastgesteld. In het beleidsplan zijn o.a. voorstellen gedaan voor de structurele inzet van de zogenaamde Klijnsma middelen vanaf 2019. De Klijnsma middelen zijn middelen die de gemeenten ontvangen om armoede bij kinderen te bestrijden.
Voor het project ‘Ieder kind verdient een toekomst’ is structureel een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor de kosten van het gebruiken van de methodiek van de stress-sensitieve aanpak (mobility mentoring) en het aantrekken van een coach generatie-armoede voor de begeleiding van de gezinnen.
Na de besluitvorming door de raad in januari 2019 is volop ingezet om in samenwerking met de Universiteit van Tilburg een aanpak te ontwikkelen. Om deze reden  is het aantrekken van de coach generatie-armoede uitgesteld tot het vierder kwartaal van 2019. Uiterlijk 1 januari 2020 start het project. Met de werving van de coach wordt gestart. Om deze reden is groot deel van de middelen niet besteed in 2019.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 75.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB32 Project Grip op Geld
Productnummer en naam 615  Armoedebeleid
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  18

       
Saldo V  18        
Toelichting

De scholen hebben in februari 2019 besloten dit schooljaar geen uitvoering te geven aan het project Grip op Geld. De scholen hebben onderzocht of ze de debatlessen zelf konden verzorgen. Uiteindelijk bleek dat daar zoveel bij komt kijken dat er toch gebruik gemaakt zou worden van de deskundigheid van de organisatie Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). DKJL bleek in de week van het geld niet meer beschikbaar te zijn. De middelen die bestemd waren voor de uitvoering van het project zijn in 2019 niet benodigd. Het niet doorgaan van het project in 2019 is aan de orde geweest in de collegevergadering van 12 maart 2019.
In 2019 is een start gemaakt om in 2020 het project Grip op geld wel uit te kunnen voeren.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 18.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB33 Schuldhulpverlening
Productnummer en naam 615 Armoedebeleid
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder E, Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  127

       
Saldo V  127        
Toelichting

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is zelf de schulden op te lossen wordt door de gemeente een schuldhulpverleningstraject aangeboden. De uitgaven zijn de afgelopen jaren stabiel en zijn in 2019 lager dan het geraamde budget.  

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 127.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB34 Kwijtschelding
Productnummer en naam 615 Armoedebeleid
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  43

       
Saldo N  43        
Toelichting

De uitgaven voor het onderdeel kwijtschelding binnen het product Armoedebeleid zijn naar verwachting € 43.000 hoger dan het geraamde bedrag. De uitgaven voor kwijtschelding zijn lastig in te schatten omdat we hier weinig zicht op hebben. Aangezien er voor 2019 geen sprake is van gewijzigd beleid, ruimer of soberder, mag er verwacht worden dat de post kwijtschelding vergelijkbaar zou zijn met voorgaande jaren.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 43.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB35 Gemeentelijke bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers verrekenen met (taakstellende) oormerkingen vanuit het rijk (gemeentefonds)
Productnummer en naam 616
613
915
Uitstroombevordering
Participatiewet
Algemene baten en lasten
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder R. Bakker
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  709

       
Saldo V  709        
Toelichting

a. Begroting Baanbrekers
Op basis van de bijgestelde begroting 2019 van Baanbrekers is in de gemeentebegroting, middels het voorjaarsbericht, de gemeentelijke bijdrage bijgesteld naar een bedrag van € 3.409.000.
Met de tweede bestuursrapportage 2019 van Baanbrekers wordt aangegeven dat het verwacht resultaat voor 2019 zal uitkomen op en positief resultaat van € 1.544.000. Dit grotendeels als gevolg van een dalend aantal uitkeringsgerechtigden en een positieve bijstelling door het rijk van de definitieve BUIG budgetten voor 2019.
Vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers 2019 en op basis van deze nieuwe inzichten wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage Baanbrekers voor 2019 met een bedrag van € 643.000 (41,65%) neerwaarts bij te stellen.

b. Oormerkingen vanuit algemene uitkering inzake Participatiewet
In de primaire begroting 2019 zijn inzake de Participatiewet vanuit de algemene uitkering gemeentefonds een aantal oormerkingen van voor 2019 opgenomen en tevens worden de aan Baanbrekers door te betalen gelden van de Integratie Uitkering Sociaal Domein bijgesteld. Per saldo resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 66.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 709.000 in 2019.
De begroting 2019 aanpassen met een lagere bijdrage van € 643.000 en het saldo van € 66.000 van de oormerkingen (product 915) en de bijstellingen van de door te betalen rijksuitkeringen Participatiewet (producten 613 en 616).

 

 

Onderwerp/NJB36 Gehandicaptenzorg (exclusief Regiotaxi)
Productnummer en naam 633
634
Maatwerkvoorzieningen WMO
Maatwerkdienstverlening 18+ 
Budgethouder

Teammanager WIJZ 

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  20

V  6

       
Saldo N  14        
Toelichting

Op het gebied van gehandicaptenzorg dient er een kleine aanpassing te worden gedaan voor bedrag van €14.000 ten opzichte van een eerder gemelde afwijking in het voorjaarsbericht. De oorzaak hiervan is een hoger aantal aanmeldingen voor scootmobielen dan eerder is ingeschat. Daarnaast blijken de kosten voor woonvoorzieningen iets hoger te zijn dan eerder werd ingeschat. 

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 14.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB37 WMO 2015
Productnummer en naam 634 Maatwerkdienstverlening 18+ 
Budgethouder Teammanager WIJZ  Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  12

V  38

       
Saldo V  50        
Toelichting

Op het gebied van WMO 2015 ontstaat er ten opzichte van de begroting een positief voordeel van € 50.000. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn meevallers op de posten PGB begeleiding, overige maatwerkarrangementen ZIN en kortdurend verblijf ZIN. Dit omdat het daadwerkelijke zorgverbruik op deze posten tot nu toe lager is dan eerder geprognotiseerd werd.  

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 50.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB38 Huishoudelijke hulp
Productnummer en naam 634 Maatwerkdienstverlening 18+ 
Budgethouder Teammanager WIJZ  Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  307

V     35

       
Saldo N  272        
Toelichting

Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage welke is ingegaan per begin 2019 is het aantal cliënten op dit gebied enorm gestegen. Zo waren er in geheel 2018 851 unieke cliënten met een voorziening op het gebied van huishoudelijke hulp. Medio september 2019 waren dit er al 1.053. Dit betekent een stijging van 24%. De verwachting is dat deze stijging zich in de rest van dit jaar zal doorzetten. Als gevolg hiervan dient de eerdere prognose die werd gedaan in het voorjaarsbericht negatief bijgesteld te worden met €272.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 272.000 in 2019.
Bij het Voorjaarsbericht (als ook jaarrekeningcijfers 2019 bekend zijn) eventuele structurele bijstelling bezien.

 

Onderwerp/NJB39 Tweede herijkte begroting jeugdhulp 2019
Productnummer en naam 635 Maatwerk dienstverlening 18-
Budgethouder Teammanager WIJZ  Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  1.004

V      186

       
Saldo N     818        
Toelichting

Meerdere keren per jaar wordt er een prognose opgesteld om te monitoren op de begroting. In mei zijn de uitgaven voor de regionale kosten van jeugdzorg voor het jaar 2019 geprognosticeerd op basis van het eerste kwartaal. Deze prognose kwam voor de gemeente Waalwijk uit op een geprognosticeerd tekort van € 995.000.
In augustus is door de gastheergemeente Tilburg een nieuwe prognose opgesteld. Bij deze prognose wordt voor de gemeente Waalwijk voor 2019 een tekort van bijna € 2 miljoen verwacht.
Dit betekent een extra tekort van circa €1 miljoen ten opzichte van de eerste prognose. Hierover is begin september de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief nr. 59-19 geïnformeerd.
In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 staat het raadsvoorstel met het onderwerp “Tweede herijkte begroting Jeugdhulp 2019” geagendeerd. Hierbij worden de oorzaken, sturingsmogelijkheden en beheersmaatregelen met betrekking tot het verwachte tekort beschreven. Op basis van deze nieuwe jeugdhulpcijfers en inzichten is financieel de volgende vertaling voor onze gemeentebegroting te maken:
Het verwachte tekort voor de jeugdhulp voor 2019 wordt in de tweede herijkte begroting Jeugdhulp 2019 voor onze gemeente geprognosticeerd op een bedrag van € 1.998.669.
Bij de eerste herijking van de deelbegroting Jeugdhulp is reeds besloten om een tekort van € 994.890 te dekken uit de risicoreserve transities. In het raadsvoorstel voor de tweede herijkte begroting 2019 wordt voorgesteld om het resterende tekort ad. € 1.003.779 te dekken uit de risicoreserve transities 2019 voor een bedrag van € 185.742 en vanuit de Algemene Reserve (via resultaat 2019) voor een bedrag van € 818.037.

Maatregel

De financiële effecten als gevolg van de tweede herijkte begroting Jeugdhulp 2019 worden niet middels het Najaarsbericht 2019 verwerkt maar met begrotingswijziging nummer 2019031 welke separaat bij het raadsvoorstel “Tweede herijking begroting 2019 Regio Hart van Brabant 2019” aan de gemeenteraad is aangeboden. Resultaat wordt wel in het financieel beeld bij het Najaarsbericht 2019 meegenomen.