Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Transities sociaal domein

Transities sociaal domein

Specificatie integratie-uitkering Sociaal domein (3D)

Tijdens het opstellen van de gemeentebegroting 2018 is op productnr. 923 “Integratie-uitkering sociaal domein” het begrotingsbedrag van de integratie-uitkering sociaal domein geraamd op basis van de toenmalig bekende gegevens vanuit de meicirculaire 2017. De totale integratie-uitkering voor de gemeente Waalwijk volgens deze meicirculaire 2017 bedraagt voor dienstjaar 2018 een bedrag van € 21.917.461. Nadien is deze integratie-uitkering voor 2018, volgens de mei- en septembercirculaire 2018, bijgesteld tot een bedrag van € 22.246.702.

De opbouw van de integratie-uitkering 2018 is als volgt te specificeren:

  Meicirculaire 2017 Septembercirculaire 2018
Decentralisatie AWBZ naar WMO €6.655.168 €6.734.932
Decentralisatie Jeugdwet €8.530.333 €8.746.120
     
Re-integratie €929.762 €954.748
WSW rijksbudget €5.802.198 €5.810.902
  --------------- ---------------
Decentralisatie Participatiewet €6.731.960 €6.765.650
Totale integratie uitkering €21.917.461 €22.246.702

 

Nieuwe WMO/AWBZ 2015

Opbrengsten Vastgestelde (deel)begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatiecijfers 2018
Macrobudget gemeente Waalwijk nieuwe WMO 2015 €6.655.168 €6.734.932 €6.734.932
Geschatte eigen bijdrage €282.304 €211.000 €216.510
Totale opbrengsten €6.937.472 €6.945.932 €6.951.442
       
Uitgaven      
Persoonsgebonden budget €1.096.947 €1.500.000 €1.524.299
Inkoop extramurale zorgtaken €2.168.173 €2.464.878 €3.080.301
Innovatie en vernieuwing €252.500 €96.395 €12.063
Schakelfunctionaris   €34.340 €34.340
Doorontwikkeling team WijZ €12.765 €121.765
Overige (zorg)producten €632.396 €511.397 €497.410
Kosten bedrijfsvoering (4%) €232.527 €14.257 €31.751
Extra accountantskosten   €27.000 €27.000
Uitbesteding bedrijfsvoering   €101.000 €80.577
Doorontwikkeling team WijZ   €90.000 €90.000
Ondersteuning vrijwilligers €20.200 €20.200 €20.000
Bijdrage kosten toegang Wmo €990.000 €990.000 €990.000
Mutatie risicoreserve Transities €1.544.929 €974.700 €441.936
       
Totale uitgaven €6.937.472 €6.945.932 €6.951.442

 

Toelichting:

Macro budget gemeente Waalwijk nieuwe WMO 2015

Met de septembercirculaire 2018 heeft de rijksoverheid de definitieve rijksbijdrage voor de nieuwe Wmo/AWBZ taken voor 2018 kenbaar gemaakt. Voor de gemeente Waalwijk is deze rijksbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 6.734.932.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) legt voor gemeenten de eigen bijdrage op en draagt de geïnde eigen bijdrage af aan de gemeenten. Voor 2018 is voor een bedrag aan € 216.510 aan eigen bijdragen verantwoord.

 

Persoonsgebonden Budget

De hoogte van de raming van het persoonsgebonden budget is mede gebaseerd op de realisatiecijfers 2018 en de beschikbare informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Volgens de beschikbare informatie van het SVB bedragen de PGB bestedingen voor 2018 een bedrag van € 1.500.121 en voor afrekeningen uit voorgaande jaren een bedrag van € 24.178.

Ten tijde van het opstellen van onze gemeentelijke jaarrekening 2018 waren de definitieve PGB bestedingen 2018 bij het SVB nog niet bekend.

 

Inkoop extramurale zorgtaken

Het verloop voor de inkoop extramurale zorgtaken is als volgt nader te specificeren:

  Vastgestelde Begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie cijfers 2018  
Begeleiding WMO €1.272.603 €1.890.000 €2.641.232 nr. 6634015
Persoonlijke verzorging €31.829 €10.000 €106.504 nr. 6634020
Kortdurend verblijf €20.101 €8.000 €18.170 nr. 6634025
Overige ondersteuning WMO €6.878 €6.878 €0 nr. 6634035
Dagbesteding €743.144 €500.000 €272.915 nr. 6634040
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling €93.618 €50.000 €41.480 nr. 6634055
Totaal bedrag €2.168.173 €2.464.878 €3.080.301  

Innovatie en vernieuwing

Op basis van het raadsbesluit van 11 december 2014 betreffende de deelbegroting  nieuwe WMO 2015 is voor 2018 voor de extramurale zorg een innovatiebudget voor vernieuwing een bedrag van € 500.000 vastgesteld. Voor aanbieders die een aantoonbare bijdrage leveren aan innovatie en transitiedoelstellingen is dit bedrag beschikbaar. Van deze innovatiegelden wordt een structureel een bedrag van € 250.000 ingezet ter dekking van de kosten van de uitvoeringsorganisatie team WijZ.  en is met de kadernota 2016 een bedrag van € 34.340 beschikt voor de dekking van de kosten voor een schakelfunctionaris onderwijs (rek.nr. 6711010/443302) zodat er voor de besteding ten behoeve van innovatie en vernieuwing voor deze taak een bedrag van € 218.160 resteert. (rek.nr. 6630020/438099). Met raadsbesluit van 13 september 2018 is met de 15e begrotingswijziging een bedrag van € 121.765 ingezet voor de doorontwikkeling/reorganisatie van uitvoeringsorganisatie team WijZ. Daarnaast is er voor een bedrag van € 12.063 aan projectbegeleidingskosten op deze rekening verantwoord.

 

Overige (zorg)producten

Het verloop van de overige zorgproducten is als volgt nader te specificeren:

  Vastgestelde Begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie cijfers 2018  
Mee-taken €161.600 €70.600 €47.555 rek. nr. 6631010
Ondersteuning mantelzorg €112.100 €82.100 €130.845 rek. nr. 6631012
Wtcg/CER €345.885 €345.885 €317.744* rek.nr. 6615006
Doventolk €12.812 €12.812 €1.266 rek.nr. 6631011
Totaal bedrag €632.397 €511.397 €497.410  

*Op 20 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten het ontvangen bedrag voor de afschaffing van de WTCG en CER per 1 januari 2015 in te zetten voor een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima (CZM). Ten gevolge van dit besluit is van het overige zorgproduct  WTCG/CER  het geraamde bedrag € 345.885 overgeheveld naar de post 6615006/438099 op product nr. 615 Minimabeleid/armoedebeleid  voor de uitvoering van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.  (zie ook B&W besluit 29 september 2015)

Kosten bedrijfsvoering

 De raming van de bedrijfsvoeringskosten is gebaseerd op 4% van het gemeentelijke Wmo budget nieuwe taken 2015. Afspraak is dat deze middelen transitie breed kunnen worden ingezet. Ten laste van deze begrotingspost is een bedrag van € 101.000 voor de uitbesteding van de bedrijfsvoering (Zorg lokaal) en € 27.000 voor extra accountantskosten gebracht. Daarnaast is er ten laste van deze raming een bedrag van € 90.000 ingezet voor de doorontwikkeling/reorganisatie van uitvoeringsorganisatie team WijZ. De werkelijk verantwoorde kosten uitbesteding bedrijfsvoering hebben in 2018 € 80.577 bedragen (zie rek.nr. 6631060). Voor een bedrag van € 31.751 is aan bedrijfsvoeringkosten op deze post verantwoord. Het betreft hier een groot aantal diverse kleinere bedrijfsvoeringkosten zoals juridische adviezen, klanttevredenheidsonderzoekskosten ed.

Ondersteuning vrijwilliger

Voor de versterking van de inzet van vrijwilligers voor o.a. cliëntondersteuning wordt voor 2018 een bedrag van € 20.200 geraamd. Op deze post (rek.nr. 6630030) is voor een bedrag van € 20.000 aan betaalde subsidie van stichting Contour de Twern verantwoord.

Bijdrage kosten toegang WMO

De totale bijdrage ad. € 990.000 voor de kosten van de uitvoeringsorganisatie WijZ vanuit deze decentralisatie is als volgt te specificeren:

 1. Vanuit de MEE gelden wordt voor 4 fte’s een bedrag van € 240.000 aan middelen bijgedragen.
 2. Vanuit het innovatiebudget wordt € 250.000 ingezet.
 3. Voor de uitvoering van de nieuwe Wmo taken wordt vanuit de beschikbare Wmo/AWBZ budget 2018 een bedrag van  €500.000 bestemd ter dekking van de kosten uitvoeringsorganisatie team WijZ.

Mutatie risicoreserve

Op basis van de beschikbare informatie en de huidige realisatiecijfers 2018 vindt er voor 2018 een storting plaats ten bedrage van € 441.936. Gezien de grote mate van onzekerheid met betrekking tot de in rekening gebrachte kosten door zorgleveranciers en de verwerking hiervan alsmede de gedeclareerde PGB-kosten voor 2018 wordt het extra positieve saldo voor deze decentralisatie tijdelijk toegevoegd aan de risicoreserve. Bij de kadernota 2018 is voorgesteld de risicoreserve transities tot en met 2020 te handhaven voor een bedrag van € 2.000.000 per 1 januari van elk jaar. Per eind 2018 zal het meerdere worden afgestort in de Algemene Reserve. Per eind 2020 wordt de reserve opgeheven en in zijn geheel gestort in de Algemene Reserve. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de kadernota 2018.

 

Jeugdhulp 2018

 

Opbrengsten Vastgestelde (deel)begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatiecijfers 2018
Macrobudget gemeente Waalwijk Jeugdhulp €8.530.333 €8.746.120 €8.746.120
Totale opbrengsten €8.530.333 €8.746.1202 €8.746.120
       
Uitgaven      
Regionale inkoop Jeugdzorg €5.103.530 €6.174.595 €8.088.958
Lokale inkoop Jeugdzorg €2.136.150 €1.670.650 €806.250
Lokaal maatwerk Jeugdhulp €52.760
Landelijke inkoop Jeugdhulp €320.740 €313.100 €193.953
Uitvoeringskosten €166.650 €166.650 €347.116
Innovatie en vernieuwing €255.910 €297.181 €287.706
BJZ toegang €178.800 €178.800 €178.800
Verwacht resultaat €368.553 -/-   €54.856 -/-   €1.209.423
       
Totale uitgaven  8.530.333
€8.746.120  €8.746.120

 

Toelichting:

Macrobudget gemeente Waalwijk jeugdhulp

Het macrobudget Jeugdhulp in de begroting van € 8.530.333 is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Met de septembercirculaire 2018 heeft de rijksoverheid de rijksbijdrage voor de jeugdhulp taken vastgesteld op een bedrag van  € 8.746.120.

 

Regionale inkoop jeugdzorg

Het totale begrote bedrag voor regionale inkoop jeugdzorg is opgebouwd uit de volgende posten:

  Vastgestelde Begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging  Realisatie cijfers 2018  
Jeugdzorg plus €233.361 €233.361    €201 Rek. nr. 6635065
Jeugdzorg ZIN (Zorg In Natura) €4.000.247 €5.071.312

€7.341.646

Rek. nr. 6635070
Bureau Jeugdzorg incl. LWI just. €869.922 €869.922 €747.111 Rek. nr. 6636005
Totaal bedrag €5.103.530 €6.174.595 €8.088.958  

 

Lokale inkoop Jeugdzorg (incl. PGB)

  Vastgestelde Begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie cijfers 2018  
Ambulante zorg Jeugd €144.987 €144.987 -/-   €534.420 Rek. nr. 6635050
Daghulp op locatie zorgaanbieder €425.663 €425.663 €181.148 Rek. nr. 6635055
PGB Jeugdhulp €1.565.500 €1.100.000 €1.159.522 Rek. nr. 6635025
Totaal bedrag €2.136.150 €1.670.650 €806.250  

 

Landelijke inkoop jeugdhulp

In de begroting Jeugdhulp 2018 zijn de ramingen voor de landelijke inkoop gebaseerd op de meest actuele realisatiecijfers van dat moment. Ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening 2018 waren de werkelijk gemaakte kosten voor deze post nog niet definitief bekend. De inschatting is gemaakt dat de verantwoorde kosten voor deze post gelijk zullen zijn aan het bedrag zoals opgenomen bij de regionale concept jaarrekeningcijfers 2018 door de gastheergemeente.

Uitvoeringskosten jeugdhulp

Conform besluit op de herijking van het financieel beleidskader Hart van Brabant zijn de regionale en lokale uitvoeringskosten bepaald op 3% van de  integratie-uitkering Jeugdwet.

Met de vaststelling 2e herijkte deelbegroting Jeugdhulp voor 2018 is voor de gehele regio dit bedrag bepaalt op €  2.698.825. Afspraak hierbij is dat bij de verdeling lokaal/regionaal eerst de uitvoeringskosten van de gastheergemeente volledig worden afgedekt. Op basis van deze afspraak is de geraamde post van € 255.910 voor de gemeente Waalwijk verdeeld naar lokaal € 21.640 en regionaal een bedrag van € 234.270. In de gemeentebegroting was voor de uitvoeringskosten voor de Jeugdwet een raming van € 166.650 opgenomen. De werkelijk verantwoorde uitvoeringskosten op deze post bedraagt € 347.116. Het betreft de doorbetaling aan de gastheer gemeente Tilburg van de geraamde regionale uitvoeringskosten ten bedrage van € 234.270 alsmede de gemeentelijke bijdrage in de kosten van het Project Basis op Orde voor een bedrag van € 112.846.

Innovatie en vernieuwing

Voor innovatie is conform voorstel “afwijking beleidskader 2015 – 2018” in totaal voor de gehele regio 3% van de rijksbijdrage 2018 bestemd. Het totale regionaal begrote bedrag voor innovatie wordt verdeeld naar de verhouding 20% lokaal (€ 51.182) en 80% (€ 190.505) bovenlokaal. In de gemeentebegroting 2018 is voor innovatie budget lokaal en bovenlokaal een geraamd bedrag van € 297.181 (rek.nr. 6630035) opgenomen. De werkelijk verantwoorde kosten op deze post bedragen € 287.706. Dit betreft de bijdrage in de regionale uitvoeringskosten ten bedrage van € 190.505 en de  structurele bijdrage ten bedrage van € 97.201 in de kosten van 1,3 fte voor tienerwerk in het kader van Jeugdhulp.  

BJZ toegang

De raming voor de kosten toegang Bureau Jeugdzorg is gebaseerd op de AEF uitvraag gegevens van juli 2014. Door de gemeenteraad is destijds besloten om dit bedrag geheel in te zetten ter dekking van de kosten van de toegang & uitvoeringsorganisatie TWijZ.

Mutatie risicoreserve

Op basis van de beschikbare informatie en de huidige realisatiecijfers 2018 vindt er voor 2018 een onttrekking plaats ten bedrage van € 1.209.423.Gezien de grote mate van onzekerheid met betrekking tot de in rekening gebrachte kosten door zorgleveranciers en de verwerking hiervan alsmede de gedeclareerde PGB-kosten voor 2018 wordt het extra positieve saldo voor deze decentralisatie tijdelijk toegevoegd aan de risicoreserve.Bij de kadernota 2018 is voorgesteld de risicoreserve transities tot en met 2020 te handhaven voor een bedrag van € 2.000.000 per 1 januari van elk jaar. Per eind 2018 zal het meerdere worden afgestort in de Algemene Reserve. Per eind 2020 wordt de reserve opgeheven en in zijn geheel gestort in de Algemene Reserve. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de kadernota 2018.

Algemeen:

Met de gastheer gemeente Tilburg is afgesproken dat deze voor de regio gemeenten de regionale jeugdzorg uitvoert. De gemeenten zelf zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de lokale jeugdzorg. Jaarlijks stelt de gastheer gemeente een begroting op waarbij het uitgangspunt was dat deze budgetair neutraal wordt ingestoken. Dat wil zeggen de geraamde kosten zijn gelijk aan de ontvangen rijksbijdragen. In de loop van het begrotingsjaar, zo rond augustus/september wordt er op basis van de realisatiecijfers tot en met de maand juni een herijkte begroting opgesteld. Deze wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende regiogemeenten aangeboden en voor zienswijze voorgelegd. Indien alle regiogemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt worden deze verwerkt bij het voor te leggen advies aan het algemeen bestuur van het Hart van Brabant. De financiële beleidskaders voor de regionale jeugdzorg worden voor meerdere jaren vastgesteld door de bestuurscommissie Jeugdhulp en het Algemeen Bestuur van het Hart van Brabant. Jaarlijks worden de regio gemeenten op realisatie afgerekend door de gastheer gemeente Tilburg. Drie keer per jaar wordt een prognose opgesteld waarbij het geprognosticeerd resultaat zo goed mogelijk wordt ingeschat. De regio gemeenten kunnen op basis hiervan hun eigen gemeentelijke begroting aan de nieuwe situatie aanpassen.

 

Participatiewet 2018

 

Opbrengsten Vastgestelde (deel)begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatiecijfers 2018
Macrobudget gemeente Waalwijk WSW €5.802.198 €5.810.902 €5.810.902
(Voorlopig) Budget gebundelde uitkering €11.962.575 €11.619.507 €13.852.780
Re-integratiebudget €929.762 €954.748 €954.748
       
Reeds opgenomen dekking binnen de gemeentebegroting €2.101.942 €2.605.360
Totale opbrengsten €20.796.477 €20.990.517 €20.618.430
       
Uitgaven      
WSW uitgaven €5.802.198 €5.775.931 €5.643.412
BUIG uitgaven €10.266.517 €11.619.507 €13.852.780
Re-integratie uitgaven €929.762 €886.074 €952.458
Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers €3.798.000 €2.709.005 €2.609.581
       
Totale uitgaven €20.796.477 €20.990.517 €23.058.231

 

Macrobudget gemeente Waalwijk WSW en re-integratiebudget

Met de meicirculaire 2018 hebben gemeenten inzicht gekregen in de verdeling van Wsw en re-integratiemiddelen. Met de septembercirculaire 2018 zijn deze rijksbijdragen voor de Wsw ongewijzigd gebleven en voor het re-integratiebudget met +/- € 25.000 gestegen. Met de VNG was afgesproken om met ingang van 2017 de verdeling van de Wsw- middelen te baseren op het kenmerk “betalende gemeente” in plaats van op het kenmerk “woongemeente”.  Hierdoor is het uitgangspunt voor de verdeling de gemeente waar een Wsw-er een dienstverband heeft in plaats van de woonplaats. Bij de berekening van het rijksbudget is met deze wijziging rekening gehouden. Voor de gemeente Waalwijk is het totale budget 2018 voor de uitvoering van de participatiewet bepaald op € 6.765.650. Het participatiebudget is opgebouwd uit een tweetal deelbudgetten te weten een Wsw budget voor een bedrag van € 5.810.902 en een re-integratiebudget ten bedrage van € 954.748. Conform de financiële bepalingen van de gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” worden de ontvangen rijksbijdragen doorbetaald aan de organisatie Baanbrekers.

Rijksbudget gebundelde uitkering

Het betreft hier een specifieke uitkering waaruit de toegekende bijstandsuitkeringen betaald moeten worden. Ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting 2018 is de raming van het Buig-budget 2018 gebaseerd op het voorlopig beschikbaar gestelde Rijksbudget ten bedrage van € 11.962.575. Middels beschikkingsbrief van het ministerie d.d. 1 oktober 2018 (nr. 18-0094585) is voor onze gemeente het BUIG-budget 2018 definitief vastgesteld op € 13.852.780. Ook deze ontvangen rijksmiddelen worden conform de financiële bepalingen van de gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” voor de uitvoering van de participatiewet doorbetaald aan de organisatie Baanbrekers.

WSW en re-integratie uitgaven

Conform artikel 34 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangt Baanbrekers het volledige door de gemeente ontvangen Wsw en re-integratiebudget , dat voortvloeit uit wet en regelgeving. Maandelijks na ontvangst van deze rijksbijdrage (voorschot) wordt deze onverkort doorbetaald aan de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. De verantwoorde doorbetalingen hebben plaatsgevonden op basis van de geraamde rijksbijdrage voor een bedrag van € 5.810.902. De definitieve afrekening 2018 op basis van het bijgestelde rijksbudget zal met Baanbrekers in 2019 plaatsvinden. Naast de doorbetaling van de ontvangen rijksvoorschotten is er op deze post een gesaldeerd bedrag van -/- € 167.490 aan afwikkeling uit voorgaande jaren verantwoord.

BUIG uitgaven

Volgens de voorlopige jaarcijfers 2018 van Baanbrekers bedragen de totale BUIG lasten voor 2018 voor de gehele GR een bedrag van € 21.110.000. Volgens de bijgevoegde sisa bijlage bij deze (concept) jaarrekening 2018 van Baanbrekers  zijn de lasten gebundelde uitkering voor de gemeente Waalwijk als volgt te specificeren:

     
Besteding algemene bijstand €9.774.924 Participatiewet
Baten algemene bijstand -/-          €243.050 Participatiewet
Besteding IOAW €663.083 Wet ink. voorz. oudere en ged. arbeidsongeschikte werkn. 
Baten IOAW -/-             €10.116 Wet ink. voorz. oudere en ged. arbeidsongeschikte werkn. 
Besteding IOAZ €59.191 Wet ink. voorz. oudere en ged. arbeidsongeschikte gew. zelfst
Baten IOAZ -/-                    €596 Wet ink. voorz. oudere en ged. arbeidsongeschikte gew. zelfst.
Besteding loonkostensubsidie €491.377 Participatiewet
  --------  
Totaal bedrag  €10.734.813  

Conform de regelgeving van de gemeenschappelijke regeling worden de totale BUIG lasten gelijk gesteld met de  totaal ingebrachte rijksbudget gebundelde uitkering 2018. Het daadwerkelijk verschil tussen deze aangenomen BUIG uitgaven en de werkelijk verantwoorde realisatiecijfers volgens de sisa bijlage 2018 vloeit in het exploitatieresultaat van Baanbrekers 2018 en wordt uiteindelijk met de definitieve afrekening met de deelnemende gemeenten verrekend.

Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers

Op basis van de informatie vanuit de oorspronkelijke begroting 2018 van Baanbrekers was in de gemeentebegroting 2018 rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 3.798.000. Als gevolg van vermindering bedrijfskosten, bijstelling rijksbijdrage BUIG en een minder aantal uitkeringsgerechtigden is met de geactualiseerde begroting 2018 van Baanbrekers de eerder geraamde gemeentelijke bijdragen 2018 voor de gemeente Waalwijk met het voorjaarsbericht 2018 bijgesteld naar € 2.709.000. Conform de financiële bepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling “uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” is Baanbrekers gedurende het jaar 2018 bevoorschot op de geraamde gemeentelijke bijdrage. Na vaststelling van de jaarrekening 2018 van Baanbrekers zal de definitieve afwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in 2019 met de deelnemende gemeenten plaatsvinden.

 

Beeld sociaal domein 2018

Team WijZ vormt de toegang tot ondersteuning in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Onderstaand het aantal aanmeldingen bij de toegang voor ondersteuning in 2018:

Jaar

WMO

Jeugdwet

Totaal

2018

2447

820

3267

Het totaal aantal aanmeldingen bleef min of meer gelijk met 2017. Daarbij nam het aantal aanmeldingen voor WMO iets af, terwijl die voor Jeugd iets toenamen. Bij aanmeldingen voor de jeugdwet gaat het puur om meldingen die worden gedaan via de toegang. De aanvragen via het medisch domein (huisarts, specialisten) zijn hierbij niet meegenomen en worden apart geregistreerd. Dit aantal nam in 2018 wel aanzienlijk toe ten opzichte van een jaar eerder, namelijk van 806 in 2017 naar 1151 in 2018. Dit is een stijging van 42%. Over de redenen hiervan bestaan aanwijzingen alleen zijn deze nog niet feitelijk bewezen. Nader onderzoek dient dit verder te verklaren.

Voor WMO zijn uiteindelijk alle afgeronde aanmeldingen toegekend, op 5 na. Tijdens de onderzoeks- en aanvraagfase zijn 208 meldingen beëindigd. Dit is te verklaren door oa verhuizingen, overlijden, doorverwijzing naar voorliggend veld of omdat een inwoner in eigen kracht is gezet. Voor jeugd zijn tot nu toe alle afgeronde aanmeldingen toegekend. Tijdens de onderzoeks- en aanvraagfase zijn 63 meldingen beëindigd om vergelijkbare redenen als eerder genoemd. Medisch domein aanvragen zijn allen toegekend.

Ontwikkeling aantal cliënten + actuele voorzieningen WMO

 

Unieke cliënten met een of meerdere voorzieningen op peildatum 31-12-2017

Actueel aantal voorzieningen op peildatum 31-12-2017

Unieke cliënten met een of meerdere voorzieningen op peildatum 31-12-2018

Actueel aantal voorzieningen op peildatum 31-12-2018

Hulp bij het huishouden

592

592, waarvan:

 • ZIN: 549
 • PGB: 43

759

764, waarvan:

 • ZIN: 728
 • PGB: 36

Begeleiding

625

931, waarvan:

 • ZIN: 744
 • PGB: 187

642

958, waarvan:

 • ZIN: 747
 • PGB: 211

Rolstoel

418

503, waarvan:

 • ZIN: 471
 • PGB: 32

411

496, waarvan:

 • ZIN: 472
 • PGB: 24

Wonen

320

437, waarvan:

 • ZIN: 423
 • PGB: 14

305

422, waarvan:

 • ZIN: 408
 • PGB: 14

Vervoer

351

381, waarvan:

 • ZIN: 303
 • PGB: 78

364

387, waarvan:

 • ZIN: 349
 • PGB: 38

 

Ontwikkeling aantal cliënten + actuele voorzieningen Jeugd

 

Unieke cliënten met een of meerdere voorzieningen op peildatum 31-12-2017

Actueel aantal voorzieningen op peildatum 31-12-2017

Unieke cliënten met een of meerdere voorzieningen op peildatum 31-12-2018

Actueel aantal voorzieningen op peildatum 31-12-2018

Jeugdwet

900

1282, waarvan:

 • ZIN: 1132
 • PGB: 150

929

1455, waarvan:

 • ZIN: 1293
 • PGB: 162

 

Onderverdeling aantal actuele voorzieningen naar unieke cliënten op 31/12/2018 WMO

Aantal actuele voorzieningen

Aantal unieke cliënten

16

1

9

4

8

8

7

9

6

24

5

47

4

86

3

208

2

554

1

1411

 

Onderverdeling aantal actuele voorzieningen naar unieke cliënten op 31/12/2018 Jeugd

Aantal actuele voorzieningen

Aantal unieke cliënten

8

1

7

4

6

3

5

11

4

23

3

48

2

127

1

683

 

PGB 2018

 

Aantal budgethouders

Gemiddelde waarde budget

Begeleiding

183

€10.588,-

Hulp bij het huishouden

49

€3.707,-

Jeugd

120

€12.935,-