Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

In het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een aantal overzichten moeten worden opgenomen. Hieronder staat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Een nadere toelichting is op de verschillen is opgenomen in het onderdeel toelichting op de programmarekening .

Bedragen  x  € 1.000

Omschrijving Begroting vóór wijziging Begroting ná wijziging Jaarrekening
Taakveld 0.5 treasury -970 -1.036 -664
Taakveld 0.61 OZB woningen -5.312 -5.312 -5.402
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen -5.639 -5.639 -5.582
Taakveld 0.64 Overige belastingen -477 -492 -401
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -65.835 -66.619 -66.979
Totaal -78.233 -79.098 -79.028

Overhead

Vanaf 2017 is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht de overhead centraal te begroten en verantwoorden op taakveld 0.4 Overhead. Hierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.
 
Overhead mag nog wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan
de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.
 
In afwijking van de cijfers in programma 12 Overhead wordt in onderstaand overzicht de totale taak overhead gepresenteerd. Deze taak bevat naast het product overhead (programma 12) ook product 008 communicatie.
 
 Bedragen x € 1.000
Specificatie overhead Begroting vóór wijziging Begroting ná wijziging Jaarrekening
Salarissen 7.582 7.776 7.459
Belastingen 0 0 100
Ingeleend personeel 510 784 970
Overige goederen en diensten 3.424 3.580 3.284
Stortingen in voorzieningen 293 293 409
Afschrijvingen 1.140 874 873
Rente 288 280 279
Totaal lasten 13.237 13.587 13.374
Toerekening aan grondexploitatie -794 -794 -611
Toerekening aan investeringen -565 -565 -739
Overige verrekeningen 0 0 -39
Uitgeleend personeel -188 -167 -249
Overige goederen en diensten -44 -48 -279
Totaal baten -1.591 -1.574 -1.917
Saldo 11.646 12.013 11.457

Te betalen vennootschapsbelasting

Voor een drietal geclusterde werkvelden wordt in principe door de ondernemingspoort gegaan, te weten:
  • Ophalen en verwerken van afval
  • Betaald parkeren
  • Grondexploitatie
Bij het ophalen en verwerken van afval is tevens sprake van het ophalen en verwerken van een beperkte hoeveelheid bedrijfsafval. Die laatste activiteit is in principe aan Vennootschapsbelasting onderhevig. Aangezien hierop geen winst wordt behaald, valt deze activiteit buiten de boot. Landelijk worden nog discussies gevoerd omtrent de mogelijke belastingplicht met betrekking tot de verwerking van reststromen. Daarmee wordt in Waalwijk vooralsnog geen rekening gehouden. Het betaald parkeren achter de slagboom is in principe aan Vennootschapsbelasting onderhevig. Aangezien hierop, vanwege de tijdelijk verlaagde parkeertarieven, geen winst wordt behaald, valt ook deze activiteit vooralsnog buiten de boot. De aanvankelijk daarvoor geraamde belastingplicht is dan ook afgevoerd.
Duidelijk is dat het grondbedrijf als een belaste activiteit voor de vennootschapsbelasting moet worden gezien. Er wordt nog steeds met de Belastingdienst overlegd over de te hanteren spelregels. Met name de te hanteren kostprijsbepaling van de kavels vormt een discussiepunt. Laatstelijk in het najaar van 2018 zijn er weer nieuwe handreikingen over de fiscale jaarwinstbepaling voor de grondbedrijven verschenen, met een terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Voorlopig wordt rekening gehouden met een te belasten jaarwinst van circa € 0.7 miljoen. De bijbehorende belastingplicht wordt voorlopig gesteld op maximaal € 180.000.
 
Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Omschrijving Begroting vóór wijziging Begroting ná wijziging Jaarrekening
Taakveld 0.9 180 180 306

Overige baten en lasten

 In de primaire begroting is in programma 11, algemene dekkingsmiddelen onder product 913 een post voor onvoorziene lasten opgenomen van € 100.000. Middels begrotingswijziging 6 is hiervan een bedrag van € 28.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de opstart van het regionaal bureau voor toerisme. Het saldo ultimo 2018 is daarmee € 72.000 en is een onderdeel van het resultaat vóór bestemming.

 Bedragen x € 1.000

Omschrijving Begroting vóór wijziging Begroting ná wijziging Jaarrekening
Taakveld 0.8 Onvoorzien 100 72 0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 1.339 3.293 99
Totaal 1.439 3.365 99