Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Algemeen

Inleiding Jaarverslag en leeswijzer

Algemeen

Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

In het algemene deel zijn opgenomen de kerngegevens, het organogram, een toelichting op de controleverklaring en het raadsbesluit tot vaststelling van de verslaglegging. De vermelding van een aantal kerngegevens verhoogt de informatieve waarde van de jaarrekening en is (onder andere voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) van belang voor het berekenen van kengetallen. De vermelde kerngegevens sluiten aan bij de kerngegevens zoals deze in de begroting 2019 zijn opgenomen.  Het organisatieschema geeft inzicht in de structuur van de organisatie.

Jaarverslag

Het jaarverslag is opgesteld in de vorm van een programmaverantwoording. Hierin wordt uiteengezet wat van het voorgenomen beleid is gerealiseerd en welke nieuwe onderdelen in het rekeningjaar van belang zijn geweest. Het is een rapportage die ingaat op de door de raad gemaakte beleidsmatige keuzes en de mate waarin die in 2018 invulling hebben gekregen, voorname­lijk evaluerend en waar nodig en zinvol prospectief. De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen van 2018 worden uiteengezet in relatie tot de programmabegroting. De programmaverantwoording is een belangrijk instrument waarmee de gemeenteraad zijn kaderstellende en met name controlerende rol kan uitoefenen.

Na de programmaverantwoording volgen de paragrafen. In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid ten aanzien van het beheer. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van het jaarverslag. Ook wordt ingegaan op de bedrijfsvoering. De eerste zeven paragrafen zijn voorgeschreven. De paragrafen Duurzaamheid en milieu, Transities sociaal domein en Demografische ontwikkelingen zijn extra toegevoegd.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een totaaloverzicht van de baten en lasten over het boekjaar. De financiële positie en de financiering van de gemeente worden uiteengezet en de balansbedragen worden gepresenteerd. De exploitatiebaten en –lasten en de balansbedragen worden nader toegelicht.

In de jaarrekening is, naast de balans, de programmarekening en de toelichtingen daarop,  een groot aantal verplichte uiteenzettingen opgenomen. Dit zijn onder andere: de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, het overzicht incidentele baten en lasten en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, ofwel de SISA bijlage. In de jaarrekening is ook aandacht geschonken aan de reservepositie en de presentatie van het resultaat vóór en ná bestemming.

De jaarrekening geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie per 31 december 2018 en over de baten en lasten over 2018. Het is, vergeleken met het jaarver­slag, een meer cijfermatige rapportage met toelichting en tevens een analyse van de afwijkingen van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting en de rekeningcijfers van voorgaand jaar. In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting op productniveau. Zie hiervoor het onderdeel 'toelichting op de programmarekening' onder de "financiële jaarrekening'.

Er wordt beknopt verslag gedaan van de belangrijkste investeringen. Ook andere belangwekkende projecten en ontwikkelingen worden vermeld.

Kerngegevens sociale structuur

Kerngegevens (sociale structuur)

  Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018
Sociale structuur

Totaal aantal inwoners 

47.419

47.457 48.277

Aantal inwoners van 0 tot 64 jaar

37.645

37.818 38.135

Aantal inwoners van 65 jaar en ouder

9.774

9.639 10.142

Aantal werklozen*

2.672

1.439

744

Bijstandsgerechtigden

algemene bijstand

IOAW, IOAZ, BZ

Arbeidsongeschiktheid

 

770

66

1.940

 

743

62

1.900

 

693

50

nog niet bekend

 

*Bron: www.arbeidsmarktcijfers.nl/werkzoekenden

 

 

Kerngegevens fysieke structuur

Kerngegevens (fysieke structuur)

 

  Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente  (in ha) 6.772 6.772 6.764
Totaal aantal woningen 21.242 21.539 21.801
Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties 6.794 6.831 6.831
Wegen (aantal m² x 100) 34.700 34.700 34.700
Openbaar groen (in ha) 422 435 435

*NB: Door omvorming in het systeem zijn sommige vlakken anders benoemd, waardoor er een verschil is in hoeveelheden.

 

Kerngegevens: financiële structuur

Kerngegevens (financiële structuur)

  Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018

Totalen (bedragen x € 1.000)

 

     
Totaal lasten 151.434 149.864 178.781
Opbrengsten belastingen 19.670 20.229 20.228
Algemene uitkering gemeentefonds 63.197 64.469 66.979
Vaste schulden 166.481 164.232 160.954
  • waarvan voor woningbouw
11.775 11.140 9.817
Boekwaarde investeringen 237.508 246.694 235.500
  • waarvan voor woningbouw
11.775 11.140 9.817
Eigen vermogen 78.032 84.256 84.726
Vrij aanwendbare reserves 4.703 6.697 12.347
Voorzieningen 5.559 5.508 5.603
Garanties 1.258 1.110 976
Garanties, sociale woningbouw 292.225 280.951 272.709

Bedragen per inwoner 

(bedragen x  € 1)

     
Totaal lasten 3.193 3.158 3.703
Opbrengst belastingen 415 426 419
Algemene uitkering gemeentefonds 1.333 1.358 1.387
Vaste schulden 3.511 3.461 3.334
  • waarvan voor woningbouw
248 234 203
Boekwaarde investeringen 5.009 5.198 4.878
  • waarvan voor woningbouw
248 243 203
Eigen vermogen 1.645 1.775 1.755
Vrij aanwendbare reserves 99 141 256
Voorzieningen 117 116 116
Garanties 26 23 20
Idem, sociale woningbouw 6.163 5.920 5.649

Organogram

Organogram

Toelichting op de controleverklaring

Toelichting op de controleverklaring

De externe accountant wordt rechtstreeks benoemd door de gemeenteraad en ondersteunt de raad in zijn controlerende functie ten aanzien van de rechtmatigheid.

Accountants van gemeenten dienen behalve een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidsonderzoek naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uit te voeren.

Ook voor het jaar 2018 is een normenkader door de raad vastgesteld. De interne controle op rechtmatigheid is vanaf 2006 geïntegreerd in de reguliere interne controle. Evenals in voorgaande jaren zijn in 2018 de noodzakelijke acties uitgevoerd om tot een oordeel over de rechtmatigheid te kunnen komen. Het plan van aanpak is in 2018 in het auditcomité besproken.

Door het college zijn derhalve de voorwaarden geschapen voor de controle van de mate waarin door onze organisatie rechtmatig wordt gehandeld, hetgeen  vanaf het jaar 2006 geleid heeft tot een goedkeurende verklaring, ook wat betreft rechtmatigheidsaspecten.

Vanaf het verslagjaar 2006 is een nieuw element toegevoegd aan de accountants-controle; het principe van Single Information, Single Audit (SISA) is ingevoerd. Voor een groot aantal deelverantwoordingen worden de controlewerkzaamheden verricht bij de jaarrekeningcontrole. Gegevens over deze regelingen zijn opgenomen in de verplichte SISA bijlage bij de jaarrekening. Deze bijlage wordt aangeboden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit instituut zorgt ervoor dat de gegevens worden doorgestuurd naar de belanghebbende ministeries.

De controleverklaring over 2018 is opgenomen in de jaarrekening, als allerlaatste onderdeel van de verslaglegging.

 

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening

Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening

 

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Waalwijk

 

in zijn openbare vergadering van 4 juli 2019,

 

 

 

De Raad voornoemd,

 

 

 

De griffier,                       De voorzitter,