Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Samenvatting beleid en financiën

Beleid

Samenvatting beleid

In het Voorjaarsbericht 2019 (VJB) hebben we de 162 voorgenomen activiteiten uit de Begroting 2019 uitgevraagd om na te gaan of deze maatregelen naar verwachting gerealiseerd zouden gaan worden voor het einde van 2019. Hieruit is gebleken dat 49 maatregelen doorlopen tot in het jaar 2020. Deze zijn daarom opnieuw uitgevraagd in de Begroting 2020. 

In dit Najaarsbericht 2019 (NJB) hebben we voor de maatregelen waarvan op dit moment nog niet definitief duidelijk is dat ze al afgerond zijn voor het einde van 2019, opnieuw een uitvraag gedaan om te kunnen indiceren welke maatregelen we al dan niet gaan bereiken voor het einde van 2019. 

In onderstaand overzicht staat weergegeven, de herziene verdeling van de, op dit moment, al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

Najaarsbericht 2019
Programma/Beleidsveld Totaal Indicatoren (TIJD)
    G O R
Binnenstad 6 5 1 0
In begroting 2020 2      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19
2 +2 -2  
Totaal B19 maatregelen Binnenstad 8      

Duurzaamheid

4 4 0 0

In begroting 2020

5      

Afwijking NJB t.o.v. VJB '19

0      

Totaal B19 maatregelen Duurzaamheid

9      
Economie 1 1 0 0
In begroting 2020 4      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 1 +1 -1  
Totaal B19 maatregelen Economie 5      
Veiligheid  12 10 2 0
In begroting 2020 7      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19
0      
Totaal B19 maatregelen Veiligheid 19      
0. Bestuur en ondersteuning  6 4 2 0
In begroting 2020 2      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 1 -1 +1  
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 0 8      
1. Veiligheid  2 2 0 0
In begroting 2020 2      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 0      
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 1 4      
2. Verkeer, vervoer en waterstaat  1 1 0 0
In begroting 2020 12      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 0      
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 2 13      
3. Economie 4 4 0 0
In begroting 2020 7      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 0      
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 3 11      
4. Onderwijs 7 5 2 0
In begroting 2020 0      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 1 -1 +1  
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 4 7      
5. Sport, cultuur en recreatie 9 7 2 0
In begroting 2020 2      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 0      
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 5 11      
6. Sociaal domein  15 12 2 1
In begroting 2020 3      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 2

+1

-1

-1

+1

 
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 6 18      
7. Volksgezondheid en milieu  4 3 1 0
In begroting 2020 1      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 1 -1 +1  
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 7 5      
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing  8 5 3 0
In begroting 2020 2      
Afwijking NJB t.o.v. VJB '19 1   -1 +1
Totaal B19 maatregelen beleidsveld 8 10      
Totaal maatregelen uit Begroting 2019  128 63 15 1
Waarvan in Begroting 2020 49      
Restant maatregelen in Najaarsbericht 2019 79      
Totaal afwijkingen in Najaarsbericht 2019 9 0 -1 +1

 

 

Financiën

Algemeen

In deze samenvatting wordt als eerste het financieel beeld voorafgaand aan het Najaarsbericht 2019 weergegeven en daaraan wordt het totaal van de mutaties van dit Najaarsbericht toegevoegd.
Het Najaarsbericht kent in 2019 een (incidenteel) voordeel van € 2,2 miljoen. De doorwerking naar 2020 en verder is ook in de tabel aangegeven. Voor het jaar 2020 is dit een nadelig effect van € 0,3 miljoen, voor de jaren daarna zijn dit voordelen van respectievelijk € 0,4 , € 0,5 en € 0,3 miljoen.

Voor het resultaat van de jaarrekening tellen ook mee de in 2019 niet (volledig) bestede budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2020. Dit betreft een totaalbedrag van € 908.000 dat de exploitatierekening in voordelige zin zal beïnvloeden. Rekening houdend met bovenstaand resultaat in de tabel is het voordeel 2019 van het Najaarsbericht inclusief de overhevelingen € 3.115.000.

Na de samenvatting van het financieel beeld volgt per beleidsveld / sub-beleidsveld een specificatie van alle afwijkingen uit het Najaarsbericht 2019.
Als deze voorstellen een structurele doorwerking hebben, zijn de effecten daarvan in de kolommen 2020 - 2023 opgenomen. Alle andere voorstellen zijn incidenteel.
De bijbehorende teksten van de voorstellen zijn per beleidsveld verderop in het Najaarsbericht 2019 terug te vinden.

Financieel beeld na Najaarsbericht 2019

 

Bedragen x € 1.000         

N = Nadeel

V = Voordeel

2019 2020 2021 2022 2023
Voorafgaand aan Najaarsbericht 2019:          
Voorjaarsbericht 2019 / Kadernota 2020 (= startregel voor begroting 2020) V        211 V  284 V   457 V   169 V    37
Mutaties Begroting 2020 n.v.t. V   376 N   58 N      37 V   254
Uitgangspunt voorafgaand aan Najaarsbericht 2019 V       211 V  660 V  399 V  132 V  291 
           
Mutaties Najaarsbericht 2019 V    2.207 N  313 V  373 V  491 V  269
Totaal na Najaarsbericht 2019 V   2.418 V  347 V  772 V  623 V   560 

 

Voorstellen Najaarsbericht 2019

 

Bedragen x  € 1.000   

N = nadeel

V = voordeel

2019 2020 2021 2022 2023
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur          
NJB01  Rechtspositie Decentrale Pol. Ambtsdragers N          80 N     36 N        36 N         36 N           36
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken          
NJB02  Zaterdagopenstelling Publiekszaken 0 N     50      
NJB02  Zaterdagopenstelling Publiekszaken (beleidsreserve) 0 V     50      
NJB03  Verkiezingen N          24        
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën          
NJB04  Onderuitputting kapitaallasten V       713        
NJB05  Software team Financiën N          25 N     10 N         10 N         10 N           10
NJB06 Herstel budget HRM begroting i.v.m. aframing 2019 N       133 N  133 N      133 N      133 N        133
NJB07 OZB N      1 05        
NJB08  Precario N          45 N     45 N         45 N         45 N           45
NJB09 Meicirculaire gemeentefonds algemene uitkering V   1.681        
NJB09 Meicirculaire gemeentefonds oormerkingen / stelposten N   1.400        
NJB10 Septembercirculaire gemeentefonds algemene uitkering V        327 V    484 V   1.245 V   1.363 V    1.161
NJB10 Septembercirculaire gemeentefonds oormerkingen 0 V      50 N          40 N         40 N          50
NJB10 Septembercirculaire stelposten lonen/prijzen WMO/jeugdzorg 0 N   660 N       670 N      670 N       680
Beleidsveld 1: Veiligheid / Integrale veiligheid          
NJB11  Uitvoeringskosten overlast N          38        
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving          
NJB12  Hogere lasten nieuw aan te leggen brandkranen N          20        
Beleidsveld 4: Onderwijs / Onderwijs          
NJB13  Gymvervoer KC Zanddonk N          17        
NJB13  Gymvervoer KC Zanddonk V          17        
Beleidsveld 5: Sport, cultuur en recreatie: Cultureel erfgoed, media          
NJB14  Meicirculaire 2019 Kerkenvisie N          50        
NJB14  Meicirculaire2019 Kerkenvisie benutten oormerking  V          50        
Beleidsveld 5: Sport, cultuur en recreatie: Cultuurpresentatie          
NJB15  Vrijval middelen Museum Plus t.g.v. reserve V       461        
NJB15  Middelen Museum Plus storten in nieuwe reserve N       461        
Beleidsveld 5: Sport, cultuur en recreatie: Openbaar groen          
NJB16  Voordeel op salarissen Buitendienst V       135        
NJB17  Tractie groenonderhoud V          60        
Beleidsveld 5: Sport, cultuur en recreatie: Sportaccommodaties          
NJB18  Uitgaven zwembad Olympia V         40        
NJB19  Uitgaven sporthallen V         95        
NJB20  Gymzaal Mesdaglaan (lasten) V         27 N                9 N            9 N                9 N                9
NJB20  Gymzaal Mesdaglaan (baten) V            9 V                 9 V            9 V                 9 V                9
NJB21  SPUK N         91        
NJB22  Vervanging sporttoestellen V         40        
NJB23  Onderhoud sportveleden V         20        
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integratie sociaal domein          
NJB24  Salariscompensatie subsidiesector V         28        
NJB25  Activiteiten dementieconsulent V         18        
NJB26  Huur H. Chabotstraat 70 N         21        
NJB27  Inwonerspanel V          15        
NJB28  Afwikkeling SJW De Tavenu 2012 - 2018 N          47 N               3 N              3 N              3 N              3
NJB29  Voordeel Peuteropvang V       335        
NJB30  Septembercirculaire 2019 Kinder- en gastouderopvang N         20 N           20 N            20 N             20 N           20
NJB30  Sept.circulaire 2019: Kinder- gastouderopvang (oormerking) V         20 V           20 V            20 V             20 V            20
NJB31  Ieder kind verdient een toekomst V         75        
NJB32  Project grip op geld V         18        
NJB33  Schuldhulpverlening V      127        
NJB34  Kwijtschelding N         43        
NJB35  Lagere bijdrage Baanbrekers / verrekening oormerkingen V       709        
NJB36  Gehandicaptenzorg N         14        
NJB37  WMO 2015 V         50        
NJB38  Huishoudelijke hulp N      272        
NJB39  Aanvullend tekort op jeugdzorg (raad 31 oktober 2019) N  1.003        
NJB39  Dekking tekort jeugdzorg deels uit reserve transities V      186        
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu          
NJB40  SDE subsidie V         90 V          90 V           90 V             90 V             90
NJB41 Hogere opbrengst vuilophaal / -afvoer V         75        
NJB41  Vuilophaal /  -afvoer storting in voorziening N        75        
NJB42 Extra werkzaamheden OMWB Brabant N        35        
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting/ruimte.ordening: Volkshuisvesting          
NJB43  Hogere leges omgevingsvergunningen V      895        
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting/ruimte.ordening: Ruimtelijke ordening          
NJB44  Juridische kosten ondermijning N        50 N           50 N            25 N           25 N              25
NJB45  Erfpachtgronden  N        98        
NJB46  Grondruil Provincie N        16        
NJB47  Verkoop snippergroen V        75        
TOTAAL NAJAARSBERICHT 2019 V   2.207 N       313 V       373 V       491 V         269