Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Uitwerking Taskforce kindermishandeling

B19 | Uitwerking Taskforce kindermishandeling
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In 2017 is gestart met de regionale Taskforce Kindermishandeling. Doelstelling is om het aantal kinderen dat mishandeld wordt in de regio Hart van Brabant terug te brengen. Om dit te realiseren is een regionaal actieplan opgesteld. Met als uitgangspunt dat het kind centraal staat is er een aanpak geformuleerd op basis waarvan acties zullen worden uitgezet op de volgende gebieden : verantwoord ouderschap, plegeraanpak en slachtofferhulp, onderwijs, sport en recreatie, actief burgerschap en kwetsbare en vergeten kinderen. Belangrijk onderdeel van de aanpak is het speerpunt echtscheidingen. Vanuit de gemeente Waalwijk is aangeven dit ook als speerpunt van beleid te zien (zie coalitieprogramma 2018 - 2021) en wordt actief deelgenomen in de werkgroep  aan de uitwerking van de acties op dit terrein.  Doel is om in 2019 actief beleid te formuleren op het gebied van echtscheidingen. Het actieplan zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

 Toelichting

G
Tijd

Speerpunt echtscheidingsproblematiek maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Koers Jeugd. Waalwijk maakt deel uit van de werkgroep echtscheidingsproblematiek die een actieplan op hoofdlijnen heeft opgesteld. Dit actieplan wordt nu verder uitgewerkt met concrete acties voor 2019. 

In juni 2019 is een kwartiermaker echtscheidingsloket Waalwijk gestart. De regionale website echtscheidingen: alsjeuitelkaargaat.nl   is inmiddels geactiveerd. Voor de gemeente Waalwijk worden de voorbereidingen getroffen voor een Waalwijk loket echtscheidingen. Op 20 november a.s. wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de toekomstige plannen voor het scheidingsloket  worden gepresenteerd.