Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:                                                                                                                                                           

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde
31-12-2017
Boekwaarde
31-12-2018
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief 528 297
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 21 16
Totaal 549 313

Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa Boekwaarde 1-1-2018 Vermeerderingen Bijdrage derden Verminderingen Afschrijving Boekwaarde 31-12-2018
Bijdrage aan activa van derden 21 0 0 0 5 16
Kosten onderzoek en ontwikkeling 528 16 0 247 0 297
Totaal 549 16 0 247 5 313

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:                                                                                                                                                                                                                        

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Gronden uitgegeven in erfpacht 20.707 14.145
Investeringen met een economisch nut 137.912 132.011
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 14.084 14.897
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 29.346 28.113
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut na 2017 13.987 17.573
Totaal 216.037 206.739

Voor een aantal investeringen zijn bestemmingsreserves aanwezig. Deze reserves dienen ter dekking van kapitaallasten van de betreffende investeringen. Verderop in de toelichting onder de passiva staan deze reserves vermeld  onder "geblokkeerde reserves".  
Met ingang van 1 januari 2017 heeft er een wijziging van de BBV plaatsgevonden. Deze wijziging houdt in dat er niet meer versneld mag worden afgeschreven. Voor een goed inzicht is het verplicht om in het verloopoverzicht de scheiding aan te brengen van investeringen met maatschappelijk nut vóór 1 januari 2017 en investeringen met maatschappelijk nut van  daarna.  
Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de  van de Materiële vaste activa investeringen met economisch nut, inclusief in erfpacht gegeven gronden,  economisch nut met heffing, maatschappelijk nut voor en na 2017 weer:                                                                                                                                                                                                                                              

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa Boekwaarde 1-1-2018 Vermeerderingen Bijdrage derden Verminderingen Afschrijving Extra afschrijving Boekwaarde 31-12-2018
Economisch nut              
Gronden en terreinen 59.202 9.507   12.093   8.043 48.573
Woonruimten 202 181     6   377
Bedrijfsgebouwen 82.373 989     2.245 1 81.116
Grond, weg- en waterbouw 9.265 141     477   8.929
Vervoermiddelen 1.600 26     254 15 1.358
Machines, apparaten en installaties 3.334 254     474   3.114
Overige materiële vaste activa 2.643 425     379   2.689
Totaal economisch nut 158.620 11.524   12.093 3.835 8.060 146.156
Economisch nut, dekking door heffing              
Grond, weg- en waterbouw 13.649 1.061     277   14.434
Vervoermiddelen 181       48   133
Machines, apparaten en installaties 73 99     12   160
Overige materiële vaste activa 180 14     24   170
Totaal economisch nut, dekking door heffing 14.084 1.174     361   14.897
Maatschappelijk nut voor 2017              
Grond, weg- en waterbouw 29.277 1     1.228   28.050
Overige materiële vaste activa 69       5   63
Totaal Maatschappelijk nut voor 2017 29.346 1     1.234   28.113
Maatschappelijk nut na 2017              
Grond, weg- en waterbouw 13.810 4.019 234 158 163   17.275
Overige materiële vaste activa 177 121         298
Totaal Maatschappelijk nut na 2017 13.987 4.141 234 158 163   17.573
Totaal materiële vaste activa 216.037 16.840 234 12.251 5.593 8.060 206.739


Financiële vaste activa

Van het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 kan het volgende overzicht gegeven worden.                                                                                                                                                                                                                                   

Bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa Boekwaarde 1-1-2018 Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 5.167   175 4.992
Leningen aan woningbouwvcorporaties 11.140   1.323 9.817
Leningen deelnemingen 4.178 24   4.201
Overige langlopende leningen 9.624   187 9.437
Totaal 30.108 24 1.685 28.447

 

Overzicht belangrijkste lopende investeringen

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste investeringen (> 200.000) opgenomen:

Bedragen x 1€
 

 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden gesplitst naar de volgende categorieën:                                                                                                                                                                         

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie 30.609 33.435
Voorzieningen wegens te verwachten verliezen -2.001 -2.116
Totaal 28.608 31.319

In exploitatie genomen bouwgrond
De in exploitatie genomen bouwgronden vertegenwoordigen een boekwaarde van € 33.435.076 per 31 december 2018. Van deze boekwaarde is de volgende onderverdeling naar kosten- en opbrengstensoort te geven :

Bedragen x € 1.000   

Grondverwerving 71.218

Kosten bouw- en woonrijp maken

81.026

Stortingen/bijdragen

57.027
Geactiveerde plan- en beheerskosten 27.701
Niet verrekenbare BTW en overigen 3.893
Bijgeschreven rente 31.601
Subtotaal 272.466
Af: bijdragen en opbrengsten 239.031
Boekwaarde ( exclusief voorziening) 33.435

De in exploitatie genomen bouwgronden betreffen complexen met een door de raad goedgekeurde exploitatieberekening.
Voor en tekstuele toelichting per complex wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de Nota grondexploitatie 2019.

 

Voorzieningen
Van de voorzieningen wegens te verwachten verliezen - die op de balans in mindering gebracht zijn op de boekwaarden - kan het volgende overzicht  worden gegeven:                                                                                         

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening 31-12-2017 vermeerderingen verminderingen 31-12-2018
Putstraat 24   6 18
Taxandriaweg 3   12   12
Dr. Mollercollege 551 5   556
Voormalig  Walewyck VMBO 151     151
De Rugt 999     999
Voormalige brandweerkazerne Waspik 254 104   358
Bedrijventerrein Zanddonk 22     22
Totaal 2.001 121 6 2.116
         

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:                                                             

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2018 Voorziening oninbaar Balanswaarde  31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen 133   133 365
Vorderingen BTW 2.215   2.215 4.777
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen 2.348   2.348 5.142
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 751   751 757
         
Debiteuren, overige vorderingen 1.684 -340 1.344 1.413
Debiteuren belastingen 4.427 -182 4.245 1.354
Debiteuren fietsenplan 11   11 13
Subtotaal overige vorderingen 6.122 -522 5.600 2.780
TOTAAL 9.221 -522 8.699 8.679

In 2018 zijn daarvoor in aanmerking komende oninbare posten afgeboekt, tot een totaal bedrag van afgerond  € 78.000. Jaarlijks wordt op begrotingsbasis circa € 100.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. In het kader van het faillissement van SLEM heeft de gemeente Waalwijk bij de curator vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 197.000. Vanwege de onzekerheid dat deze vorderingen zullen leiden tot daadwerkelijke invordering is de voorziening dubieuze debiteuren met dit bedrag opgehoogd. Op 6 februari 2018 is de raad hierover geïnformeerd.

 

Op 1 maart 2019 staat nog € 2.634.000 aan vorderingen open. Dit bestaat uit belastingdebiteuren  (€ 1.338.000) en overige debiteuren ( € 1.297.000).
De ouderdomsanalyse op de overige (belasting)debiteuren genereert een voorziene oninbaarheid van € 200.00.  Op basis van de uitgevoerde ouderdomsanalyse en rekening houdende met de vorderingen SLEM (zie hierboven) en een resterende af te boeken vordering Trucksafe (€ 120.000) dient de voorziening dubieuze debiteuren per 31 december 2018 een omvang te hebben van € 516.000. Dit betekent dat ten laste van het resultaat een aanvullende storting is gedaan van € 116.000.

Bedragen x € 1.000

  2017 2018
Debiteuren 2014 en ouder (2013 en ouder) 391 592
Debiteuren 2015 (2014) 311 313
Debiteuren 2016 (2015 356 157
Debiteuren 2017 (2016) 211 221
Debiteuren 1e kwartaal 2018 (2017) 178 199
Debiteuren 2e kwartaal 2018 (2017) 57 38
Debiteuren 3e kwartaal 2018 (2017) 142 47
Debiteuren 4e kwartaal 2018 (2017) 610 1.067
Totaal 2.256 2.634

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten                                                                                                                                                                                                         

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Kassaldi 20 19
Banksaldi 112 74
Totaal 132 93

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:                                                                                                                                                                                                                           

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen algemeen 1.736 1.781
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk   45
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden 941 1.135
Totaal 2.677 2.961

De nog te ontvangen bedragen van EU, Rijk en overige overheid die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen, kunnen als volgt 
worden gespecificeerd:               

Bedragen x € 1.000

Nog te ontvangen van het Rijk 1-1-2018 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2018
Algemene uitkering   45   45
Totaal nog te ontvangen van overige  overheden   45   45

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bedragen x € 1.000

Nog te ontvangen van overige Nederlandse  overheidslichamen 1-1-2018 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2018
Raad van de kinderbescherming 54 7   61
Gemeente Tilburg RMC 117   117  
Baanbrekers 670 1.074 670 1.074
Zorglokaal 100   100  
Totaal nog te ontvangen van overige  overheden 941 1.081 887 1.135

Eigen vermogen

Tot het eigen vermogen van de gemeente worden gerekend het totaal van de reserves per einde boekjaar én het resultaat over het jaar. Zowel algemene reserves als bestemmingsreserves worden tot het eigen vermogen gerekend. Uitgangspunt voor deze opvatting is dat alle reserves door de gemeente vrij aangewend kunnen worden en een eerder vastgestelde bestemming altijd door de raad kan worden gewijzigd.
Hierbij dient echter de kanttekening te worden gemaakt dat een niet onaanzienlijk deel van de reserves bestaat uit 'geblokkeerde reserves'. Deze reserves kunnen niet vrij worden aangewend zonder dat dit consequenties heeft voor de budgettaire positie van de gemeente.

Het eigen vermogen per 31 december is als volgt te specificeren:                                                                                                                                                                                                                          

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Algemene reserve 6.697 12.347
Bestemmingsreserves 77.558 72.380
Subtotaal 84.255 84.727
Gerealiseerd resultaat 3.063 5.414
Totaal 87.318  

Het verloop van de reserves in 2018 wordt in het hierna volgend overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Naam reserve Saldo 1-1-2018 Stortingen Onttrekkingen Onttrekkingen ivm afschrijvingen op activa Saldo 31-12-2018
911001 Algemene reserve 6.697 9.543 -3.893 12.347
Algemene reserve 6.697 9.543 -3.893 12.347
915001 Reserve resultaat boekjaar 3.063 0 -3.063 0
Reserve resultaat boekjaar 3.063 0 -3.063 0
913002 Reserve bouwfonds 396 0 -163 233
913004 Reserve ruimtelijke beleidsplannen 365 0 0 365
913005 Reserve personeelsfeest 29 14 0 43
913006 Egalisatiereserve ICT-beleid 254 18 -27 245
913007 Reserve historische publicaties 3 0 0 3
913008 Reserve PC-vergoedingen 71 3 -16 58
913010 Reserve inburgering nieuwkomers 17 0 0 17
913012 Reserve onderwijshuisvesting 5.343 74 -600 4.817
913014 GOA: gem.onderwijs achterstanden beleid 452 0 -20 432
913017 Egalisatiereserve baggerplan 31 4 0 35
913018 Reserve restauratie gemeentelijke monumenten 192 76 0 268
913019 Reserve sociale woningbouw 410 0 -70 340
913020 Reserve energiebesparende maatregelen huursector 820 0 -67 753
913024 Reserve leefbaarheid WOP/DOP 912 252 -310 854
913026 Reserve haven Waalwijk 2.524 15 -1.047 1.492
913027 Reserve Kerkvaartse haven 266 0 0 266
913028 Reserve milieusubsidies 127 26 -48 105
913029 Risicoreserve transities 2.000 629 -2.611 18
913030 Reserve maatregelen klimaatbeleid 12 0 0 12
913031 Reserve externe veiligheidstaken 58 0 -50 8
913032 Reserve Regio werkt 68 0 -45 23
913033 Reserve ISV-gelden 811 0 -31 780
913034 Reserve vier programma's 506 0 -328 178
913035 Reserve huur Balade 184 0 0 184
913050 Reserve bouwgrondexploitatie 13.192 6.024 -8.707 10.509
913052 Reserve cultuur 205 5 -27 183
913053 Reserve Parkmanagement 4.712 0 0 4.712
913054 Reserve ruimtelijke kwaliteit 145 45 0 190
913055 Reserve revitalisering haven I - VI 2.118 0 0 2.118
913057 Reserve mobiliteitsfonds 6.821 0 0 6.821
913060 Reserve stimuleringsfonds centrum Waalwijk 25 100 -25 100
913061 Reserve herstructurering (2016) 1.163 0 -163 1.000
913062 Reserve bovenwijkse voorzieningen faciliterend grondbedrijf 32 38 0 70
913063 Reserve ontsluiting bedrijventerrein haven 474 0 0 474
Totaal bestemmingsreserves 44.738 7.323 -14.355 37.706
Geblokkeerde reserves 32.821 2.494 -641 34.674
TOTAAL RESERVES 87.319 19.360 -21.311 -641 84.727

Hieronder worden alle reserves toegelicht:

912005 Geblokkeerde reserve aandelen Bouwfonds
De gemeente participeert in het stimuleringsfonds volkshuisvesting tot het bedrag van deze reserve. De vermeerdering in 2018 betreft de mutatie stimuleringsfonds. Deze wordt jaarlijks met het opstellen van de jaarrekening bepaald.

912012 Geblokkeerde reserve onderwijs
Lasten (restant- boekwaarde en sloop) en baten (verkoop grond) van oude schoollocaties worden verrekend met deze reserve.
De vermeerdering  in deze reserve  bedraagt € 1.688.000 (raming € 1.176.000) en betreft voornamelijk

  • bijdrage GREX ivm sloop Oranjeschool € 62.000 (conform 27e begrotingswijziging 2017)
  • bijdrage vanuit de reserve grondexploitatie € 1.660.000 (conform 11e  begrotingswijziging)

912019 Geblokkeerde reserve voorbereidingskrediet SLEM
De vermeerdering in deze reserve (vanuit de Algemene reserve) bedraagt € 385.000 (conform 16e begrotingswijziging) en betreft de aanvulling van de in 2017 ten laste van deze reserve gekomen extra kosten in verband met de exploitatie van het  Schoenenmuseum (€ 158.000) en de kosten in verband met het faillissement van SLEM (€ 227.000).

Geblokkeerde reserves
Alle overige geblokkeerde reserves zijn gevormd om de afschrijvingslasten te dekken van de bijbehorende investeringen. Jaarlijks worden de bedragen onttrokken ter grootte van de afschrijvingslast.

913002  Reserve Bouwfonds
Conform de uitgangspunten is in 2018 een bedrag van € 163.000 ten laste van deze reserve en ten gunste van de exploitatie gebracht. Dit ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de deelname in het stimuleringsfonds volkshuisvesting.

913004 Reserve ruimtelijke beleidsplannen
De reserve is ingesteld om de middelen voor actualisatie bestemmingsplannen, waarvan de feitelijke besteding achter loopt op het begrotingsjaar, af te zonderen tot aan het moment van besteding. In 2018 zijn er geen uitgaven ten laste van deze reserve gebracht.

913005 Reserve personeelsfeest
Deze reserve is bedoeld om elke 3 jaar een personeelsfeest te kunnen organiseren. Als er voldoende ruimte is op het budget 5973060 Arbeidsvoorwaardenbeleid dan wordt er € 14.000 gestort in deze reserve.

913006 Egalisatiereserve ICT
Stand 31-12-2018 € 245.100. Deze reserve is opgezet om de fluctuerende lasten van ICT te egaliseren. De hoogte van de egalisatiereserve ICT wordt gemaximeerd op € 385.000 (jaarlijks investeringsbedrag). Bij een hogere stand van de egalisatiereserve ultimo boekjaar vindt afstorting plaats naar de AR.  De jaarlijks benodigde budgetten op de hulpkostenplaats Automatisering worden niet meer begrotingstechnisch gedekt door een opname uit de egalisatiereserve ICT. Collegebesluit 24 februari 2015.
Storting is saldo van baten en lasten van de KP automatisering.

913007 Reserve historische publicaties
De resterende middelen uit het project “Canon van Waalwijk” van € 8.913 zijn gestort in deze reserve ten behoeve van het stimuleren van particuliere historische publicaties over de gemeente Waalwijk. Door het college zijn verdeelregels opgesteld. Het geld is mede ingebracht door serviceclubs en de Rabobank met als doel erfgoedpublicaties.

913008 Reserve PC-vergoedingen
Deze reserve betreft een raadsbudget ten behoeve van fluctuerend bedrag aan uitgaven PC-vergoedingen. Het is aan de raad om deze reserve in stand te houden. De jaarlijkse storting is € 3.000 en onttrokken is in 2018 € 16.000.

913010 Reserve inburgering nieuwkomers
Deze reserve is ingesteld om hieruit de uitvoeringskosten van de integratienota te dekken.

913012 Reserve onderwijshuisvesting
De reserve heeft als doel het kunnen financieren van toekomstige, te plannen uitbreiding en nieuwbouw van huisvesting Primair- en Voortgezet onderwijs. De raad stelt periodiek het MeerjarenInvesteringsPlan onderwijshuisvesting vast. Het MIP vormt de leidraad voor de  investeringen in het kader van de onderwijshuisvesting. De vermindering van deze reserve  bedraagt € 525.000 (raming € 629.000) en betreft voornamelijk het saldo van de lasten en baten op de producten 406 t/m 410

913014 GOA, gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid
De reserve bestaat uit gemeentelijke middelen en is nodig om het onderwijsachterstandenbeleid te bekostigen zoals de projecten/activiteiten Lokale Educatieve Agenda (Waalwijk Taalrijk). De vermindering van deze reserve  bedraagt € 20.000 (raming € 70.000) enbetreft hogere lasten op producten 411 Lokaal onderwijsbeleid en 402 Leerplicht (RMC).

913017 Egalisatiereserve baggerplan
Deze reserve is bedoeld om de baten en lasten van het product afwatering en waterlossingen etc. te egaliseren. In het kader van de Waterwet artikel 5.23 is de gemeente ontvangst- en afvoerplichtig van vrijkomend afal uit de waterpartijen. Het waterschap is de beheerder van de waterlopen.  Op basis van het uitvoeringsplan van het waterschap zijn de kosten voor de komende periode 2011/2020 uitgewerkt. In 2018 is een bedrag van € 4.000 gestort.

913018 Reserve gemeentelijke monumenten
De reserve is bedoeld om toekomstige uitgaven op het terrein van monumenten en archeologie te kunnen dekken. Eind 2016 is het nieuwe erfgoedkader vastgesteld. Het restant van het instandhoudingsbudget wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de reserve monumenten. In 2018 is conform de begroting een bedrag van € 10.100 aan de reserve toegevoegd en daarnaast is het restant (€ 65.000) van de geraamde instandhoudingsbijdrage aan de reserve toegevoegd.

913019 Reserve sociale woningbouw
De reserve is bedoeld voor het realiseren van (sociale) woningbouwprojecten in binnenstedelijke gebieden en Landgoed Driessen. In 2018 is met betrekking tot de formatie Wonen een bedrag van € 65.000 onttrokken.

913020 Reserve energiebesparende maatregelen huursector
De reserve is in 2009 gevormd (begrotingswijziging 2009/22) naar aanleiding van de geactualiseerde visie op het woonbeleid. De reserve is bedoeld als extra financiële stimulans voor de woningcorporaties en is gevormd ten laste van de reserve sociale woningbouw. Conform de begroting is de reserve verlaagd met een bedrag van € 60.000.

913024 Reserve leefbaarheid WOP/DOP
Deze reserve heeft in hoofdzaak als doel de kapitaallasten van het Handboek Zanddonk en de kosten en de kapitaallasten van de wijk- en dorpsontwikkelingsplannen te dekken.  Conform begroting is er een bedrag gestort van 252.000. Ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten en kosten zoals hierboven genoemd, is er een bedrag van 235.000 onttrokken. Daarnaast zijn er nog bedragen onttrokken ten behoeve van wijkbudgetten,  kinderboerderij Waspik en het behouden van de wijkkranten van resp. € 50.000, € 11.000 en € 14.000. 

913026 Reserve haven Waalwijk
Deze reserve is met ingang van 2013 gevormd conform begrotingswijziging 2013/11. De ontvangen DUB subsidie in het kader van het project havenontwikkeling is hierin gestort. Ter dekking van de uitgaven op het uitvoeringskrediet voor de insteekhaven is in totaal een bedrag van € 1.032.000 ten laste van de reserve gebracht.

913027 Reserve Kerkvaartse haven
De oostelijk waterkering van de Kerkvaartse Haven is al langere tijd door het waterschap afgekeurd. Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen gaande die het herstellen van deze kering mogelijk lijken te gaan maken. Het is daarom wenselijk at de reserve voor deze waterkering beschikbaar blijft.

913028 Reserve milieusubsidies
Jaarlijks wordt in deze reserve een ontvangen bedrag voor het verleende recht van opstal van de biomassacentrale gestort. Voor het project doorontwikkeling windenergie is in 2018 een bedrag van € 48.000 onttrokken (begrotingswijziging 2017/21). Daarnaast is conform de begroting een bedrag van € 26.000 gestort. Dit betreft de jaarlijkse opbrengst voor verleend recht van opstal voor de biomassacentrale.

913029 Risicoreserve transities
In de raadsvergadering van 11 december 2014 heeft de raad besloten om deze risicoreserve te vormen voor de Jeugdhulp en de nieuwe WMO-taken. De vermindering van deze reserve bedraagt € 1.982.000 (raming € 2.005.000) en betreft het saldo van de lasten en baten op de producten WMO 2015 en Jeugd.

913030 Reserve maatregelen klimaatbeleid
In deze reserve zijn de middelen gestort die eerder vanuit de BANS/SLOK regelingen beschikbaar zijn gesteld. In het najaarsbericht 2015 is besloten om deze reserve te vormen. In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Per eind 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 12.000.

913031 Reserve externe milieutaken
Doordat de subsidieregeling voor het uitvoeren van taken in verband met de externe veiligheid wetgeving kwam te vervallen zijn de eerder ontvangen middelen voor externe veiligheidstaken in deze reserve gestort. In het najaarsbericht 2015 is besloten om deze reserve te vormen. In 2018 is een bedrag van € 50.000 onttrokken voor het project doorontwikkeling windenergie (begrotingswijziging 2017/21). Per eind 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 8.000.

913032 Reserve Regio werkt
In het najaarsbericht 2015 is besloten om de middelen die eerder beschikbaar waren gesteld voor het SET (Sociaal Economisch Team) beschikbaar te houden en in deze reserve te storten. In 2018 is een bedrag van € 45.000 onttrokken ten behoeve van het stimuleringsfonds arbeidsmarkt Hart van Brabant. Per eind 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 22.000.

913033 Reserve ISV
In januari 2016 is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de besteding en bestemming van de resterende ISV gelden. Deze resterende middelen zijn gestort in deze reserve. In 2018 heeft een onttrekkingen plaatsgevonden voor een bedrag van ongeveer € 31.000 voor de kosten van bodem en geluid (inclusief deel apparaatskosten) en de kosten van E-laadpalen.

913034 Reserve drie programma's
Met het vaststellen van begrotingswijziging 2016/17 is ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de programma’s binnenstad, veiligheid en economie. Dit bedrag is gestort in deze reserve. In 2018 is een bedrag van € 63.000 onttrokken ten behoeve van de uitgaven voor het programma binnenstad, een bedrag van € 197.000 voor het programma economie en een bedrag van € 68.000 voor het programma veiligheid.

913035 Reserve huur Balade
In 2016 is een gedeelte van het perceel waar voorheen kinderdagverblijf ’t Wollukje was gevestigd verkocht. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016 is door de raad besloten om deze middelen (€ 210.000) te storten in deze reserve ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de huurovereenkomst voor BaLaDe.

913050 Reserve bouwgrondexploitatie
De reserve bouwgrondexploitatie is noodzakelijk om tegenvallers en risico’s bij de gemeentelijke grondexploitaties te kunnen opvangen. Bij de vaststelling van de kadernota 2011 is door de raad bepaald dat deze reserve minimaal € 5 miljoen moet bedragen. Een saldo beneden het minimum behoeft direct aanvulling. De hoogte van de reserve wordt jaarlijks in het kader van de nota grondexploitatie heroverwogen.

De volgende onttrekkingen hebben plaatsgevonden in 2018:

Conform begrotingswijziging 2018/11 - ten behoeve van storting in de reserve onderwijs (€ 1.660.424) en de algemene reserve (€ 6.515.317) – totaal bedrag € 8.175.741
Vennootschapsbelasting grondexploitatie  € 308.000.
Bijdrage plankosten Hooisteeg € 69.495
Taxandriaweg 3, vml politiebureau € 20.693
Kosten puin Krophollerpark € 16.773
Emmastraat/Nassaustraat € 261
Verliesvoorziening complex 20 Olympiaweg € 6.688
Verliesvoorziening oude brandweerkazerne € 104.541
Verliesvoorziening voormalig Mollercollege € 4.708

De volgende stortingen hebben plaatsgevonden in 2018:

Antoniusstraat, voormalige C1000 € 7.103
Winst complex 68 Vrijhoeve € 23.338
Winst complex 36 Haven Zeven € 718.831
Winst complex 38 Afbouw Haven 1 t/m 6 € 3.949.413
Winst complex 39 Haven 8 West € 1.282.149
Winst complex 250 Achter de Hoven € 28.873
Winst complex 124 Landgoed Driessen € 14.602

913052 Reserve cultuur
De reserve is gevormd door diverse ontwikkellocaties een bijdrage te laten doen teneinde de gelegenheid te hebben om invulling te kunnen geven aan kunst. Door de gewijzigde voorschriften van de commissie BBV mogen geen stortingen meer plaatsvinden naar reserves vanuit complexen van het grondbedrijf, omdat dit gezien wordt als voortijdige winstafroming. Besloten is om de reserve in stand te houden voor de bekostiging van kunstobjecten. 
In 2018 werd  het kunstwerk Koffyhuis met name hieruit bekostigd.

913053 Reserve Parkmanagement
Tegenover deze reserve staat de deelneming van de gemeente Waalwijk in Parkmanagement BV. In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

913054 Reserve ruimtelijke kwaliteit
Vanuit de structuurvisie is deze reserve ontstaan. De bedoeling is dat door inbreiding middels een anterieure overeenkomst wordt bijgedragen aan deze reserve teneinde de ruimtelijke ontwikkelingen bij te laten dragen aan de ruimtelijke kwaliteit op de locatie, in de directe omgeving of middels een storting in deze reserve. Bij de vaststelling van de structuurvisie is aangegeven dat de reserve groen wordt overgeheveld naar deze reserve. De reserve groen is destijds gevormd door diverse ontwikkellocaties een bijdrage te laten leveren om rood voor groen te laten betalen. In 2018 is een ontvangen bedrag van € 45.000 van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij in verband met een ruimtelijke ontwikkeling gestort in deze reserve (begrotingswijziging 2018/14). Per eind 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 190.000.

913055 Reserve revitalisering Haven I - VI
Doel van deze reserve is het financieren van projecten die leiden tot revitalisering van delen van het bedrijventerrein Haven I-VI, waarbij het gaat om projecten waarbij een directe meerwaarde ontstaat indien betrokken bedrijven en gemeente gezamenlijk bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van de plannen. In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

913057 Reserve mobiliteitsfonds
De reserve mobiliteitsfonds is in 2013 gevormd, zoals hieronder toegelicht.
Gedurende 40 jaar dient over de reserve jaarlijks voor een bedrag van € 168.000 beschikt te worden. 

913060 Reserve stimuleringsfonds centrum Waalwijk
Met begrotingswijziging 2016/01 is ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het centrum van Waalwijk. Dit bedrag is gestort in deze reserve. Daarnaast heeft met begrotingswijziging 2018/002 ten laste van de algemene reserve nogmaals een storting plaatsgevonden voor een bedrag van € 100.000. In 2018 is er conform begrotingswijziging 2018/14 een bedrag van € 25.000 ten laste van de reserve gebracht in verband met projectondersteuning centrummanagement voor het invoeren van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

913061 Reserve herstructurering
Met het vaststellen van de nota grondexploitatie 2016 is ten laste van de reserve grondexploitatie een bedrag van € 1.000.000 in deze reserve gestort in verband met eerder aangegane verplichtingen met de BOM. Conform begrotingswijziging 2018/19 heeft een onttrekking plaatsgevonden voor een bedrag van € 162.526. Dit betreft de bijdrage aan de BOM in verband met de afwikkeling van de herstructurering van de WBC-kavel. De ontvangen bijdrage van de BOM was destijds in deze reserve gestort.

913062 Res bovenwijkse voorzieningen faciliterend grondbedrijf
Tot 2016 werd de reserve bovenwijkse voorzieningen gevoed vanuit de actieve grondexploitaties door een storting per m2 en vanuit het faciliterend grondbeleid doordat de ontwikkelende partij via een anterieure overeenkomst een bedrag betaalde. In 2016 heeft de raad besloten om de reserve bovenwijkse voorzieningen toe te voegen aan de algemene reserve. Omdat vanuit het faciliterend grondbeleid via anterieure overeenkomsten een bijdrage wordt gevraagd voor bovenwijkse voorzieningen is met ingang van 2016 de reserve bovenwijkse voorzieningen faciliterend gevormd. In 2018 is voor de locatie Samarja een bedrag ontvangen van € 38.000 en gestort in deze reserve. Per eind 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 70.000.

913063 Reserve ontsluiting bedrijventerrein haven
Deze reserve is bestemd voor de aanleg van de noordelijke randweg. In 2018 zijn er geen mutaties geweest.

 

Voorzieningen

Overeenkomstig het BBV wordt aan de voorzieningen geen rente toegevoegd. De voorzieningen per 31 december 2018 zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo 1-1-2018 Stortingen Aanwendingen Vrijval tgv exploitatie Saldo 31-12-2018
921004 Voorziening wethouderspensioenen APPA 1.648 332 -239 1.741
921011 Voorziening monitoring sanering Unnaplein 21 0 0 21
922001 Voorziening OBS, groot onderhoud 1 0 -1 0
922002 Voorziening BBS, groot onderhoud 74 0 -74 0
922004 Voorziening riolering 785 506 0 1.291
922005 Voorziening openbare verlichting 518 134 -652 0
922006 Voorziening onderhoud gebouwen 436 1.113 -959 590
922007 Voorziening afvalstoffenheffing 2.025 0 -67 1.959
Totaal voorzieningen 5.508 2.085 -1.340 -652 5.602

De voorzieningen t.b.v. de exploitatieverliezen grondexploitatie zijn niet opgenomen onder de voorzieningen, maar in  mindering gebracht op de boekwaarde van de complexen. Zie hiervoor (en voor een specificatie van de voorzieningen) de debetzijde van de balans, onder 'voorraden'. 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de voorziening wegens oninbaarheid van debiteuren. Deze is in mindering gebracht op de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Hieronder zijn  de aard en reden de van voorzieningen toegelicht, alsmede de belangrijkste mutaties. 

921004 Voorziening wethouders pensioenen APPA
Op grond van gewijzigde regelgeving is in 2015 een pensioenvoorziening voor wethouders gevormd. Bij circulaire van 21 december 2015 is door het Rijk aangegeven op welke wijze de voorziening moet worden bepaald. Jaarlijks dient de gemeente een herberekening op basis van de dan geldende parameters (voor rente en overlijdensstaffels) uit te laten voeren.
In 2018 zijn diverse pensioenuitkeringen gedaan. Tevens zijn na de verkiezingen twee nieuwe wethouders aangetreden. Op basis van de actuele gegevens  heeft Proambt een actualisatie berekend van de voor de pensioenen benodigde voorziening. Een en ander betekent dat aan de voorziening per saldo € 250.000 extra moet worden toegevoegd. Wil de gemeente in de toekomst aan haar verplichtingen kunnen voldoen is een geactualiseerde voorziening wethouders-pensioenen benodigd van € 1.741.000.

921011 Voorziening monitoring sanering Unnaplein
In 2010 is deze voorziening ontstaan vanuit het saneringskrediet Unnaplein. Omdat de saneringswerkzaamheden waren afgerond en men het krediet wilde afsluiten is er een voorziening gevormd voor de nog uit te voeren monitoring van het grondwater. Deze monitoring zou over een periode van 10 jaar periodiek plaatsvinden. De monitoring vindt plaats door Oranjewoud. In 2019 zal, zo het zich laat aanzien, de laatste monitoring plaatsvinden en kan de voorziening afgesloten worden.

922002 Voorziening BBS, groot onderhoud
Opheffing voorziening groot onderhoud bijzonder basisonderwijs € 74.000 (raming € 0).

922004 Voorziening riolering
De voorziening riolering is ingesteld op basis van de nieuwe BBV regelgeving.  In 2018 is € 506.200 gestort, zijnde het verschil tussen de werkelijke baten en lasten van het product riolering en de opbrengst rioolrechten.
Saldo per 31-12-2018 is € 1.294.500.

922005 Voorziening openbare verlichting
In 2018 is er een bedrag van € 133.900 gestort, en een bedrag van € 652.300 onttrokken. Het saldo is € 0. Hiermee is deze voorziening opgeheven.

922006 Voorziening onderhoud gebouwen
De voorziening is ingesteld om het beheer en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op een voldoende niveau te kunnen uitvoeren, en de kosten daarvan te spreiden over meerdere jaren. Het saldo vanuit 2017 was € 436.200. De storting van € 1.112.900 is conform begroting 2018. Hieraan ligt een uitgebreide inventarisatie ten grondslag die uitkomt op een onderhoudsverplichting van afgerond € 10.000.000 voor de komende 10 jaar. Eerder is al aangegeven dat de onderhoudsverplichting sterk is toegenomen door met name het nieuwe stadhuis (€ 1.000.000 ofwel € 100.000 per jaar) en het nieuwe overdekt zwembad (€ 1.820.000 ofwel € 182.000 per jaar). De onttrekkingen voor een totaalbedrag van € 958.700 betreffen de werkelijke onderhoudslasten. Het saldo is per 31-12-2018 € 590.400.

922007 Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening afvalstoffenheffing is ingesteld op basis van de regelgeving van de BBV. Voor 2018 is per saldo € 66.700 onttrokken, zijnde het verschil tussen de werkelijke baten en lasten. Het saldo is per 31-12-2018 € 1.958.700.

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen x € 1.000 

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 163.991 160.729
Openbare lichamen 240 225
Totaal 164.231 160.954

In 2018 is circa 18 miljoen afgelost op leningen en zijn tot een bedrag van circa €  15 miljoen nieuwe leningen aangegaan. Over het boekjaar is € 4 miljoen aan rente betaald op bovenstaande schuld. Voor een nadere toelichting op de rente wordt u verwezen naar de paragraaf financiering (en treasury).

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 16.758 8.382
Overlopende passiva 12.595 13.493
Totaal 29.353 21.875

 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
Overige kasgeldleningen aangegaan  10.000 2.500
Banksaldi 1.127 1.681
Overige schulden 5.631 4.201
Totaal 16.758 8.382

 

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2017 Boekwaarde 31-12-2018
  • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
  • Het Rijk
  • Overige overheden
20
5.026

5.019

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd, en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume.  6.628 7.551
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 921 923
Totaal 12.595 13.493

 

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000

Vooruitontvangen van het Rijk Saldo 1-1-2018 Vermeerdering Vermindering Saldo  31-12-2018
Wijk GGD 20   20  
Totaal 20   20  
         
Vooruitontvangen overige Nederlandse overheidslichamen        
Provincie: project insteekhaven 5.019     5.019
Provincie: groen blauwe diensten 7   7  
Totaal 5.026   7 5.019


Waarborgen en garanties

Ultimo 2018 stond de gemeente garant voor de navolgende leningen:

Staat van gewaarborgde leningen
Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Naam van de geldnemer Restantbedrag 1-1-2018 Restantbedrag  31-12-2018 dekkingspercentage
478 Sport en culturele instellingen 425 376 100
3.387 Zorginstellingen 685 600 100
3.865   1.110 976  

Staat van gewaarborgde geldleningen tbv Waarborgfonds sociale woningbouw (BNG/NWB)
Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Naam van de geldnemer Restantbedrag 1-1-2018 Restantbedrag  31-12-2018 dekkingspercentage
281.635 Waarborgfonds Sociale Woningbouw 280.951 272.709 50/100
281.635   280.951 272.709  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

A. Personele verplichtingen
Met het besluit begroten en verantwoorden is het verboden voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Om die reden wordt géén post voor personele verplichtingen opgenomen op de balans.

B. Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

C. Terugkoopverplichting brandweerkazerne
Eind 2013 is de door de gemeente gebouwde brandweerkazerne in Waspik verkocht aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de verkoopovereenkomst is de voorwaarde opgenomen, dat indien de Veiligheidsregio niet langer eigenaar wenst te zijn c.q. de kazerne niet meer voor de huidige bestemming gebruikt wordt, de gemeente is gehouden alsdan het eigendom van de brandweerkazerne terug te kopen. De terugkoopprijs zal gelijk zijn aan de op dat moment geldende boekwaarde. De boekwaarde van de brandweerkazerne bedraagt ultimo 2018 € 989.000.

D. Afrekening zorg in natura en verantwoording PGB-gelden.
Per 1 januari 2015 is een aantal taken (transities) overgeheveld naar de gemeenten. Voor de afrekening zorg in natura betekent dit dat onduidelijkheid bestaat rond een deel van de productieopgaven van de aanbieders. In de jaarrekening zijn de bedragen opgenomen die bij het opmaken van de jaarrekening aannemelijk waren.
Voor de PGB geldt dat mogelijk hogere bestedingen zijn gedaan die door SVB  alsnog verrekend worden. In de jaarrekening zijn de niet bestede budgetten voortvloeiende uit de transities voorlopig “geparkeerd” in de Reserve risico’s transities. Eventuele verplichtingen kunnen dan alsnog hieruit bekostigd worden.

E. Overigen
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan diverse meerjarige inkoopverplichtingen.