Meer
Publicatiedatum: 29-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 2 | Wonen

Samenhang met andere programma's

Dit programma heeft raakvlakken met vooral programma 1, hoofdstuk gebiedsgericht werken, programma 4 hoofdstuk woonzorg en programma 10 hoofdstuk ruimtelijk beleid.

 

Programma 2 | Wonen

Portefeuillehouder

Hoofdstuk 1          Volkshuisvesting

                                               - Woonbeleid

Wethouder E. Daandels

Wat willen we bereiken?

Wonen blijft als beleidsveld in beweging. De woningmarkt herstelt zich. Dat is positief. Niettemin blijven er doelgroepen die extra aandacht behoeven. Met name nu de prijzen van koopwoningen stijgen en woningcorporaties zich moeten beperken in het huisvesten van mensen met een smalle beurs, is er een doelgroep die moeilijk zijn weg kan vinden op de woningmarkt. 

Wonen voor senioren in Waalwijk

Nederland en dus ook Waalwijk heeft te maken met een ouder wordende bevolking. Het landelijk beleid zet er op in dat mensen zelf voorsorteren op het ouder worden en zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen. Doorstroming naar een verzorgings-/of verpleeghuis kan alleen plaats vinden wanneer men een forse indicatie heeft. Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kan het nodig zijn om in de woning aanpassingen te doen. Bovendien kan ook een groeiende wens van ouderen om zolang mogelijk in hun huidige woning te kunnen blijven wonen, worden waargenomen. We willen senioren ondersteunen in het langer zelfstandig blijven wonen in de huidige woning.

Huisvesting arbeidsmigranten

In april 2016 is een nieuw beleid m.b.t. huisvesting vergunninghouders en arbeidsmigranten door de raad vastgesteld. Een eerste kleine wijziging heeft in 2017 plaatsgevonden. Initiatieven op het gebied van huisvesting zullen door de gemeente worden ondersteund, mits passend binnen dit beleid.

Naast huisvesting van arbeidsmigranten is integratie een aandachtspunt. De eerste oriënterende stappen op dit aspect zijn in 2017 gezet, zoals een onderzoek onder Poolse arbeidsmigranten en een enquête onder het inwonerspanel.

Extra aandacht voor starters en middeninkomensgroepen

Waalwijk wil aantrekkelijk zijn om in te wonen voor verschillende doelgroepen. Hiermee wordt gewerkt aan een levendige gemeente met ‘voor elk wat wils’. Sommige groepen op de woningmarkt hebben hierbij extra aandacht nodig. Naast de eerder genoemde senioren gaat het hier om starters en middeninkomensgroepen.

Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade

In 2016 zijn voor het eerst prestatieafspraken gemaakt conform de richtlijnen van de Woningwet 2015 en in overleg met de huurdersbelangenorganisaties. Jaarlijks worden nu conform dit proces nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Startersleningen
In 2018 is de verordening aangepast, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de Starterslening. 
 
Arbeidsmigratie
in 2018 heeft het ArbeidsmigrantenLAB plaatsgevonden. Daaruit zijn twee werkgroepen ontstaan (over huisvesting en over participatie). Beide werkgroepen hebben inmiddels stappen gezet: inwoners zijn samen met bedrijven en gemeente bezig met een forecast voor de komende jaren en op het gebied van participatie zijn reeds een aantal concrete acties uitgezet (Poolse kerkdiensten in Waalwijk, taalaanbod op de RWB-campus). Daarnaast is eind 2018 de beleidsnotitie Arbeidsmigratie door de raad vastgesteld, met daarin nieuwe uitgangspunten op het gebied van economie, huisvesting en participatie. De nieuwe beleidsnotitie schept meer mogelijkheden om met name ook ten noorden van de A59 shortstay voorzieningen te realiseren. In juni 2018 is bovendien een grootschalige locatie voor de huisvesting van 400 arbeidsmigranten geopend. 
 
Woonwagenbeleid
in juli 2018 heeft de rijksoverheid een nieuwe beleidslijn bekend gemaakt. In het najaar van 2018 heeft een analyse van dit beleid plaatsgevonden. In 2019 wordt dit verder opgepakt, mede in samenhang met het opstellen van een nieuwe Woonvisie. 
 
Meer woonfuncties creëren in het centrum
In 2018 zijn diverse verzoeken voor functiewijziging beoordeeld. Dit zal in een aantal gevallen leiden tot een functiewijziging naar wonen. 
 
Stimuleren duurzaamheidsmaatregelen
In 2018 is ingezet op de benadering van VvE's over verduurzaming. Dit heeft geleid tot enthousiasme bij de VvE Op den  Heul. Zij gaan een aantal duurzaamheidsmaatregelen aan het appartementencomplex nemen. De kosten voor de begeleiding van de VvE worden door de gemeente gedragen. 
 
Prestatieafspraken
In het najaar van 2018 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Casade over de sociale woningbouwsector. Op 14 januari 2019 zijn deze prestatieafspraken ondertekend. 
 
Voorlichting woningaanpassingen wonen en zorg
In 2018 is de verordening aangepast, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de Blijverslening. Met de samenwerkende seniorenverenigingen zijn een aantal gesprekken gevoerd over wijkgerichte voorlichting. Dit was een initiatief van de seniorenverenigingen. In 2019 wordt dit verder opgepakt. 

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat heeft programma 2 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 606.987 1.311.034 592.031
Baten -22.432 -22.432 -40.094
Saldo van lasten en baten 584.555 1.288.602 551.937
Onttrekkingen -321.088 -1.013.588 -301.444
Stortingen 0 0 23.667
Mutaties reserves -321.088 -1.013.588 -277.777
Saldo na mutaties reserves 263.467

275.014

274.160