Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Opstellen nieuw woonbeleid

B19 | Opstellen nieuw woonbeleid
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

De huidige Woonvisie van de gemeente Waalwijk dateert uit 2010. In de tussentijd is wetgeving veranderd, heeft de woningmarkt een flinke crisis doorgemaakt en is weer opgebloeid en zijn er diverse regionale en lokale beleidsstukken vastgesteld die van invloed zijn op het woonbeleid. Dit vraagt om een  evaluatie van de Woonvisie en het opstellen van nieuw woonbeleid voor de gemeente Waalwijk. In 2019 gaan we samen met stakeholders nieuw woonbeleid voor de gemeente Waalwijk opstellen.Toelichting

G
Tijd

De Startnotitie is voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad. Begin september is een ontmoeting georganiseerd over het wonen in de gemeente Waalwijk, waarbij raadsleden, inwoners en marktpartijen met elkaar in gesprek zijn gegaan. Op korte termijn zal een concept Woonvisie ter inzage worden gelegd. Na verwerking van de inspraakreacties zal de Woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.