Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Project Wijk GGZ

B19 | Project Wijk GGZ
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

In het kader van de aanpak verwarde personen, zetten we in Waalwijk in op goede toeleiding naar passende zorg (outreachende werkwijze) en preventie door vroegsignalering  (o.m. de cursus Mental Health First Aid - MHFA). Een van de concrete uitwerkingen was de start van een pilot Wijk-GGZ’er in 2018. Na een eindevaluatie in 2018 bepalen we het vervolg en de borging van de pilot in 2019.Toelichting

G
Tijd

Begin 2019 hebben we een afsluitende evaluatie van het eerste pilotjaar 2018 van de Wijk-ggz'er uitgevoerd. Op basis van de positieve resultaten is de pilot Wijk-ggz'er in 2019 gecontinueerd. We versterken nu de monitoring van de resultaten en de borging van de pilot in gemeente Waalwijk.  Voor wat betreft de gehele aanpak verwarde personen sluiten we aan bij de regionale aanpak en zijn we bezig met de implementatie van de Wet verplichte ggz die op 1 januari 2020 ingaat.