Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 9 | Verkeer

Samenhang met andere programma's

Ook dit programma heeft raakvlakken met programma 1; de hoofdstukken kernwaarden, duurzaamheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Daarnaast vooral met programma 8 Beheer openbare ruimte en met parkeren (programma 7 hoofdstuk Centrum).

Programma 9 | Verkeer Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1 Verkeersbeleid Wethouder R. Bakker
Hoofdstuk 2 Parkeerbeleid Wethouder J. van den Hoven

Verkeersbeleid

Wat willen we bereiken?

Uitvoering Mobiliteitsplan en andere beleidsplannen

In vervolg op het mobiliteitsplan van 2015 worden verdergaande stappen gezet naar een betere economische bereikbaarheid van het Havengebied en het centrum van Waalwijk. Tevens wordt gestreefd naar een leefbare woon- en werkomgeving van de stad en de kernen door bundeling van gemotoriseerd verkeer op de binnenring van de stad Waalwijk en bundeling van gemotoriseerd verkeer op de A59 en de N261 vanuit de kernen.

A59/GOL

Na de ombouw van de N261 als belangrijke verbinding met de gemeente Tilburg wordt gestreefd naar verbetering van de economische bereikbaarheid vanuit de richting van de gemeenten Heusden en ’s-Hertogenbosch. Versterking van de economische bereikbaarheid betreft zowel de bedrijven in het Havengebied als het (winkel)centrum van Waalwijk. Tevens wordt de bereikbaarheid van Waalwijk-Oost verbeterd.

A27/Hooipolder

Naast de versterking van de economische bereikbaarheid over de A59 vanuit het Oosten (realisatie GOL), dient ook de economische bereikbaarheid voor het Havengebied en het centrum van Waalwijk vanuit het Westen te worden gewaarborgd. Vooraleerst dient echter de leefbaarheid in de kern Waspik te worden gewaarborgd met het weren van sluipverkeer door de kernen Waspik en Raamsdonk als gevolg van de ministeriële beslissing om afrit 34 bij Raamsdonksveer te sluiten voor de aanleg van een verbindingsboog vanuit het westen naar het noorden bij knooppunt Hooipolder. De gemeente Waalwijk gaat voor de optimalisatievariant van het knooppunt Hooipolder: het wijzigen van de opstelstroken en de verkeersregelinstallatie onder het viaduct van de A27 en het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving van Waspik en Raamsdonk in overleg met de gemeente Geertruidenberg, de bewoners en andere belanghebbenden van beide gemeenten.

Openbaar vervoer

De afgelopen jaren is er verder gewerkt aan een verder optimaliseren van de snelbusverbinding Tilburg-Waalwijk-’s-Hertogenbosch. In overleg met de vervoersorganisaties en provincie wordt er gestreefd naar een beter en voor een ieder toegankelijk openbaar vervoer.

Fiets

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de concretisering van de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg. Een directe, vlotte, veilige en comfortabele snelfietsverbinding tussen Waalwijk en Tilburg en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch is het streven voor de komende jaren.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Uitvoering Mobiliteitsplan en andere beleidsplannen

De Parkeernormennota 2015 is gewijzigd in die zin dat de loopafstand tot beschikbare parkeerplaatsen voor de functie “wonen” is vergroot van 100 meter naar 250 meter, een en ander in het kader van de Centrumvisie. Hierdoor kunnen meer ontwikkelingen worden gefaciliteerd ten aanzien van het parkeren.

A59/GOL

In 2018 is het Planologisch Inpassings Plan voor het GOL ter inzage gelegd en door Provinciale Staten vastgesteld.

Het openhouden van de toe- en afritten van Waalwijk-Centrum en –Oost op de A59 voor hulpdiensten en het openbaar vervoer, na realisatie van het GOL, is verantwoord in een rapport met ontwerptekeningen en besproken met Rijkswaterstaat.

Er zijn civieltechnische voorbereidingen getroffen om de Noordelijke Randweg te realiseren en de Gansoyensestraat te reconstrueren, ter ontsluiting van de grote distributiecentra op Haven 8 . 

In het kader van het GOL is de reconstructie van de Drunenseweg voorbereid.

Verder is ten gevolge van de PASregeling (het binnen de normen blijven van de stikstofdioxide-uitstoot) door de Europese Commissie uitgebracht en is er een juridische procedure gestart door de Provincie om het GOL desondanks mogelijk te maken.

Ook heeft de gemeente Waalwijk in het geval dat de PASregeling negatief voor het GOL uitpakt, voorbereidingen getroffen om een deel van het definitief ontwerp te realiseren, door het maken van een alternatief ontwerp met een aansluiting op de huidige  toe- en afrit bij Waalwijk-Oost.

Tot slot is er een opdracht uitgezet om de afrijcapaciteit van het kruispunt Midden-Brabantweg-Biesbosweg te vergroten, evenals de toerit naar Breda van het knooppunt N261-A59.

A27/Hooipolder

In 2018 is ten gevolge van de slechte toestand van de Merwedebrug door de Minister extra geld vrijgemaakt voor complete vervanging van de bruggen in de A27.

De zienswijze van de gemeente Waalwijk ten aanzien van de reconstructie van de A27, en specifiek knooppunt Hooipolder, is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verworpen.

Er is opnieuw toenadering gezocht door de gemeente Geertruidenberg met de gemeente Waalwijk om het sluipverkeer door de kernen Waspik en Raamsdonk tegen te gaan. Hiertoe is ook een kentekenonderzoek uitgezet om de aard van het rijdend verkeer door ’t lint van Raamsdonk en Waspik, ic sluipverkeer versus bestemmingsverkeer, feitelijk te onderzoeken.

In december 2018 heeft de Minister het Tracé Besluit van de reconstructie van de A27 ondertekend. In het kader van de Crisis- en Herstelwet waar dit project onder valt, is beroep door lagere overheden juridisch niet mogelijk.

Openbaar vervoer

Of het kleinschalige ov-initiatief in Waspik ook zinvol en kansrijk is voor de kern(en) Sprang-Capelle en/of Waalwijk is in onderzoek. In dat kader hebben we in 2018 onderzoek gedaan naar de invoering van een ov-servicebus (kleinschalig openbaar vervoer op maat) voor de kern Waalwijk.

Er is een samenwerkingsverband opgestart tussen zeven middelgrote gemeenten in Noord-Brabant om kennis te delen en succesvolle initiatieven uit te wisselen. Op basis van deze samenwerking is voor de invoering van kleinschalig openbaar vervoer een traject opgestart samen met de gemeente Oss. Zij hebben ruime ervaring met het opzetten van alternatief ov-vervoer. Verschillende kleinschalige ov-initiatieven zijn daarbij het afgelopen jaar bekeken.  

In het kader van het Programma MIRT A2 Deil – Vught is er het afgelopen jaar een verkenning geweest naar diverse maatregelen om de snelweg A2 (met de A59 als een van de belangrijkste aantakkers) te kunnen ontlasten d.m.v. zogenoemde ‘quick wins’ rondom OV-knooppunten. Rondom het belangrijkste OV-station in Waalwijk, aan het Vredesplein, zijn diverse maatregelen voorgesteld. Het realiseren van een (overdekte en) bewaakte fietsenstalling, een extra bushalte aan de Taxandriaweg en een P+R-terrein rondom deze zelfde halte staan op de rol om - in sommige gevallen na onderzoek-  op korte termijn te realiseren. 

Fiets

Op 29 maart 2018 is door de betrokken partijen de Bestuursovereenkomst inzake de realisatie van de snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch ondertekend. Het Halvezolenfietspad maakt hier deel vanuit. Daarom kan voor de korte termijn in Waalwijk worden volstaan met het in orde brengen van een aantal voorrangssituaties en verwijderen van een aantal obstakels. De werkzaamheden worden betrokken bij de realisatie van het noordelijke deel van de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg.

Om kapitaalvernietiging te voorkomen zal op de langere termijn, bij het eerstvolgende groot onderhoud, het fietspad op de gewenste breedte worden gebracht.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Uitvoering Mobiliteitsplan en andere beleidsplannen

Aan de Parkeernormennota 2015 zijn voor Haven 8 geen aanvullende voorwaarden geformuleerd. De reden is dat het huidige uitwegenbeleid voldoende aanknopingspunten geeft om uitwegen op dit bedrijventerrein te beoordelen.

A59/GOL

Geen opmerkingen.

A27/Hooipolder

Er is nog geen oplossing gevonden voor het tegengaan van de verkeershinder door ’t Lint van Waspik en Raamsdonk als gevolg van de toekomstige afsluiting van afrit 34 van de A59 bij Raamsdonksveer.

Openbaar vervoer

Geen opmerkingen.

Fiets

In de vergadering van 15 november 2018 heeft de gemeenteraad afgedwongen dat haar  een voorstel wordt voorgelegd over een drietal voorkeursvarianten van het tracé van de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg. Het daaraan voorafgaande onderzoek vindt plaats in de eerste helft van 2019. De voltooiing van deze snelfietsroute kan derhalve niet eerder ter hand worden genomen dan nadat de gemeenteraad over deze varianten een besluit heeft genomen. De routes die tegen elkaar moeten worden afgewogen zijn de Besoyensestraat-Sprangseweg, het Westeinde-Meidoornweg en de Winterdijk.

Parkeerbeleid

Wat willen we bereiken?

Beschikbaarheid parkeerplaatsen in het centrum

We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen.

Parkeervisie en parkeertarieven

Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen De Els-Zuid en Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis, op het Taxandriaweg het 1e en 2e uur. Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10. Deze wijzigingen leiden tot een aanzienlijke daling van de parkeerinkomsten. Vooralsnog neemt het aantal bezoekers aan het centrum niet significant toe; wel is een verschuiving in het gebruik van de parkeervoorzieningen zichtbaar: meer parkeren op De Els-Zuid, minder langs de straten. Dit tarievenbeleid is succesvol indien op termijn sprake is van een structurele, aanzienlijke toename van het aantal bezoekers. De begroting is al jaren geheel vrijgemaakt van opbrengsten uit het parkeren. Daarmee vormen de parkeeropbrengsten in Waalwijk geen algemeen dekkingsmiddel voor de begroting. De meeropbrengst wegens parkeren (= positief verschil tussen opbrengsten en kosten) wordt toegevoegd aan de reserve Mobiliteitsfonds.

Techniek

De parkeerapparatuur dient ten dienste te staan van de gebruiker en zo min mogelijk in storing te staan.

Dienstverlening

De dienstverleningsovereenkomsten met de externe partijen lopen eind 2017 af. Nog in 2017 wordt de parkeerdienstverlening aanbesteed. Beoogd wordt een hogere kwaliteit van dienstverlening te bereiken door (de nu over diverse partijen versnipperde) werkzaamheden te bundelen bij één hoogwaardige uitvoeringsorganisatie.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Dienstverlening parkeerbeheer

Begin 2018 is de aanbesteding van de dienstverlening parkeerbeheer afgerond. P1 On Street B.V. is als winnaar uit de bus gekomen en voert sinds 1 juli 2018 het volledige operationele parkeerbeheer uit. Voor de parkeerklanten is een ParkeerServiceBureau ingericht, waar men van maandag t/m zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur terecht kan met vragen, klachten, opmerkingen en verzoeken.

Klanten kunnen vrijwel alle parkeerproducten inmiddels aanschaffen en afrekenen via de webshop, die 24/7 gebruikt kan worden.

Tariefexperiment

Het tariefexperiment is verlengd tot en met 31 december 2018. In december heeft de gemeenteraad op basis van een cijfermatige evaluatie en enquêtes onder bewoners, ondernemers en bezoekers besloten om de tariefstelling van het tariefexperiment definitief door te voeren.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Het parkeertarieven experiment heeft veel aandacht op geëist en daarbij ook het toegangssysteem van het centrum om het überhaupt werkend te krijgen. We zijn er dus niet aan toegekomen om het systeem te vernieuwen. We willen dit graag in 2019 oppakken en komen met een integraal voorstel voor het vernieuwen en innoveren van het toegangssysteem van het centrum.

Wat heeft programma 9 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 2.342.383 2.117.976 2.197.429
Baten -1.234.822 -834.822 -426.662
Saldo van lasten en baten 1.107.561 1.283.154 1.770.767
Onttrekkingen -49.400 -235.400 -235.400
Stortingen 0 186.000 186.000
Mutaties reserves -49.400 -49.400 -49.400