Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Kredieten

Overzicht afgesloten kredieten

Overzicht afgesloten kredieten IUP

In het kader van het Najaarsbericht 2019 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden.
In dit Najaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld. 

Als eerste volgt  een totaaloverzicht van alle IUP kredieten.
Het IUP bevat veel kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht.

Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna één voor één afzonderlijk worden toegelicht.

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x  €1.000) Totaal Begroot Totaal Uitgaven Restant krediet Toelichting
IUP13/14 Fietsvoorziening 't Lint GVVP / OW 327 350 N     23  
IUP13/14 Verkeersmaatregelen Maylaan  52 18 V     34  
IUP15/16 Veerweg Sprang-Capelle GVVP / OW 666 752 N     86 Onvoorziene problemen in de ondergrond.
IUP15/16 Kruispunt Tilb.weg/Kerkstraat etc. GVVP 1.008 759 V  249 Zie opmerking 't Lint; is gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd.
IUP15/16 Berkhaag OW / GRP 688 657 V     31  
IUP15/16 Nw.Prov.weg rotonde 't Vaartje GVVP / OW 544 895 N  351 Na het traject van inwonersparticipatie tot een voorstel gekomen. In de raad in besloten om hier niet op in te gaan en te blijven bij het oorspronkelijk ontwerp. Dit heeft geleid tot deze afwijking.
IUP15/16 Veerstraat / Waspik OW 226 458 N  232 Onvoorziene problemen in de ondergrond, kabels en leidingen en een oud gewelf.
Bodemkwaliteitsverbetering moeten toepassen.
IUP15/16 Stationlaan-West GVVP/OW/GRP 232 131 V  101 Aanbestedingsvoordeel.
IUP15/16 v.Overschiestr./v.Voorststr. GVVP / OW /GRP 889 525 V  364 Aanbestedingsvoordeel.
IUP15/16 Kleine reconstructies wegen OW 600 603 N        3  
IUP15/16 Verbeteren omgeving basissch. GVVP 25 29 N        4  
IUP17/18 Eerste Zeine GVVP / OW / GRP 427 374 V     53 Aanbestedingsvoordeel.
IUP17/18 Vrouwkensvaartsestr./Geallieerdeweg GVVP / OW 674 589 V     85 Aanbestedingsvoordeel.
IUP17/18 Beukenlaan / Eikenlaan 30 km. GVVP 148 143 V        5  
IUP17/18 Wolfsnest OW 162 150 V     12  
IUP17/18 Fietspad Hoogeindse rondweg GVVP 127 112 V     15  
IUP17/18 Reigerbosweg GVVP / OW / GRP 520 571 N     51  
IUP17/18 Kleine reconstructies wegen OW 600 607 N        7  
IUP17/18 Reconstructie Prof. Zeemanweg OW / GRP 116 181 N     66 Onvoorziene problemen in de ondergrond
Totaal 8.031 7.903 V 126  
  Ten gunste van restant IUP +    126  
  Restant IUP +  627  
  Nieuw restant IUP +  753  

Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% èn groter dan € 50.000.
Van het IUP worden de deelkredieten niet één voor één apart toegelicht, maar wel kort via bovenstaande tabel.
Op de in totaal 23 projecten van € 10.403 is de totale overschrijding (per saldo) € 142.000 (= 1,4%).

Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de stelposten restant IUP. 

Overzicht afgesloten kredieten

Van alle af te sluiten kredieten, die niet onder het IUP vallen, wordt volgend overzicht gepresenteerd:


Overzicht afgesloten kredieten 2019 t.b.v. nacalculatie in Najaarsbericht 2019 (bedragen * € 1.000)

Afgesloten kredieten Begroot voor 2019 Begroot 2019 Totaal gevoteerd Uitgaven voor 2016 Uitgaven 2016 Uitgaven 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven 2019 Totale uitgaven Restant krediet
7421112 onderwijsleerpakket Villa Vlinderhof 13   13         -13 -13 0
7531322 Beregening V.V. Waspik 37   37       -37   -37 0
7560936 VI 2017 Maaimachine John Deere 58   58         -59 -59 -1
7721202 Perscontainer Milieustraat 22 -2 20       -20   -20 0
7721920 Dieplader 17   17       -19   -19 -2
  147 -2 145 0 0 0 -76 -72 -148 -3

Per krediet is hierna een afzonderlijk overzicht van de nacalculatie opgenomen.

 

Nacalculatie afgesloten kredieten

Nacalculatie afgesloten kredieten

 

STANDAARDFORMULIER NACALCULATIE (Algemeen en Financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7421112 onderwijsleerpakket Villa Vlinderhof
Raadsbesluit 28 juni 2018, 10e begrotingswijziging 2018
Uitvoering door TMAO
Kredietbedrag € 13.463
Dekking onderwijshuisvestingsmiddelen
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)
  <2016 2016 2017 2018 2019
Kredietbedrag       13 13
           
Af: uitgaven          
               kosten derden         -13
               sectorkosten          
           
Bij: inkomsten          
             bijdragen/subsidies          
Saldo       13 0
TOELICHTING
 

 

STANDAARDFORMULIER NACALCULATIE (Algemeen en Financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7531322 Beregening V.V. Waspik
Raadsbesluit Vaststellen begroting 2016 en 2017 (VI sportparken 2016, VI sportparken 2017)
Uitvoering door Team Sport
Kredietbedrag € 37.000
Dekking Kapitaallasten ten laste  van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)
  <2016 2016 2017 2018 2019
Kredietbedrag   17 37 37  
           
Af: uitgaven          
               kosten derden       -37  
               sectorkosten          
           
Bij: inkomsten          
             bijdragen/subsidies          
Saldo   17 37 0  
TOELICHTING

Jaarlijks wordt er in de primaire begroting een vervangingskrediet beschikbaar gesteld dat bestemd is voor diverse investeringen buitensport. In verband met het hanteren van de juiste afschrijvingstermijn per investering wordt het kredietbedrag uitgesplitst naar afzonderlijke kredieten. Het beschikbare krediet voor de beregening V.V. Waspik is samengesteld door een gedeelte van het beschikbare bedrag voor VI 2016 en een gedeelte van VI 2017. Deze herschikking van de kredietbedragen is geformaliseerd door administratieve wijziging 2018104.

 

STANDAARDFORMULIER NACALCULATIE (Algemeen en Financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7560936 VI 2017 Maaimachine John Deere
Raadsbesluit Vaststellen begroting 2017 (vervangingsinvesteringen)
Uitvoering door Team Buitendienst
Kredietbedrag € 58.000
Dekking Kapitaallasten ten laste  van de meerjarenbegroting  
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)
  <2016 2016 2017 2018 2019
Kredietbedrag     53 53 58
Bij: administratieve wijziging 2018104       5  
Af: uitgaven          
               kosten derden         -59
               sectorkosten          
           
Bij: inkomsten          
             bijdragen/subsidies          
Saldo     53 58 -1
TOELICHTING

Het oorspronkelijke kredietbedrag is in 2018 verhoogd met het restant van het krediet 7714901 Tooltrac. Dit is geformaliseerd door administratieve wijziging 2018104.  De nieuw aangeschafte maaimachine is qua specificaties wel vergelijkbaar met  het de vervangen machine, maar is onevenredig gestegen in prijs ten opzichte van de indexering.

STANDAARDFORMULIER NACALCULATIE (Algemeen en Financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7721202 Perscontainer Milieustraat
Raadsbesluit Vaststellen begroting 2016
Uitvoering door Team Buitendienst
Kredietbedrag € 22.000
Dekking Kapitaallasten ten laste  van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)
  <2016 2016 2017 2018 2019
Kredietbedrag       22 2
Herschikking kredieten (administratieve wijziging 2017103, en 2019101)     22   -2
Af: uitgaven          
               kosten derden       -20  
               sectorkosten          
           
Bij: inkomsten          
             bijdragen/subsidies          
Saldo     22 2

0

TOELICHTING
Op de milieustraat was een extra perscontainer nodig. Hiervoor is het restant van het krediet VI 2016 minicontainers ingezet (administratieve wijziging 2017103).  Na aanschaf van de perscontainer resteert er een bedrag van  € 2.486. Dit is weer overgeheveld  (administratieve wijziging 2019101) om de perscontainer ten behoeve van de plasticinzameling te kunnen vervangen. De kapitaallasten van al deze kredieten komen ten laste van het product Vuilophaal en -afvoer.


STANDAARDFORMULIER NACALCULATIE (Algemeen en Financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7721920 Dieplader
Raadsbesluit Vaststellen begroting 2018
Uitvoering door Team buitendienst
Kredietbedrag € 18.000
Dekking Kapitaallasten ten laste  van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)
  <2016 2016 2017 2018 2019
Kredietbedrag       17  
           
Af: uitgaven          
               kosten derden       -19  
               sectorkosten          
           
Bij: inkomsten          
             bijdragen/subsidies          
Saldo       -2  
TOELICHTING

Het geraamde bedrag was gebaseerd op een hydraulisch geremde dieplader/trailer. Tussen het aanvragen van het krediet en de aanschaf van de dieplader is naar Nederlandse begrippen heel snel een nieuwe Europese regeling (167/2013) van kracht geworden zonder overgangsrecht. Deze wijziging betreft het remsysteem; waar voorheen hydraulische remsystemen werden goedgekeurd moesten deze nu ineens (mede) luchtgeremd zijn.
Omdat Nederland geen concrete wetgeving had op het gebied van landbouwverkeer, konden we volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen gebruikmaken van overgangsrecht om de nieuwe eisen geleidelijk in te voeren. Er is gekozen de regeling 167/2013 ineens te implementeren in onze nationale Regeling Voertuigen die per 1 januari 2018 van kracht is. Hierdoor moest de dieplader/trailer (mede) een luchtremsysteem hebben i.p.v. enkel het goedkopere hydraulisch remsysteem. 
De geselecteerde leverancier heeft op basis van bovenstaande de trailer niet meer kunnen leveren, waardoor we zijn overgestapt naar een andere leverancier die wel aan de eisen kon voldoen. De kosten bij deze leverancier waren daardoor in totaal hoger dan vooraf ingeschat.