Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen

Duurzaam en innovatief

De komende periode willen we inzetten op innovatie en duurzaamheid. We koppelen innovaties aan onze duurzaamheids- en economische ambities. We gaan vol voor e-bikes en e-cars, gedragsprojecten en zelfrijdend (service) vervoer. We investeren in betere voet- en fietspaden. 

 • Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente
  • vergroten aantal fietsbewegingen
  • daling van het aantal fietsongevallen
 • Waalwijk beschikt over hoogwaardig OV- netwerk
  • meer gebruik van het openbaar vervoer
  • we zetten bij de provincie in op een betere OV aansluiting bedrijventerrein (Noordkant A59)
 • Waalwijk benut de mogelijkheden van Smart Mobility maximaal
  • het aantal elektrische auto's stijgt
  • we voeren in deze raadsperiode een pilot uit op het gebied van Smart Mobility
37. Elektrische laadpunten en tankpunten

Het aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gasEconomische bereikbaarheid

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor Waalwijk van economisch levensbelang. De komende jaren werken we aan het vergroten van de economische bereikbaarheid. Het gaat dan om verkeer of transport van Waalwijk naar buiten de gemeente en andersom. 

 • Verbeteren bereikbaarheid via de weg
  • rijtijden voor automobilisten en vrachtwagens (van en naar Waalwijk) nemen af.
 • Vergroten en verbeteren bereikbaarheid via water 
  De gunstige ligging van Waalwijk aan de Maas biedt veel kansen met betrekking tot economische bereikbaarheid. Daarom hebben we de komende jaren twee doelstellingen die in relatie tot elkaar staan.
  • Waalwijk is bereikbaar voor klasse V watertransport (nieuwe insteekhaven).
  • volume watertransport neemt toe.
 • Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen
  We hebben als doel om de komende jaren verkeersstromen zo veel mogelijk te willen splitsen (auto/fiets).  Dit om de algehele doorstroming en veiligheid van onze wegen (op onze bedrijventerreinen) te vergroten.
38. Modal split (in %)

Stedelijke omgeving

De tweede pijler uit het mobiliteitsplan richt zich op de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid binnen de stedelijke omgeving van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. 

 • Vergroten verkeersveiligheid 
  Wij zetten in op een daling van het aantal verkeersongevallen in Waalwijk. Daarom gaan wij door met het (her)inrichten van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van het verkeersveiligheidsprincipe 'Duurzaam Veilig' in combinatie met daar waar mogelijk een scheiding van de verkeersdeelnemers naar snelheid, rijrichting en massa door de aanleg van fietsvoorzieningen en rijbaanscheidingen.
  • daling van het aantal verkeersongevallen in de kernen Waalwijk, Sprang- Capelle en Waspik.

 • Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen
  We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen. Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen van de Els-Zuid en het Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis. Op het terrein aan de Taxandriaweg is het eerste en het tweede uur gratis. Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10.

 • Wegen in goede staat houden en beheren
  Artikel 16 van de Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de wegbeheerder. Een van die verplichtingen is de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren. De gemeenteraad van Waalwijk heeft hiervoor het plan 'Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen' vastgesteld.
  • Voor alle wegen in Waalwijk komen tot de classificatie 'minimaal veilig'. Dit met zo min mogelijk inzet van financiële middelen en met zo min mogelijk maatschappelijke overlast.

Financiële afwijkingen

Sub-beleidsveld Stedelijke omgeving

Onderwerp/NJB12 Hogere lasten nieuw aan te leggen brandkranen
Productnummer en naam 203 Onderhoud wegen, straten en pleinen
Budgethouder

Teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed

Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                             V = VOORDEEL   N = NADEEL
  2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

N  20        
Saldo N  20        
Toelichting

In 2019 zijn diverse bluswatervoorzieningen aangelegd. Deze voorzieningen zijn onmisbaar voor de brandweer. De gemeente moet in eerste instantie voor een goede openbare bluswatervoorziening zorgen. In de begroting zijn hiervoor geen middelen geraamd. Vanwege de recente uitbreidingen is de aanleg van nieuwe bluswatervoorzieningen noodzakelijk gebleken.
Of dit een structureel karakter krijgt zal nog worden bezien.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 20.000 in 2019.