Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Majeure projecten

Insteekhaven

Hieronder wordt voor het project insteekhaven per onderdeel van de GROTIK-methode een nadere toelichting gegeven.

Geld

Voor het ramen van de kosten en opbrengsten voor de realisatie is een businesscase opgesteld. Gedurende het voorbereidingstraject is deze businesscase steeds geactualiseerd. Voor de voorbereiding is een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is door kredietbewaking gemonitord en waar nodig (via raadsbesluit) bijgesteld. Voor het uitvoeringstraject dat we nu ingaan zal het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de aanleg van de insteekhaven en de vastgestelde exploitatieopzet voor de uit te geven gronden het uitgangspunt zijn. Dit krediet is samengesteld uit de aanneemsom, de risico’s voor zover we die nu in kunnen schatten en de benodigde plankosten tijdens de uitvoering. Ook tijdens de realisatiefase blijft kredietbewaking het instrument om afwijkingen tijdig te kunnen signaleren en daar tijdig maatregelen voor te treffen.

Risico’s

Voor het project is een risicodossier opgesteld waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: aantal risico’s, kans dat deze zich voordoen, financiële consequenties, maatregelen en monitoring. Bij de kredietvotering is hiermee rekening gehouden. Onlangs zijn er nog 2 nieuwe risico’s, stikstof en PFOS, toegevoegd. De impact van deze risico’s worden nu onderzocht en de consequenties in beeld gebracht (o.a. voor tijd en financiën). Na de beoordeling van deze consequenties kan pas tot definitieve gunning worden over gegaan.

Organisatie:

Gedurende de voorbereidingsfase zag de projectmanagementorganisatie er als volgt uit:

 • 1 x per 2 weken -> aanbestedingsteam waarin civiel techniek, ruimtelijke ordening, financiën en projectleiding vertegenwoordigd zijn
 • 1x per week -> overleg projectleiding en wethouder
 • 1 x per 2 maanden -> stuurgroep
 • College en Raad

Voor de realisatiefase (na definitieve gunning) is het organisatieschema aangepast:

 • Uitvoeringsteam met projectleider civiele techniek, directievoering en toezichthouders.
 • Projectteam met algemene projectleider, omgevingsmanagement, civiele techniek, financiële mandatering en planning en control)
 • Wekelijks overleg projectleiding, civiel technisch projectleider en wethouder
 • Maandelijkse stuurgroep met de verantwoordelijke afdelingen (TREW en TOR/TOOR) en managers
 • College en raad informeren en consulteren door kwartaalrapportages

Tijd

Gedurende het project wordt gewerkt met een gedetailleerde planning per onderdeel: Vergunningentraject, aanbestedingsprocedure, bouw- en realisatiefase en oplevering. Tijdens de bouw- en realisatiefase wordt gewerkt met een gedetailleerde planning waarin gestuurd en bewaakt wordt op de volgende onderdelen: voorbereiding en inkoopwerkzaamheden en realisatiefase. 

Informatie

Projectdossiers op deelonderwerpen (civiele techniek, risicodossier, omgevingsmanagement en communicatie, geven inhoudelijke informatie over het project. Daarnaast heeft het College toegezegd aan de raad om via kwartaalrapportages de voortgang te presenteren. Verder wordt er ook via de aannemer en de gemeentelijke website de omgeving geïnformeerd over de voortgang van het project.

Kwaliteit

De kwaliteitseisen van stakeholders (o.a. RWS, WBD, toekomstige exploitant) zijn opgenomen in het definitief ontwerp, de bestekken en in de selectie- en aanbestedingsleidraad. Voor de uitvoeringsfase bevatten de contractstukken met de aannemer de geëiste en gewenste kwaliteitseisen waar men aan moet voldoen. Deze zijn ook o.a. opgesteld aan de hand van 4 EMVI-criteria: planning, waterveiligheid, risico’s en projectcommunicatie.

GOL

De Gebiedsontwikkeling is weliswaar een majeur project waaraan grote Waalwijkse belangen vanuit leefbaarheid. bereikbaarheid en economie gekoppeld zijn, maar de gemeente is hier 'slechts' één van de gebiedspartijen. De trekker van deze gebiedsopgave is de provincie Noord-Brabant. Daarmee heeft Waalwijk wel zicht op de GROTICK en een beperkte invloed, maar wij kunnen hier niet direct in sturen.

Grootste risico van Gol is op dit moment de problematiek van de PAS in relatie met het provinciale inpassingsplan. Vooralsnog zal de uitspraak van de Raad van State over het PIP afgewacht moeten worden. Pas daarna kunnen de gevolgen daarvan worden bepaald en de vervolgacties. Uiteraard zal Waalwijk bij deze verdere acties worden betrokken. Dit laat onverlet dat de partijen op dit moment, in het vertrouwen dat het PIP in stand blijft, verder gaan met de voorbereidingen van de mogelijke aanbesteding van het werk, om daarmee geen onnodige vertraging op te lopen. Gunning van het werk kan pas plaatsvinden als de genoemde duidelijkheid over het PIP is verkregen.

Museum Plus

Op 13-07-2017 heeft de Raad het college opgedragen om een 'concept Museum-Plus' te ontwikkelen. Op 11-10-2018 heeft de Raad het Programma van Eisen en het inrichtingsplan, beiden vervaardigd door Tinker Imagineers, geaccordeerd als uitgangspunt voor verdere uitwerking. Na 11-10-2018 is het volgende gebeurd:

 • Het voorbereidingskrediet is door de gemeenteraad uitgebreid tot 1,7 mln.
 • Vanuit dit voorbereidingskrediet zijn, na de noodzakelijke aanbestedingen daartoe, alle benodigde ontwerpers en adviseurs gecontracteerd.
 • Het bouwkundig schetsontwerp (SO), het installatietechnisch SO en de ontwerpvisie voor de museaal inrichting zijn door de stuurgroep vastgesteld.
 • Er wordt nu (30-09-2019) door architect Civic en installatieadviseur Nelissen gewerkt aan hun voorlopig ontwerp (VO). Museaal inrichter Tinker werkt aan haar SO.

De meest recente investeringsraming sluit onveranderd op €9.900.000,-. Dit is conform de door de Raad op 06-02-2018 uitgesproken intentie om zulk een bedrag te investeren.

In de periode mei-juli 2020 zijn de aanbestedingen gepland en worden de conclusies hieruit verspreid (investeringskosten). Direct na het zomerreces van 2020 wordt de Raad gevraagd definitief te besluiten over de doorgang (de uitvoering) van het project. Na de bouw t.m. augustus 2021, kan het museum in november 2021 openen.

Bijgevoegd is een GROTICK-verslag dat uitgebreider verslag doet van de gang van zaken.

https://waalwijk.begrotingsapp.nl/najaarsbericht-2019/bestanden/Download/aeeeb411-8aff-4273-938a-460b8e01a4d4