Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 8 | Beheer openbare ruimte

Samenhang met andere programma's

Ook dit programma heeft raakvlakken met programma 1 de hoofdstukken kernwaarden, duurzaamheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Daarnaast vooral met programma 9 verkeer en met de ontwikkeling van woongebieden (programma 2), het centrum en terreinen voor bedrijfsvestiging (programma 7).

Programma 8 | Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder
Hoofdstuk 1: Onderhoud van de openbare ruimte Wethouder J. van den Hoven en wethouder R. Bakker

 

Wat willen we bereiken?

De gemeente zorgt dat de gemeente Waalwijk schoon, heel en veilig is. Als gemeente hebben we diverse taken op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere organisaties en ondernemingen. En ook met de inwoner van de gemeente Waalwijk. Samen met haar bewoners en bedrijven wil de gemeente Waalwijk ervoor zorgen dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is en blijft.
 
De gemeente Waalwijk investeert veel om de openbare ruimte te onderhouden en vernieuwen. Voorbeelden hiervan zijn het IUP en het GRP waarmee we de straten, pleinen en parkeervoorzieningen, speelplaatsen en schoolpleinen herinrichten en onderhouden en daarbij ook de riolering en kabels en leidingen onderhouden of vervangen. Ook zorgt de gemeente ervoor dat het straatmeubilair heel is en goed te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan afvalbakken, bankjes en straatverlichting. Het doel van onderhoud is alles bruikbaar houden: veilig, heel en schoon. 

Wat hebben we gedaan in 2018?

Integraal beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Beheren en onderhouden van de openbare ruimte zoals voorgaande jaren
Wegen
 • Opstellen van het IUP
 • Voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden, zoals vastgelegd in het IUP 2017-2020
 • Uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, mede op basis van inspectieresultaten.
Openbare Verlichting
 • Uitvoeren van vervangingsmaatregelen, zoals vermeld in het Beleidsplan Openbare Verlichting;
 • Gefaseerd invoeren van “wit” licht in woonwijken.
Openbaar groen
 • Verder gaan met het Actieplan Groen. Het Actieplan Groen bestaat uit 3 fasen: actualisatie van het groenstructuurplan, deelname aan de Entente Florale en het opstellen van de Groene Agenda.
Speelvoorzieningen
 • Uitvoeren van 2 inspectierondes om de veiligheid van de toestellen te waarborgen;
Waterlopen/oppervlaktewater
 • Uitvoeren van de wettelijke ontvangst- en afvoerplicht van vrijkomende materialen bij het onderhoud van eigen waterlopen en waterlopen in beheer bij het Waterschap;
 • Zorg voor instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden;
 • Uitvoering van het baggerplan.
Riolering
 • Opstellen van het IUP
 • Voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden, zoals vastgelegd in het IUP 2017-2020.
 • Uitvoeren van onderhoud aan riolering, mede op basis van inspectieresultaten.

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat heeft programma 8 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 14.811.518 14.781.611 15.041.748
Baten -8.298.314 -8.460.352 -9.473.016
Saldo van lasten en baten 6.513.204 6.321.259 5.568.732
Onttrekkingen -154.816 -338.816 -257.240
Stortingen 68.262 68.262 72.140
Mutaties reserves -86.554 -270.554 -185.100