Meer
Publicatiedatum: 29-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 6 | Sport

Samenhang met andere programma's

Ook dit programma heeft raakvlakken met programma 1 de hoofdstukken Kernwaarden, Duurzaamheid, Betrouwbaarheid en Dienstbaarheid. Daarnaast met programma 4 Zorg en Volksgezondheid en dan vooral hoofdstuk 4 Lokaal Gezondheidsbeleid met name in relatie tot JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). 

Programma 6 | Sport Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1 Sportbeleid Wethouder J. van den Hoven
Hoofdstuk 2 Sportaccomodaties Wethouder J. van den Hoven

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

We bieden samen met lokale partners onze inwoners een aantrekkelijk en kwalitatief sport-/beweeg en cultuuraanbod aan. Vanaf 2017 maken we jaarlijks afspraken met partners uit o.a. het onderwijs, de kinderopvang, de zorginstellingen, het jongerenwerk, het welzijnswerk en cultuur in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties (40% bijdrage door het rijk in de salariskosten van de Buurtsport- en Cultuurcoach). We organiseren jaarlijks voldoende fte Buurtsport- en Cultuurcoaches om aan deze stimuleringsregeling deel te kunnen nemen.

Vanuit een gezamenlijke visie zijn de diverse functies beschreven. We versterken de samenwerking en verbinden activiteiten om tot meer samenhang te komen. Er gebeurt al heel veel voor diverse doelgroepen (jong en oud) op het gebied van sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Door activiteiten en doelgroepen te verbinden zijn we meer zichtbaar, meer innovatief en bereiken we meer mensen om in beweging te krijgen. We willen het een gemeenschapsproject laten zijn in plaats van een gemeentelijk project.

Het is van belang door een gerichte inzet van communicatiemiddelen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de buurtsport- en cultuurcoaches en hun werkzaamheden uit te bouwen.  De communicatiestrategie zal gebaseerd zijn op ‘storybeing, storydoing en storytelling’. Het verhaal op een goede manier vertellen en communiceren is belangrijk om inwoners te stimuleren in beweging te komen. Hiervoor wordt in het najaar van 2017 een eigen slogan, huisstijl en communicatieplan ontwikkeld.

We voeren het projectplan ‘‘Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019’ uit langs een drietal programmalijnen:

 1. Sportief, gezond en cultureel opgroeien. Kinderen in Waalwijk krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief, gezond en cultureel kunnen ontwikkelen.
 2. Positieve gezondheid. Er is aandacht voor kwetsbare burgers. Inwoners worden in hun eigen kracht gezet. We focussen ons hierbij op het versterken van veerkracht, eigen regie en gezondheids- en beweegvaardigheden.
 3. Spelbepalers. Sportaanbieders in Waalwijk worden ondersteund om een sterke vereniging te worden en hun maatschappelijk rol verder uit te breiden.

Als JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) creëren we samen met partners een gezonde omgeving waarin de inwoners van Waalwijk, met name jongeren, gezond kunnen wonen, werken, opgroeien en recreëren. We zetten de JOGG-aanpak gemeente breed in binnen de leeftijdsgroep 0-19 jaar, met daarbij aandacht voor de wijken en kernen met hogere overgewichtcijfers.  We zetten een tweetal landelijke succesvolle interventies in: de Drinkwater campagne en Team Fit (Gezonde sportkantine).

We willen met onze aanpak:

 • Sport, bewegen en cultuur meer als middel inzetten.
 • Iedere inwoner dezelfde kansen bieden op het gebied van sport, bewegen en cultuur.
 • Meer sport, bewegen en cultuur stimuleren onder alle doelgroepen.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van inwoners stimuleren.
 • Meer mensen bij elkaar brengen en verbinding leggen tussen bewoners en de wijk.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen en organisaties stimuleren.
 • Meer succesvolle projecten borgen.

We zijn succesvol als:

 • Sport, bewegen en cultuur van en voor iedereen is.
 • Er een gezonde leefomgeving is voor iedere inwoner.
 • We de trend in stijging van het huidige overgewichtcijfer tegengaan en het stabiliseren.
 • Er meer initiatieven van inwoners zelf zijn.
 • Er gezamenlijk gestreefd wordt naar meer onderlinge verbondenheid en duurzame samenwerking.
 • Alles wat we doen zichtbaar is.

Stichting Samen RKC

Sinds 2012 participeren we samen met een vijftal andere organisaties (Casade, SG De Overlaat, ContourdeTwern, Baanbrekers en RKC Waalwijk) in de stichting Samen RKC. De stichting heeft  een belangrijke maatschappelijke rol  in de kernen en wijken en organiseert voor een brede doelgroep (jeugd, ouderen, mensen met een beperking) activiteiten en projecten. De afgelopen jaren is onze jaarlijkse bijdrage van € 50.000 uit incidentele budgetten gedekt. Met de kaderstelling 2016 heeft de raad een motie aangenomen om voor 2017 € 50.000 ten lasten van de Algemene Reserve te brengen en dit bedrag structureel in de begroting op te nemen.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is het aantal fte inzet buurtsportcoaches in het primair onderwijs verder uitgebreid met 0,55 fte naar totaal 2,38 fte en nemen 15 basisscholen deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties.  Het projectplan 'Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019' is door de buurtsport- en cultuurcoaches verbreed naar andere doelgroepen en de samenwerking is verder versterkt. Een mooi voorbeeld hiervan is het Sport- en Cultuurplein op 12 september 2018 met een aanbod voor jong en oud, uitgebreid met schaak- en bridgesport op de terrassen.  Tijdens de Nacht van het Levenslied hebben we samen met onze partners GO gelanceerd en is het digitale platform voor de activiteiten op het gebied van sport, cultuur, beweging en gezondheid voor de aanbieders en inwoners GOwaalwijk.nl toegankelijk geworden. Met een speciale editie van Gewoon Waalwijk is in dit magazine een platform geboden aan deelnemers die enthousiast aan de slag zijn gegaan met GO Waalwijk.  De beweegcoach senioren heeft in diverse wijken  beweegactiviteiten voor ouderen georganiseerd en waar mogelijk aangehaakt aan de dagbestedings- en Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten.

De  JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)- beweging is gegroeid naar meer dan 40 partijen. Samen maken we ons sterk voor een gezonde omgeving. Op 10 scholen zijn watertappunten gerealiseerd en er zijn 5 vignetten Gezonde Sportkantine uitgereikt.

In samenwerking met Samen RKC en de buurtsportcoaches is het proejct Ieder1Gelijk verder ontwikkeld zodat naast de basisscholen ook op de middelbare scholen de strijd tegen pesten wordt aangegaan. Door de combinatie met de methode Rots en Water (weerbaarheidstraining) is gezamenlijk een inhoudelijk sterk project neergezet. Daarnaast zijn ook enkel andere succesvolle projecten verder ontwikkeld waardoor zij van grote toegevoegde waarde zijn voor de deelnemers, zoals G-RKC (voetbalactiviteiten voor mensen met een beperking), Scoren voor Gezondheid (stimuleren van beweging en gezond eten onder de leerlingen van groep 6 Primair onderwijs) en het Eén-Tweetje (bezoeken van ouderen om eenzaamheid tegen te gaan).

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Sportaccomodaties

Wat willen we bereiken?

Sportparken en hallen

Prestatie-indicator Nulmeting jaar - waarde Streefwaarden
2018 2019 2020 2021
Het aantal gemeentelijke sportparken in onderhoud 2014 - 7 7 7 7 7
Het aantal gemeentelijke binnensportaccomodaties in onderhoud

2011 - 6

2014 - 7

7 7 7 7
Tevredenheid over de sportvoorzieningen

2010 - 7,5

2012 - 7,6

2014 - 7,5

7,5 7,5 7,5 7,5

Zwembaden

Prestatie-indicator Nulmeting jaar - waarde Streefwaarden
2018 2019 2020 2021
Het aantal bezoekers overdekt in zwembad Olympia

2011 - 160.000

2012 - 190.000

2014 - 210.000

200.000 200.000 200.000 200.000
Het aantal bezoekers zwembad Zidewinde

2011 - 20.000

2012 - 30.000

2014 - 30.000

35.000 35.000 35.000 35.000
 

Wat hebben we gedaan in 2018?

Het jaar 2018 stond in het teken van een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen en renovaties op de buitensportaccommodaties. Het accent lag hierbij op het realiseren van een kwaliteitsverbetering van de sportvelden op sportpark Elzenhage (vv Waspik).  Het sportpark is in de zomer voorzien van een automatische beregeningsinstallatie.  Verder is op het terrein van vv White Boys een beachvolleyballocatie gerealiseerd in samenwerking met volleybalvereniging Atak '55. 

Gezonde sportkantine
In 2017 is Team Sport gestart met het project ‘de gezonde sportkantine’. Een jaar later kon worden gemeld dat er driemaal een zilveren en eenmaal een bronzen certificering is ontvangen vanuit Team Fit/ voedingscentrum voor het aanbod in de horeca's van sporthal De Slagen, De Zeine, Sportcentrum Waspik en zwembad Olympia. Inmiddels is het succes overgeslagen naar sportpark De Gaard, waarbij vv RWB inmiddels ook het bronzen certificaat heeft ontvangen.

Greendeal sportvelden 
Vanaf eind 2020 zal een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor sportvelden gaan gelden. Voor het chemievrij beheer van sportvelden is nog geen concrete maatwerkoplossing te bieden. Het is dan ook van belang de mogelijkheden te verkennen en het beheer en de gebruikers geleidelijk hierop voor te bereiden. Hiertoe is in 2018 de voorbereiding op een onderzoek gestart, geïnitieerd door de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) met participatie van de Gemeente Meierijstad en Waalwijk. In het onderzoek wordt o.a. op de sportvelden van de Gemeente Waalwijk - per complex - het chemievrij beheer ten opzichte van traditioneel beheer gemonitord en geanalyseerd. Om een goed vergelijk te maken wordt op alle sportaccommodaties - uitsluitend de hoofdvelden - vanaf het groot onderhoud 2018 chemievrij beheerd. Centrale vraag is: neemt de onkruiddruk toe bij chemievrij beheer? Hoe ontwikkelt dit zich in de komende jaren? In welke mate is onkruid acceptabel voor het spel? In 2019 zal aan de hand van de onderzoeksresultaten een meer concrete doorkijk gemaakt kunnen worden naar 2020 en kan het bestuur in beeld worden gebracht welke middelen nodig zijn om handen en voeten te geven aan de veranderende wetgeving. 

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

In 2018 is besloten het in de begroting gereserveerde krediet voor aanpassing/renovatie van zwembad Zidewinde door te schuiven naar 2019. Aanleiding hiervoor was dat de aankomende wetswijziging nog in procedure is en onvoldoende houvast biedt om tot concrete verbetermaatregelen en daarmee een verantwoorde besteding van het krediet te komen.        

Wat heeft programma 6 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 6.164.036 6.319.939 6.166.294
Baten -2.198.663 -2.131.663 -2.281.868
Saldo van lasten en baten 3.965.373 4.188.276 3.884.426
Onttrekkingen -252.930 -625.573 -616.555
Saldo na mutaties reserves 3.712.443 3.562.703 3.267.871