Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Voorwoord

Algemeen

Het doet ons genoegen u de verslaglegging 2018 van onze gemeente te mogen aanbieden. Ook de jaarrekening wordt u voor de eerste maal digitaal aangeboden. Met dit sluitstuk legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid in 2018. Met de opzet en inhoud van deze rekening willen we bijdragen aan een herkenbare invulling van de controlerende en taakstellende rol van de gemeenteraad.

De verslaglegging zal op  waalwijk.begrotingsapp.nl en de gemeentepagina worden gepubliceerd ter inzage voor een ieder. Qua vorm en inhoud sluit de verslaglegging aan bij de begroting 2018. 

In de verslaglegging 2018 is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant met betrekking tot de jaarrekening opgenomen. Het verslag van onderzoek zal, vergezeld van de nota van verantwoording, afzonderlijk aan u worden verstrekt. 

Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Exploitatie

De jaarrekening sluit met een positief resultaat over 2018 van €  5.414.000. Bij het najaarsbericht is besloten om € 1.083.000 over te hevelen naar 2019. Netto is derhalve sprake van een overschot van € 4.331.000. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat conform raadsbesluit meerkosten sociaal domein tot een bedrag van € 2.000.000 al ten laste zijn gebracht van de Reserve transities.  In feite is derhalve sprake van een overschot van € 2.300.000.

Ten opzichte van de begroting na wijziging  2018 (€ 1.733.000) en rekening houdende met de door de raad via het najaarsbericht geaccordeerde overhevelingen , valt het resultaat afgerond € 2.600 .000 hoger uit. De volgende afwijkingen (zie ook "Toelichting op de Programmarekening") hebben hieraan in belangrijke mate bijgedragen:

  Voordeel Nadeel
Afrekening Veiligheidsregio 2017 € 300.000  
Voorziening pensioenen vm wethouders   € 250.000
Algemene uitkering/stelposten € 450.000  
Voorziening dubieuze debiteuren   € 100.000
Saldo overhead € 700.000  
Contributie VNG/Regionale samenwerking Langstraat Wonen € 150.000  
Verkoop snippergroen € 150.000  
Sporthallen en sportparken € 100.000  
Opbrengst omgevingsvergunningen € 100.000
Omgevingsdienst OMWB afrekening 2017 € 100.000  
Baanbrekers (exploitatie/uitstroombevordering) € 1.250.000  
Sociaal Domein (incl verrekening stelposten gemeentefonds en voorlopige rekening  jeugdzorg)   € 1.400.000
Ruimtelijke plannen   € 100.000
Afrekening Stichting schoenenmuseum € 100.000  
Schuldhulpverlening € 150.000
Openbare orde en veiligheid
€ 50.000
Onderuitputting kapitaallasten € 300.000  
Parkeren (BTW voorgaande jaren)/ fietsenstalling   € 550.000
Vrijval voorziening openbare verlichting € 650.000  
Armoedebeleid/bijzondere bijstand € 100.000  
Diverse posten per saldo € 450.000
TOTAAL € 5.050.000 € 2.450.000

Het volgende willen wij specifiek onder uw aandacht brengen:

In de jaarrekening is het saldo van de mee- en tegenvallers op de budgetten van het sociaal domein dus tot een bedrag van € 2 miljoen onttrokken aan de Risicoreserve transities. Een uitgebreide toelichting treft u aan in programma 4: Zorg en Volksgezondheid, de   "Toelichting op de Programmarekening" en de paragraaf Transities sociaal domein. 

Sociaal domein:
De decentralisatie in het sociaal domein heeft verstrekkende gevolgen voor de verantwoording en controle bij zowel de gemeenten als bij de zorgaanbieders. Zo ook geldt dit voor de gemeente Waalwijk. Met een budget van in totaal 8 miljard euro voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet vormen de bestedingen in het sociaal domein een wezenlijk onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening 2018. Hoewel ook in 2018 zeker stappen voorwaarts zijn gezet, blijken de oorspronkelijk gemaakte contractuele maatwerkafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders in de praktijk nog steeds voor administratieve lasten en problemen te zorgen op het gebied van ook de getrouwheid en de rechtmatigheid in de jaarrekening. Met behulp van diverse landelijk aangeboden handreikingen hebben wij de diverse acties en ook uitgezet naar zorgaanbieders om de getrouwheid in elk geval te kunnen borgen en daar waar mogelijk de rechtmatigheid te realiseren. Overigens is de interne controle op budgetten sterk verbeterd. 

 

Reservepositie
Algemene reserve € 12,3 miljoen
Reserve bouwgrondexploitatie € 10,5 miljoen
Reserve onderwijshuisvesting € 4,8 miljoen
Reserve revitalisering Haven I tot en met VI € 2,1 miljoen
Reserve mobiliteitsfonds € 6,8 miljoen
Reserve Haven Waalwijk € 1,5 miljoen
Risicoreserve transities € 0 miljoen
Reserve Parkmanagement € 4,7 miljoen
Reserve ISV-gelden € 0,8 miljoen
Reserve energiebesparende maatregelen huursector € 0,8 miljoen
Reserve herstructurering € 1,0 miljoen
Reserve 4 programma's € 0,2 miljoen
Reserve ontsluiting bedrijventerrein Haven € 0,5 miljoen
Reserve leefbaarheid WOP/DOP € 0,9 miljoen
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening € 5,4 miljoen

Bij de Kadernota 2018 is besloten om de risicoreserve transities tot en met 2020 als bestemmingsreserve voor ontoereikende uitvoeringsbudgetten transities in stand te houden voor een bedrag van  € 2 miljoen. Via 12e begrotingswijziging 2019  is de Risicoreserve transities daarom aangevuld tot € 2 miljoen door een storting van € 2 miljoen uit de Algemene reserve. 

Grondexploitatie
De gezonde economie heeft ook op de grondexploitatie een positief effect. In 2018 was sprake van een hoge  uitgifte van  bedrijventerreinen. De afgelopen jaren was de gemeente genoodzaakt om de nodige voorzieningen te treffen ter dekking van te verwachten verliezen dan wel direct verliezen af te boeken. Dit betekent dat omvangrijke afboekingen in de jaarrekening 2018 achterwege kunnen blijven en per saldo sprake was van een hogere winstneming dan wel vrijval van eerder getroffen voorzieningen. Met ingang van 2017 dient op grond van bindende BBV-voorschriften op een andere wijze winst genomen te worden. De nieuwe berekeningsmethodiek is ook nu dienovereenkomstig gehanteerd. Een weerslag van de uitkomsten treft u hierbij aan. 

Op basis van de hernieuwde berekening konden binnen de grondexploitatie per 31 december 2018 de volgende winsten genomen worden:

Afbouw Haven I t/m VI € 3.949.000
Haven VII € 719.000
Achter de Hoven € 29.000
Centrum Vrijhoeve € 23.000
Haven 8 west € 1.282.000
St. Antoniusstraat vm C1000 € 7.000
Landgoed Driessen €15.000
TOTAAL € 6.024.000

Tegenover bovenstaande winstnemingen staan een verlies op complex Oude brandweer Waspik (€ 105.000) en kleine verliezen op een viertal complexen (€ 23.000). 

Bovengenoemde mutaties zorgen voor een stand van de Reserve grondexploitatie per 31 december 2018 van  € 10.500.000. De reserve grondexploitatie is door de raad gemaximeerd op  € 5.000.000. Aan de raad zal een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd voor de nadere bestemming van het surplus van  € 5.500.000.

Bestemming resultaat
Het resultaat over het boekjaar is separaat op de balans opgenomen. Volgens de voorschriften dient de gemeenteraad direct ná de vaststelling van de jaarrekening een bestemming te geven aan dit saldo. Hiervoor zal aan de raad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd. Volledigheidshalve wijzen we er wel op dat allereerst vanuit het resultaat op grond van het besluit van de raad van december 2018 de algemene reserve aangevuld dient te worden met het bedrag dat daaraan in 2018 is onttrokken om in 2018 niet bestede budgetten te kunnen overhevelen naar 2019. Dit is een totaalbedrag van  € 1.083.000.

 

Toelichting en cijfermatige analyses

In het jaarverslag, onderdeel toelichting op de programmarekening 2018, zijn de belangrijkste cijfermatige verschillen ten opzichte van de begroting geanalyseerd en toegelicht. Om de analyse van de afwijkingen op hoofdlijnen te houden, is evenals vorig jaar gekozen voor een drempel van  € 50.000 als ondergrens voor het toelichten van de verschillen, tenzij het relevant is om afwijkingen minder dan  € 50.000 te vermelden.

 

Waalwijk, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALWIJK,

 

De secretaris,                                                                               De burgemeester,