Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Algemeen
Deze paragraaf bevat informatie over de WOZ en de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen voor het jaar
2018. De volgende belastingen worden door de gemeente Waalwijk opgelegd:
 • Onroerende-zaakbelastingen;
 • Rioolheffing;
 • Afvalstoffenheffing / Reinigingsrechten;
 • Hondenbelasting;
 • Woonforensenbelasting;
 • Toeristenbelasting;
 • Precariobelasting;
 • Reclamebelasting;
 • Overige heffingen en leges.
In deze paragraaf gaan wij in op de bovengenoemde belastingen en leges. Per belasting- of legessoort hebben wij de begrote opbrengsten en werkelijk resultaten opgenomen. Ook is de hoogte van de tarieven van genoemde
belastingen vergeleken met de tarieven van omliggende gemeenten. Hierdoor krijgt u inzicht van de belastingdruk bij vergelijkbare buurgemeenten. Tenslotte besteden wij aandacht aan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waarbij wij aangeven wat de financiële gevolgen zijn van het gevoerde kwijtscheldingsbeleid.
 
Beleidsuitgangspunten 2018
Uitgangspunt is dat de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening 100% kostendekkend zijn (o.a.
afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges). Voordat tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie, wordt  gecontroleerd of dit niet leidt tot meer dan 100% kostendekking. Dit laatste is op grond van de Gemeentewet niet toegestaan, zodat inflatiecorrectie dan achterwege dient te blijven. In het jaar 2018 zijn de tarieven volgens de wettelijke eisen vastgesteld.
 
Onroerende-zaakbelastingen
Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van diegene die op 1 januari gebruik
maakt en/of in het bezit is van een pand. Te onderscheiden zijn:
 • de gebruikersbelasting (niet-woningen), die wordt opgelegd aan degene die de onroerende zaak gebruikt;
 • de eigenarenbelasting (woningen en niet-woningen), die wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak.
Degene die op 1 januari van het belastingjaar de onroerende zaak in eigendom heeft en/of hiervan gebruik maakt
betaalt onroerende zaakbelasting voor het gehele jaar. De WOZ-waarde van de onroerende zaak vormt de basis voor de heffing. De waarde is via een WOZ-beschikking vastgesteld. De gemeente Waalwijk past tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen toe. Tariefdifferentiatie heeft een meer evenwichtige lastenstijging tussen burgers en bedrijven tot gevolg.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
OZB eigenaar (woning) 5.694.935 5.769.547
OZB eigenaar (niet-woning) 3.622.730 3.586.297
OZB gebruik (niet-woning) 2.038.973 2.084.155
Totaal OZB 11.356.638 11.439.999
Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven om de aanleg en de instandhouding van het gemeentelijk rioleringsstelsel te kunnen bekostigen. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn voor de langere termijn de vervanging van de riolering alsmede de onderhoudskosten aangegeven.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Rioolheffing 3.437.362 3.456.465
 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Op basis van de milieuwetgeving is de gemeente verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en af te voeren. Met betrekking tot de kostendoorberekening aan de inwoners hanteert onze gemeente het zogeheten diftarsysteem. De belastingplichtigen betalen, naast een vast bedrag, een bedrag per lediging. Belastingplichtigen met een minicontainer betalen daarnaast een bedrag per kilogram restafval of GFT-afval. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de kosten, die in de begroting op het product “afvalverwerking” zijn geraamd.
Reinigingsrechten worden geheven voor het ophalen van het bedrijfsafval en het gebruik maken van
gemeentelijke milieustraten. De opbrengst is afhankelijk van het aantal contracten dat partijen met de gemeente hebben afgesloten. 
 
Belastingsoort  Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Afvalstoffenheffing 3.523.475 3.497.339
Reinigingsrechten 120.546 91.843
Hondenbelasting
De hondenbelasting is een belasting dat als algemeen dekkingsmiddel mag worden beschouwd. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat gemeenten niet in strijd handelen met de internationale discriminatieverboden als de opbrengst niet specifiek wordt aangewend ter bestrijding van de kosten van bevuiling door honden. Medio 2017 is huis aan huis gecontroleerd op de aanwezigheid van honden. Deze actie heeft diverse meldingen opgeleverd. Daarnaast wordt sinds 2016 jaarlijks 25% van het totaal aantal huishoudens opnieuw gecontroleerd. Deze structurele controles leiden tot een hogere opbrengst. 
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Hondenbelasting 191.252 211.357
Woonforensenbelasting
Woonforensenbelasting is een belasting die wordt geheven van personen, die niet in de gemeente wonen en minimaal 90 dagen of meer van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Een gemeente maakt kosten voor voorzieningen die door deze personen worden gebruikt, maar ontvangt hiervoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Woonforensenbelasting 15.136 11.857
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt geheven van hotels, pensions, bed en breakfasts.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Toeristenbelasting 124.558 123.947
 
Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond. Hieronder valt niet alleen het plaatsen van containers en reclame-uitingen langs of op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook lichtbakken aan winkels welke boven gemeentegrond hangen en leidingen in de grond. 
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Precariobelasting 232.742 128.632
Reclamebelasting
Reclamebelasting is met instemming van de ondernemers in 2012 ingevoerd en wordt geheven in het winkelgebied van Waalwijk voor het doen van een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Er wordt qua tarief onderscheid gemaakt in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten. De opbrengst komt behoudens perceptiekosten ten goede aan het Centrummanagement.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Reclamebelasting 85.000 74.497
Parkeren
Op een aantal plaatsen binnen de gemeente is er sprake van betaald parkeren. Met de parkeerbelasting kan direct
worden gestuurd op het gemeentelijk parkeerbeleid. Het betaald parkeren heeft mede tot doel een verdeling aan te brengen in het gebruik van de toenemende schaarse ruimte. 
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Parkeerbelasting 799.985 741.859
Haven- en kadegelden
Haven- en kadegelden zijn rechten die worden geheven voor het gebruik van de haven en de kade.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Haven- en kadegelden 106.209 94.207
Grafrechten
Voor het gebruik van de begraafplaatsen en bijbehorende diensten in verband met de begraafplaats heft de gemeente zogeheten lijkbezorgingsrechten.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Grafrechten 305.467 335.577
Marktgelden
Voor het innen van standplaats op de markt is marktgeld verschuldigd.
 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Marktgelden 29.096 26.202
Lokale lastendruk

De lokale lastendruk is weergegeven in een bedrag per gezin. De lokale lastendruk is het totaal van de gemeentelijke belastingen dat per huishouden jaarlijks aan de gemeente moet worden voldaan. Het begrip is in het leven geroepen om op landelijk niveau de effecten van de lokale heffingen voor de burger te kunnen vergelijken. Het betreft hier de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (COELO) stelt jaarlijks de “Atlas van de lokale lasten” op en geeft hiermee inzicht in de ontwikkeling van de lokale lastendruk. Hierbij wordt onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste lasten hebben. In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de lastendruk in 2018 voor een Meerpersoonshuishouden, een eigen woning met een WOZ-waarde van € 225.000 en één hond heeft bedragen.

 
  Heusden Oosterhout Waalwijk
OZB (woningen) 263 260 276
Afvalstoffenheffing 183 227 198
Rioolheffing 164 204 143
Hondenbelasting 59 63 45
Totaal 669 754 662
In het volgende overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de lastendruk heeft bedragen voor een bedrijf met een WOZ-waarde van € 600.000. Voor de rioolheffing is de aanname gedaan dat het bedrijf niet meer dan 500m3 water heeft geloosd op het riool.
 
  Heusden Oosterhout Waalwijk
OZB eigenaren (niet-woningen) 1.485 1.210 1.384
OZB gebruikers (niet-woningen) 926 1.057 884
Rioolheffing 306 204 143
Totaal 2.717 2.471 2.411
Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente is in overeenstemming met de richtlijnen, die door het Rijk hiervoor zijn opgesteld. De werkelijke kosten van kwijtschelding in 2018 zijn nagenoeg gelijk (iets lager) aan die van 2017. Het aanmerkelijke verschil met de raming is ontstaan omdat in 2018 bij het voorjaarsbericht en najaarsbericht deze raming niet meer in overeenstemming is gebracht met de te verwachten kosten. 

 
Belastingsoort Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst
Kwijtscheldingen 130.718 162.865
 
Tenslotte
Hieronder nog een overzicht van de belastingopbrengsten van 2013 tot en met 2018 (basis jaarrekeningscijfers, bedragen x € 1.000). Deze cijfers zijn inclusief afwikkelingsverschillen voorgaande jaren. 
 
Belastingsoort 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OZB 9.899 9.914 10.394 10.807 11.192 11.439
Rioolheffing 2.813 2.863 2.818 2.887 3.405 3.456
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten 4.158 4.219 3.579 3.611 3.544 3.589
Hondenbelasting 144 148 158 202 196 211
Toeristenbelasting 106 106 108 123 140 123
Woonforensenbelasting 8 14 19 12 14 11
Precario 150 107 200 98 128 128
Reclamebelasting 93 106 91 94 74 74
Parkeren 1.952 1.839 1.612 1.444 1.065 742
Haven- en kadegelden 81 88 90 88 97 94
Grafrechten 404 373 348 305 347 335
Marktgelden 36 32 29 26 27 26
Totaal 19.804 19.809 19.446 19.697 20.229 20.228