Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Doelstellingen

Bestuur

 • We voeren de strategische visie 'Samen werken aan de toekomst' uit
  In september 2017 is de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ in de raad vastgesteld. Hierin staan onze missie en de vier ambities verwoord waar aan we werken. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de uitvoering van de 25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid. 
  • twee keer per jaar worden bestuur en samenleving geïnformeerd over stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie.
  • organiseren de Waalwijkse LABS. 
  • 25 doelstellingen uit de strategische visie worden vertaald naar concrete acties en voorzien van middelen en dan opgenomen in de begroting.

 • Wij zijn een assertieve en proactieve speler in regionale-, provinciale-, landelijke- en internationale netwerken
  Daarmee zorgen we er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de bestuurlijke agenda's staan, want voor steeds meer van onze ambities is samenwerking met andere overheden nodig.  Passend bij de inhoud en omvang van de taak of opdracht, zoeken we  proactief de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt.  Dit doen we bijvoorbeeld via netwerken als de Langstraat, Regio Hart van Brabant, Midsize Brabant, het Platform Middelgrote Gemeenten, VNG en onze partnerstad Unna.
  • onze ambities en doelstellingen zijn bekend bij relevante externe netwerken.

 • Waalwijk kent een open en transparante bestuursstijl
  Een bestuursstijl waarbij we proactief de samenwerking opzoeken. Met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden (zie intergemeentelijke samenwerking).  We investeren daarom in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en daarbuiten (schaalvergroting). Daarnaast streven we ernaar de omschakeling te maken van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt.

Burgerzaken

De dienstverlening richting 2020 is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

 1. Dienstverlening is van ons allemaal
 2. Digitaal waar het kan en persoonlijk als het nodig is
 3. Onze dienstverlening is kanaalonafhankelijk
 4. Wij zijn altijd bereikbaar
 5. Wij werken van buiten naar binnen
 6. Wij werken proactief mee aan ontwikkelingen op het gebied van plaats-onafhankelijke dienstverlening

Binnen onze dienstverlening staan hostmanship, deskundigheid en doorlooptijd centraal. We behandelen de klant zoals we zelf behandeld willen worden waarbij we met onze deskundigheid de vraag, het verzoek of de melding afhandelen binnen een redelijke en voor de klant heldere doorlooptijd.

35. Digitale dienstverlening inwoners (score 0-10)

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners / burgers geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. De score is afkomstig uit het klantbelevingsonderzoek Burgerpeiling (BP) en de meting geeft zicht op de tevredenheid / waardering ten aanzien van de digitalisering van de dienstverlening / het digitaal aanbod. In de Burgerpeiling (kto) is o.a. aandacht voor hostmanship, het contactkanaal balie, telefoon / telefonie en post / schriftelijk en de online kanalen website, e-mail en social media.


36. Directe dienstverlening inwoners (score 0-10)

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.62. Verhuizing ontwikkeling succesratio (in %)

63. BRP ontwikkeling succesratio (in %)

64. Overlijden ontwikkeling succesratio (in %)

65. Melding openbare ruimte ontwikkeling succesratio (in %)

66. Evenementenvergunning ontwikkeling succesratio (in %)

Financiën

Duurzaam financieel beleid en beheer

 1. Een gezond evenwicht tussen eigen- en vreemd vermogen
 2. Voldoende weerstandsvermogen om de aanwezige risico’s te dekken
 3. Een zo laag mogelijke belastingdruk, c.q. woonlastendruk
 4. Een efficiënt werkende (beheer)organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij leggen de raad structureel sluitende begrotingen voor
 • Wij zetten in op continuering van het repressief toezicht door de Provincie
 • Aanvullend eigen vermogen dat in deze bestuursperiode ontstaat gebruiken wij in principe om de vermogenspositie te versterken
 • Bij elke investering stellen wij ons nadrukkelijk de vraag wat hiervan naar de toekomst toe de financiële gevolgen zijn
 • We streven naar een weerstandsratio van 1,4 (ruim voldoende) maar accepteren onder omstandigheden een ratio van tenminste 1,0
 • Wij doen geen voorstellen om belastingen met meer dan het inflatiepercentage te verhogen
 • Wij continueren bestaande maatregelen en onderzoeken nieuwe maatregelen om het betaalgemak voor inwoners en bedrijven te bevorderen
 • Wij betalen minimaal 85% van de facturen aan onze leveranciers binnen 30 dagen.
01. Formatie (fte per 1.000 inwoners) (BBV)

Het aantal fte per 1.000 inwoners.


02. Bezetting (fte per 1.000 inwoners) (BBV)

fte per 1.000 inwoners


03. Apparaatskosten (per inwoner) (BBV)

per inwoner


04. Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (BBV)

kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.


05. Overhead (% van totale lasten) (BBV)

% van de totale lasten.


Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Bestuur

Onderwerp/NJB01 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Productnummer en naam 001 Bestuursorganen: raad
Budgethouder Griffier Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  80 N  36 N  36 N  36 N  36
Saldo N  80 N  36 N  36 N  36 N  36
Toelichting

Op 1 januari 2019 is een nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van kracht en op 12 september 2019 heeft de raad de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 geamendeerd vastgesteld. In het oorspronkelijk raadsbesluit stond dat de extra kosten, voortvloeiend uit dit besluit en de verordening worden opvangen binnen het budget van de raad en dat vanaf 2020 deze kosten structureel worden meegenomen in de begroting. De financiële gevolgen van het amendement – het invoeren van een jaarlijkse vergoeding voor raadsleden voor verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (een eenmalige vergoeding voor de werkzaamheden van een maand) – zijn echter dusdanig dat deze voor 2019 niet kunnen worden opgevangen binnen het budget van de raad.

Vanaf 2019 dient het budget van dit productnummer structureel verhoogd te worden i.v.m.:

 • Verhoging toelage fractievoorzitters;
 • Jaarlijkse vergoeding voor raadsleden voor verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (een eenmalige vergoeding voor de werkzaamheden van een maand);
 • Vergoeding ziektekostenverzekering voor raadsleden;
 • Kosten scholing voor raadsleden en fractievolgers;
 • Kosten collectief abonnement beroepsvereniging (Vereniging voor Raadsleden) voor raadsleden en fractievolgers.
Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 80.000 in 2019 en met een structureel nadeel van € 36.000 met ingang van 2020.

 

Sub-beleidsveld Burgerzaken

Onderwerp/NJB02 Zaterdagopenstelling publiekszaken
Productnummer en naam 004 Publiekszaken
Budgethouder Teammanager Publiekszaken Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

N  50

V  50
     
Saldo   0      
Toelichting

In het coalitieprogramma 2018- 2022 ‘Samen duurzaam vooruit’ is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de openstelling op zaterdag van de publieksbalie. Hierbij is vastgelegd dat er na 1 jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie kan nog niet worden opgestart want het jaar is nog niet voorbij. Voorgesteld wordt om de proef vooralsnog te continueren tot de evaluatie is afgerond. Dit kan alleen als er voor 2020 middelen beschikbaar worden gesteld; net zoals in het oorspronkelijke voorstel komen deze ten laste van de Beleidsreserve. Mocht uit de evaluatie blijken dat de zaterdagopenstelling komt te vervallen dan komt het resterende bedrag vrij te vallen.

Maatregel

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
Voor 2020 een incidenteel bedrag beschikbaar stellen van € 50.000 ten laste van de Beleidsreserve.

 

Onderwerp/NJB03 Verkiezingen
Productnummer en naam 006 Verkiezingen
Budgethouder Teammanager Publiekszaken Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  24        
Saldo N  24        
Toelichting

Dit jaar zijn er drie verkiezingen georganiseerd. In maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap en in mei de verkiezing voor het Europees Parlement. Het in de begroting 2019 geraamde bedrag is niet toereikend voor de hiermee samenhangende kosten.

In de Meicirculaire 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 33.800 voor het organiseren van de waterschapverkiezingen. Dit bedrag zit incidenteel als voordeel in algemene uitkering gemeentefonds 2019, maar is echter niet geoormerkt. Dit omdat er in het verleden voor gekozen is om niet voor alle verkiezingen afzonderlijk budget te ramen. Dit heeft als gevolg dat er een negatief saldo kan ontstaan, zeker in het jaar dat er meerdere verkiezingen zijn.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 24.000 in 2019.

 

Sub-beleidsveld Financiën

Onderwerp/NJB04 Onderuitputting kapitaallasten
Productnummer en naam Diversen Diversen
Budgethouder Teammanager Financiën en inkoop Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  713        
Saldo V  713        
Toelichting

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2019 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden.
Op basis van de jaarrekening 2019 zal in het Voorjaarsbericht 2020 over de bijstelling van de kapitaallasten worden gerapporteerd voor de Meerjarenbegroting.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 713.039 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB05 Software Team Financiën
Productnummer en naam 987 KP Financiën en Inkoop
Budgethouder Directie Portefeuillehouder R. Bakker
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  25 N  10 N  10 N  10 N  10
Saldo N  25 N  10 N  10 N  10 N  10
Toelichting

In 2019 is de gemeente overgegaan op In Proces. Gelijktijdig is de scanapparatuur voor facturen vervangen. Tevens is de softwareleverancier meer dan gemiddeld ingeschakeld vanwege aanpassing aan zowel Civision Middelen als Civision Innen. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 15.000 in 2019.
Daarnaast is sprake van een structureel nadeel van € 10.000 vanwege de aanschaf van software voor zowel E-facturering als voor het operationeel maken van de archieffunctie binnen beide systemen. Deze beide acties vloeien voort uit een wettelijke verplichting.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 15.000 in 2019 en een structureel nadeel van € 10.000 met ingang van 2019.

 

 

Onderwerp/NJB06 Arbeidsvoorwaardenbeleid
Productnummer en naam 973 Algemene kostenplaats personeel
Budgethouder

Teammanager HRM en ondersteuning

Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  133 N  133 N  133 N  133 N  133
Saldo N  133 N  133 N  133 N  133 N  133
Toelichting

Met het samenstellen van de begroting 2019 is het budget arbeidsvoorwaardenbeleid, waaronder de parkeerkaarten personeel, het cafetariamodel en de storting in de reserve personeelsfeest, niet juist geraamd en naar beneden bijgesteld. Met deze mutatie wordt het budget weer op het oorspronkelijke niveau geraamd.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel nadeel van € 133.000 met ingang van 2019.

 

 

Onderwerp/NJB07 Opbrengst onroerende zaakbelastingen
Productnummer en naam

061
062

OZB woningen
OZB niet woningen
Budgethouder

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

N  105

       
Saldo N  105        
Toelichting:

Op basis van nu bekende gegevens blijft de OZB-opbrengst 2019 naar verwachting per saldo € 105.000 achter; enerzijds door een voordeel van € 10.000 op woningen en nadeel van € 115.000 op niet-woningen. Er heeft door bouwwerkzaamheden en de geldende wetgeving een verschuiving plaatsgevonden van de aanslagoplegging van het tarief OZB-niet-woningen naar OZB-woningen.
Daarnaast blijft de opbrengst niet-woningen achter door effecten op variabelen zoals WOZ-waarden, leegstand, bezwaarschriften. Vooralsnog is het structureel effect niet aan te geven, omdat 1 januari 2020 als nieuwe peildatum geldt.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 105.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB08 Precario
Productnummer en naam 916 Heffing precariorechten
Budgethouder

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

N  45

 

N  45

 

N  45

 

N  45

 

N  45

Saldo N  45 N  45 N  45 N  45 N  45
Toelichting

Het in de begroting 2019 geraamde bedrag voor precario heeft betrekking op twee verschillende ‘soorten precario’. Gezamenlijk een bedrag van € 164.369.

Het ene deel heeft betrekking op precario ‘Bouw’. Onlangs is een bedrag ter hoogte van circa € 45.000,- ‘via mediation’ en mede op verzoek van de rechtbank met instemming van de externe partij tot stand gekomen.

Het andere bedrag heeft betrekking op precario ‘Op/boven Gemeentegrond’ voor het plaatsen van zaken zoals lichtbakken, luifels, reclame-uitingen op/boven gemeentegrond. Dit bedrag ligt in lijn met de opbrengsten van de jaren daarvoor:

 • 2016: € 82.479
 • 2017: € 75.540 
 • 2018: € 73.053

Voor 2019 dient dit kohier nog opgelegd te worden. De verwachte opbrengst zal ongeveer gelijk zijn aan dat van vorig jaar, ca. € 75.000.

De totale verwachte opbrengst is € 120.000.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel nadeel van € 45.000 met ingang van 2019.

 

 

Onderwerp/NJB09 Meicirculaire 2019 gemeentefonds / oormerkingen
Productnummer en naam 914 en 924
915
Algemene uitkeringen / Integratie-uitkeringen
Algemene baten en lasten
Budgethouder Teammanager Financiën en Inkoop Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  1.400

V  1.681

       
Saldo V     281        
Toelichting

a. Algemene uitkering gemeentefonds

 

2019

Meicirculaire 2019

71.151

Decembercirculaire 2018

69.470

Verschil t.o.v. vorige circulaire

V  1.681

 

bGeoormerkte bedragen en stelposten

 

2019

Afstemming loon- en prijsontwikkeling

 

Uitkering BCF onder plafond

-100

Jeugdhulp extra middelen

980

Participatie IU

280

Voogdij 18+ IU

50

Compensatie Voogdij 18+

20

Maatschappelijke begeleiding DU

70

Verhoging taalniveau statushouders DU

50

Kerkenvisie DU

50

Totaal geoormerkte bedragen en stelposten

N  1.400

 Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 44-19 d.d. 13 juni 2019.

 

c. Consequenties van de Meicirculaire 2019 voor de begroting 2019
Na het opmaken van de cijfers uit de meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de voorjaarsbericht 2019 (bedragen x € 1.000):

V = voordeel / N= nadeel

2019

Verschil AU t.o.v. vorige circulaire

1.681

Totaal geoormerkte bedragen

1.400

Per saldo ten gunste / laste van de begroting

V   281

 Voor de jaren 2020 en verder zijn de lasten en baten als gevolg van de Meicirculaire 2019 al structureel in de begroting 2020 opgenomen.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 281.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB10 Septembercirculaire 2019 gemeentefonds / oormerkingen
Productnummer en naam 914 en 924
915
Algemene uitkeringen / Integratie-uitkeringen
Algemene baten en lasten
Budgethouder

Teammanager Financiën en inkoop

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

0

V  327

N  610

V  484

N      710

V  1.245

N      710

V  1.363

N      730

V  1.161

Saldo V  327 N  126 V     535 V     653 V     431
Toelichting

Ten opzichte van de Meicirculaire 2019 resulteert de Septembercirculaire 2019 in het volgende effect (bedragen x € 1.000):

a. Algemene uitkering gemeentefonds

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Meicirculaire 2019

71.151

73.057

73.195

72.661

73.439

Septembercirculaire 2019

71.478

73.541

74.440

74.024

74.600

Verschil t.o.v. vorige circulaire

327

484

1.245

1.363

1.161

 

  b. Geoormerkte bedragen en stelposten

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Ambulantisering GGZ

30

40

60

70

70

Participatie IU

-20

-10

-10

-10

0

Voogdij/18+ IU

-10

0

0

0

0

Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)

0

-10

-10

-10

-10

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp

0

-10

0

0

0

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015

0

-50

0

0

0

Mobiliteitshulpmiddelen Wlz

0

-20

-20

-30

-30

BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken

0

10

10

10

10

Donorwet

0

0

10

10

10

Totaal geoormerkte bedragen

0

V   50

N    40

N    40

N   50

 

c. Bijstellen lonen / prijzen sociaal domein

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Effecten lonen/prijzen etc. WMO 2015

-250

-250

-250

-250

Effecten lonen/prijzen etc. WMO HV

-140

-150

-150

-150

Effecten lonen/prijzen etc. jeugdzorg

-270

-270

-270

-280

Totaal effect

N  660

N  670

N  670

N  680

 

d. Totaaloverzicht Septembercirculaire 2019

 Bedragen x € 1.000

 

2019

2020

2021

2022

2023

 1. algemene uitkering

 

V  327

V  484

V  1.245

V  1.363

V  1.161

 1. geoormerkte bedragen

 

0

V    50

N       40

N       40

N       50

 1. bijstelling lonen / prijzen sociaal domein

 

0

N  660

N     670

N     670

N     680

Totaal Septembercirculaire 2019

 

V   327

N  126

V     535

V     653

V     431

 

De financiële effecten met ingang van 2020 zullen bij het Voorjaarsbericht 2020 aan de meerjarenbegroting worden toegevoegd.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met de hierboven vermelde bijstellingen voor de jaren 2019 t/m 2023.