Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 3 | Economie

Doelstellingen

Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats. Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen met zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht.

De doelstellingen van de gemeente Waalwijk ten aan­zien van de toekomst van haar bedrijventerreinen zijn vitale en duurzame bedrijventerreinen, met een goede balans tussen people, planet en profit. Bedrijventerreinen die voldoende gedifferentieerd zijn en een eigen herkenbare identiteit hebben.

Bedrijven voelen zich in Waalwijk 'thuis' en zijn niet geneigd om naar elders te vertrekken, waardoor er nauwelijks leegstand is. Een actieve inzet van de gemeente blijft hiervoor nodig. Dat betekent aandacht voor herinrichting en herstructurering van kavels en de aanpak van het openbaar gebied.

 • Nieuwe bedrijventerreinen (Haven 8)
  Vanwege afspraken met de regio en de provincie worden nieuwe terreinen alleen nog ontwikkeld om grootschalige logistiek te huisvesten.

 • In 2043 is Waalwijk klimaatneutraal en hebben de bedrijventerreinen daar een substantiële bijdrage aangeleverd
  Gemeente en onderne­mers werken samen aan het bereiken van klimaat- en milieu­doelstellingen en aan de veiligheid van de bedrijventerreinen. De duurzaamheidsambities, ontwikkeling van de insteekhaven en het vrijkomen van de huidige haven maken dat herstructurering onze aandacht blijft vragen en om gerichte inzet vraagt.  In Waalwijk is nog beperkt terrein uitgeefbaar. Hierdoor komt er meer en meer nadruk te liggen op bestaande bedrijven. Dit vereist een intensivering van het accountmanagement.


11. Vestigingen (per 1.000 inw. leeftijd 15-64 jaar) (BBV)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar.Regionaal werkgelegenheidscentrum

 • We brengen balans in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
  De meest kwetsbare mensen vragen extra aandacht en ondersteuning. We willen mensen helpen om weer een baan te krijgen door ondernemers te stimuleren arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door via het transferium werkervaring op te doen.
 • Zorgen voor adequate huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten
  De afgelopen jaren zijn er steeds meer arbeidsmigranten in Waalwijk komen wonen. Zij hebben een grote betekenis voor onze economie. Om ervoor te zorgen dat onze bedrijven, daar waar onze lokale en regionale arbeidsmarkt hier niet in kan voorzien, gebruik kunnen blijven maken van (tijdelijke) arbeidsmigranten is een adequate huisvesting een belangrijke randvoorwaarde.
 • In 2019 wordt het Regionaal Bureau voor Toerisme opvolger van het Uitpunt
  Dit vraagt extra aandacht om tot goede afspraken (prestatie-indicatoren) te komen. Na 2019 is ook de opening van het Museum Plus voorzien. Daarnaast wordt de komende tijd extra ingezet op evenementen. Dit vraagt om een extra inspanning om het 'Verhaal van Waalwijk' goed op de kaart te zetten. 

  De missie van het RBT is een duurzame groei van de vrijetijdssector om economie, toerisme, cultuur, werkgelegenheid en leefbaarheid te verhogen. De visie is om ons te profileren via de iconen in het gebied: Efteling, Loonse en Drunense Duinen en Vestingstad Heusden. We profileren de Langstraat als gebied met het volgende verhaal:

  In het hart van Brabant, te midden van grote steden, vinden we de betoverende Langstraat, aantrekkelijk door de combinatie van grote iconen en gastvrije lokale parels. Trots op haar ambachten en waar men graag verder kijkt. En of je nu je energie kwijt wilt of juist helemaal tot rust wil komen, hier vind je je plek.

  Doel hierbij is meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid. Bundeling van middelen moet zorg dragen voor gemeente overschrijdende arrangementen, betere programmering van evenementen en meer budget voor de promotie van de Langstraat.

12. Functiemenging (%) (BBV)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.


13. Banen (aantal per 1.000 inw. 15-74 jr) (BBV)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.