Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 5 | Scholing

Samenhang met andere programma's

Ook dit programma heeft raakvlakken met programma 1 de hoofdstukken Kernwaarden, Duurzaamheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Daarnaast vooral met programma 3 Welzijn en dan vooral hoofdstuk 4 Maatschappelijke Ondersteuning. 

Programma 5: Scholing Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1  Zorg voor Onderwijs Wethouder D. Odabasi

Wat willen we bereiken?

Wij richten ons op het beschikbaar hebben van goed onderwijs, aansluitend bij mogelijkheden en talenten van jeugdigen; extra educatie en/of ondersteuning voor hen die het nodig hebben waardoor de kans op werk wordt vergroot, jeugdwerkloosheid wordt geremd en in het verdere leven wordt gezorgd voor inkomen, sociale contacten etc. We streven er naar dat elk kind en elke ouder functioneel geletterd is en blijft (Waalwijk Taalrijk).

In de Nota LEA 2016-2020 zijn 3 deelterreinen benoemd: 1) bevorderen taalvaardigheid van jongeren, 2) bevorderen van de samenhang tussen school en ouders en het ondersteunen van ouders bij de schoolloopbaan van leerlingen en 3) versterken van samenhang en afstemming tussen de beleidsterreinen onderwijs, Passend Onderwijs en jeugdhulp (dit vindt plaats in het bestuurlijk overleg LEA). T.a.v. deelterreinen 1 en 2 is het Uitvoeringsprogramma Waalwijk-Taalrijk 2016-2020 opgezet. Hierin staan activiteiten die de taalvaardigheid van kind en ouder en educatief partnerschap met ouders bevorderen.

Realisering van  de in het MIP 2015-2020 opgenomen huisvestingsvoorzieningen én actualisering van het MIP 2015-2020 (oplossen normatieve overmaat en ruimtetekort / afspraken met schoolbesturen over [bekostiging] renovatie schoolgebouwen).

Wat hebben we gedaan in 2018?

Lokaal educatieve agenda en Waalwijk - Taalrijk

Het overleg ‘Lokaal Educatieve Agenda’ vond in 2018 drie keer plaats. Hierbij waren aanwezig: de bestuurders van het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, de voorschool, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de gemeente. Op de agenda stonden onderwerpen gerelateerd aan drie deelterreinen te weten: 1. bevorderen taalvaardigheid van jongeren, 2. bevorderen samenhang tussen school en ouders en ondersteunen van ouders bij de schoolloopbaan van leerlingen en 3. versterken van samenhang en afstemming tussen de beleidsterreinen onderwijs, Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Het doel van het overleg was enerzijds elkaar informeren over actuele thema’s (zoals reorganisatie Team WijZ en inkoop jeugdhulp), anderzijds vanuit een strategische invalshoek lopende projecten en activiteiten monitoren (zoals de activiteiten vanuit ‘Waalwijk Taalrijk!’, Taskforce kindermishandeling, Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen). Tevens zijn ideeën aangedragen ter uitvoering in 2019 om bijvoorbeeld de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. 

De activiteiten Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)/Waalwijk-Taalrijk zijn in 2018  uitgevoerd en gemonitord. Met de uitkomsten zijn activiteiten daar waar nodig aangepast en geïntensiveerd. In het najaar is een nieuwe overlegstructuur VVE-Waalwijk Taalrijk gestart waarmee we (nog) meer draagvlak willen creëren bij professionals en ouders  maar wat ook moet leiden tot meer zicht op de kwaliteit van de uitvoering van VVE en de activiteiten Waalwijk Taalrijk. Vanuit de nieuwe wetgeving  VVE en kinderopvang is de nota en uitvoeringsprogramma peuteropvang- en VVE ‘Jongleren 0-6’ opgesteld met de speerpunten: 1. Kwalitatief hoogwaardig VVE; 2. Versterken lokale samenwerking; 3. Peuteropvang en VVE in context. Hiermee willen we stappen maken om de samenwerking en de kwaliteit peuteropvang en VVE verder te versterken.

Meerjareninvesteringsplan Onderwijshuisvesting 2015 - 2020

In 2018 zijn verdere  voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het laatste in het MIP 2015-2020 opgenomen project te weten de nieuwbouw van Kindcentrum  Zanddonk. Eind 2018 is de bouw daadwerkelijk van start gegaan. Wanneer alles volgens planning verloopt, wordt het nieuwe gebouw in het voorjaar van 2019 opgeleverd.In overleg met de schoolbesturen is het MIP 2015-2020 geactualiseerd. In het geactualiseerde MIP zijn voorstellen opgenomen om te komen tot  een betere afstemming van onderwijsaanbod en onderwijshuisvesting, waarbij de normatieve overmaat in schoolgebouwen wordt teruggebracht. Daarnaast is, vooruitlopende op landelijke wetgeving ter zake, in het MIP de richting bepaald ten aanzien van de toekomstige bekostiging van de  renovatie van schoolgebouwen.

De gemeenteraad heeft het geactualiseerde MIP op 17 december 2018 vastgesteld. Het overleg met de schoolbesturen over de wijze van de uitvoering van het geactualiseerde  MIP is inmiddels opgestart.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat heeft programma 5 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 5.914.240 6.417.284 5.935.359
Baten -761.855 -658.811 -874.690
Saldo van lasten en baten 5.152.385 5.758.473 5.060.669
Onttrekkingen -751.863 -1.159.753 -622.029
Stortingen 0 0 128.039
Mutaties reserves -751.863 -1.159.753 -493.990