Meer
Publicatiedatum: 29-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.  De wet is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-)publieke instelling.

Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening evenals een opgave daarvan bij de vakminister. Met betrekking tot de publicatieverplichting zijn de volgende voorschriften van toepassing:

Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:

  • De bezoldigingen moeten gepubliceerd worden, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm.
  • Topfunctionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking dienen altijd gepubliceerd te worden, ongeacht de duur van het dienstverband/de werkzaamheden.
  • De bezoldigingen moeten zowel op functienaam en persoonsnaam gepubliceerd worden.

Voor gemeenten geldt de publicatieverplichting ten aanzien van de gemeentesecretaris en de griffier.

 

WNT 2018  

 

Naam

G. Kocken

J. Lagendijk
Functiegegevens Raadsgriffier Algemeen directeur/gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 96.734 116.879

Beloningen betaalbaar op termijn

21.881

24.434

Subtotaal

 118.615

141.313

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

TOTALE BEZOLDIGING

 118.615

141.313

 

 

 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
     
Gegevens 2017    
Functiegegevens    
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
 Dienstbetrekking? Ja Ja
     
Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

98.520

117.000

Beloningen betaalbaar op termijn

17.615

19.835

Subtotaal

 116.135

136.835

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

 

 

 

TOTALE BEZOLDIGING

 116.135

136.835

 

In 2018 zijn er geen derden ingehuurd, die vergoedingen hebben gekregen die boven de WNT-norm uitkomen.