Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onze ambities, doelstellingen en maatregelen voor openbaar groen vindt u terug in het programma Duurzaamheid.  Maatregelen voor (openlucht) recreatie vindt u hieronder.

39. Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (in %)

Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (19-64 jaar)Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat vindt dat de buurt voldoende groen heeft.
Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (65+ jaar)Percentage ouderen (65+ jaar) dat vindt dat de buurt voldoende groen heeft.


40. Vindt de buurt aantrekkelijk om in te bewegen (in %)

Percentage volwassenen (19+ jaar) dat vindt dat de buurt aantrekkelijk is om in te bewegen (zoals wandelen, hardlopen of fietsen).Sportaccommodaties

Onze sportaccommodaties zijn in goede onderhoudsstaat, veilig en duurzaam
Wij vinden het belangrijk om de inwoners voldoende mogelijkheden te bieden om vitaal en gezond te blijven. Een sporter moet zorgeloos kunnen genieten van zijn of haar sport. Naast het reguliere beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt de komende jaren het volgende pakket aan maatregelen uitgevoerd:

 • Renovatie Sportcentrum Waspik en turnhal
 • Realisatie vechtsportcentrum
 • Renovatie zwembad Zidewinde 
 • Toekomstvisie sportparken Elzenhage, De Gaard en Van Wijlen
 • Project Gezonde Sportkantine

Sportbeleid

We bieden samen met lokale partners onze inwoners een aantrekkelijk en kwalitatief sport-/beweeg en cultuuraanbod aan. Vanaf 2017 maken we jaarlijks afspraken met partners uit onder andere het onderwijs, de kinderopvang, de zorginstellingen, het jongerenwerk, het welzijnswerk en cultuur in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties (40% bijdrage door het rijk in de salariskosten van de Buurtsport- en Cultuurcoach). We organiseren jaarlijks voldoende Buurtsport- en Cultuurcoaches om aan deze stimuleringsregeling deel te kunnen nemen.

Vanuit een gezamenlijke visie zijn de diverse functies beschreven. We versterken de samenwerking en verbinden activiteiten om tot meer samenhang te komen. Er gebeurt al heel veel voor diverse doelgroepen (jong en oud) op het gebied van sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Door activiteiten en doelgroepen te verbinden zijn we meer zichtbaar, meer innovatief en bereiken we meer mensen om in beweging te krijgen. We willen het een gemeenschapsproject laten zijn in plaats van een gemeentelijk project.

Het is van belang om door een gerichte inzet van communicatiemiddelen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van alle activiteiten te promoten en deelname te stimuleren De website GOwaalwijk.nl is het digitale platform voor alle inwoners. Het geeft een overzicht van alle activiteiten, evenementen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging.  Verenigingen en organisaties kunnen via deze site de inwoners informeren en prikkelen om deel te nemen en gezonder te leven.

We voeren het projectplan 'Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019’ uit langs een drietal programmalijnen:

 1. Sportief, gezond en cultureel opgroeien
  Kinderen in Waalwijk krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief, gezond en cultureel kunnen ontwikkelen.
 2. Positieve gezondheid
  Er is aandacht voor kwetsbare burgers. Inwoners worden in hun eigen kracht gezet. We focussen hierbij op het versterken van veerkracht, eigen regie en gezondheids- en beweegvaardigheden.
 3. Spelbepalers
  Sportaanbieders in Waalwijk worden ondersteund om een sterke vereniging te worden en hun maatschappelijk rol verder uit te breiden

Als JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) creëren we samen met partners een gezonde omgeving waarin de inwoners van Waalwijk, met name jongeren, gezond kunnen wonen, werken, opgroeien en recreëren. We zetten de JOGG-aanpak als gemeente breed in binnen de leeftijdsgroep 0-19 jaar, met daarbij aandacht voor de wijken en kernen met hogere overgewichtcijfers.  We zetten een tweetal landelijke succesvolle interventies in: de Drinkwater campagne en Team Fit (Gezonde sportkantine).

We willen met onze aanpak:

 • Sport, bewegen en cultuur meer als middel inzetten.
 • Iedere inwoner dezelfde kansen bieden op het gebied van sport, bewegen en cultuur.
 • Meer sport, bewegen en cultuur stimuleren onder alle doelgroepen.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van inwoners stimuleren.
 • Meer mensen bij elkaar brengen en verbinding leggen tussen bewoners en de wijk.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen en organisaties stimuleren.
 • Meer succesvolle projecten borgen.


We zijn succesvol als:

 • Sport, bewegen en cultuur van en voor iedereen is.
 • Er een gezonde leefomgeving is voor iedere inwoner.
 • We de trend in stijging van het huidige overgewichtcijfer tegengaan en het stabiliseren.
 • Er meer initiatieven van inwoners zelf zijn.
 • Er gezamenlijk gestreefd wordt naar meer onderlinge verbondenheid en duurzame samenwerking.
 • Alles wat we doen zichtbaar is.

   

17. % Niet-sporters (BBV)

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.


Cultuur erfgoed & lokale media

Cultureel erfgoed

 • We behouden het cultureel erfgoed, maken nieuwe functies mogelijk en verbeteren de toegankelijkheid en zichtbaarheid.
  We zorgen ervoor dat het cultureel erfgoed in goede staat verkeert.

Lokale media

 • Er is een lokale omroep in Waalwijk.
  We  richten ons op de zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk en het behoud van de wijkkranten in Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik.


Zo gaan we dat doen

Cultuurpresentatie

 • Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat in de gemeente Waalwijk
  Cultuur zorgt voor de nodige reuring en maakt de stad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Inwoners nemen zowel actief als passief deel aan culturele activiteiten. Hierdoor ontmoeten ze elkaar, leren elkaar kennen en genieten ze samen van cultuur. 
   
 • Kwalitatief betere evenementen en meer bezoekers
  We gaan het evenementenbeleid verder professionaliseren, de culturele samenwerking bevorderen en kunst en cultuur meer inbedden in de openbare ruimte. Een belangrijk ijkpunt is de opening van het nieuwe Schoen- en Ledermuseum in 2021. Dit sluit aan op de inhoud van onze centrumvisie.


Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Cultuur erfgoed, lokale media

Onderwerp/NJB14 Meicirculaire 2019 Kerkenvisie DU
Productnummer en naam

512
915

Monumenten en archeologie
Algemene baten en lasten
Budgethouder

Teammanager Ruimte, economie en werk

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  50
V  50

       
Saldo 0        
Toelichting

In een brief van juli 2019 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een decentralisatie-uitkering toegekend van € 50.000. Via de Meicirculaire 2019 wordt dit bedrag zichtbaar en wordt het bedrag via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Bedrag van € 50.000 dient geraamd te worden op het product 512 Monumenten en archeologie.

Maatregel

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
De begroting 2019 aanpassen: middelen van de decentralisatie-uitkering als budget ramen op het product 512 Monumenten en archeologie.

 

Sub-beleidsveld Cultuurpresentatie

Onderwerp/NJB15 Instellen bestemmingsreserve Museum Plus - storten exploitatie voordelen 2019 in deze reserve
Productnummer en naam

510
955

Oudheidkunde en volksfeesten
Mutaties reserve beleidsveld 5
Budgethouder

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  461
N  461

       
Saldo 0        
Toelichting

Op 24 oktober 2019 is aan de raad het voorlopig ontwerp van het nieuwe Schoenen en Leder Museum (Museum Plus) gepresenteerd. Daarbij is ook aangegeven dat reeds in de begroting 2019 en verder opgenomen, maar nog niet concreet voor uitgaven benodigde bedragen, voor het museum beschikbaar blijven. Het betreft een aantal posten op het product 510 Oudheidkunde en volksfeesten (met ingang van 2020 het product 514 Museum Plus): subsidie aan het museum, stelpost overig, afschrijvingen en rente.

Voorstel is om per jaar exact te bepalen welke middelen niet zijn uitgegeven en deze te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Museum Plus. Voor 2019 betreft dit in totaal € 461.000, bestaande uit lager uitgekeerde subsidie 2019 (€ 104.000), stelpost overig (€ 342.000) en afschrijvingen en rente (€ 15.000).

Op basis van huidige gegevens is de inschatting dat reserve met ongeveer € 1 miljoen zal worden gevuld, met als indicatieve bedragen:

Bedragen x € 1.000 2019 2020 Totaal  
Lagere subsidie 104 41 145  
Stelpost overig 342 542 884  
Afschrijvingen / rente 15 0 15 extra
Totaal 461 583 1.044  

 Daaruit wordt gefinancierd:

Bedragen x € 1.000  
Startkosten 2021 135
Kosten van verhuizing 100
Opening/marketing 130
Extra subsidie 4 jaar (4 x € 167.000) 668
Totaal 1.033

 De bestemmingsreserve Museum Plus wordt in het raadsvoorstel Najaarsbericht 2019 via een apart raadsbesluit ingesteld, met daarbij de volgende bepalingen (conform de door de raad vastgestelde beleid met betrekking tot het instellen van bestemmingsreserve, raad 18 juni 2015)

a. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve wordt gevormd:
De bestemmingsreserve Museum Plus dient ter dekking van incidentele aanloopkosten van het museum en ter dekking van de extra subsidie gedurende de 4 volle jaren na opening van het museum.

b. de minimale en/of maximale omvang:
De bestemmingsreserve is minimaal 0 en maximaal € 1,2 miljoen

c. de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan => zie specificatie hierboven.

d. de looptijd: start 2019, op basis van huidige inzichten looptijd maximaal tot en met 2026 (1 jaar na laatste extra subsidie). 

Maatregel
Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
Instellen van bestemmingsreserve Museum Plus (apart beslispunt in raadsvoorstel) en de niet benutte middelen 2019 voor een bedrag van € 461.000 te storten in deze reserve.

 

 

Sub-beleidsveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp/NJB16 Salarissen buitendienst
Productnummer en naam 982 KP Buitendienst
Budgethouder

Teammanager Buitendienst

Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  135

       
Saldo V  135        
Toelichting

Op de salarissen van team buitendienst ontstaat een incidenteel voordeel vanuit de vacaturegelden. Met betrekking tot de functie van begraafplaatsbeheerder is eerst kritisch gekeken of invulling van de vacature nodig is. Dat blijkt van wel, en inmiddels is de wervingsprocedure gestart. De vacatures voor specialist groen konden tot voor kort niet ingevuld worden vanwege gebrek aan goede, geschoolde specialisten op de arbeidsmarkt. Het was zelfs ook niet mogelijk om mensen in te huren bij groenaannemers. Op dit moment lopen er weer een paar wervingsacties die er hoopvol uitzien.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 135.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB17 Tractie groenonderhoud
Productnummer en naam 504 Onderhoud openbaar groen
Budgethouder

Teammanager Buitendienst

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  60

       
Saldo V  60        
Toelichting

Afgelopen jaren is het wagenpark voor het groenonderhoud veelal vernieuwd. Onderhoudskosten zijn de eerste jaren van nieuw materieel uiteraard lager. Komende jaren zullen de kosten naar verwachting weer op het geraamde niveau uitkomen. Het incidentele voordeel wordt ingeschat op € 26.000.

Er is een John Deere maaimachine aangeschaft. Dit was ter vervanging van het oude exemplaar. Het oude exemplaar heeft nog € 4.000 opgebracht. Deze had geen boekwaarde meer, waardoor  dit een incidenteel voordeel oplevert.

Brandstofkosten fluctueren, er wordt momenteel gewaarschuwd voor sterk stijgende brandstofprijzen. We onderzoeken momenteel de overgang naar duurzame(re) brandstof. Deze is naar verwachting duurder waardoor de kosten van brandstof naar verwachting (sterk) zullen stijgen. Het voordeel op de brandstofkosten (€ 30.000) moet daarom als incidenteel gezien worden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 60.000 in 2019.

 

 

Sub-beleidsveld Sportaccommodaties

Onderwerp/NJB18 Uitgaven zwembad Olympia
Productnummer en naam 501 Zwembaden
Budgethouder

Teammanager Sport

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  40

       
Saldo V  40        
Toelichting

Op het product zwembaden is een incidenteel voordeel te melden van ongeveer € 40.000. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door het gas- en elektraverbruik in de accommodatie. De zachte winter en het plaatsen van zonnepanelen hebben hieraan bijgedragen.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 40.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB19 Uitgaven sporthallen
Productnummer en naam 502 Sporthallen en -zalen
Budgethouder

Teammanager Sport

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  95

       
Saldo V  95        
Toelichting:

Voor sporthal De Slagen, sportcentrum Waspik en sporthal de Zeine is een incidenteel voordeel op de uitgaven te melden van ongeveer € 95.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een mindering op het gas- en elektraverbruik in de accommodaties door weersinvloed en zonnepanelen. Daarbij zijn er minder overige uitgaven noodzakelijk geweest. 

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 95.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB20 Gymzaal Mesdaglaan (voormalige Koningsschool)
Productnummer en naam 502 Sporthallen en -zalen
Budgethouder

Teammanager Sport

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten


Baten

N  11
V     2
V  36
V     9

N  11
V     2

V    9
N  11
V     2

V    9
N  11
V     2

V    9
N  11
V     2

V    9
Saldo V  36 0 0 0 0
Toelichting

Voor de zomervakantie is besloten de exploitatie van de gymzaal aan de Mesdaglaan (voorheen in gebruik door de Koningsschool) voorlopig aan het Sportbedrijf te laten. Op basis van het huidige gebruik verwacht Sport een tekort op de exploitatiekosten (totaal € 11.000) van deze gymzaal van zo’n € 2000 Hiervoor wordt voorgesteld structureel de op het product nog aanwezige stelpost in te zetten van € 38.000.
Voor 2019 kan het restant van de stelpost van € 36.000 als incidenteel voordeel worden gemeld.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 36.000 in 2019.
De exploitatie van de gymzaal aan de Mesdaglaan budgettair neutraal structureel opnemen in de begroting.

 

 

Onderwerp/NJB21 SPUK (specifieke uitkering sport)
Productnummer en naam Diverse producten  
Budgethouder

Teammanager Sport

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

N  91

       
Saldo N  91        
Toelichting

Met ingang van 1 januari 2019 valt sport onder de BTW-vrijstelling. Dit betekent dat BTW van alle uitgaven  niet meer aftrekbaar is, en tevens dat er over de opbrengsten geen BTW meer verschuldigd is. Om gemeentes te compenseren voor het nadeel van de voor eigen rekening komende BTW, is de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport) in het leven geroepen. De uitkering bedraagt in principe 17,5% van alle in de begroting opgenomen exploitatiebudgetten en investeringen sport incl. BTW.  Het Rijk reserveert hiervoor jaarlijks een budget. Als het totaalbedrag dat door alle gemeentes samen geclaimd wordt hoger is dan het  budget, dan krijgen alle gemeentes evenredig een lagere uitkering. Voor zover nu bekend, is het oorspronkelijke budget met een derde deel overvraagd. Zeer recent is bekend geworden dat het budget voor 2019 door het Rijk verhoogd is, maar nog steeds niet op het niveau van het totaal geclaimde bedrag. Dit betekent een lagere opbrengst op de exploitatie van  € 91.000.

De SPUK is ook van toepassing op investeringen sport. Deze SPUK wordt als inkomst geraamd op de kredieten. Ingeval het budget is overvraagd, betekent dit op kredieten een lagere bijdrage, dus een hogere kapitaallast die tlv de exploitatie komt. De definitieve SPUK van enig jaar is pas een jaar later bekend omdat verantwoording via de SISA loopt. Pas dan kan met zekerheid gezegd worden wat de bijdrage op een betreffend krediet is geworden. Afsluiten van het krediet kan dan ook pas plaatsvinden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 91.000 voor de begroting 2019. In de begroting 2020 is het maximale nadeel, zijnde € 187.000, structureel verwerkt.

 

 

Onderwerp/NJB22 Vervanging sporttoestellen
Productnummer en naam 502 Sporthallen en -zalen
Budgethouder

Teammanager Sport

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  40

       
Saldo V  40        
Toelichting

Voor de vervanging van sporttoestellen in alle sporthallen en –zalen is een structureel budget beschikbaar van € 76.000.  Dit is een gemiddeld jaarlijks bedrag, gebaseerd op een rapport van leverancier Nijha. Jaarlijks worden in het Najaarsbericht de afwijkingen gerapporteerd. Soms is namelijk meer nodig en som minder. In 2019 verwachten we een bedrag van € 36.000 nodig te hebben. Het incidentele voordeel bedraagt daarom € 40.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 40.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB23 Onderhoud sportvelden
Productnummer en naam 503 Sportparken
Budgethouder

Teammanager Sport

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

V  20

       
Saldo V  20        
Toelichting

Dit jaar zal naar verwachting minder uitgegeven worden aan het onderhoud van de sportvelden, er is sprake van een voordeel van € 20.000. Dit bedrag wordt incidenteel gemeld in verband met de meerkosten van de Green Deal vanaf 1 januari 2020, zoals opgenomen in de begroting 2020.  

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 20.000 in 2019.