Meer
Publicatiedatum: 29-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Het rekeningsaldo over 2018 is €  5.414.000 voordelig.  In het onderstaande overzicht wordt dit nader uitgesplitst.

Bedragen x € 1.000

Saldo exclusief grondexploitatie N 3.022    
Saldo grondexploitatie V 5.844    
Saldo exclusief mutaties reserves     V 2.822
Mutaties reserves grondexploitatie N 5.844    
Mutaties overige reserves V 8.436    
Saldo mutaties reserves     V 2.592
Resultaat van de rekening van baten  en lasten     V 5.414

Budgetoverheveling 2018 naar 2019

In 2018 is een aantal exploitatiebudgetten niet uitgegeven. Voor een beperkt aantal hiervan is in december 2018 door de raad besloten om de budgetten beschikbaar te houden.

NIET BESTEDE BUDGETTEN DIE WORDEN OVERGEHEVELD NAAR 2019
Product Productomschrijving Betreft Bedrag
993 Kostenplaats Team VVVB Software SBA 66.000
610 Kinderopvang Actualisatie beleid kinderopvang 0 t/m 6 jaar 72.448
612 Maatschappelijke zorg/maatschappelijke begeleiding/vluchtelingen Inburgering 350.693
615 Minimabeleid/armoedebeleid Bestrijding kinderarmoede 309.500
511 Sportbeleid Vitale ouderen 10.200
511 Sportbeleid Brede impuls combinatiefuncties 30.000
511 Sportbeleid Jongeren op gezond gewicht 160.586
630 Samenkracht en burgerparticipatie Innovatiemiddelen WMO 84.000
Totaal overgehevelde budgetten naar 2019
1.083.427
Deze budgetten zijn ten laste van de algemene reserve toegevoegd in 2019 en de onderuitputting op de budgetten in 2018 maakt deel uit van het rekeningresultaat. Vanuit de resultaatbestemming zal de algemene reserve geprioriteerd gevoed worden met het bedrag dat daaraan eerder in verband met de overheveling van budgetten is onttrokken.
NIET BESTEDE BUDGETTEN T.L.V. RESERVES
Product Productomschrijving Toelichting Bedrag
809 Wonen Overdracht woonwagencentrum Waspik 175.000
809 Wonen Energiebesparende maatregelen 517.500
Totaal overgehevelde budgetten ten laste van bestemmingsreserves 692.500

Liquiditeitspositie

Eind 2017 was sprake van een tekort in rekening-courant van circa € 1 miljoen en waren kasgeldleningen opgenomen tot een bedrag van € 10 miljoen.

Eind 2018 was sprake van een tekort  in rekening-courant van circa €  1,5 miljoen en waren kasgeldleningen opgenomen tot een bedrag van € 2,5 miljoen.

Reserves/eigen vermogen

Het totaal van het eigen vermogen (reserves  rekeningresultaat) van de gemeente bedraagt per 31 december 2018 ongeveer € 90.140.000. De specificatie is als volgt:

 Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                                                                                      

Algemene reserve 12.347  
Boekwinst aandelen bouwfonds 4.158  
Bestemmingsreserves 37.706  
Geblokkeerde reserves 30.515  
    84.726
Nog te bestemmen resultaat   5.414
TOTAAL   90.140

Belangrijkste mutaties

Hieronder volgen enkele belangrijke mutaties: 


Programma 4 Zorg en volksgezondheid

In verband met de asielinstroom is € 480.000 onttrokken uit de Algemene reserve.

Ter dekking van de deelbegroting Jeugdhulp is € 387.000 onttrokken uit de Algemene reserve.

In de risicoreserve transities wordt € 628.000 gestort en uit deze reserve wordt € 2.607.000 onttrokken.

Programma 5 Onderwijs

Er is een bedrag van € 560.000 onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting.

Programma 6 Sport 

Voor het sportbeleid is een bedrag van € 394.000 onttrokken uit de Algemene Reserve.

Programma 7 Werken

Bij de vaststelling van de nota grondexploitatie  is een bedrag van € 8.175.000 onttrokken uit de reserve Grondexploitatie. Hiervan is € 1.660.000 gestort in de reserve onderwijs MIP en € 6.515.000 in de Algemene reserve.

Door diverse winstnemingen kon er bij de jaarrekening 2018 een bedrag van € 6.067.000 gestort worden in de reserve Grondexploitatie.

Voor de vorming van verliesvoorzieningen voor enkele complexen is € 197.000 onttrokken uit de reserve Grondexploitatie.

 

Financieringspositie

De financieringspositie per 31-12-2018 is als volgt:

Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                                                                                            

Totaal eigen vermogen (incl. rekeningsaldo) 90.140    
Totaal voorzieningen 5.603    
Saldo opgenomen leningen 160.954    
Subtotaal   256.697  
Boekwaarde activa 235.500    
Boekwaarde gronden 31.319    
Subtotaal   266.819  
Financieringstekort per 31 december 2018     10.122

Eind 2018 is sprake van een financieringstekort van € 10.122.000,  per eind 2017 was er sprake van een financieringstekort van € 18.245.000. De financieringsbehoefte is eind 2018 € 266.819.000.

De investeringen zijn in belangrijke mate afgedekt met vaste geldleningen, met overigens wisselende looptijden (variërend van 5 tot 30 jaar). De looptijd voor de vaste leningen wordt bepaald aan de hand van de liquiditeitsprognoses op het moment van afsluiten van de betreffende  lening.

In onderstaand overzicht zijn de boekwaarden van de gronden meerjarig afgezet tegen het totaal van de balans en het totaal van de vaste activa.

Bedragen x € 1.000.000                                                                                                    

  2014 2015 2016 2017 2018
Balanstotaal 290 291 276 286 278
Boekwaarde gronden (excl. voorzieningen) 59 53 29 31 33
Vaste activa 219

221

238 247 235
Boekwaarde grond / balanstotaal x 100% 20% 18% 11% 11% 12%
Boekwaarde grond / vaste activa x 100% 27% 24% 12% 13% 14%

 

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn voortaan verplicht om hun overtollige middelen bij de schatkist aan te houden.
Gemeenten hoeven pas  te schatkistbankieren als ze meer dan 0,75% van hun begrotingstotaal aan overtollige middelen hebben. Voor Waalwijk gaat het om een grensbedrag van circa € 923.145. Er is in Waalwijk vooralsnog geen sprake van overliquiditeit. Ook op de langere termijn wordt geen overliquiditeit verwacht.

Verloop algemene reserve

De algemene reserve is in de loop van het boekjaar per saldo met € 5.649.000 toegenomen tot circa € 12.346000. Van de mutaties in de algemene reserve kan de volgende samenvatting worden gegeven:

Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                             

Stand per 1 januari 2018 6.697
Bestemming jaarrekeningresultaat 2017 conform raadsbesluit 9.543
Onttrekking conform primaire begroting -1.015
Onttrekking in verband met budgetoverheveling -814
Onttrekking op grond van begrotingswijzigingen 2018 -2.065
Saldo per 31 december 2018

12.346