Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 7 | Werken

Samenhang met andere programma's

Vanuit de visie werken = participeren = ketenachtige aanpak, liggen er relaties naar alle programma's in deze jaarrekening.

Programma 7 | Werken Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1: Arbeidsmarktbeleid Regionale afstemming Wethouder R. Bakker
  Sociale activering Wethouder R. Bakker
Hoofdstuk 2: Economische ontwikkeling Ruimte voor bedrijvigheid Wethouder R. Bakker en wethouder E. Daandels
  Centrumontwikkeling Wethouder J. van den Hoven
  Aantrekkelijke centra Waspik, Sprang-Capelle Wethouder E. Daandels
  Dienstverlening aan bedrijven Wethouder R. Bakker
  Recreatie en toerisme Wethouder J. van den Hoven
Hoofdstuk 3: Grondzaken en Vastgoed Bouwgrondexploitaties Wethouder E. Daandels
  Maatschappelijk vastgoed Wethouder E. Daandels

 

Arbeidsmarktbeleid

Wat willen we bereiken?

Regionale afstemming

Waalwijk kiest bewust voor samenwerking in zowel Langstraat- als Hart van Brabant-verband. De arbeidsmarkt is groter dan Waalwijk of De Langstraat. Daarom werken we ook samen op het niveau van Brabant, d.m.v. Pact Brabant, Hart van Brabant en de Langstraat. Onder andere in het Sociaal Economisch Team.

Arbeidsmarktbeleid

Waalwijk is een gemeente met een relatief grote werkgelegenheid. De oplevende economie biedt kansen om deze werkgelegenheid verder uit te breiden en diverser te maken. Hiertoe is samenwerking in de Langstraat en met de regio Hart van Brabant een belangrijke voorwaarde. De netwerkpartners Onderwijs en Ondernemers dragen samen met de gemeente zorg voor een juiste match tussen gevraagde en aangeboden arbeidscapaciteit.

Met input van de netwerkpartners is door het Sociaal Economisch Team het Economisch Programma voor de Langstraat (EPL) en het uitvoeringsprogramma EPL opgesteld en vastgesteld. Daarin is een elftal speerpunten benoemd, waaronder ook de arbeidsparticipatie en het belang van onderwijs. Waalwijk wil daar waar mogelijk ook zelf het verschil maken en heeft daarom een adaptieve en duurzame arbeidsmarkt als pijler in haar Economisch Programma benoemd.

Nadruk ligt op het tegengaan van de  jeugdwerkloosheid. Zo voorkomen we dat een groot deel van de huidige generatie jongeren voor langere tijd uitgesloten blijft van het arbeidsproces. Hiervoor zetten we in op creatie en behoud van stageplaatsen en leerbanen. We investeren ook in een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt op alle niveaus. Jongeren die op korte termijn geen baan kunnen vinden maken we zoveel als mogelijk arbeidsfit. Ook de oudere werkloze krijgt bijzondere aandacht. Die groep komt moeizaam aan de slag en is vaak langdurig werkloos. In 2018 hebben we de eerste stappen gezet om tot een gezamenlijke regionale aanpak te komen. Daarnaast heeft Baanbrekers een speciaal team ingesteld om 45+ers in de bijstand richting werk te begeleiden.

 
Sociale activering
Participatiewet
Vanaf 2015 zijn omvangrijke taken op het gebied van zorg, werk en jeugd bij de gemeenten overgeheveld; de AWBZ-begeleiding e.a. op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet (jeugdhulp). In dit hoofdstuk gaan we in op de Participatiewet. In december 2014 heeft de raad de Participatienota “Iedereen doet mee in de Langstraat “vastgesteld. De Participatiewet (2015) opent deuren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te gaan werken bij een reguliere werkgever. Vanuit de Transitiedoelstellingen wil de gemeente Waalwijk zoveel mogelijk mensen - ook mensen met een verminderde loonwaarde –activeren naar de zo regulier mogelijke arbeidsmarkt. De ondersteuning die geboden wordt, is altijd complementair aan de eigen kracht en zoveel mogelijk gericht op de vraag van de werkgevers. De aanwezige verdiencapaciteit dient ten volle benut te worden, hetgeen kan betekenen dat mensen met een arbeidsbeperking voor een deel aangewezen blijven op inkomensondersteuning en niet volledig zullen uitstromen uit de uitkering. Voor inwoners voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is, experimenteren we met maatschappelijk nuttige activiteiten. In 2018 hebben we de wensen en mogelijkheden verkend. In 2019 stellen we een plan van aanpak voor en gaan we met de concrete uitwerking aan de slag.
 

Wat hebben we gedaan in 2018?

Regionale afstemming
In de regio zetten we in 2018 in voor een jeugdwerkloosheidsvrije regio en regionale werkgeversdienstverlening. Met het eerste willen we jongeren die uit beeld zijn geraakt weer in kaart brengen en als het even kan begeleiden naar werk, scholing of hulpverlening. In 2017 besloten we de werkgeversdienstverlening voortaan gezamenlijk uit te gaan voeren. Voor ons betekent dit dat Baanbrekers gezamenlijk met collega's uit de arbeidsmarktregio werkgevers benadert en de doelgroep uit de hele arbeidsmarktregio kan plaatsen. Hierdoor heeft de werkgever maar met 1 contactpersoon te maken en hebben bijstandsgerechtigden meer kans op werk.
 
Sociale activering (Maatschappelijke activering)
In 2018 hebben we verkend welke inzet op het gebied van maatschappelijke activering wenselijk is. In meerdere sessies hebben we hier aandacht aan besteed. Dit heeft een plan van aanpak opgeleverd dat we in 2019 gaan uitvoeren om zo meer inwoners mee te laten doen.
 

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Regionale afstemming
In Hart van Brabant-verband namen we ons voor om een regionale aanpak voor de arbeidsinschakeling van 45+ers uit te werken. Dit is nog niet van de grond gekomen. Een eerste verkennende ronde leverde op externe ondersteuning nodig is om tot een plan te komen. Vervolgens was er te weinig tijd om een geschikte externe te vinden. In 2019 komt dit alsnog aan bod.
 
Sociale activering
Dit onderwerp pakken we op lokaal niveau op. We leren van voorbeelden van regiogemeenten (met name Tilburg), maar we gaan hier zelf binnen onze eigen gemeente mee aan de slag.
 

Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Ruimte voor bedrijvigheid

De doelstellingen van de gemeente Waalwijk ten aan­zien van de toekomst van haar bedrijventerreinen zijn vitale en duurzame bedrijventerreinen, met een goede balans tussen people, planet en profit. Bedrijventerreinen die voldoende gedifferentieerd zijn en een eigen herkenbare identiteit hebben. In 2043 is Waalwijk klimaatneutraal en hebben de bedrijventerreinen daar een substantiële bijdrage aangeleverd. Het juiste bedrijf op de juiste plek, met respect voor bestaande bedrijven op de huidige locatie. De hoogwaardige en multimodale ontsluitingsmogelijkheden worden volop be­nut. Er bestaat een breed aanbod aan bedrijventerreinen met elk een eigen identiteit; van hoogwaardige kantoorlocaties tot watergerelateerde productie. En van grootschalige bedrijven­terreinen tot kleinschalige werkterreinen, waarbij ook ruimte zal zijn voor gemengde gebieden. Op deze terreinen zijn de vestigingsvoorwaar­den optimaal voor de specifieke ondernemingen. Ieder terrein is in zijn segment duurzaam en een prettige gezonde omge­ving om te werken en te ondernemen. Van overlast naar de omgeving is geen sprake. Bedrijven voelen zich in Waalwijk “thuis” en zijn niet genegen om naar elders te vertrekken, waardoor er nauwelijks leegstand is. Gemeente en onderne­mers werken samen aan het bereiken van klimaat- en milieu­doelstellingen en aan de veiligheid van de bedrijventerreinen. Een actieve inzet van de gemeente blijft hiervoor nodig., dat betekent zeker ook nog veel aandacht voor herinrichting en herstructurering van kavels en de aanpak van het openbaar gebied, daar waar herstructurering aan de orde is. Dat betekent ook dat daarvoor middelen beschikbaar moeten blijven. Nu de provincie de BOM heeft opgedragen de lopende samenwerkingsrelaties op het gebied van herstructurering te beëindigen en het niet meer aanmerkt als een provinciale prioriteit, betekent dat, dat de gemeente zelf de benodigde middelen moet fourneren. Dat betekent derhalve dat de gemeente vooral inzet op het faciliteren van herontwikkelingsprojecten en niet op het verwerven van herstructureringskavels.

Nieuwe bedrijventerreinen (haven 8) worden vanwege afspraken met de provincie alleen nog ontwikkeld om grootschalige logistiek te huisvesten. De duurzaamheidsambities, ontwikkeling van de insteekhaven en het vrijkomen van de huidige haven maken dat herstructurering onze aandacht blijft vragen en om gerichte inzet vraagt.

Centrumontwikkeling

De detailhandelsvisie laat zien dat van Waalwijk in de regio op het gebied van detailhandel een positie heeft terug te veroveren. Grootschalige herontwikkeling in het centrum is niet meer aan de orde, maar wel een kwaliteitstoevoeging die in 2013 van start is gegaan.  In samenhang zullen de visie op centrumontwikkeling en de detailhandelsvisie aan de orde worden gesteld.

Dienstverlening aan bedrijven

Waalwijk moet voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats zijn en blijven. Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen en zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht. Standaardisatie is nodig om snel en effectief te kunnen werken, die balans zal gevonden moeten worden.

Naast het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid is het erg belangrijk bestaande bedrijvigheid zoveel mogelijk te behouden. Belangrijk hierbij is dat vragen van reeds gevestigde bedrijven zo snel en goed mogelijk worden afgehandeld. Dit gebeurt in afstemming met Parkmanagement. Daarnaast zou het goed zijn als de meest belangrijke bedrijvigheid (grote bedrijven met veel arbeidsplaatsen) 1 x per jaar bezocht zouden worden door een accountmanager. Hierdoor houd je als gemeente binding met de bedrijven en kun je vervroegd inspringen op vragen problemen of mogelijke uitbreidings- of verhuisplannen. Het doel is om voor de 3 gemeenten in de Langstraat de dienstverlening aan bedrijven op een leest te schoeien, dit naar aanleiding van de door de BOM uitgevoerde Pilot Bedrijventerreinen.

De dienstverlening aan bedrijven willen we ook verbeteren door een gerichte inzet van Big Data. Daardoor kunnen we beter inzicht verkrijgen waar de behoefte ligt van bedrijven en betere informatie verstrekken aan bedrijven. In 2016 is de pilot van het “economisch vliegwiel” opgeleverd. In 2017 willen we de doorontwikkeling van het vliegwiel oppakken en doortrekken naar andere economisch beleidsvelden.

Recreatie en toerisme

Om de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht te vergroten wordt aangesloten bij de notitie samenwerking Leisure Langstraat. In de notitie samenwerking Leisure Langstraat wordt gefocust op twee doelen:

  1. Het versterken van de gezamenlijke ambitie van de regio Hart van Brabant zoals verwoord in de werkagenda voor de regio Hart van Brabant en het ambitiedocument van Midpoint Leisure Boulevard;
  2. Het vormen van een schakel tussen de regio’s Hart van Brabant en Noordoost Brabant. In dit kader zet de Langstraat actief in op het leggen van verbindingen tussen de regio’s en daar waar kan ambities elkaar te laten versterken.

Een van de sleutelopgaven van de werkagenda voor de regio Hart van Brabant op het gebied van Leisure is het actueel houden van de leisure kansenkaart. Hierin zijn ook de Waalwijkse initiatieven opgenomen. Relevant daarbij is dat voorzien is dat Zanddonk (meubelboulevard) mogelijkheden heeft om invulling te geven aan de leisurefunctie. Maar ook de visie op toeristisch-, recreatief beleid zal in samenhang moeten zijn met totale promotie van de stad.

Er wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij initiatieven die leiden tot versterking van het toeristisch potentieel van de regio. Waalwijk ambieert daarbij geen trekkersrol maar zal zich wel actief opstellen bij relevante ontwikkelingen voor de gemeente. Met name wordt actief ingezet op het optimaal uitnutten van het thema  schoen en leder. De plannen m.b.t. het SLEM zijn daarbij van groot belang.

Tevens zijn we bezig vanuit het Economisch programma de Langstraat om onderzoek te doen hoe we als Langstraat het beste onze regio kunnen promoten(regiobranding). De afgelopen tijd is een gezamenlijke marketingstrategie ontwikkeld om De Langstraat als aantrekkelijk gebied in de markt te zetten voor inwoners, recreanten en toeristen. Vervolgens is in 2017 onderzoek gedaan naar de meest ideale samenwerkings- of organisatievorm voor het uitvoeren van de marketingstrategie. Het advies uit dit onderzoek is om als vier gemeenten te kiezen voor een kleine, slagvaardige organisatie die zich richt op de pijlers kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Een organisatie in de vorm van een Regionaal Bureau voor Toerisme, die bedrijven, overheden en (culturele) organisaties individueel ondersteunt en daardoor het aanbod sterker maakt, waardoor het gebied meerwaarde krijgt.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Ruimte voor bedrijvigheid

Ons hoofddoel is vitale en duurzame bedrijventerreinen met een goede balans tussen people, planet en profit. We hebben afgelopen jaar gezien dat de markt haar werking kent en bedrijven zijn gegroeid (bijvoorbeeld Van Haren) en leegstaande panden zijn opgevuld. Daarnaast zien wij een terugloop in het aantal Waalwijkers dat een uitkering ontvangt en een toename van het aantal vacatures bij onze bedrijven. Onder andere via deelname aan de Human Capital tafel Logistiek zetten wij ons in om de match tussen vraag en aanbod naar werk  te optimalsieren. Op het vlak van herstructurering zien wij de laatste tijd de nodige dynamiek. Meest in het oog springend in dat kader is de verkoop van de kavel aan de Industrieweg 42 (de zogenoemde Martenskavel). We hebben eind 2018 Fontys opdracht gegeven tot het uitvoeren van een leegstandsonderzoek op bedrijventerreinen Havens 1 t/m 6.

Centrumontwikkeling

Eind 2017 zijn zowel de centrumvisie als de detailhandelsvisie vastgesteld. In 2018 is tevergeefs geprobeerd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum op te richten. Nadat bekend is geworden dat de BIZ geen doorgang krijgt zijn we samen met het centrummanagement en de vereningen van eigenaren in gesprek gebleven over de toekomst van ons centrum.

Dienstverlening aan bedrijven

We zetten sinds medio 2018 extra in op accountmanagement. Dit heeft ertoe geleidt dat alle ondernemersverenigingen in 2018 zijn bezocht en een accountplan is opgesteld. Deze extra inzet is tot nu toe gefinancierd vanuit incidentele middelen (programma economie). Op dit moment wordt verkend hoe accountmanagement structureel binnen onze organisatie kan worden geborgd. 

Op het gebied van digitale dienstverlening aan bedrijven zijn de afgelopen jaren forse stappen gezet. Ieder jaar wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid. Uit dit onderzoek blijkt dat Waalwijk als enige gemeente in Nederland een 100% score haalt op de digitale volwassenheid voor de dienstverlening aan ondernemers. Dit betekent dat alle onderzochte producten volledig digitaal worden aangeboden.

Recreatie en toerisme

We hebben onze samenwerking op het gebied van Leisure binnen Midpoint gecontinueerd. In mei 2018 heeft uw raad ingestemd met de opheffing van het Uitpunt en de oprichting van een Regionaal Bureau voor Toerisme per 1 januari 2019.  

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Ruimte voor bedrijvigheid

Niet van toepassing.

Centrumontwikkeling

Niet van toepassing.

Dienstverlening aan bedrijven

Niet van toepassing.

Recreatie en toerisme

Niet van toepassing.

Grondzaken en Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Bouwgrond exploitaties

De doelstellingen van het grondbeleid in het algemeen en van het grondbeleid van de gemeente Waalwijk in het bijzonder zijn:
  1. Het bevorderen van een maatschappelijk gewenst ruimtegebruik (realisatie van bestemmingen en beleidsinhoudelijke doelstellingen);
  2. Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik;
  3. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid.
De gemeente wenst deze doelstellingen te realiseren met behulp van de haar ter beschikking staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten. Met de huidige instrumenten gaan wij zo optimaal mogelijk om met het ruimtegebruik, wordt de kwaliteit van het ruimtegebruik verhoogd en wordt een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten nagestreefd.
 

Maatschappelijk vastgoed

Vastgoedinformatie is samengebracht om tot een efficiënter beheer en een adequaat gebruik van het gemeentelijk
vastgoedbezit te komen. Van daaruit kan afgewogen worden om panden in eigendom te houden dan wel af te stoten. Vanuit efficiënt beheer van vastgoed wordt bepaald hoe met maatschappelijk vastgoed omgegaan wordt.
 

Beheer diverse percelen

Dit betreft de gronden die o.a. dienen als compensatiegronden en die niet op korte of middellange termijn ontwikkeld worden. In verwervingsonderhandelingen komt het meermaals voor dat een agrariër bereid is mee te werken aan een grondtransport met de gemeente, wanneer hij hiervoor vanuit de gemeente compensatiegrond aangeboden krijgt. Om deze redenen is het noodzakelijk dat de gemeente een voorraad onbestemde grond aanhoudt. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de compensatiegronden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs mits deze lager is als de marktwaarde van de huidige bestemming (agrarische grond). Indien de verkrijgingsprijs hoger is als de marktwaarde van de huidige bestemming, dan dient afwaardering van de grond plaats te vinden tot aan deze marktwaarde. In de gemeentelijke administratie wordt de onbestemde grondvoorraad of wel de compensatiegronden geadministreerd onder ‘Voorraad grond’. Er vindt geen toerekening plaats van kosten zoals rentekosten, beheers- en plankosten en van (pacht)opbrengsten. Deze gronden blijven behouden om te dienen als compensatiegronden.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Bouwgrond exploitaties

In de separaat aangeboden Nota grondexploitatie wordt nader ingegaan op dit onderwerp.

Maatschappelijk vastgoed

Naast het regulier beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed en de begeleiding van de diverse nieuwe projecten zoals de brandweerkazerne, het museum, de amateurhal hebben we het vastgoedbeleid opgesteld. Deze wordt in 2019 aan de raad aangeboden ter besluitvorming. Tevens is er een blauwdruk gemaakt voor de clustering van het vastgoed binnen de organisatie van de gemeente Waalwijk waar we ook in 2019 verder mee gaan.

Beheer diverse percelen

In 2018 zijn er geen compensatiegronden gekocht of verkocht.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Bouwgrond exploitaties

In de separaat aangeboden Nota grondexploitatie wordt nader ingegaan op dit onderwerp.

Maatschappelijk vastgoed

Niet van toepassing.

Beheer diverse percelen

In 2018 zijn er geen compensatiegronden gekocht of verkocht.

Wat heeft programma 7 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 12.567.080 15.101.786 47.219.244
Baten -11.125.024 -13.065.574 -50.329.158
Saldo van lasten en baten 1.442.056 2.036.212 -3.109.915
Onttrekkingen -380.019 -8.907.337 -10.062.842
Stortingen 0 8.175.741 14.257.958
Mutaties reserves -380.019 -731.596 4.195.116