Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programmarekening over het boekjaar

Inleiding

Tot de jaarlijkse exploitatielasten worden gerekend de periodiek terugkerende kosten zoals salarissen, exploitatiesubsidies, exploitatiekosten van gebouwen, afschrijvingen op investeringen, rentekosten, enzovoorts.

De baten van de exploitatie kunnen bestaan uit gemeentelijke belastingen, retributies en bijdragen, inkomsten uit gemeentelijke bezittingen en bedrijven, uitkeringen uit het gemeentefonds en doeluitkeringen van rijk en provincie.

De lay-out van de rekening van baten en lasten is in hoofdlijnen niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Per programma is een specificatie gegeven naar de onderliggende producten, en er is een overzicht opgenomen van de voorgeschreven  taken, volgens de vernieuwing BBV per programma. In de toelichting op de programmarekening  zijn de belangrijkste verschillen in de exploitatielasten nader geanalyseerd en verklaard.

Daarnaast wordt in de toelichting op de programmarekening nog ingegaan op een aantal relevante ontwikkelingen, en zijn nadere analyses en onderbouwingen opgenomen.

 

Overzicht resultaten per programma

Resultaten per programma

In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de overhead apart zichtbaar. Deze bedragen zijn uit de diverse programmatotalen gehaald. De programmatotalen sluiten daarom niet aan bij de overzichten die verderop zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000

  Begroting voor wijziging 2018 Begroting na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Resultaat 2018
PROGRAMMA Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten  Baten  Saldo  
Producten programma 1 10.077 -1.375 8.702 10.478 -1.588 8.890 10.142 -1.740 8.402 488
Producten programma 2 607

-22

585 1.311 -22 1.289 592 -40 552 737
Producten programma 3 8.108 -1.404 6.703 8.396 -1.404 6.991 7.744 -1.329 6.414 577
Producten programma 4

47.543

-12.358 35.185 47.885 -12.117 35.767 50.156 -14.541 35.614 153
Producten programma 5 5.914 -762 5.152 6.417 -659 5.758 5.935 -875 5.061 698
Producten programma 6 6.164 -2.199 3.965 6.320 -2.132 4.188 6.166 -2.282 3.884 304
Producten programma 7 12.038 -10.988 1.049 14.673 -12.929 1.744 46.734 -50.176 -3.441 5.185
Producten programma 8 14.812 -1.069 13.743 14.782 -1.074 13.708 15.042 -2.092 12.950 758
Producten programma 9 2.092 -35 2.057 1.867 -35 1.833 1.992 -102 1.890 -57
Producten programma 10 924

-21

903 897 -66 831 1.001 -73 928 -96
Producten programma 11 1.531   1.531 3.484   3.484 428 -36 392 3.092
Subtotaal programma's

109.808

-30.232 79.576 116.510 -32.025 84.485 145.932 -73.285 72.646 11.839
                     
Algemene dekkingsmiddelen                    
Lokale heffingen 1.744 -21.623 -19.878 1.644 -21.395 -19.752 1.686 -20.900 -19.214 -538
Algemene uitkeringen   -65.835 -65.835   -66.619 -66.619   -66.979 -66.979 360
Dividend 8 -25 -17 8 -91 -83 184 -260 -76 -7
Saldo financieringsfunctie -669 -296 -965 -669 -296

-965

-294 -281 -575 -390
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 1.084 -87.779 -86.695 983 -88.401 -87.418 1.575 -88.419 -86.844 -575
                     
Overhead 11.802 -232 11.571 12.153 -215 11.938 11.914 -539 11.375 562
                     
Onvoorzien 100   100 72   72       72
                     
Gerealiseerde totaal saldo van baten lasten 122.794 -118.243 4.552 129.718 -120.642 9.076 159.421 -162.243 -2.822 11.898
                     
Mutaties reserves programma 1 213 -479 -266 213 -479 -266 213 -561 -348 82
Mutaties reserves programma 2   -321 -321   -1.014 -1.014 24 -301 -278 -736
Mutaties reserves programma 3 10 -205 -195 580 -1.014 -434 646 -889 -244 -190
Mutaties reserves programma 4   -1.034 -1.034 629 -3.950 -3.321 629 -3.901 -3.272 -49
Mutaties reserves programma 5   -752

-752

  -1.160 -1.160 128 -622 -494 -666
Mutaties reserves programma 6   -253

-253

  -626 -626   -617 -617 -9
Mutaties reserves programma 7   -380 -380 8.176 -8.907 -732 14.258 -10.063 4.195 -4.927
Mutaties reserves programma 8 68 -155 -87 68 -339 -271 72 -257 -185 -85
Mutaties reserves programma 9   -49 -49 186 -235 -49 186 -235 -49  
Mutaties reserves programma 10   -150 -150 45 -150 -105 45 -150 -105  
Mutaties reserves programma 11   -1.065 -1.065 3.128 -4.227 -1.100 3.160 -4.355 -1.195 96
Subtotaal mutaties reserves 292 -4.843 -4.552 13.024 -22.101 -9.076 19.360 -21.952 -2.592 -6.484
                     
GEREALISEERD RESULTAAT 123.086 -123.086   142.742 -142.742  

178.781

-184.195 -5.414 5.414

Taakvelden per programma

Overzicht taken per programma

In onderstaand overzicht worden per programma de taken weergegeven.

Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Taken Jaarrekening  2018
  Lasten Baten Saldo
0.1    Bestuur 2.744 -14 2.730
0.10 Mutaties reserves 213 -561 -348
0.2    Burgerzaken 1.191 -908 284
0.4    Overhead 82   82
0.64 Belasting overig 25 -171 -146
1.1    Crisisbeheersing en brandweer 2.318 -56 2.263
1.2    Openbare orde en veiligheid 1.462 -13 1.449
7.4    Milieubeheer 940 -38 902
8.3    Wonen en bouwen 1.776 -1.619 157
Totaal programma 1 10.750 -3.379 7.371
0.10  Mutaties reserves 24 -301 -278
8.3     Wonen en bouwen 592 -40 552
Totaal programma 2 616 -342 274
0.10   Mutaties reserves 646 -889 -244
4.3     Onderwijsbeleid en leerlingzaken 654 -23 630
5.3     Cultuurpresentatie, productie, participatie 2.578 -679 1.900
5.4    Musea 895 -24 871
5.5    Cultureel erfgoed 129   129
5.6    Media 1.299 -276 1.023
5.7    Openbaar groen en (open lucht) recreatie 176 -52 125
6.1   Samenkracht en burgerparticipatie 2.013 -275 1.737
Totaal programma 3 8.390 -2.219 6.170
0.10 Mutaties reserves   629 -3901 -3272
6.1  Samenkracht en burgerparticipatie 2.714 -151 2.563
6.2   Wijkteams 4.103 -21 4.082
6.3   Inkomensregelingen 15.984 -13.932 2.052
6.4   Begeleiden participatie 8.143   8.143

6.6   Maatwerkvoorzieningen WMO

833 -37 796

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

7.689 -380 7.309
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 8.395   8.395

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

747   747
7.1   Volksgezondheid 1.548 -22 1.526
Totaal programma 4 50.784 -18.442 32.341
0.10 Mutaties reserves 128 -622 -494
4.2    Onderwijshuisvesting 4.195 -412 3.784
4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.740 -463 1.277
Totaal programma 5 6.063 -1.497 4.567
0.10 Mutaties reserves 0 -617 -617
5.1    Sportbeleid en activering 1.088 -114 974
5.2    Sportaccommodaties 5.078 -2.168 2.910
Totaal programma 6 6.166 -2.898 3.268
0.10 Mutaties reserves 14.258 -10.063 4.195
0.3    Beheer overige gebouwen en gronden 8.461 -9112 -651
1.2   Openbare orde en veiligheid 438 -29 410
2.4    Economische havens en waterwegen 485 -127 358
3.1    Economische ontwikkeling 2.167 -393 1.773
3.2    Fysieke bedrijfsinfrastructuur 28.526 -34.492 -5.966
3.3    Bedrijfsloket en -regelingen 386 -53 333
3.4    Economische promotie 117   117
8.2    Grondexploitatie niet bedrijventerreinen 6.639 -6123 517
Totaal programma 7 61.477 -60.392 1.085
0.10 Mutaties reserves 72 -257 -185
2.1   Verkeer en vervoer 4.346 -838 3.508
5.7   Openbaar groen en openlucht recreatie 4.679 -122 4.557
7.2   Riolering 2.241 -3.514 -1.273
7.3   Afval 3.289 -4.661 -1.372

7.5   Begraafplaatsen en crematoria

487 -338 149
Totaal programma 8 15.114 -9.730 5.384
0.10 Mutaties reserves 186 -235 -49
0.63 Parkeerbelasting 205 -325 -119
1.2   Openbare orde en veiligheid 197   197

2.1   Verkeer en vervoer

1.188 -102 1.086
2.2 Parkeren 607   607

Totaal programma 9

2.383 -662 1.721

0.10 Mutaties reserves

45 -150 -105

8.1    Ruimtelijke ordening

1.001 -73 928

Totaal programma 10

1.046 -223 823

0.10 Mutaties reserves

3.160 -4.355 -1.195

0.5   Treasury

-88 -576 -664

0.61 OZB woningen

470 -5.873 -5.402
0.62 OZB niet-woningen 85 -5.668 -5.582
0.64 Belasting overig 31 -286 -255
0.7    Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds   -66.979 -66.979
0.8   Overige baten en lasten 99   99
0.9   Vennootschapsbelasting (VPB) 306   306
3.4  Economische promotie 13 -136 -123
Totaal programma 11 4.077 -83.872 -79.795
0.4  Overhead 11.914 -539 11.375
0.8 Algemene baten en lasten      
Totaal programma 12 11.914 -539 11.375
TOTAAL GENERAAL 178.781

-184.195

 

-5.414