Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Hieronder zijn een aantal overzichten opgenomen:

 • overzicht dat per programma de begrotingsafwijking, ofwel over- en onderschrijdingen ten opzichte van de begroting weergeeft
 • een overzicht van de kredietafwijkingen

Bij overschrijdingen is mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven, als de gerealiseerde lasten hoger zijn dan de geraamde  bedragen na wijziging. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht   van de gemeenteraad, zoals geregeld in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is het volgende relevant.

Het is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten.

Het bepalen òf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad.

Bedragen x € 1.000

  Begroting na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
Programma

Lasten

Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 - Kernwaarden 11.104 -3.247 7.857 10.750 -3.379 7.371 354 132 485
2 -  Wonen 1.311 -1.036 275 616 -342 274 695 -694 1
3 - Welzijn 8.976 -2.418 6.557 8.389 -2.219 6.170 586 -200 387
4 - Zorg en volksgezondheid 48.513

-16.067

32.446 50.784 -18.442 32.342 -2.271 2.376 105
5 - Scholing 6.417

-1.819

4.599

6.063

-1.497 4.567 354 -322 32

6 - Sport

6.320 -2.757 3.563 6.166 -2.898 3.268 154 141 295
7 - Werken 23.278 -21.973 1.305 61.477 -60.392 1.085 -38.200 38.419 219
8 - Beheer openbare ruimte 14.850 -8.799 6.051 15.114 -9.730 5.384 -264 931 667
9 - Verkeer 2.304 -1.070 1.234 2.383

-662

1.721 -79 -408 -488
10 - Ruimtelijke strategie 942

-216

726 1.046 -223 823 -104 7 -97
11 - Financieel evenwicht 6.575 -83.125 -76.550 4.077 -83.872 -79.795 2.497 747 3.244
12 - Overhead 12.153 -215 11.938 11.914 -539 11.375 239 323

563

Totaal per programma 142.742 -142.742   178.781 -184.195 -5.414 -36.039 41.453 5.414

 

Programma 4 Zorg en volksgezondheid

Bedragen x € 1.000

  Begroting na wijziging Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten  Saldo
Producten programma 4 47.885 -12.117 35.767 50.156 -14.541 35.615 -2.271 2.424 153
Mutaties reserves programma 4 629 -3.950 -3.321 629 -3.901 -3.272   -49 -49
Totaal programma 4 48.513 -16.067 32.446 50.784 -18.442 32.342 -2.271 2.376 105

Begrote lasten:        48.513.000
werkelijke lasten:   50.784.000

Toelichting

PR613  Participatiewet
Hogere lasten € 66.000

 • Re-integratie en participatievoorzieningen € 66.000

In de rekening zijn opgenomen de hogere dan geraamde lasten 2018 € 69.000 (op product 923 Integratie-uitkering sociaal domein de hogere dan geraamde baten € 25.000).

PR614  Inkomensvoorzieningen
Hogere lasten € 2.276.000

 • BUIG € 2.233.000
 • Individuele inkomenstoeslag lagere lasten € 27.000 (rekening € 99.000 / rekening 2017 € 100.000)
 • BBZ € 69.000

 Hogere baten € 2.302.000

 • BUIG € 2.233.000
 • BBZ € 69.000

PR631 Toegang sociaal domein
Hogere lasten € 106.000

 • 6631012  Mantelzorg € 49.000
 • 6631020 Kosten bedrijfsvoering / 6631040 Doorbelasting kostenplaatsen lagere lasten € 110.000

Betreft lagere inhuurlasten TWIJZ op kostenplaats 5992020.

 • 6631025  Uitvoeringskosten Jeugdwet Regio Hart van Brabant € 180.000
 • 6631045 Expertiseteam lagere lasten € 27.000
 • 6631055 Automatiseringskosten € 25.000

PR633  Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Hogere lasten € 183.000

 • Scootmobielen € 42.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 32.000)
 • Woonvoorzieningen € 138.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 36.000)

PR634    Maatwerk dienstverlening 18+
Hogere lasten € 1.014.000

 • Huishoudelijke hulp in natura € 131.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 9.000)
 • Huishoudelijke hulp toelage € 43.000 (is afrekening 2016/2017)
 • Persoonlijke verzorging € 97.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 100.000)
 • Dagbesteding lagere lasten € 227.000 (inclusief afrekening 2016/2017 -/- € 278.000)
 • Vervoersvoorzieningen € 87.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 68.000
 • Vervoersdiensten Regiotaxi € 157.000
 • PGB huishoudelijke hulp lagere lasten € 79.000
 • Definitieve productieverantwoording Zorglokaal € 98.000

PR635    Maatwerk dienstverlening 18-
Hogere lasten € 1.107.000

 • Ambulante zorg jeugd lagere lasten € 679.000 (inclusief afrekening 2016/2017 -/- € 537.000)
 • Daghulp op locatie zorgaanbieder lagere lasten € 245.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 180.000)
 • Landelijke inkoop jeugdhulp lagere lasten € 85.000
 • Jeugdzorg plus lagere lasten € 233.000
 • Jeugdzorg ZIN € 1.513.000 (inclusief afrekening 2016/2017 -/- € 298.000)
 • Lokaal maatwerk budget jeugd € 53.000
 • Voorlopige rekening regionale jeugd € 781.000 extra nadelig

Conclusie: Voor deze overschrijdingen  geldt dat deze onrechtmatig zijn maar niet meetellen voor het oordeel.  Met betrekking tot de producten 613 en 614  geldt dat de hogere uitgaven gedekt worden door hogere inkomsten.  Voor de overige producten geldt dat de uitgaven passen binnen het door de raad uitgezette beleid.

 

Programma 7 Werken

Bedragen x € 1.000

  Begroting na wijziging Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Producten programma 7 15.102 -13.066 2.036 47.219 -50.329 -3.110 -32.117 37.264 5.147
Mutaties reserves programma 7 8.176 -8.907 -732 14.258 -10.063 4.195 -6.082 1.156 -4.926
Totaal programma 7 23.278 -21.973 1.305 61.477 -60.392 1.085 -38.199 38.419 219

Begrote lasten:        23.278.000
werkelijke lasten:   61.477.000

Toelichting

Product 303 Economische ontwikkeling (hogere lasten dan geraamd € 1.072.000)
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan het uitvoeringskrediet plankosten insteekhaven voor een bedrag van ongeveer € 1.050.000. Dit krediet is in juli 2016 beschikbaar gesteld en bijgesteld in 2017 en 2018. Dekking van het krediet is de reserve haven. Tegenover deze bijdrage staat een onttrekking ten laste van de reserve haven op het product 957 Mutaties reserves programma 7 Werken.

Product 812 Erfpachtsgronden (hogere lasten dan geraamd € 5.887.000)
De afwijking aan de lastenkant op dit product wordt veroorzaakt doordat een in erfpacht uitgegeven perceel nu is verkocht. Deze verkooptransactie was in de begroting niet geraamd. De boekwaarde en de verkoopopbrengst van dit perceel zijn gelijk.

Producten 849, 851, 852 en 853 bouwgrondexploitatie en product 962 mutaties reserves grondexploitatie
Deze producten van de bouwgrondexploitatie dienen in relatie te worden gezien met product 962 mutaties reserves grondexploitatie. Het saldo van deze producten bedraagt € 0. Daarnaast is het van belang dat deze producten worden gezien in samenhang met de nota grondexploitatie die jaarlijks gelijktijdig met de jaarrekening wordt opgesteld. In deze nota wordt inzicht gegeven in de reeds lopende en toekomstige complexen. Hierbij wordt ingegaan op de te lopen risico's, de voor afdekking van de risico's gevormde reserve grondexploitatie en wordt een beeld gegeven van de financiële stand van zaken. Daarnaast worden toekomstige uitgaven en inkomsten ingeschat. Ook verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans.

Conclusie: Voor deze overschrijdingen geldt dat deze onrechtmatig zijn, maar niet meetellen voor het oordeel, omdat de uitgaven passen binnen het door de raad uitgezette beleid.

 

Programma 8 Beheer openbare ruimte

Bedragen x € 1.000

  Begroting na wijziging Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Producten programma 8 14.782 -8.460 6.321 15.042 -9.473 5.569 -260 1.013 753
Mutaties reserves programma 8 68 -339 -271 72 -257 -185 -4 -82 -85
Totaal programma 8 14.850 -8.799 6.051 15.114 -9.730 5.384 -264 931 667

Begrote lasten:        14.850.000
werkelijke lasten:   15.114.000

Toelichting

Product 203    Onderhoud wegen, straten en pleinen
In het buitengebied is er 30 km aan glasvezel aangelegd, om dit in goede banen te leiden hebben we extra inzet moeten plegen voor het nodige toezicht. Dit hebben we niet eerder kunnen voorzien omdat dit in het laatste kwartaal van het jaar pas in uitvoering is genomen.

Product 504    Onderhoud openbaar groen
In het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een hele lange droge en warme periode. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt in het openbaar groen die we niet hebben voorzien. De extra kosten zijn met name in de volgende onderdelen tot uiting gekomen, de bestrijding van ongedierte (met name de overlast van de eikenprocessierups was dit jaar vele malen meer dan andere jaren), het water geven (veel jonge aanplant had dit heel hard nodig)  en als laatste is er veel droogteschade ontstaan (veel planten en bomen hebben ondanks het vele water geven de droogte niet overleefd en hebben we moeten vervangen).

Product 506 Recreatieve voorzieningen
De afwijking aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de uitgaven voor de natuurspeeltuin, omdat deze niet begroot waren (nadeel € 54.000). Ook de inkomsten die hiermee verband houden waren niet geraamd, vandaar ook aan de batenkant een afwijking (voordeel € 55.000) 

Product 702   Vuilophaal en -afvoer
Ook dit jaar is het gescheiden PMD-afval weer toegenomen. Dit houdt in dat er hogere lasten zijn, maar deze worden gedekt uit hogere opbrengsten.

Conclusie: Voor deze overschrijdingen geldt dat deze onrechtmatig zijn, maar niet meetellen voor het oordeel,  deels omdat de uitgaven passen binnen het door de raad uitgezette beleid, en deels door direct gerelateerde hogere inkomsten.

 

Programma 9 Verkeer

Bedragen x € 1.000

  Begroting na wijziging Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Producten programma 9 2.118 -835 1.283 2.197 -427 1.771 -79 -408 -488
Mutaties  reserves programma 9  186 -235 -49 186 -235 -49      
Totaal programma 9 2.304 -1.070 1.234 2.383 -662 1.721 -79 -408 -488

Begrote lasten:        2.304.000
werkelijke lasten:   2.383.000

Toelichting

Product 206    Parkeervoorzieningen
In de afgelopen jaren zijn de kosten van de WML niet overzichtelijk geweest. Dit komt met name door een verweving van taken en kosten. Zo waren de kosten van het parkeerbureau en de kosten van het toezicht op de fietsenstallingen bij elkaar gevoegd. Na de aanbesteding van het parkeerbureau is hier verandering in gekomen. Hierbij is nu inzichtelijk dat het toezicht op de fietsenstallingen in het centrum jaarlijks € 130.000 kost. In de begroting is echter een bedrag van € 72.000 opgenomen. We zullen deze structurele kosten mee nemen in de kadernota. Daarnaast is er een eenmalige overschrijding op het budget onderhoud en reparaties.

Conclusie:  Voor deze overschrijding geldt dat deze onrechtmatig zijn, maar niet meetellen voor het oordeel,  omdat de uitgaven passen binnen het door de raad uitgezette beleid.

 

Programma 10 Ruimtelijke strategie

Bedragen x € 1.000

  Begroting na wijziging Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Producten programma 10 897 -66 831 1.001 -73 928 -104 7 -97
Mutaties  reserves programma 10  45 -150 -105 45 -150 -105      
Totaal programma 10 942 -216 726 1.046 -223 823 -104 7 -97

Begrote lasten:            942.000
werkelijke lasten:   1.046.000

Toelichting

Product 810 Ruimtelijke beleidsplannen (hogere lasten dan geraamd € 104.000)
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven dan aanvankelijk geraamd voor de onderdelen Westelijke Langstraat, planschade en trajectaanpassing A59.

Conclusie:  Voor deze overschrijding geldt dat deze onrechtmatig zijn, maar niet meetellen voor het oordeel,  omdat de uitgaven passen binnen het door de raad uitgezette beleid.

 

Afwijkingen op kredieten

In onderstaand overzicht staan de kredieten vermeld waarbij sprake is van een overschrijding die hoger is dan 5% van het beschikbaar gestelde kredietbedrag. De raad hoeft geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen wanneer de overschrijding binnen de 5% blijft. Ook hier kan daarom de vraag gesteld worden of er mogelijk sprake is van een onrechtmatigheid. 

Bedragen x 1 €

Toelichting

Aanleg Pompenweg
Voor het zomerreces 2019 wordt een krediet aangevraagd bij de raad voor het aanleggen van het tracé Noordelijke randweg vanaf de aansluiting Gansoyensesteeg tot de aansluiting op de Midden Brabantweg. De aanleg Pompenweg behoort hier ook bij, ter voorbereiding zijn al diverse kosten gemaakt.

Conclusie: Deze overschrijding is onrechtmatig.

Grondverwerving uitvoeringskrediet insteekhaven
Dit krediet is in 2016 beschikbaar gesteld (begrotingswijziging 2016/15) in verband met de nog te verwerven gronden voor het project insteekhaven. Destijds is voorgesteld om de verwervingskosten ten laste te brengen van de reserve haven. Zoals in het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Oostelijke insteekhaven (januari 2019) is aangegeven zal bij het voorstel tot kredietvotering op het moment van gunning worden uitgegaan van een uitsplitsing naar een krediet voor de aanleg van de insteekhaven en het vaststellen van een exploitatieopzet voor de uit te geven gronden aan de insteekhaven. Deze uitsplitsing betekent dat de verwervingskosten meegenomen zullen worden in de nog vast te stellen exploitatieopzet. Hierdoor is het niet langer nodig om de verwervingskosten te dekken uit de reserve haven. Aangezien de exploitatieopzet op dit moment nog niet is vastgesteld zijn de kosten nog verantwoord op deze kredietrekening, maar heeft de onttrekking ten laste van de reserve haven niet plaatsgevonden.

Conclusie: Deze overschrijding is niet onrechtmatig, omdat er diverse raadsvoorstellen aan ten grondslag liggen.

VI2018 Dieplader
Het geraamde bedrag was gebaseerd op een hydraulisch geremde dieplader/trailer. Tussen het aanvragen van het krediet en de aanschaf van de dieplader is naar Nederlandse begrippen heel snel een nieuwe Europese regeling (167/2013) van kracht geworden zonder overgangsrecht. Deze wijziging betreft het remsysteem; waar voorheen hydraulische remsystemen werden goedgekeurd moesten deze nu ineens (mede) luchtgeremd zijn.
Omdat Nederland geen concrete wetgeving had op het gebied van landbouwverkeer, konden we volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen gebruikmaken van overgangsrecht om de nieuwe eisen geleidelijk in te voeren. Er is gekozen de regeling 167/2013 ineens te implementeren in onze nationale Regeling Voertuigen die per 1 januari 2018 van kracht is. Hierdoor moest de dieplader/trailer (mede) een luchtremsysteem hebben ipv enkel het goedkopere hydraulisch remsysteem. 
De geselecteerde leverancier heeft op basis van bovenstaande de trailer niet meer kunnen leveren, waardoor we zijn overgestapt naar een andere leverancier die wel aan de eisen kon voldoen. De kosten bij deze leverancier waren daardoor in totaal hoger dan vooraf ingeschat.

Conclusie: Deze overschrijding is onrechtmatig.

Ruiming en herinrichting begraafplaats Heistraat
Voor het ruimingstraject van graven op de Algemene begraafplaats aan de Heistraat te Sprang-Capelle, is in de Kadernota een krediet van € 101.170,-- excl. btw ter beschikking gesteld. Dit had inclusief BTW begroot moeten zijn en daardoor is het krediet met een bedrag van € 21.250 overschreden. De rest van de overschrijding wordt veroorzaakt door gewijzigde verharding van paden. Dit was noodzakelijk omdat de grindpaden toegankelijk te maken voor rolstoelen.

Conclusie: Deze overschrijding is onrechtmatig.

VI2015 inrichting de Leest
Voor het krediet van trekkenwand theater De Leest zijn de restantkredieten vervangingsinvesteringen 2016 tot en met 2018 en 2019(gedeeltelijk) ingezet. Het restantkrediet 2015 bleef nog beschikbaar voor vervangingsinvesteringen maar nu blijkt was dit niet voldoende. Momenteel is een overschrijding van €3.556,=
De overschrijding wordt veroorzaakt door de onverwachte maar noodzakelijke aanschaf van een espressomachine en een koffiemachine. Beiden zijn onontbeerlijk voor de horecafunctie van het theater.

Conclusie: Deze overschrijding is onrechtmatig.

Kinderboerderij 't Erf
Bij de kredietvotering voor de verbouwing van Kinderboerderij 't Erf is geen rekening gehouden met het BTW aspect. De BTW is echter niet verrekenbaar noch compensabel. Dit veroorzaakt de overschrijding.


Conclusie: Deze overschrijding is onrechtmatig.