Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Budgetoverhevelingen

Verloop budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Bij het Najaarsbericht 2018 is een aantal restant-budgetten 2018 overgeheveld naar 2019, in totaal voor € 1.083.000 aan exploitatiebudgetten en € 692.500 vanuit reserves.
Hieronder wordt weergegeven wat op grond van nu bekende gegevens de verwachting is voor de besteding van die middelen in 2019 (“prognose 2019”) en worden de overhevelingen één voor één toegelicht.

Nr.  EXPLOITATIE Budget van 2018 naar 2019 Prognose 2019 Verschil Samenvatting
  TVVB        
1 Budget software SBA 66.000 66.000 0 Wordt geheel besteed
  TMAO        
2 Actualisatie 0-6 jarigen 72.448 0 72.448 Valt vrij in 2019
3 Verhoogde asielinstroom (oormerking 2016) 350.693 285.693 65.000 Deels nieuwe overheveling 
4 Bestrijding kinderarmoede 309.500 0 309.500 Nieuwe overheveling naar 2020
5 Beweegcoach ouderen  10.200 5.100 5.100 Deels nieuwe overheveling
6 Inzet buurtsport- en cultuurcoach 30.000 22.575 7.425 Deels nieuwe overheveling
7 Jongeren op Gezond Gewicht (sportbeleid) 160.586 0 160.586 Nieuwe overheveling naar 2020
8 Overheveling innovatiemiddelen WMO 84.000 84.000 0 Wordt geheel besteed
  Totaal exploitatie 1.083.427 463.368 620.059  
           
  RESERVES        
9 Overdracht woonwagencentrum Waspik 175.000 25.000 150.000 Valt terug in reserve sociale woningbouw
10 Energiebesparende maatregelen 517.500 8.500 509.000 Deels nieuwe overheveling
  Totaal reserves 692.500 33.500 659.000  
           
  Totaal exploitatie & reserves  1.775.927 496.868 1.279.059  

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
1. Incidenteel budget software SBA (StadsBeheerAdministratie) 5993025 Vervanging SBA 66.000
Toelichting
De vervanging van SBA door Squit 20/20 verloopt volgens planning. De implementatie daarvan loopt op dit moment en wordt naar verwachting nog in 2019 afgerond. Budget wordt in 2019 geheel besteed.
Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
2. Actualisatie beleid 0-6 jarigen 610 Kinderopvang 72.448
Toelichting

Subsidie 2018 aan nieuwe aanbieder peuteropvang n.a.v. in werking treden wet Harmonisatie is minder dan verwacht. De Kindereijk heeft alleen voor de maanden september tot en met december 2018 een subsidie aangevraagd. (2018 € 37.155 / 2019 € 136.305), doordat zij vertraging hebben opgelopen bij verbouwing voor de nieuwe groepen peuteropvang en niet eerder kunnen starten met de opvang van de kortdurende peuteropvang.

De Asschergelden voor stimulering ‘Alle peuters naar voorschool’ worden ieder jaar met € 20.000 verhoogd (bedrag 2018 inmiddels € 60.000). De inzet  van deze extra middelen/nieuwe activiteiten zijn door de harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vertraagd. Dit wordt in het nieuwe beleid VVE/uitvoeringsprogramma VVE (2019-2020) verwerkt.

Het totale overschot op het budget is overgeheveld naar 2019 en wordt ingezet voor actualisatie van beleid 0-6 jaar. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe eisen kinderopvang vanuit het Rijk.

Prognose 2019:

Het budget van € 72.448 is niet ingezet in 2019 i.v.m. uitstel landelijk beleid peuteropvang naar augustus 2020; het budget valt vrij. Zie voorstel onder Peuteropvang (als onderdeel van een voordeel van € 335.000).

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
3. Verhoogde asielinstroom (oormerking 2016) 612 Maatschappelijke zorg 350.693
Toelichting

Vanwege de verhoogde asielinstroom heeft het Rijk in 2016 en 2017 extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. De financiering vindt plaats op basis van het principe geld volgt de gehuisveste statushouder. De extra middelen zijn alleen in 2016 en 2017 ontvangen. De kosten voor de verhoogde instroom van de statushouders hebben echter een structurele doorwerking. Hier staan vanaf 2018 geen extra rijksmiddelen meer tegen over. Eerder is daarom besloten om het voorlopig niet bestede bedrag 2017 van  € 197.949 over te hevelen naar 2018.
In het Najaarsbericht 2018 is aangegeven dat  de instroom vergunninghouders naar verwachting in 2019 gelijk blijft. De bijdrage vanuit het Rijk in 2019 is beperkt tot € 2.370 per vergunninghouder. In de Regio wordt vanaf oktober 2018 in regioverband de ontwikkelopgave inburgering ontwikkeld. Dat vraagt meer beleidsinzet om de verandering te implementeren. De HOB aanpak (Huis Opleiding Baan) is succesvol gebleken in 2018 en wordt dan ook voortgezet en uitgebreid in 2019. De subsidie vluchtelingenwerk (onderaannemer) blijft hetzelfde. Ook wordt er voor 2019 een plan integratie arbeidsmigranten opgesteld; ook hiervoor zijn extra middelen nodig.

Het gehele bedrag is overgeheveld naar 2019. In het tweede kwartaal wordt plan van aanpak inburgering met HOB gepresenteerd. Op dat moment is ook de bekostiging van de inburgering 2020 verder uitgewerkt. Het over te hevelen bedrag is € 350.693.

Prognose 2019:

Het budget wordt ingezet ten behoeve van HOB trajecten (Huis opleiding Baan). De resultaten zijn goed, maar er is een steeds grotere groep die niet naar werk kan worden bemiddeld, maar wel naar taal en participatie. Daardoor is minder gedeclareerd in 2019 ten behoeve van HOB, waardoor voor
€ 65.000 een voorstel volgt tot overheveling van 2019 naar 2020. Er is een plan van aanpak dat de kwetsbare groepen, en met name vrouwen ondersteunt in taalverwerving, inburgering en opleiding.

In 2020 is een beleidsvoorbereiding op de nieuwe inburgeringswet nodig, en een doorvertaling  daarvan naar de uitvoering van Baanbrekers. Daarnaast wordt ook beleid ontwikkeld ten behoeve van de integratie van arbeidsmigranten en gezinsmigranten.

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
4. Bestrijding kinderarmoede 614 Minimabeleid/armoedebeleid 309.500
Toelichting

Vanaf 2016 ontvangen gemeenten extra middelen ( Klijnsmagelden) voor de bestrijding van armoede bij kinderen. De raad heeft in april 2017 door middel van een motie besloten dat de middelen besteed moeten worden voor de bestrijding van armoede van kinderen. De raad droeg het college op om , in overleg  met het maatschappelijk middenveld hiervoor beleid op te stellen. Deze opdracht is uitgevoerd en hiervoor is een nieuw beleidsplan Samen uit armoede opgesteld, waarover pas in januari 2019 door de raad wordt besloten. Om deze reden zijn in 2017 en 2018 deze middelen niet besteed. De niet bestede middelen zijn voor € 309.500 overgeheveld naar 2019 voor de bestrijding van Kinderarmoede.

Prognose 2019:

De raad heeft in januari 2019 het beleidsplan “Samen uit armoede” vastgesteld.  Er is o.a. besloten om een innovatief project op te starten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken.  Na de besluitvorming is in samenwerking met Universiteit van Tilburg gewerkt aan een aanpak en een  impactmeting. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en start per 1 januari 2020. De resultaten worden gedurende het project gemonitord.

De komende drie jaren wordt met maximaal 60 gezinnen met kinderen gewerkt aan het versterken van de sociale en economische redzaamheid van ieder gezinslid. Dit doen we door middel van een stress-sensitieve aanpak waarbij gewerkt wordt aan het duurzaam versterken van basis- en executieve vaardigheden.

De kosten van de generatiecoach zijn opgenomen in de kostenpost behorend bij het project “Ieder kind verdient een toekomst.  De kosten van de inzet van de UvT en de TA Academie zijn hierin niet opgenomen en worden betaald uit de post Armoedebestrijding van kinderen. De kosten van de UvT bedragen € 60.000 per jaar. Dit zijn kosten voor het ontwikkelen van het effectmodel van generatiearmoede (versterken van basisvaardigen) en de kosten van de impactmeting.

In 2019 is van het beschikbare budget niets besteed. Er volgt een voorstel om het gehele bedrag over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
5. Beweegcoach ouderen 511 Sportbeleid 10.200
Toelichting

Bij collegebesluit d.d. 23 mei 2017 is besloten dit driejaarlijks budget in een jaarlijks bedrag van € 5.100 in te zetten ter dekking van de salariskosten van de nieuwe functie in het Buurtsportcoachproject, namelijk de Beweegcoach voor ouderen. Naar verwachting wordt deze functie per 1 januari 2018 ingevuld. Besloten is het budget project vitale ouderen van € 15.300 over te hevelen naar 2018. Eind 2018 resteren nog de middelen voor 2019/2020 voor een totaalbedrag van € 10.300. Deze niet bestede middelen worden overgeheveld naar 2019.

Prognose 2019:

De middelen worden conform besteed over de jaren 2019 en 2020. In de voorstellen tot overhevelingen van 2019 naar 2020 is daarom nog € 5.100 opgenomen bij het voorstel sportbeleid.

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
6. Inzet buurtsport- en cultuurcoach 511 Sportbeleid 30.000
Toelichting

Conform het collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget Brede Impuls Combinatiefuncties. Conform raadsbesluit is het restant-budget 2018 overgeheveld naar 2019 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het project Inzet buurtsport- en Cultuurcoach 2019.

Prognose 2019:

In 2019 wordt € 22.575 besteed en restant bedrag van € 7.425 wordt conform eerder collegebesluit jaarlijks overgeheveld. Op dit punt is een overhevelingsvoorstel van 2019 naar 2020 opgenomen (daarin maakt € 7.425 onderdeel uit van overheveling product Sportbeleid).

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
7. Jongeren op Gezond Gewicht (sportbeleid) 511 Sportbeleid 160.586
Toelichting

Collegebesluit d.d. 31-1-2017: Plan van aanpak Jongeren op Gezond Gewicht januari 2017- April 2019.
Met het collegebesluit d.d. 23 juni 2015 is ten aanzien van de dekking van de kosten besloten de reeds in de begroting beschikbare middelen aan te wenden. Het restant bedrag wordt jaarlijks overgeheveld. Per 1 januari 2017 is een totaal budget voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 april 2019 beschikbaar van € 270.546.
Het JOGG-project is gestart per 1 april 2016.  Het college heeft op 23 juni 2015 B08.00T besloten dat jaarlijks het restant budget overgeheveld wordt via het Najaarsbericht.
Besloten is het restant budget JOGG 2018 van € 160.586 over te hevelen naar 2019 om de JOGG activiteiten voort te kunnen zetten. Bedrag is in een keer beschikbaar gesteld voor meerdere jaren, dit is de reden waarom de gelden nog niet volledig zijn uitgegeven in 2018.

Prognose 2019:

Dit restantbudget wordt ingezet om de komende 3 jaren JOGG te kunnen voortzetten. College heeft in maart 2019 het plan van aanpak april 2019 - april 2022 vastgesteld en dit wordt binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Er volgt een voorstel om het volledige bedrag over te hevelen van 2019 naar 2020 (als onderdeel van een overheveling van € 171.113 bij Sportbeleid).

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
8. Innovatiemiddelen WMO 630 Samenkracht en burgerparticipatie 84.000
Toelichting

Voor het sociale domein van de gemeente Waalwijk is een budget vastgesteld voor innovatie en vernieuwing. Dit bedrag is o.a. beschikbaar voor organisaties en initiatieven/pilots die een aantoonbare bijdrage leveren aan innovatie en transitiedoelstellingen. Voor 2018 resteert een bedrag van ruim € 84.000 omdat de opzet/uitvoering van pilotactiviteiten die in 2018 waren gepland, zijn doorgeschoven naar 2019.

Het over te hevelen budget wordt ingezet behoeve van de pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’ (PIB). Op 23 januari 2018 heeft het college besloten om toe te werken naar de uitvoering van deze pilot. In oktober wordt het projectplan PIB afgerond en aan het college voorgelegd ter accordering. Bij goedkeuring gaan we PIB-coaches werven en starten we in het eerste kwartaal 2019 met de uitvoering van trajecten voor basisschoolkinderen.

Prognose 2019:

De pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’ (PIB) is onlangs van start gegaan; middelen worden in 2019 besteed.

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
9. Overdracht woonwagencentrum Waspik 809 Wonen (reserve) 175.000
Toelichting

Ten laste van de reserve sociale woningbouw is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie en uitbreiding van het woonwagencentrum.

De gemeente en de stichting Jade hebben overeenstemming bereikt over de overname/grondruil en een verdeling van de kosten. Per eind 2016 was een bedrag van € 325.000 verantwoord. De uitbreiding van het woonwagencentrum is inmiddels gereed. De ruiling tussen de gemeente en Casade is echter nog niet afgerond. Het restant bedrag van € 175.000 moet daarom beschikbaar blijven.

Prognose 2019:

Omdat bleek dat er nog bodemonderzoek gedaan moest worden, is het onzeker of de overdracht in 2019 geëffectueerd kan worden. Voor er kan worden overgedragen, worden er nog kosten gemaakt (bodemonderzoek, kosten voor aanpassing overeenkomst, vastleggen recht van overpad,  notariskosten, werkzaamheden Kadaster, incidenteel onderhoud tot de overdracht). Daarvoor hebben we naar schatting nog circa € 25.000 nodig. Het restant van de overheveling ten bedrage van
€ 150.000 valt terug in de reserve sociale woningbouw. De kosten die nog gemaakt moeten worden, worden deels in 2019 gemaakt. Mogelijk voor een klein deel ook nog in 2020.

 

Onderwerp Product/kostenplaats Bedrag in €
10. Energiebesparende maatregelen 809 Wonen (reserve) 517.500
Toelichting

De eerste tranche van € 82.500 is in 2015 aan Casade beschikbaar gesteld. Casade heeft aangegeven dat zij in 2016 een beroep op dit budget gaan doen van circa € 150.000. In haar bod voor de prestatie afspraken voor 2017 geeft Casade aan woningen energetisch te willen verbeteren en daarvoor is dit budget bedoeld. Eind 2017 worden hierover meerjarige afspraken met Casade gemaakt. Het resterende bedrag van € 517.500 moet hiervoor beschikbaar blijven.

Prognose 2019:

Door langdurige ziekte van de contactpersoon bij Casade en door beperkte capaciteit bij de gemeente, is het nog niet gelukt om de vergoeding van de tweede tranche van energiebesparende maatregelen van Casade af te ronden. De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren wel grotendeels uitgevoerd door Casade. Naar verwachting zal de bijdrage van de gemeente daaraan in 2020 geëffectueerd worden.

Na aftrek van gemaakte kosten in 2019 dient een bedrag van € 509.000 overgeheveld te worden naar 2020.

 

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

 

  EXPLOITATIE Budget 2019 Over naar  2020 Opmerking
  TMAO      
1 Integrale aanpak sociaal domein 42.000 42.000  
2 Bijdrage verplaatsing scouting AZG 34.000 34.000  
3 Maatschappelijke activering 73.000 73.000  
4 Armoedebestrijding kinderen 310.000 310.000 restant overheveling '18 -> '19
5 Uitvoeringskosten wet inburgering 32.000 32.000  
6 Begeleiding statushouders 30.000 30.000
7 Verhoogde asielinstroom 65.000 65.000 restant overheveling '18 -> '19
8 Sportbeleid 297.000 297.000 deels al overheveling '18 -> '19
9 Handhaving wet Kinderopvang 25.000 25.000  
  Totaal exploitatie 908.000 908.000  
         
  RESERVES      
  TREW      
10 Innovatie in mobiliteit (via beleidsreserve) 200.000 200.000 bij begroting 2019 al aangekondigd
11 Data en Smart City (via beleidsreserve) 300.000 300.000 bij begroting 2019 al aangekondigd
12 Energiebesparende maatregelen 509.000 509.000  
  Totaal reserves 1.192.500 1.192.500  
         
  Totaal exploitatie & reserves  1.917.000 1.917.000  

 

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
1. Integrale aanpak sociaal domein 605 Maatschappelijk werk 42.000
Toelichting
In november 2018 ging het traject van start, om samen met inwoners ondernemers en maatschappelijke organisaties te werken aan een nieuwe sociale agenda, gericht op de pijlers: meer preventie, meer gebruik maken van voorliggend veld en een outreachende benadering. Het streven is om rond 6 thema’s nieuwe initiatieven te ontplooien in gedeeld eigenaarschap met de maatschappelijke partners. Dat betekent dat het tempo waarin plannen worden ontwikkeld en vervolgstappen kunnen worden gezet mede afhankelijk is van het te ontwikkelen draagvlak. Het college stelde de nieuwe agenda vast in juli van dit jaar, de vervolg activiteiten bevinden zich nog in een opbouwfase. Een aantal investeringen kunnen waarschijnlijk pas begin 2020 worden geeffectueerd. Het betreft de aanstelling van een projectleider voor het te ontwikkelen Inclusiebeleid (à 8 uur per week, €20.000) en een activiteitenbegeleider, die het aanbod aan dagactiviteiten in het voorliggende veld gaat ontsluiten (€22.000). Verzoek om de daarvoor beoogde middelen voor in totaal € 42.000 over te hevelen naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
2. Bijdrage verplaatsing scouting AZG 813 Beheer diverse percelen en panden 34.000
Toelichting

Momenteel heeft de overdracht bij de notaris voor de “koop gebouw AZG”, t.w.v. € 116.000 plaats. Het bedrag van € 34.000 moet nog beschikbaar blijven voor nacalculatie en/of bijkomende kosten.

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
3. Maatschappelijke activering 613 Participatie-voorzieningen 73.000
Toelichting

Deze bestuursperiode heeft het college jaarlijks een bedrag van €150.000 vrijgemaakt om te experimenteren met maatschappelijke activering. Begin 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de doelgroep en welke aanpak bij hen past. In juni 2019 was het onderzoek klaar en hebben we vier partijen gecontracteerd. Die zijn – op 1 na – in september met hun werkzaamheden begonnen. Dit betekent dat we het eerste deel van 2019 weinig uitgaven hadden. Om de vier lopende experimenten ook in 2020 te kunnen uitproberen en hier mogelijk nog nieuwe aan toe te voegen, is het jaarbudget onvoldoende.

Voorstel is daarom om € 73.000 van 2019 over naar 2020 over te hevelen, zodat we voor dat jaar voldoende middelen hebben om de collegeopdracht met verve uit te kunnen voeren.

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
4. Armoedebestrijding kinderen 615 Armoedebeleid  310.000
Toelichting

In januari 2019 heeft de raad het Beleidsplan Samen uit Armoede vastgesteld. In het beleidsplan zijn o.a. voorstellen gedaan voor de structurele inzet van de zogenaamde Klijnsma middelen vanaf 2019. De Klijnsma middelen zijn middelen die gemeenten ontvangen om armoede bij kinderen te bestrijden.  De niet bestede middelen over 2017 en 2018 zijn overgeheveld naar 2019 en beschikbaar gehouden voor het ontwikkelen van projecten voor het bestrijden van kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van € 309.500. In 2019 is hierop niets uitgegeven.

Project: “Ieder kind verdient een toekomst”

De raad heeft in januari 2019 het beleidsplan “Samen uit armoede” vastgesteld.  Er is o.a. besloten om een innovatief project op te starten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken.  Na de besluitvorming is in samenwerking met Universiteit van Tilburg gewerkt aan een aanpak en een  impactmeting. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en start per 1 januari 2020. De resultaten worden gedurende het project gemonitord.

De komende drie jaren wordt met maximaal 60 gezinnen met kinderen gewerkt aan het versterken van de sociale en economische redzaamheid van ieder gezinslid. Dit doen we door middel van een stress-sensitieve aanpak waarbij gewerkt wordt aan het duurzaam versterken van basis- en executieve vaardigheden.

De kosten van de generatiecoach zijn opgenomen in de kostenpost behorend bij het project “Ieder kind verdient een toekomst.  Zie onder. De kosten van de inzet van de UvT en de TA Academie zijn hierin niet opgenomen en worden betaald uit de post Armoedebestrijding van kinderen.  De kosten van de UvT bedragen € 60.000 per jaar. Dit zijn kosten voor het ontwikkelen van het effectmodel van generatiearmoede  (versterken van basisvaardigen) en de kosten van de impactmeting. Voor het project: “ Ieder kind verdient een toekomst is komende drie jaar nodig:

€  180.000 voor de ontwikkelen methodiek en impactmeting UVT (€ 60.000 per jaar) €  50.000 voor het duurzaam versterken door middel van Transactionele Analyse.

Project Alliantie Kinderarmoede:

De gemeente Waalwijk is op 26 maart 2019 aangesloten bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede. Met het ondertekenen van de plegde heeft de gemeente Waalwijk beloofd zich in te zetten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken en zich in te zetten om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken. Dit doen we door met kinderen en de leerkrachten van deze kinderen in gesprek te gaan over armoede. Hiervoor gaat de gemeente Waalwijk een samenwerking aan met Light of Life en Autopoiesis. De kosten bedragen € 8.000 per school. We willen komende drie jaar maximaal 10 basisscholen het project aanbieden. De kosten bedragen maximaal € 80.000.

Beide projecten hebben een landelijke uitstraling en worden gevolgd de Landelijke Alliantie Kinderarmoede:

Voor het project: “ Ieder kind verdient een toekomst is komende drie jaar nodig:

€  180.000 voor de ontwikkelen methodiek en impactmeting UvT (€ 60.000 per jaar)

€    50.000 voor het duurzaam versterken door middel van Transactionele Analyse.

€    80.000 Samenwerking Light of Life en Autopoiesis

Verzoek is om in totaal (afgerond) € 310.000 over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
5. Uitvoeringskosten wet inburgering 607 Allochtonenbeleid 32.000
Toelichting

In 2020 wordt de nieuwe wet inburgering geïmplementeerd. Daarmee krijgt de gemeente Waalwijk de regie op inburgering terug. Dit brengt extra inspanningen en taken met zich mee: beleidsvoorbereiding en uitvoering bij Baanbrekers. De extra uren die bij Baanbrekers worden ingezet voor de administratie en registratie van de participatieverklaringen worden hiermee bekostigd.

Verzoek is om € 32.000 over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
6. Begeleiding statushouders 612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 30.000
Toelichting
Deze kosten zijn bedoeld om specifieke groepen te begeleiden, die niet automatisch vanuit de maatschappelijke begeleiding kunnen worden vergoed. In een integrale aanpak voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen, waarvan het project in 2019 is gestart, loopt door in 2020 waarvoor we dit budget verder in willen zetten. Dit leidt tot preventie uitval school, en oriëntatie op opleiding , inburgering en werk. Verzoek is om € 30.000 over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
7. Verhoogde asielstroom 612 Maatschappelijk zorg en begeleiding 65.000
Toelichting

Het budget wordt ingezet ten behoeve van HOB trajecten (Huis opleiding Baan) De  resultaten zijn goed, maar er is een steeds grotere groep die niet naar werk kan worden bemiddeld, maar  wel naar taal en participatie. Daardoor is minder gedeclareerd in 2019 ten behoeve van HOB. Er is een plan van aanpak dat de kwetsbare groepen, en met name vrouwen ondersteunt in taalverwerving, inburgering en opleiding.

In 2020 is een beleidsvoorbereiding op de nieuwe inburgeringswet  nodig, en een doorvertaling  daarvan naar de uitvoering van Baanbrekers. Daarnaast wordt ook beleid ontwikkelt ten behoeve van de integratie van arbeidsmigranten en gezinsmigranten.

Verzoek is om € 65.000 over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
8. Sportbeleid 511 Sportbeleid 297.000
Toelichting

Afwijkingen t.o.v. begroting 2019:

6511016 Bevorderen sport- en beweegparticipatie  €  48.642

6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016           €    7.425

Totaal                                                                                                      €   56.067

Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2020 ‘Uitvoering Sportvisie 2020’. Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse hogere rijksbijdrage van € 40.000, cofinancieringsbijdragen door partners en een 3-jaarlijks budget voor de Beweegcoach Senioren.  Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Sportvisie die in 2020 door de raad wordt vastgesteld.

6511017 GO Waalwijk integrale aanpak € 70.000. Met ‘Go Waalwijk’ werken we aan een integrale aanpak op de thema’s sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Voor 2019 en 2020 is in het coalitieprogramma een jaarlijks budget van € 150.000 opgenomen. In 2019 is de naamsbekendheid vergroot en zijn projecten ontwikkeld onder de overkoepelende communicatieparaplu van GO. Het over te hevelen bedrag wordt in 2020 ten behoeve van de verdere inzet van de promotie en uitbreiding bekendheid van GO in 2020.

 

6511095 JOGG Jongeren op gezond gewicht € 171.113. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en het resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting.

Verzoek is om in totaal € 297.000 over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer Bedrag in €
9. Handhaving wet Kinderopvang 610 Kinderopvang 25.000
Toelichting

Vanaf 2019 is er structureel extra geld beschikbaar voor gemeenten voor de taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en de intensivering van de inspecties van gastouders. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor innovatie of extra toezicht. In 2019 hebben we vanuit deze middelen € 20.000 extra ontvangen. Het over te hevelen bedrag zetten we in op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van handhavingstaken van onze gemeente.

Verzoek is om € 25.000 over te hevelen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer   Bedrag in €
10. Innovatie in mobiliteit 6205070 Mobiliteit (vanuit beleidsreserve) 200.000
Toelichting

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ten laste van de beleidsreserve 2019-2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000. Dit budget is bestemd om pilots op het gebied van Smart Mobility een impuls te kunnen geven. Deze pilots volgen op de nog uit te werken businesscases Smart Mobility in 2020.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 200.000 over te hevelen naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer   Bedrag in €
11. Data en smart city 6303230 Data en Smart Mobility (vanuit beleidsreserve) 300.0000
Toelichting

In het coalitieprogramma 2018 -2022 is ten laste van de beleidsreserve 2019-2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 300.000.

Dit budget is bestemd om ontwikkelingen en ambities aan te kunnen jagen op het gebied van Smart Move en data gestuurd werken. Hieraan zal na uitwerking van o.a. het ambitiedocument Smart Move van UNSense in 2020 verder invulling gegeven worden.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 300.000 over te hevelen naar 2020.

 

Onderwerp Product/budgetnummer   Bedrag in €
12. Energiebesparende maatregelen 809 Wonen (reserve) 509.000
Toelichting

De eerste tranche van € 82.500 is in 2015 aan Casade beschikbaar gesteld. Casade heeft aangegeven dat zij in 2016 een beroep op dit budget gaan doen van circa € 150.000. In haar bod voor de prestatie afspraken voor 2017 geeft Casade aan woningen energetisch te willen verbeteren en daarvoor is dit budget bedoeld. Eind 2017 worden hierover meerjarige afspraken met Casade gemaakt. Het resterende bedrag van € 517.500 is overgeheveld van 2018 naar 2019.

Door langdurige ziekte van de contactpersoon bij Casade en door beperkte capaciteit bij de gemeente, is het nog niet gelukt om de vergoeding van de tweede tranche van energiebesparende maatregelen van Casade af te ronden. De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren wel grotendeels uitgevoerd door Casade. Naar verwachting zal de bijdrage van de gemeente daaraan in 2020 geëffectueerd worden.

Na aftrek van gemaakte kosten in 2019 dient een bedrag van € 509.000 overgeheveld te worden naar 2020 (reserve).