Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Doelstellingen

Fysieke & integrale veiligheid

In het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 staat weergegeven voor welke opgaven we staan. Nadere toelichting hierop vindt u onder het programma Veiligheid.

Het onderdeel fysieke veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Rampenbestrijding
    De Wet op de Veiligheidsregio’s heeft de zorg voor de bevolking in geval van crises nadrukkelijk bij de gemeenten neergelegd. Waalwijk vervult deze opgave in nauwe samenwerking in district verband (Hart van Brabant). Wij willen goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval. Daarom zorgen wij voor een actuele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie, verzorgen een district programma voor opleiden-trainen-oefenen  en hebben we zicht op de grootste risico's door middel van risico-inventarisaties.
  • Preventie 
    Wij streven er naar dat bewoners en bedrijven zich kunnen beschermen tegen eventuele fysieke crises. Deze zogenaamde ‘preventieve’ maatregelen communiceren wij als gemeente zelf en via de Veiligheidsregio.
  • Inspectie, Toezicht en Handhaving
    De activiteiten op het gebied van Inspectie, Toezicht en Handhaving (ITH) zoals omschreven in de visie op het Omgevingsbeleid, worden uitgevoerd met een ‘bril van veiligheid’.

 

2017

2018

2019 tot nu toe

Streefwaarde 2020

Aantal Last onder Dwangsom dealen

0

2

6

6

Aantal hennepkwekerijen

26

23

10

25

Aantal locaties met grondstoffen synthetische drugs

1

1

0

2

Aantal drugsdumpingen synthetische drugs

3

3

0

0

Percentage bemensing crisisorganisatie

100

100

100

100

Rapportcijfer leefbaarheid veiligheidsmonitor

7,5

Niet gemeten

(enkel in de oneven jaren uitgevoerd)

Nog niet gemeten

Wordt niet gemeten in 2020

Maar voor 2021 ten minste  7,5

Aantal meldingen bij BOA’s/politie

1067/5693

1350/5267

1219/4009

1350/5300

Aantal vernielingen

216

144

144

150

Aantal High Impact Crimes

304

240

183

225

Aantal DHW-controles

12

17

24

25

Aantal DHW-overtredingen

5

8

6

3

Aantal boetes APV

114

44

37

45

Aantal gecontroleerde grote evenementen

13

16

14

16

Aantal controles arbeidsmigrantenlocaties

23

32

39

60

Aantal handhavingsactiviteiten arbeidsmigrantenlocaties

15

20

32

50

Aantal meldingen m.b.t. personen met verward gedrag

159

158

90

140

 

Aantal casussen inzet wijk-GGZ-er

Niet bekend

67

77

80

06. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inw 12-17jr) (BBV)

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 


08. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.


07. Diefstal uit/vanaf voertuigen per 1.000 inwoners (BBV)


Het aantal diefstallen uit/vanaf voertuigen, per 1.000 inwoners.


09. Diefstal van brom-, snor-, fietsen per 1.000 inwoners (BBV)

Het aantal diefstallen van brom-, snor-, en normale fietsen, per 1.000 inwoners.


10. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV)

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.


Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Integrale veiligheid

Onderwerp/NJB11 Uitvoeringskosten overlast
Productnummer en naam 102 Openbare orde en veiligheid
Budgethouder

Teammanager Leefbaarheid, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  38

       
Saldo N  38        
Toelichting

Door een wijziging van het jaarlijkse moment van facturatie door de gemeente Tilburg voor de kosten van nazorg van ex-gedetineerden is er in 2019 sprake van een nadeel van € 38.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 38.000 in 2019.