Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Balans per 31 december

Activa 31-12

Activa

bedragen x € 1.000        
ACTIVA                                                                                                              31-12-2018   31-12-2017
Vaste activa        
Immateriële vaste activa   313   549
 • Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
297  

528

 
 • Bijdragen aan activa in eigendom van derden
16   21  
Materiële vaste activa   206.739   216.037
 • Investeringen met economisch nut
132.010   137.912  
 • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
14.897   14.084  
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
45.687   43.334  
 • in erfpacht
14.145   20.707  
Financiële vaste activa   28.448   30.108
 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
4.992   5.167  
 • Leningen aan woningbouwcorporaties
9.818   11.140  
 • Leningen aan deelnemingen
4.201   4.177  
 • Overige langlopende leningen
9.437   9.624  
Totaal vaste activa   235.500   246.694
         
Vlottende activa        
Voorraden   31.319   28.608
 • Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
31.319   28.608  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar   8.699   8.299
 •  Vorderingen op openbare lichamen
2.214   5.143  
 
 • Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
751   757  
 • Overige vorderingen
5.734   2.399  
Liquide middelen   93   132
 • kas- en banksaldi
93   132  
Overlopende activa   2.961   2.677
 • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; 
  •  Overige Nederlandse overheidslichamen
  • Rijk 

1.135
45

 

 

 


941

 
 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
1.781  

1.736

 
Totaal vlottende activa   43.072

 

39.716
     

 

 
TOTAAL GENERAAL   278.572

 

286.410

Passiva 31-12

Passiva

Bedragen x € 1.000        
PASSIVA                                                     31-12-2018   31-12-2017
Vaste passiva        
Eigen vermogen   90.141   87.318
 • Algemene reserve
12.347   6.697  
 • Bestemmingsreserves
72.380   77.558  
 • Gerealiseerd resultaat
5.414   3.063  
Voorzieningen   5.603   5.508
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer   160.954   164.231
 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
160.729   163.991  
 • Openbare lichamen
225   240  
Totaal vaste passiva   256.698   257.057
         
Vlottende passiva        
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar     8.382   16.758
 • Overige kasgeldleningen aangegaan
2.500   10.000  
 • Banksaldi
1.681   1.127  
 • Overige schulden
4.201   5.631  
Overlopende passiva   13.492   12.595
 • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd, en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
7.550   6.628  
 • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ; 
  • het Rijk
  • overige Nederlandse overheidslichamen                        
5.019

 

 


20
5.026

 
 • Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren
923  

921

 
Totaal vlottende passiva   21.874

 

29.353
     

 

 
TOTAAL  GENERAAL   278.572

 

286.410
     

 

 
Gewaarborgde leningen   272.709

 

280.951
Garantstellingen   976

 

1.110