Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Volkshuisvesting

 • Aantrekkelijke en voldoende woonmilieus in Waalwijk
  Wij willen onze inwoners voldoende mogelijkheden bieden om te wonen in onze gemeente. Hierbij moeten er voldoende mogelijkheden en aanbod worden geboden aan starters, gezinnen, senioren en overige doelgroepen op de woningmarkt.  Belangrijk is dat nieuwbouw een aanvulling vormt op het reeds bestaande woningaanbod.

 • We hebben een toekomstbestendige woningmarkt
  Grote opgaven voor de toekomst zijn er op het gebied van wonen en zorg en op het gebied van duurzaamheid. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de bestaande woningvoorraad, omdat daar de grootste opgave op het gebied van woningaanpassingen ligt.

 • Er zijn kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen voor arbeidsmigranten
  De komende jaren focussen we ons op het ontwikkelen van grootschalige campussen voor de arbeidsmigranten die hier voor relatief korte tijd komen werken, de zogenoemde "shortstay". Daarnaast willen we voldoende mogelijkheden bieden voor doorstroming van "midstay" en "longstay" arbeidsmigranten. 
30. Demografische druk (BBV) (in %)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.31. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) (BBV)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.32. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (€) (BBV)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.33. Gemiddelde WOZ-waarde woningen (BBV) (x€1000)

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.34. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) (BBV)

Het aantal nieuwbouwwoningen.49. Woningen naar eigendom (%)

% koopwoningen

Het aandeel koopwoningen binnen de gehele woningvoorraad.

% huurwoningen particuliere verhuurder

Het aandeel particulieren huurwoningen binnen de gehele woningvoorraad.

% huurwoningen  corporatie

Het aandeel huurwoningen van woningcorporaties binnen de gehele woningvoorraad.


50. Aantal nultredenwoningen

51. Huisvesting shortstay arbeidsmigranten

Ruimtelijke ordening

 • Omgevingswet, Waalwijk is omgevingswet-proof 
  We zijn klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Het rijk is bezig met de ontwikkeling van een stelselherziening in de vorm van een nieuwe Omgevingswet. Met deze wet heeft het rijk tot doel een geheel nieuw  samenhangend  stelsel te vormen als het gaat om de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De invoering van deze wet betekent een grote operatie met impact op bijna de gehele gemeentelijke organisatie. Met in ieder geval gevolgen voor beleid- en planvorming, vergunningverlening, werkprocessen, digitale systemen, burgerparticipatie, competenties, cultuur. Volgens de huidige planning gaat de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

 • Samenhangend ruimtelijk beleid
  Via de structuurvisie is een samenhangend ruimtelijk beleid geformuleerd dat op hoofdlijnen de ambities weergeeft voor 2035 en er is een visie uitgewerkt voor 2025. In 2016 is een structuurvisie vastgesteld door de raad. Belangrijk onderdeel van de structuurvisie is het uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staat welke concrete projecten uitgevoerd moeten worden om de structuurvisie te realiseren. De structuurvisie gaat straks samen met het andere strategische beleid op in een omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet.

 • We voeren een actief grondbeleid bij uitbreidingslocaties en passief beleid bij binnenstedelijke locaties
  Daarnaast zorgen we voor een rechtvaardige diversiteit van grondprijzen op basis van het soort woningbouw. De gemeente Waalwijk wenst deze doelstellingen te realiseren met behulp van de haar ter beschikking staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten.

Gebiedsgericht werken

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de leefomgeving vindt in steeds meer gemeenten in Nederland plaats via verschillende participatie-instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn het inwonerspanel, de LAB's en een burgerbegroting. Het burgerparticipatiebeleid wordt eind 2018 geëvalueerd. Begin 2019 worden hieromtrent (nieuwe) voorstellen gedaan.

Op basis van de notitie 'Burgerparticipatie 2019-2020' gaan de wijkadviseurs aan de slag met de daarin genoemde instrumenten.

Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Ruimtelijke ordening

Onderwerp/NJB43 Opbrengst omgevingsvergunningen
Productnummer en naam 801 Opbrengst omgevingsvergunningen
Budgethouder

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N     91

V  986

       
Saldo V  895        
Toelichting

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat vergunningaanvragen vanaf een bouwsom van € 400.000,- opbrengsten “genereren” . Alle relatief kleine aanvragen (meestal particuliere initiatieven met bouwkosten ruimschoots onder de € 400.000,-) leveren een negatief saldo op.

Zoals al aangekondigd in het Najaarsbericht van 2018 zijn een fors aantal grote projecten (logistieke gebouwen op Industrieterrein Haven) vergund en in uitvoering genomen. Op 11 juni 2019 werd de beoogde opbrengst van € 1,25 miljoen voor 2019 reeds behaald.

Het moment van het formeel indienen van de omgevingsvergunningsaanvragen door externe partijen bepaalt in hoge mate de potentiele opbrengst omgevingsvergunningen per kalenderjaar. Er zitten nog een paar grote projecten (o.a. de insteekhaven) met substantiële legesopbrengsten in de pijplijn, mits (op onderdelen) de afgifte van de omgevingsvergunning(en) nog in 2019 plaatsvindt.

SBA (StadsBeheerAdministratie) en huidige werkvoorraad laten op 4 september 2019 een geschatte opbrengst Omgevingsvergunningen zien van bijna € 2,24 miljoen. Daarmee is 2019 een zeer uitzonderlijk goed jaar.

De extra werkzaamheden voor deze omgevingsvergunningen hebben geleid tot extra inzet van personeel en hogere personeelslasten van € 91.000.

De afgelopen twee jaar (2018 en 2019) waren wat betreft gronduitgifte twee topjaren. Voor 2020 zullen onder andere de twee volgende factoren de opbrengst omgevingsvergunningen gaan beïnvloeden:

 • De gronduitgifte van industrie- en bedrijventerreinen neemt af i.v.m. de beperkte beschikbaarheid uit te geven bouwkavels voor bedrijven).
 • Stikstofproblematiek*. Diverse, met name grotere, bouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen en in het slechtste scenario volledig komen te vervallen.

Wij hebben de grotere bouwprojecten (ca. 80 stuks) geïnventariseerd, beoordeeld en besloten vooralsnog niet over te gaan tot bijstelling van de opbrengst Omgevingsvergunningen in 2020. Medio 2020 zal duidelijk worden welke consequenties de stikstofproblematiek met zich mee zal gaan brengen.

*) Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) ongeldig verklaard. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Dit adviescollege heeft inmiddels een rapport uitgebracht.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 895.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB44 Juridische kosten ondermijning
Productnummer en naam 802 Vergunningen
Budgethouder

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Portefeuillehouder A. Kleijngeld
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  50

 

N  50 N  25 N  25 N  25
Saldo N  50 N  50 N  25 N  25 N  25
Toelichting

De gemeente Waalwijk is actief en vooruitstrevend op het gebied van ondermijning. Dit betekent dat we veel zaken oppakken, zoals onder andere bij het aantreffen van drugs in panden of het onderzoeken van ondermijningscasussen. Onze aanpak brengt juridische kosten met zich mee. Hieronder vallen onder andere de kosten van rechtszaken en de kosten van specifieke juridische bijstand die bij een aantal zaken is ingeschakeld. Voor 2019 en 2020 bedragen deze kosten naar verwachting € 50.000. Met ingang van 2021 bedragen de kosten naar verwachting € 25.000 per jaar. De reden dat de kosten in 2019 en 2020 hoger zijn is het feit dat er een aantal zwaardere zaken is waarbij eenmalig meer juridische kosten worden gemaakt.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 50.000 in 2019 en 2020 en met een structureel nadeel van € 25.000 met ingang van 2021.

 

 

Onderwerp/NJB45 Bijstelling opbrengst erfpachtgronden
Productnummer en naam 812 Erfpachtgronden
Budgethouder

Teammanager Ruimte, economie en werk

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

 

N  98

       
Saldo N  98        
Toelichting

In verband met een op basis van een contract jaarlijkse rentebijstelling en het aanpassen van het moment van halfjaarlijkse facturatie voor een contract is er voor 2019 sprake van een incidenteel nadeel. Voor de begroting 2020 en verder zijn deze aanpassingen reeds verwerkt.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 98.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB46 Grondruil provincie
Productnummer en naam 813 Beheer diverse percelen en panden
Budgethouder

Teammanager Ruimte, economie en werk

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  321

V  305

       
Saldo N    16        
Toelichting

In mei 2019 is door het college een besluit genomen over grondruil met de provincie. Dit in verband met samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en de provincie aan de projecten Westelijke Langstraat en de Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL). Om beide projecten te kunnen realiseren zijn gronden nodig. De gemeente draagt hieraan bij door haar gronden in te zetten die ofwel direct binnen het projectgebied liggen of gebruikt worden als ruilgrond. In dit kader heeft in 2019 een transactie plaatsgevonden. Per saldo is er sprake van een incidenteel nadeel van € 16.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 16.000 in 2019.

 

 

Onderwerp/NJB47 Verkoop snippergroen
Productnummer en naam 813 Beheer diverse percelen en panden
Budgethouder

Teammanager Ruimte, economie en werk

Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N      5

V   80

       
Saldo V   75        
Toelichting

Door de verkoop van snippergroen in de gemeente is er, na aftrek van gemaakte kosten, sprake van een incidenteel voordeel van € 75.000. In de begroting 2019 is met deze opbrengsten geen rekening gehouden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 75.000 in 2019.