Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 3 | Welzijn

Samenhang met andere programma's

Dit programma heeft raakvlakken met vooral programma 1 hoofdstukken kernwaarden, duurzaamheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Maar ook ligt er een duidelijke relatie naar hoofdstuk 4 maatschappelijke ondersteuning van programma 4. Zorg, programma 5 Scholing en programma 6 Sport. 

 

Programma 3 | Welzijn  Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1 Welzijn

Wethouder J. van den Hoven

Wethouder D. Odabasi

Hoofdstuk 2 Vrijwiligers Wethouder D. Odabasi
Hoofdstuk 3 Zelfstandig blijven Wethouder E. Daandels
Hoofdstuk 4

Cultuur

- Cultuurbeleid

- Evenementenbeleid

           Beleid

           Handhaving

 

Wethouder J. van den Hoven

 

Wethouder J. van den Hoven

Burgemeester A. Kleijngeld

Hoofdstuk 5

Cultureel erfgoed

              Streekarchief SALHA

              Overig

 

Wethouder R. Bakker

Wethouder J. van den Hoven en wethouder E. Daandels

 

Welzijn

Wat willen we bereiken?

Algemeen welzijnsbeleid

Doelstelling is het maximaliseren  van de effectiviteit van de gesubsidieerde activiteiten. Zoveel mogelijk zal via prestatieafspraken met duidelijk meetbare indicatoren sturing worden gegeven aan de levering en effectiviteit van deze activiteiten. We streven er naar om de resultaten en indicatoren meer op outcome-niveau vast te stellen zodat de instellingen meer flexibiliteit en innovatie binnen bestaand werk en budget kunnen leveren. Ook het aantal prestatie-indicatoren wordt beperkt zodat er minder tijd besteed hoeft te worden aan het registreren en het afleggen van verantwoording.

Samenlevingsopbouw

Doelstelling is om te komen tot een vergroting van de sociale samenhang. Het sturend vermogen van de wijk en het stimuleren van het gebruik van de talenten van inwoners. We willen bewonersparticipatie stimuleren om de zelfredzaamheid en leefbaarheid te vergroten. Centraal hierbij staat dat inwoners gefaciliteerd worden om zelf initiatieven te ontplooien. Daarbij vervullen wij steeds vaker een andere rol, de rol als gelijkwaardige partner. Op deze manier sluiten we beter aan bij wat inwoners zelf al doen/aan initiatief (willen) nemen en verloopt de samenwerking meer gelijkwaardig in plaats van hiërarchisch. 

Wat hebben we gedaan in 2018?

Algemeen Welzijnsbeleid

Daar waar mogelijk zijn met gesubsidieerde organisaties prestatie-afspraken gemaakt. Denk hierbij aan Contour de Twern, De Tavenu, De Leest etc.  Het streven was om met minimaal 10 organisaties afspraken te maken met prestatie-indicatoren. Dat aantal is (ruim) gehaald.

Samenlevingsopbouw

In 2018 hebben de WIJ-Dienstencentra zich verder door ontwikkeld. In Zanddonk en Bloemenoord zien we twee volwaardige centra, die laagdrempelige activiteiten bieden voor (kwetsbare) wijkbewoners. In BaLaDe heeft De Kansenfabriek zich vanaf medio 2018 flink ingezet om ook hier de ontwikkeling in te zetten om een WIJ-Dienstencentrum te worden. Daarvan zien we nu de eerste veelbelovende resultaten. Den Bolder in Waspik is duidelijk zoekende naar de wijze waarop zij de taken en activiteiten van het Sociaal Cultureel Centrum kan combineren met die van een WIJ-Dienstencentrum. De verwachting, en hoop, is dat hierin 2019 verdere stappen gezet worden. Ook in Sprang-Capelle zien we dat de transformatie nog niet helemaal voltooid is. Dat is alleszins begrijpelijk gezien het feit dat begin 2018 de exploitant heeft aangegeven te gaan stoppen per eind 2018. Het bestuur is bijna het hele jaar bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe geschikte exploitant. Die is per begin 2019 gestart, ook daar is de verwachting dat de gewenste ontwikkeling in 2019 zichtbaar zal worden.

Begin 2018 is er een succesvolle Jongerentop en een Buurttop georganiseerd. Het bestaan van de wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik is mede door een financiële bijdrage van de gemeente gewaarborgd.  Het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk heeft ook vorig jaar een aantal vragenlijsten uitgezet onder de leden. Denk aan onderwerpen als afvalinzameling, evenementen. Eind 2018 heeft een wervingscampagne geleid tot bijna 250 nieuwe leden. Bijna 1000 inwoners zijn inmiddels lid van het Inwonerspanel. 

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

De Kindertop heeft niet plaatsgevonden in 2018. Het bleek erg moeilijk om voldoende kinderen te enthousiasmeren om hieraan mee te doen. Medio februari 2019 heeft de Kindertop wel doorgang gevonden.  Onder andere door ContourdeTwern bij de organisatie te betrekken is de Kindertop een groot succes geweest.

Vrijwilligers en mantelzorg

Wat willen we bereiken?

Waalwijk kent veel ondernemende inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander of voor hun omgeving. Deze inzet waarderen en stimuleren wij ongeacht de omvang of in welke sector deze inzet plaats vindt. Binnen Sport, Welzijn, Cultuur, Natuur of in de wijk, in georganiseerd verband of minder georganiseerd verband. Een goede sociale basisinfrastructuur is belangrijk voor onze inwoners en om o.a. de grote veranderingen in het sociale domein (AWBZ/ Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) op te vangen. Hoe meer inwoners zelf doen, hoe minder professionele hulp nodig is.

Waar nodig bieden we ondersteuning. Soms in financiële zin maar steeds vaker door kennis, ervaring, materiaal en netwerk beschikbaar te stellen. Door vragen snel te beantwoorden, door mensen de juiste weg te wijzen en de makelaarsrol te vervullen. Contour de Twern vervult hierin een belangrijke rol  door vrijwilligers en mantelzorg in de gemeente Waalwijk te ondersteunen vanuit de Wij(k)diensten.

Wat hebben we gedaan in 2018?

 • De vrijwilligersmonitor is uitgevoerd naar de huidige stand van zaken binnen vrijwilligerswerk. De monitor is door  117  vrijwilligersorganisaties en 180 individuele vrijwilligers ingevuld. Op basis van de uitkomsten van de monitor is tijdens de vrijwilligersnetwerkbijeenkomst aandacht besteed aan het 'vinden en binden' (werven ) van vrijwillige inzet. Hieraan hebben 60 vrijwilligers deelgenomen. 
 • In 2018 heeft de mantelzorgcoach 163 mantelzorggesprekken gevoerd. In het kader van meer oog voor de zorg en draaglast (erkenning & waardering) van mantelzorg is de functie van mantelzorgcoach onder gebracht bij team WijZ. 
 • Binnen de pilot voor de inzet van praktische ondersteuning aan mantelzorgers is in 2018 door 140 mantelzorgers een drietal vouchers aangevraagd. Hiervan hebben 60 mantelzorgers de vouchers in 2018 verzilverd. De pilot loopt nog door in 2019. 
 • De cursusbijeenkomsten Tijd voor jezelf hebben een duurzaam vervolg gekregen binnen het aanbod van Contour de Twern. Hiermee kunnen mantelzorgers blijvend worden ondersteund op het gebied bewustwording (tijd voor jezelf nemen/claimen), ontspanning en lotgenoten contact.  

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Zelfstandig zijn en blijven

Wat willen we bereiken?

Het huidige beleid in het kader van zelfstandig zijn en blijven van de gemeente Waalwijk is gericht op ‘kwetsbare inwoners’ breed. Dit is ook een uitgangspunt van de transities. Kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, zijn geïntegreerd in het gemeentelijke beleid. De gemeente voert geen specifiek ouderenbeleid, maar doet wel van alles voor/ rond/ met ouderen en andere kwetsbare inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de informele zorgstructuur door middel van mantelzorg en vrijwillige inzet. De inzet van WIJ-diensten vrijwilligers van Contour de Twern. Maar bijvoorbeeld  ook de huistest waarbij kwetsbare inwoners eenvoudige suggesties krijgen aangereikt om aanpassingen in hun huis te doen gericht op zelfstandig kunnen blijven wonen. Gezien de toename van het aantal mensen met dementie en de hiermee gepaard gaande hoge zorgkosten, zetten we ook in 2018 in op mensen met dementie en hun naasten. Het lokale samenwerkingsverband voert diverse activiteiten uit die ertoe bijdragen dat inwoners met dementie en hun mantelzorgers verbonden blijven met de samenleving.

Gemeente Waalwijk wil gehuisveste vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) zo snel mogelijk begeleiden naar werk vanuit de visie dat het hebben van werk de beste manier is om snel te integreren in de samenleving.  Dit vergt een integrale aanpak, waarbij het leren van de Nederlandse taal, wegwijs worden in de samenleving en re-integratie naar werk tegelijkertijd wordt aangepakt en wordt voorkomen dat vergunninghouders langdurig in de bijstand terecht komen. Vanaf 1 juli 2017 is het participatieverklaringstraject een verplicht onderdeel van de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. In  het participatieverklaringstraject komen participatie, integratie en de kernwaarden van de Nederlandse samenleving aan de orde.

Wat hebben we gedaan in 2018?

We zetten de dementieconsulent nog steeds in voor het ondersteunen van mensen met dementie in Waalwijk. In overleg met De Wever en andere partners hebben we de overlap tussen diverse functies tegen het licht gehouden en daarop de functie dementieconsulent aangepast. De dementieconsulent heeft ook een grote rol in het lokale samenwerkingsverband, Dementievriendelijke Gemeente, dat ook in 2018 weer diverse activiteiten rondom dementie organiseerde.

Gemeente Waalwijk wil gehuisveste vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) zo snel mogelijk begeleiden naar werk vanuit de visie dat het hebben van werk de beste manier is om snel te integreren in de samenleving.  Dit vergt een integrale aanpak, waarbij het leren van de Nederlandse taal, wegwijs worden in de samenleving en re-integratie naar werk tegelijkertijd wordt aangepakt en wordt voorkomen dat vergunninghouders langdurig in de bijstand terecht komen. Vanaf 1 juli 2017 is het participatieverklaringstraject een verplicht onderdeel van de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. In  het participatieverklaringstraject komen participatie, integratie en de kernwaarden van de Nederlandse samenleving aan de orde.

Er was in 2018 een taakstelling van 66. Er was vanuit 2017 een voorsprong van 68 gehuisveste vergunninghouders. In 2018 zijn 33 Vergunninghouders gehuisvest. Er is per 1-1- 20-19 een voorsprong in de realisatie taakstelling van 35.

 

Periode

Taakstelling landelijk

Taakstelling Waalwijk per jaar

Gerealiseerde

plaatsingen

Leeftijd

0-18

Leeftijd

18 – 30

leeftijd

30- 55

2015

28.900

110

69

26

21

22

2016

43.000

119

114

41

46

27

2017

32.000

64

132

71

26

25

2018

24.000

66

33

18

8

7

Prognose  2019

16.000

44

+35

 

 

 

Het HOB-project (Huis Opleiding Baan) is in 2017 gestart. Binnen het HOB-project vindt intensieve begeleiding en ondersteuning plaats aan vergunninghouders vanaf het moment van huisvesting. De HOB-aanpak is in 2018 zeer succesvol gebleken: 55% van de vergunninghouders in het HOB-traject heeft binnen een jaar betaald werk van een half jaar tot langer. Dit succes heeft ertoe geleid dat voor 2019 een nieuw voorstel wordt uitgebracht. Ter vergelijking:

Volgens het landelijk onderzoek van het CBS van 7 april 2018, had slechts 11 % van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen na 30 maanden werk.

 

We hebben het HOB traject uitgevoerd via Baanbrekers

 

Totaal

Heusden

Waalwijk

Loon op Zand

Aantal statushouders gestart in Traject (2017) doorlopend in 2018

144

54

61

29

Aantal plaatsingen (betaald werk) op dit moment

72

25

30

17

Aantal proefplaatsingen met betaald werk in zicht op dit moment

6

3

3

0

Aantal stages/WEP's huidig

5

2

2

1

Aantal statushouders nog niet geplaatst (betaald werk)

61

24

26

11

Maatjes project huidig*

  1

0

1

0

Deelname taaltraining/ communicatielessen huidig*

 33

12

11

10

Pre bachelor*

1

1

0

0

Elke Statushouder die vanaf 2017 in Waalwijk is gehuisvest heeft een participatieverklaring ondertekend.

Er is een plan van aanpak integratie vluchtelingen vastgesteld voor 2019.

 

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Cultuur

Wat willen we bereiken?

Cultuurbeleid

Museum-plus

Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgenomen verhuizing van het Leder- en Schoenenmuseum naar het centrum van Waalwijk cultuurhistorisch en economisch waarde gaat toevoegen aan het centrum. Door de vertraging als gevolg van het faillissement van SLEM in 2017 zal het museum in de eerste helft van 2020 in het centrum zijn deuren openen.

Met relevante partners in de branche van schoenen en leer en ook in samenspraak met de ondernemers in het centrum gaan wij een Museum-Plus-concept ontwikkelen dat uitgewerkt wordt in een businessplan.  De gemeente voert vanuit haar verantwoordelijkheid voor het algemeen belang de regie. Als het concept gevorderd is, gaan wij op zoek naar de architect die het gedachtegoed vertaalt in een ontwerp. In het eerste kwartaal van 2018 verwachten wij aan de raad een ontwerp te kunnen presenteren met een eerste raming van de investeringskosten. Wij gaan er op dit moment vanuit dat die incl. de ontwikkelingskosten ca. 9,9 mln. bedragen.

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Museum-Plus-concept zijn revitalisering van de cultuurhistorische erfenis, verbinding en versterking van het bedrijfsleven en het genereren van ‘traffic’ in het centrum. Het toekomstige museum moet interessant en inspirerend zijn en voorzien in de behoefte van beleven en ‘look and feel’. De balans tussen informatie, educatie en entertainment. De inrichting wordt flexibel en aanpasbaar, waardoor delen van de exposities ook kunnen meegaan met de veranderende tijdgeest van mode en design.

Het museum zal de trekpleister en ontmoetingsplaats zijn van recreanten en toeristen, van studenten, zakelijke netwerkers en ondernemers. De diversiteit van bezoekers zal het resultaat zijn van de kruisbestuiving die bij de ontwikkeling van het concept plaatsvindt. 

Voor de jaarlijkse exploitatie van het museum wordt uitgegaan van € 825.000,- waarvan € 550.000,- jaarlijks werkbudget museum en € 275.000,- kapitaallasten.

 
Evenementenbeleid

Evenementen zijn om verschillende redenen belangrijk voor de stad. Veel mensen wonen namelijk graag in een stad waar veel te doen is. Evenementen dragen bij aan de aantrekkingskracht voor bewoners, bezoekers en bedrijven en aantrekkelijke woonsteden doen het economisch ook beter. Evenementen zijn hierbij een aanjager voor de economie. Goed georganiseerde evenementen hebben een positieve invloed op de economische vitaliteit van Waalwijk en zorgen voor werkgelegenheid. Tijdens een evenement hebben ondernemers in de stad vaak extra inkomsten, denk hierbij aan de horeca, hotels en de detailhandel. In 2018 hebben er 22, door de gemeente gesubsidieerde aanvragen, evenementen plaatsgevonden.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Cultuurbeleid
Museum-Plus

Met de voorgenomen verhuizing van het Leder- en Schoenenmuseum naar het centrum van Waalwijk gaan wij cultuurhistorisch en economisch waarde toevoegen aan het centrum. De realisering heeft in 2017 tegenslag gehad vanwege het faillissement van SLEM. In 2018 is gelukkig een aantal belangrijke stappen vooruit gezet:

 • Op voorspraak van de gemeente is op 23 januari 2018 door de rechter-commissaris een nieuwe museumbestuur aangesteld. Hierdoor kon een bestuurlijke tandem ontstaan van gemeente en museum, dat nodig is om tot een aantrekkelijk en exploitabel museum te komen.
 • De rollen zijn inmiddels duidelijk. De gemeente is ontwikkelaar, bouwt het museum en subsidieert de exploitatie. Het museumbestuur is eindgebruiker, stelt vanuit die rol de randvoorwaarden om tot een gezonde exploitatie te kunnen komen, participeert intensief in de voorbereiding en uitwerking van de plannen, en bereid zich beleidsmatig en operationeel voor op de start van het nieuwe museum. Beide maken deel uit van de Stuurgroep Museum en zijn inmiddels prima op elkaar ingespeeld.
 • Tinker Imagineers heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de herstart van het museumproject voor te bereiden door een nieuw museumconcept te ontwikkelen. Daartoe zijn in de loop van 2018 inwoners, ondernemers, deskundigen en maatschappelijke organisaties (waaronder Sell en de Vrienden van..) betrokken en geconsulteerd geweest. Dit heeft geleid tot het nieuwe concept van een op beleving gebaseerd familiemuseum, met drie museale verhaal lijnen: Ambacht en Techniek, het Verhaal van Waalwijk, en Mode en Design.  Een en ander heeft in oktober 2018 geleid tot groen licht van de gemeenteraad voor de uitwerking van het een en ander.
 • Op basis daarvan is het architectenwerk aanbesteed en gegund aan Civic Architects. De voorbereidingen zijn getroffen om zo snel mogelijk in 2019 ook het ontwerp van de installatie techniek en de museale inrichting aan te besteden.

Wij verwachten de afronding van de diverse planontwikkelingen in het laatste kwartaal van 2019. Daarop volgen na goedkeuring door de raad in 2020 de bouw en inrichting en in het eerste halfjaar van 2021 de oplevering en opening van het museum.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Monumenten, archeologie etc.

Het Rijk heeft steeds minder subsidiebudget beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten en ook wij als gemeente zijn beperkt in onze middelen. Uitgangspunt is dat de eigenaren van monumentale panden verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van het monument. De gemeente kan, zeker als het gaat om gemeentelijke monumenten een financiële bijdrage leveren. De beschikbare middelen zijn echter minimaal.  Daarnaast is het belangrijk dat eigenaren van gemeentelijke monumenten meer vrijheid krijgen bij het aanpassen van hun pand.

In december 2016 zijn het  Erfgoedkader en de nieuwe Erfgoedverordening vastgesteld. In 2018 zal dit kader actief gebruikt worden als afwegingskader voor nieuwe initiatieven.

Archief

De gescande documenten zijn digitaal raadpleegbaar en met de goedkeuring door het college van Het Vervangingsbesluit zal een deel van het archief ná digitalisering vernietigd worden.

Het succes zal hierdoor vierledig zijn:

 • De gescande documenten zijn digitaal raadpleegbaar waardoor de organisatie beter is toegerust om digitaal te werken en voor burgers zijn de openbare stukken opvraagbaar via de vernieuwde website van het SALHA;
 • Het ruimteprobleem voor archieven wordt opgelost;
 • De archieven kunnen centraal geplaatst worden (efficiëntievoordeel);
 • De oude archiefruimte van het voormalige gemeentearchief én het gedeelte van het Kropholler waar archief opgeslagen staat zullen weer beschikbaar komen.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Monumenten, archeologie

 • Om monumenten en erfgoed voor de lange termijn te behouden is in 2018 op verschillende momenten instandhoudingssubsidie verleend voor onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Er loopt nog een aantal aanvragen uit 2018 voor instandhoudingssubsidie.
 • Middels advies vanuit het monumentenloket is het erfgoed beleid aan een breder publiek uitgedragen.  Het erfgoedkader en de erfgoedverordening zijn gebruikt voor het toetsen van nieuwe initiatieven en plannen die van invloed kunnen zijn op cultuurhistorie, monumenten of archeologie binnen de gemeenten.

Archief

 • De aanbesteding voor het digitaliseren van archiefbestanden was in 2015. De hierboven genoemde punten zijn allemaal gerealiseerd de digitalisering van de aktes burgerlijke stand is gestart in 2018 en loopt nog door in 2019. Als dit gereed is, kan het krediet worden afgesloten.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat heeft programma 3 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 8.107.657 8.395.524 7.743.682
Baten -1.404.164 -1.404.164 -1.329.349
Saldo van lasten en baten 6.703.493 6.991.360 6.414.333
Onttrekkingen -205.215 -1.014.210 -889.452
Stortingen 10.100 580.019 645.556
Mutaties reserves -195.115 -434.191 -243.896