Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Doelstellingen

Beheer openbare ruimte

Wij voorzien in de maatschappelijke wens de openbare ruimte, schoon, heel en veilig te houden en ons gemeentelijk vastgoed duurzaam in stand te houden tegen efficiënte inzet van gemeenschapsgeld. Wij streven naar betrouwbaarheid in onze processen en afspraken.

Water / riolering
“Doelmatig op weg naar een klimaatbestendig Waalwijk”

De gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

Milieu

 • Bodem
  Naast de chemische bodemkwaliteit spelen er meer thema’s in de bodem, zoals de ondergrondse opslag en energie opslag. Bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten wordt gekeken naar meer aspecten van de bodem dan alleen bodemverontreiniging waardoor integratie van andere beleidsvelden met bodem wordt bevorderd.

 • Externe veiligheid
  • Uitvoering geven aan de in 2017 vastgestelde Beleidsvisie Externe Veiligheid.
  • Uitvoering geven aan het regionaal werkprogramma Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV) 2018. Dit programma is eind 2017 vastgesteld, wordt uitgevoerd door de OMWB en wordt gesubsidieerd door het Rijk. Het programma heeft onder meer betrekking op:
  • adviezen over externe veiligheid bij vergunningverlening, toezicht en handhaving,
  • opstellen en toetsen van risicoanalyses, advisering over externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, verantwoording groepsrisico, actueel houden en verbeteren risicokaart,
  • EV in de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisie en transport van gevaarlijke stoffen.

 • Geluidshinder neemt niet toe
  Gestreefd wordt naar het minimaal handhaven van de huidige geluidsniveaus. Waar dat niet mogelijk is wordt er naar gestreefd om het aantal geluid gehinderden per saldo lager te krijgen. Een belangrijk instrument is het toepassen van geluidsarmer asfalt. Het uitvoeringsbeleid hiervoor ligt vast in het Mobiliteitsplan.

 • Luchtkwaliteit en geur
  In de gemeente Waalwijk wordt overal voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en wordt, afhankelijk van de beïnvloedingsruimte en financiële mogelijkheden, gewerkt aan een verbetering van de luchtkwaliteit volgens de GGD richtlijnen. De gemeente Waalwijk beschikt niet over een specifiek beleid voor geur afkomstig van veehouderijen en industrie.

 • Water / riolering levert bijdrage klimaat bestendig Waalwijk
  De gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

28. Omvang huishoudelijk restafval (in Kg) (BBV)

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.


29. Hernieuwbare elektriciteit (BBV)

Volksgezondheid

Gezondheidsbeleid
We voeren zowel een regionaal als een lokaal gezondheidsbeleid. In de regionale nota Gezondheidsbeleid (regio Midden Brabant) 2016 – 2019 hebben we de volgende doelstellingen opgenomen:

 • jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol;
 • kinderen hebben een gezond gewicht;
 • het (ziekte)verzuim van leerlingen neemt af.

De gemeente heeft niet de mogelijkheid en de middelen om op alle gezondheidsthema’s in te zetten. Daarom kiezen wij voor enkele speerpunten waarover onderzoeksgegevens aantonen dat er in Waalwijk nog gezondheidswinsten te behalen zijn. Daarnaast blijven we aandacht houden voor andere doelgroepen en zetten we jaarlijks in op extra thema’s die raakvlakken hebben met  andere beleidsterreinen van de gemeente. 

In het kader van de Wet publieke gezondheid zijn wij ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. De GGD voert die voor ons uit; zie hiervoor Beleidsveld 6 Sociaal Domein.

Preventie en handhaving Drank- en horecawet
Ook in het kader van de Drank- en horecawet zijn wij verplicht om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Onze doelstellingen zijn op regionaal niveau opgesteld, zodat er eenduidigheid ontstaat in preventiebeleid en we regionale afspraken kunnen maken met samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er in ons Preventie- en handhavingsplan 2016 – 2019 twee lokale doelstellingen opgenomen:

 • afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door personen onder de 18 jaar;
 • afname van dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein).

We zullen in 2019 zowel het gezondheidsbeleid als het preventie- en handhavingsplan evalueren en vernieuwen.

Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Milieu

Onderwerp/NJB40 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-subsidie
Productnummer en naam Diversen Diversen
Budgethouder

Diversen

Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

V  90

 

V  90

 

V  90

 

V  90

 

V  90

Saldo V  90 V  90 V  90 V  90 V  90
Toelichting

In 2016 is er een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van PV-panelen op diverse gemeentelijke gebouwen (Stadhuis, gemeentewerf, zwembad Olympia, sporthal De Zeine en sporthal De Slagen). Conform het raadsvoorstel zijn de kosten van de aanleg geactiveerd. De kapitaalslasten worden (deels) gedekt door de jaarlijks te ontvangen SDE-subsidie. De kapitaalslasten worden inmiddels structureel geraamd in de begroting. De te ontvangen SDE-subsidie dient ook jaarlijks in de begroting geraamd te worden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel voordeel van € 90.000 met ingang van 2019.

 

 

Onderwerp/NJB41 Hogere opbrengst milieustraat
Productnummer en naam 702 Vuilophaal en -afvoer
Budgethouder

Teammanager buitendienst

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  75

V  75

       
Saldo 0        
Toelichting

De inkomsten van de milieustraat nemen de afgelopen jaren toe. We verwachten dit jaar weer een hogere opbrengst dan vorig jaar. Door deze toename lijkt het voordeel structureel te worden. Momenteel is een nieuw grondstoffenbeleidsplan in voorbereiding. De effecten daarvan op de inkomsten van de milieustraat zijn nog onzeker. Het voordeel voor 2019 wordt daarom opgevoerd als incidenteel.

Maatregel

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
De hogere opbrengst incidenteel ramen met daar tegenover een hogere storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

 

 

Onderwerp/NJB42 Hogere lasten in verband met extra werkzaamheden OMWB (Regionale Uitvoeringsdienst)
Productnummer en naam 708 Milieu
Budgethouder

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  35

 

       
Saldo N  35        
Toelichting

Jaarlijks stellen we (teams VVB en LTH) in overleg met de OMWB een werkprogramma vast voor de uitvoering van de wettelijk verplichte VTH- (incl. milieu- en asbest) taken van de gemeente Waalwijk. Dit werkprogramma is gebaseerd op ervaringshistorie (op basis van lokaal beleid), de MWB-norm (OMWB-norm op basis hun ervaringsprofiel van de gemeente Waalwijk) en actuele ontwikkelingen (diverse Waalwijkse programma’s).

Zoals al aangekondigd in het Najaarsbericht van 2018 zijn een fors aantal grote projecten (logistieke gebouwen op Industrieterrein Haven) vergund en in uitvoering genomen. Dit heeft invloed gehad op de werkzaamheden op het gebied van vergunningen en meldingen van de OMWB.

Daarnaast hebben we dit jaar een aantal tegenvallers gehad waardoor de OMWB aanvullende (niet voorzien in werkprogramma) werkzaamheden voor ons heeft moeten verzetten. Reden: matig naleefgedrag van een aantal gecontroleerde bedrijven met als gevolg een toename van het aantal bezwaar en beroep zaken voortvloeiend uit verschillende verzoeken om handhaving. Deze extra werkzaamheden (samen met overschrijding van de posten ‘Asbest repressief’ en ‘Asbest advies’, stand van zaken op 1 september 2019) zullen incidenteel gaan leiden tot extra inzet van de OMWB voor een bedrag van ongeveer € 35.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 35.000 in 2019.