Meer
Publicatiedatum: 29-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Indicatoren

Algemene indicatoren

De herziening van het BBV beoogt onder meer gemeenten onderling beter vergelijkbaar te maken. Daartoe zijn een aantal indicatoren benoemd welke waar mogelijk vanaf het begrotingsjaar 2017 in de begroting vermeld dienen te worden. Het betreft de in onderstaand overzicht vermelde indicatoren welke ook inzichtelijk is gemaakt op de site "Waarstaatjegemeente":
 
Taakveld Indicator Eenheid Score Waalwijk Score 25.000-50.000 Jaar Bron
0. Bestuur en Ondersteuning  Formatie fte per 1.000 inwoners 7,10 n.v.t. 2018 Eigen gegevens
  Bezetting fte per 1.000 inwoners 6,65 n.v.t. 2018 Eigen gegevens
  Apparaatskosten Kosten per inwoner € 454 n.v.t. 2018 Eigen gegevens
  Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen 13% n.v.t. 2018 Eigen gegevens
  Overhead % van totale lasten 10,09% n.v.t. 2018 Eigen gegevens
1. Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 224 115 2017 Bureau Halt
  Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 1,3 1,0 2017 CBS
  Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 4,9 3,6 2017 CBS
  Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 1,9 2,3 2017 CBS
  Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 4,7 4,0 2017 CBS
3. Economie Functiemenging % percentage 56,9% 49,4% 2017 LISA
  Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 146,9 137,0 2017 LISA
4. Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,04 1,20 2017 DUO
  Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 22,32 23,50 2017 DUO
  Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,7% 1,5% 2016-2017 Ingrado
5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters % percentage 49,4% 49,1% 2016 Gezondheidsenquete (CBS, RIVM)
6. Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar  927,4 678,0 2017 LISA
  Jongeren met een delict voor de rechter % 12-21 jarigen 1,29% 1,06% 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
  Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 4,63% 4,30% 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
  Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 68,3% 67,4% 2017 CBS
  Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 0,85% 1,21% 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
  Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 25,6* 26,2* 2018 CBS
  Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 17,1* 26,6* 2018 CBS
  Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 9,3%* 8,9%* 2018 CBS
  Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 0,7%* 1,0%* 2018 CBS
  Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3%* 0,3%* 2018 CBS
  Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 61* 52* 2018 GMSD
7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 94 174 2017 CBS
  Hernieuwbare elektriciteit % percentage 5,6% 10,4** 2016 RWS
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro

€222

€244

2018 CBS
  Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 12,6 6,6 2016 BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen)
  Demografische druk % percentage 72,6% 77,4% 2018 CBS
  Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's

€570

€649

2018 COELO
  Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's

€612

€734

2018 COELO
Betreft gegevens gebaseerd op het eerste halfjaar van 2018, twee halfjaar is nog niet bekend. 
* *gegevens van  25.000-50.000 inwoners komen voor deze specifieke indicator uit 2015, de waarde van Waalwijk bevat de cijfers uit 2016.