Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In 2018 zijn de navolgende incidentele baten en lasten verantwoord:

 

Bedragen x € 1.000

LASTEN  
Programma 1  
Doorontwikkelen windenergie (begrotingswijziging 2017/21) 98
Programma Veiligheid 68
Tijdelijke inhuur bouwinspecteurs 173
   

Programma 3

 

Vorming geblokkeerde reserve WIJ dienstencentrum Zidewinde

185

Aanvulling geblokkeerde reserve SLEM

385

Schoenenmuseum afwikkeling 2017 en 1e halfjaar 2018

213

 

 

Programma 4

 

Begeleiding statushouders afrekening 2016 en 2017

106

Verhoogde asielinstroom

185

Armoedebestrijding kinderen

59

WSW lagere lasten afrekening 2014 t/m 2016

-167

Baanbrekers batige afrekening 2017 exploitatiebijdrage

-50

Samen sterk kwetsbare burgers

41

Zorg-lokaal afrekening 2016 en 2017

81

SVB afrekening 2017

51

Jeugdhulp tekort 2018

1.071

Jeugdhulp afrekening 2017

-332

Flexibele schil TWIJZ

978

 

 

Programma 5

 

Opheffing voorziening groot onderhoud BBS 922002 tgv reserve onderwijshuisvesting

74
Tijdelijke huisvesting Pater van de Geldschool 168

Bijdrage GREX in verband met sloop Oranjeschool tgv geblokkeerde reserve

62

 

 

Programma 6

 

Jongeren op gezond gewicht

100

Project buurtsport- en cultuurcoach

147

 

 
Programma 7  
Programma Binnenstad 63
Eenmalige projectondersteuning centrummanagement invoering Bedrijven Investeringszone (BIZ) (begrotingswijziging 2018/14) 25
Programma Economie 197
Vermindering boekwaarde perceel erfpacht in verband met verkoop 5.873
Bijdrage stimuleringsfonds arbeidsmarkt Hart van Brabant (begrotingswijziging 2018/14, voorjaarsbericht) 45
   
Programma 8  
Bereikbaarheid Scouting AZG 104
Kosten aanleg natuurspeeltuin 55
   
Programma 9  
Af te dragen BTW over voorgaande jaren 426
   
Programma 10  
Invoering omgevingswet 150
Storting reserve kwaliteit fysieke leefomgeving in verband met ontvangen bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (begrotingswijziging 2018/14, voorjaarsbericht) 45
   

Programma 11

 

Afboeking boekwaarde van aandelen Intergas in verband met ontvangen slotuitkering liquidatie 

175
   
Programma 12   
Extra storting voorziening dubieuze debiteuren 116
   
Totale incidentele lasten 10.970
   

 

Bedragen x € 1.000

BATEN  
Programma 1  
Onttrekking reserve milieu en externe veiligheid in verband met kosten doorontwikkelen windenergie (begrotingswijziging 2017/21) 98
Onttrekking reserve 3 programma's in verband met uitgaven programma Veiligheid 68
Onttrekking Algemene reserve inzake inhuur bouwinspecteurs 143
   
Programma 2  
Onttrekking reserve energiebesparende maatregelen 60
   
Programma 3  
Onttrekking algemene reserve vorming geblokkeerde reserve WIJ dienstencentrum Zidewinde 185
Onttrekking algemene reserve aanvulling geblokkeerde reserve SLEM 385
Onttrekking algemene reserve compensatie negatief eigen vermogen Schoenenmuseum 239
   
Programma 4  
Algemene reserve tekort jeugdhulp 2018 387
Risicoreserve transities tekort jeugdhulp 2018 684
Risicoreserve transities flexibele schil TWIJZ 978
Algemene reserve budgetoverheveling Samen sterk kwetsbare burgers 42
Algemene reserve budgetoverheveling verhoogde asielinstroom 198
Algemene reserve aanvullende budgetoverheveling verhoogde asielinstroom 480
Algemene reserve budgetoverheveling armoedebestrijding kinderen 180
   
Programma 5  
Opheffing voorziening groot onderhoud BBS 922002 74
Tijdelijke huisvesting Pater  van de Geldschool tlv reserve onderwijshuisvesting 168
Bijdrage GREX in verband met sloop Oranjeschool 62
   
Programma 6  
Algemene reserve budgetoverheveling Jongeren op gezond gewicht 221
Algemene reserve budgetoverheveling project buurtsport- en cultuurcoach 173
   
Programma 7  
Onttrekking reserve 3 programma's in verband met uitgaven programma Binnenstad 63
Onttrekking stimuleringsfonds centrum in verband met eenmalige projectondersteuning centrummanagement (begrotingswijziging 2018/14)  25
Onttrekking reserve 3 programma's in verband met uitgaven programma Economie 197
Verkoopopbrengst perceel erfpacht 5.873
Verkoopopbrengst snippergroen (saldo lasten en baten) 140
Onttrekking reserve Regio Werkt in verband met bijdrage stimuleringsfonds arbeidsmarkt (begrotingswijziging 2018/14, voorjaarsbericht) 45
   
Programma 8  
Onttrekking AR in verband met bereikbaarheid 104
Vrijval voorziening openbare verlichting 650
Bijdragen natuurspeeltuin 55
   
Programma 10  
Onttrekking algemene reserve in verband met uitgaven invoering omgevingswet (kadernota 2018) 150
Ontvangen bijdrage in verband met ruimtelijke ontwikkeling (begrotingswijziging 2018/14, voorjaarsbericht) 45
   
Programma 11  
Ontvangen slotuitkering in verband met liquidatie Intergas 163
Algemene uitkering voorgaande jaren (2016 € 65.000 en 2017 € 113.000) 178
   
Totale incidentele baten 12.513