Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 10 | Ruimtelijke Strategie

Samenhang met andere programma's

Ook dit programma heeft raakvlakken met programma 1 de hoofdstukken kernwaarden, duurzaamheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. De andere gerelateerde programma’s zijn met name 2 Wonen, 3 Welzijn (hoofdstuk 6 Cultuurhistorische waarden), 7 Werken en 9 Verkeer.

Programma 10 | Ruimtelijke Strategie Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1 Regionale planvorming Wethouder E. Daandels
Hoofdstuk 2 Lokale planvorming Wethouder E. Daandels
Hoofdstuk 3 Lokale planuitvoering Wethouder E. Daandels

Regionale planvorming

Wat willen we bereiken?

Regionale structuurvisie
Het algemeen bestuur van Hart van Brabant heeft in 2014 de regionale structuurvisie en in 2016 een Strategische Meerjaren Agenda 2016-2020 (SMA) vastgesteld. In de SMA staat aan welke projecten het regionaal bestuur de komende jaren prioriteit zal geven.
 
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

Een integrale gebiedsontwikkeling die projecten omvat op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid, waterveiligheid, verkeer en vervoer, landbouw, landschap, ecologie, recreatie en toerisme en leefbaarheid. De GOL-projecten zorgen er voor dat de werk- en woonlocaties langs de A59 beter bereikbaar worden, dat er twee eco-passages worden gerealiseerd, vier aansluitingen worden afgesloten en drie volwaardige aansluitingen en een volwaardige parallelstructuur worden gerealiseerd.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Regionale structuurvisie

In 2018 is op basis van de Strategische Meerjaren Agenda en het uitvoeringsprogramma in de regionale begroting tot uitvoering van de regionale visie overgegaan. In 2018 zijn onder meer de gebiedsagenda voor de Loonse en Drunense Duinen inclusief de schil en de Integrale Gebiedsontwikkeling N261 als project opgestart. Hiervan worden in 2019 nadere resultaten verwacht.

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

In 2018 zijn de beide Provinciale Inpassingsplannen vastgesteld en zijn de voorbereidingen m.b.t. de uitvoering en realisatie opgepakt.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

We hebben de betreffende voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de realisatie van het GOL niet kunnen afronden in verband met ingesteld beroep tegen de Provinciale Inpassingsplannen.

Lokale planvorming

Wat willen we bereiken?

Structuurvisie

In 2016 is de structuurvisie vastgesteld door de raad. Belangrijk onderdeel van de structuurvisie is het uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staat welke concrete projecten in de periode van 2016 tot 2019 uitgevoerd worden om de structuurvisie te realiseren en welke investeringen daarmee gemoeid zijn. 

Bestemmingsplan gemengd gebied

De beleidsnotitie Gemengd Gebied is in december 2015 vastgesteld. Op basis van deze notitie is in 2017 het nieuwe bestemmingsplan gemaakt om in procedure te brengen.

Bestemmingsplan buitengebied

Dit bestemmingsplan zal moeten worden aangepast in verband met een aantal verplichtingen dat voortvloeit uit de provinciale verordening. Gelet op de komst van de Omgevingswet en het feit dat het bestemmingsplan slechts op beperkte onderdelen afwijkt van de provinciale verordening is in 2017 aan Gedeputeerde Staten een verzoek uitgegaan om vooralsnog een aanpassing van dit bestemmingsplan niet tot onze prioriteit te hoeven rekenen.

Bestemmingsplan woonwijken

Dit bestemmingsplan zal worden aangepast in verband met de in november 2014 op rijksniveau aangepaste regeling van vergunningsvrij bouwen en het kunnen afwijken van het bestemmingsplan. De bedoeling is dat de gemeentelijke regeling qua systematiek en begrippenkader op deze regeling wordt afgestemd. Bovendien zijn woonwensen en inzichten over de aanvaardbaarheid van de bouwmogelijkheden van en gebruiksfuncties woningen de afgelopen 10 jaar gewijzigd. Ook hier zal aandacht aan worden geschonken in het nieuwe plan. Het betreft overigens beperkte inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de huidige regeling. 

Omdat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar, is in 2016 het huidige bestemmingsplan omgezet in een beheersverordening, om vervolgens later het aangepaste bestemmingsplan vast te stellen. 

Haven 8

In de visie bedrijventerreinen en in de structuurvisie van 2016 is Haven 8 aangewezen als zoekgebied bedrijvigheid. Binnen de regionale ontwikkelingen van bedrijventerreinen is er (onder voorwaarden) de mogelijkheid om Haven 8 te ontwikkelen ten behoeve van grootschalige logistiek. Doel is het bedrijventerrein in oostelijke richting verder ontwikkelen t.b.v. de zeer grootschalige logistiek. Dit wordt vorm gegeven door middel van actieve grondpolitiek. De ontwikkeling worden vormgegeven op een organische wijze en op basis van concrete vraag vanuit de markt. Er wordt momenteel nog vraag voorzien voor de korte en middellange termijn op basis van de huidige provinciale prognoses van 60 hectaren aan uitgeefbaar terrein. Wij willen het totale bedrijventerrein Haven op een adequate wijze ontsluiten. Ook willen wij binnen dit bedrijventerrein vorm geven aan het opwekken van windenergie. Kortom: wij willen komen tot een integrale ontwikkeling van dit gebied door middel van een combinatie van functies. Dit geheel in de lijn van de nieuwe Omgevingswet.

Natte natuurparel Westelijke Langstraat

Voor de natte natuurparel geldt momenteel een beheersverordening. De afgelopen jaren zijn er vanuit de hogere overheid vanwege onder meer het ontbreken van middelen geen ontwikkelingen in dit gebied geïnitieerd. In 2016 hebben de betrokken overheden aangekondigd een plan van aanpak uit te gaan werken voor een integrale gebiedsontwikkeling ‘Westelijke Langstraat’. Een van de noodzakelijke stappen in dit plan van aanpak is het vervangen van de beheersverordening door een planologisch regime dat deze ontwikkelingen (onder voorwaarden) mogelijk maakt. Inmiddels is een samenwerkingsovereenkomst getekend door de gezamenlijke overheden om samen de ontwikkeling van de Westelijke Langstraat op te pakken.

Gebiedsontwikkeling Akkerlanen

Het noordwestelijke deel van het Hoefsvengebied is een potentiële uitbreidingslocatie voor woningbouw. In deze collegeperiode zullen de mogelijkheden voor dit gebied verder verkend worden. Er zijn marktpartijen geïnteresseerd in de ontwikkeling van dit gebied.

Verplaatsbare mantelzorgwoningen

Waar mogelijk en wenselijk op tijdelijke basis, in het kader van mantelzorg bij bestaande woningen, verplaatsbare mantelzorgwoningen plaatsen en/of bij en in bestaande voorzieningen een tijdelijke woonvergunning afgeven.

Centrumvisie Waalwijk

Medio 2016  is het position paper Waalwijk-centrum  uitgebracht. Op basis daarvan is samen met de stakeholders een visie ontwikkeld op de toekomstige functie en positie van het centrum binnen de totale ruimtelijke structuur. Eind 2017 door de raad vast te stellen zal die het kader bieden voor te voeren gericht beleid. De opgenomen uitvoeringsagenda benoemt de onderwerpen waar wij en/of de externe partijen aandacht aan moeten geven om een strategie te bepalen binnen het grotere kader van de visie.  Die is dat we ons moeten gaan richten op een compacter centrum, met minder winkelmeters, een mogelijk nog veranderende routing en/of toegankelijkheidsregime en verkleuring van de functiemix binnen de verschillende deelgebieden.

Omgevingswet

Het rijk is bezig met de ontwikkeling van een stelselherziening in de vorm van een nieuwe Omgevingswet. Met deze wet heeft het rijk tot doel een geheel nieuw  samenhangend  stelsel te vormen als het gaat om de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De invoering van deze wet betekent een grote operatie met impact op bijna de gehele gemeentelijke organisatie. Met in ieder geval gevolgen voor beleid- en planvorming, vergunningverlening, werkprocessen, digitale systemen, burgerparticipatie, competenties, cultuur. Volgens de huidige planning gaat de Omgevingswet in 2019 in werking treden. Als gemeente moeten we op dat moment ‘Omgevingswet-proof’ zijn. In 2016 is daarom gestart met het maken van een ambitiedocument met uitgangspunten voor een plan van aanpak.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Structuurvisie

We hebben gewerkt aan het uitvoeren van de structuurvisie op basis van het uitvoeringsprogramma en de begroting.

Bestemmingsplan Gemengd gebied

We hebben voor het bestemmingsplan ‘Gemengd gebied’ de procedure tot vaststelling doorlopen tot en met de terinzagelegging van de beroepstermijn. De ingediende beroepschriften zijn in behandeling bij de Raad van State.

Bestemmingsplan Buitengebied

Gedeputeerde Staten hebben er niet op aangedrongen om dit bestemmingsplan aan te passen. Vooralsnog geven wij daarom geen prioriteit aan de aanpassing van dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Woonwijken

We zijn gestart met het voorbereiden van de aanpassing van dit bestemmingsplan. Wij hebben helaas niet de experimenteerstatus gekregen voor dit bestemmingsplan. De door ons gewenste verruiming van vergunningsvrij bouwen voldoet niet aan de voorwaarden om een experimenteerstatus te krijgen.

Bestemmingsplan Haven 8

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, maar is nog niet ter vaststelling aan de raad voorgelegd omdat niet voor het gehele plangebied kon worden voldaan aan de RRO-afspraken ten aanzien van vraaggericht ontwikkelen. Conform het aanwijzingsbesluit van de raad van 7 juni 2018 zijn inmiddels verschillende Wabo-projectprocedures gestart voor afzonderlijke contactspartijen binnen het plangebied, die wel aan de voorwaarden voor vraaggericht ontwikkelen voldoen. Zodra alle ontwikkelingen in het plangebied van Haven 8 West  kunnen worden gerealiseerd conform de gemaakte afspraken en de in de tussentijd gestarte projectprocedures zijn afgerond, leggen wij het bestemmingsplan Haven 8 West alsnog ter vaststelling aan de raad voor. In de tussentijd is heel Haven 8 west bouwrijp gemaakt voor wat betreft de bouwkavels en de direct benodigde wegenstructuur, dusdanig dat de inmiddels verkochte percelen bebouwd kunnen gaan worden.

Natte natuurparel Westelijke Langstraat

We hebben uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst en het plan van aanpak voor de integrale gebiedsontwikkeling ‘Westelijke Langstraat’ waar de Natte natuurparel deel van uitmaakt.

Gebiedsontwikkeling Akkerlanen

2018 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het in juli 2017 door de raad vastgestelde stedenbouwkundig schetsontwerp. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met tijdens de raadsvergadering ingebracht amendementen en moties m.b.t. CPO voor ouderen, hoogbouw en duurzaamheid. Ook is gestart met het opstellen van een concept bestemmingsplan en een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken met de beoogd projectontwikkelaar vastgelegd over o.a. de verdeling van verantwoordelijkheden, opbrengsten, kosten en risico’s.

Verplaatsbare mantelzorgwoningen

Uitgangspunt zijn de vergunningsvrije mogelijkheden voor mantelzorg. Extra mogelijkheden zijn afzonderlijk afgewogen via maatwerk met een voorkeur voor het bieden van mantelzorg in hoofdgebouwen en/of aangebouwde bijgebouwen.

Centrumvisie Waalwijk

Zie de informatie over het programma Centrum.

Omgevingswet

Op basis van het vastgestelde ambitiedocument hebben we gewerkt aan het voorbereiden van een plan van aanpak om de gemeente voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Ook hebben we gewerkt aan diverse pilotprojecten om quick-wins te behalen als het gaat om vernieuwing in de dienstverlening.  

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Bestemmingsplan Woonwijken

We hebben nog geen procedure tot vaststelling doorlopen voor dit plan. Vanwege het ontbreken van de experimenteerstatus heeft de aanpassing van dit bestemmingsplan geen prioriteit gekregen.

Omgevingswet

Nog geen plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet vastgesteld. In overleg met de raad is ervoor gekozen in 2018 te starten met een raadsprogramma en het plan van aanpak aan de raad voor te leggen in 2019.  

Lokale planuitvoering

Wat willen we bereiken?

Het coalitieprogramma ‘Krachten bundelen’ stelt dat de veranderende samenleving vraagt om een andere manier van kijken naar de relatie tussen inwoners en overheid. De oplossing van veel problemen ligt niet langer bij de gemeente. Dit wil niet zeggen dat de overheid zich onverschillig moet opstellen en zich nergens meer mee moet bemoeien. In de netwerksamenleving gaat het om het bundelen van krachten, om het samenspel tussen inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Maatschappelijk initiatief stimuleren, meedenken en vaak ook meedoen. Vertrouwen geven door het waar mogelijk loslaten van regels en het voorkomen van omslachtige procedures. ‘Ja mits’ als uitgangspunt.

Het faciliteren van ruimtelijke initiatieven van particulieren en marktpartijen die niet binnen de ruimtelijke regelgeving passen en niet te voorzien waren gaat echter wel ten koste van pro-actieve werkzaamheden, zoals het cyclisch herzien van bestemmingsplannen en opstellen van plannen die uitvoering geven aan beleid van bovenaf. De beschikbare capaciteit is immers beperkt. Bovendien is allerminst zeker of inzet van mensen en middelen ook daadwerkelijk of direct tot realisatie van plannen leidt. De afgelopen jaren hebben dat wel duidelijk gemaakt. De economie toont zichtbaar tekenen van herstel en meer ontwikkelaars melden zich voor planontwikkeling.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Woningbouw (inbreiding)

Taxandriaweg:

 • In 2017 is gestart met de sloop van het voormalige politiebureau. Aansluitend is gestart met de bouw van 27 grondgebonden eengezinswoningen. Deze zijn in 2018 gefaseerd opgeleverd. Ook is gestart met de inrichting van het openbaar gebied. Dit zal in 2019 voltooid worden.  

Walewyc:

 • Deze woningen zijn in 2018 opgeleverd.

Mercatorlaan 1 - Samarja:

 • Na vaststelling van het bestemmingsplan in januari 2018, is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze is in juni  verleend. Na de zomer is gestart met de sloop van het voormalig zorgcomplex. In 2019 zal gestart worden met de bouw.

Grotestraat 403 – Schoenhoorn:

 • Eind 2018 heeft het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van de inspraak ter visie gelegen. Initiatiefnemer heeft gewerkt aan het definitief ontwerp van het bouwplan. Naar verwachting kan rond de zomervakantie 2019 de omgevingsvergunning worden verleend.

Slachthuisterrein:

 • Er is in 2018 geen aangepast plan door initiatiefnemer bij de gemeente ingediend. In 2019 staat een nieuw overleg gepland met een adviseur van de initiatiefnemer.

Eerste Zeine (Karwei-locatie):

 • In 2018 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen en in november 2018 is deze vastgesteld door de Raad. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan begin 2019 wordt door de ontwikkelaar gestart met de sloopwerkzaamheden van de bestaande opstallen en zal aansluitend gestart worden met de bouw van de 60 grondgebonden woningen.

Oranjeplein 10 – voormalige Oranjeschool:

 • In 2018 is de bestemmingsplanprocedure opgestart en is het plan na inspraakreacties aangepast. In het najaar is gestart met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw zoals het slopen van de voormalige school en het aanleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden begin 2019 afgerond. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in februari 2019 vastgesteld door de Raad en zal aansluitend met de bouwwerkzaamheden worden gestart.

Bloemenoordflats:

 • Casade heeft zich bij de gemeente gemeld om de 6 bestaande flats aan het Distelplein en het Larixplein te slopen en te vervangen door nieuwe flats welke voldoen aan de duurzaamheidsambities van Casade. Dit houdt onder meer in dat een grootschalige herinrichting van het openbaar gebied aan de orde is. Door Casade is een klankbordgroep (bestaande uit huidige/toekomstige bewoners Bloemenoordflats, architect, omwonenden, gemeente (ambtelijk), beoogde aannemer) in het leven geroepen om te komen tot een stedenbouwkundig plan. Deze klankbordgroep is meerdere malen bijeengekomen. Het stedenbouwkundig plan is eind januari 2019 aan de klankbordgroep gepresenteerd. Inmiddels heeft de gemeente opdracht gegeven om te komen tot een inrichtingsplan openbare ruimte. Nog in het 1e kwartaal 2019 zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Gymzaal Floris V-laan:

 • De gemeente heeft een prijsvraag uitgedaan voor de herontwikkeling van de gymzaal aan de Floris V-laan. Uiteindelijk heeft Krens bouwontwikkeling b.v. na stemming van de omwonenden deze prijsvraag gewonnen. Het plan is om in de bestaande gymzaal 6 woningen te ontwikkelen en om naast de gymzaal 4 zogenaamde micro-woningen op te richten. Uw raad heeft in november 2018  besloten om voor dit project de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten. In december 2018 heeft er voor omwonenden en belangstellenden een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. De verlening van de omgevingsvergunning is voorzien rond de zomervakantie 2019.

Woningbouw (uitbreiding)

Landgoed Driessen:
 • Nadat in februari 2018 een uitwerkingsplan was vastgesteld en in juni een omgevingsvergunning was verleend, is in september gestart met de realisatie van Buijtengoed, een plan van Janssen de Jong voor 27 grondgebonden woningen in plandeel De Villa, deel C. Voor het overige heeft 2018 voor wat betreft Landgoed Driessen voornamelijk in het teken gestaan van overleg en onderhandeling met een drietal projectontwikkelaars over de realisatie van in totaal zo’n 140 woningen in plandeel Lommerrijk. Aan de zuidzijde van Lommerrijk zijn tevens enkele vrije kavels voorzien. Deze zijn gelegen aan de Burgemeester De Geusstraat. Een ontwerp uitwerkingsplan is in augustus 2018 ter inzage gelegd.

Waesgeerd-West:

 • Net na de zomer van 2018 heeft het college besloten om enkele aanpassingen door te voeren in de verkaveling van Waesgeerd-West. Een deel van deze aanpassingen is mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn meteen doorgevoerd. Nieuwe/aangepaste kavels zijn middels inschrijving aangeboden. Dit heeft ertoe geleid dat in december voor één kavel geloot moest worden. In 2018 zijn in totaal 11 bouwkavels verkocht of in optie gegeven. Eind 2018 waren 17 woningen gebouwd of in aanbouw.

De Rugt:

 • In 2018 zijn de laatste woningen van projectontwikkelaar Van Wanrooij opgeleverd. Aan de zuidzijde van het plangebied zijn drie kavels verkocht of in optie gegeven. Twee kavels waren reeds verkocht en bebouwd. De resterende 5 kavels zijn nog te koop.

Centrumontwikkeling

Hooisteeg west:

 • In 2018 is de stadstuin afgerond. Zie ook bij programma Centrum.

Raadhuisplein Sprang-Capelle:

 • Het heringerichte Raadhuisplein is medio december 2017 officieel geopend. Begin 2018 zijn de laatste details ingevuld. Daarmee is het project afgerond.

Overige ontwikkelingen

Burg. Moonenlaan 5 – oude dr. Mollercollege:

 • De procedures voor omgevingsvergunning zijn doorlopen en het eigendom is overgedragen aan de initiatiefnemer. Het plan is daarmee voor ons afgerond. De ontwikkelaar is nog niet met de bouw gestart.

RWB-locatie:

 • In 2018 is de huisvestingscampus gerealiseerd en in gebruik genomen.

Lidl Laageinde:

 • In 2018 is het ontwerp verder uitgewerkt, is de voorbereiding voor de aanvraag omgevingsvergunning ter hand genomen en is de anterieure overeenkomst tussen Lidl en de gemeente opgesteld. In het eerste kwartaal van 2019 wordt naar verwachting de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om de benodigde procedures te doorlopen.

Laageindse Stoep – Emté:

 • Het bestemmingsplan is nog niet in procedure gebracht omdat de ontwikkelende partijen onderling  nog geen financieel haalbaar plan hebben.

Grotestraat – Huidige Emté locatie:

 • Eventuele herontwikkeling van deze locatie is volledig afhankelijk van de ontwikkelingen aan de Laageindse Stoep.

Brandweerkazerne:

 • In 2018 is gewerkt aan het definitief ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne Waalwijk op de hoek van de Taxandriaweg - Groenstraat. De omgevingsvergunning is verleend en inmiddels onherroepelijk.
 • Daarnaast is in september 2018 de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure ten behoeve van de bouw van de brandweerkazerne opgestart. Deze aanbesteding is opgesplitst in 2 percelen. Perceel 1 Bouw en perceel 2 Installaties. Aan de hand van het vooraf vastgestelde gunningscriteria ‘laagste prijs’ zijn beide percelen gegund. In mei 2019 zal naar verwachting worden begonnen met de bouw. De doorlooptijd bedraagt circa 40 weken.

Scouting AZG:

 • In februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Scouting, Vijverlaan Waalwijk’ vastgesteld. Vooruitlopend daarop is eind 2017 aan de zuidzijde van de locatie een nieuwe landbiotoop aangelegd voor de in het gebied aangetroffen beschermde diersoorten. Medio 2018 is de oude biotoop op de beoogde plek van het nieuwe hoofdkwartier, een berg zand, verwijderd.
 • In de maanden daarna is door scouting AZG een aangepast ontwerp gepresenteerd. Dit is in december besproken met de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie. Verwachting is dat AZG begin 2019 een definitieve aanvraag omgevingsvergunning indient.

Prof. Asserweg 1:

 • De procedures voor omgevingsvergunning zijn inmiddels doorlopen en met de bouw  is gestart.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat heeft programma 10 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 923.737 897.098 1.000.831
Baten -20.606 -65.606 -72.761
Saldo van lasten en baten 903.131 831.492 928.070
Onttrekkingen -150.000 -150.000 -150.000
Stortingen 0 45.000 45.000
Mutaties reserves -150.000 -105.000 -105.000