Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Toelichting op de programmarekening

Jaarrekeningresultaat

Het jaar 2018 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 5.414.000 uit de normale bedrijfsvoering. Op hoofdlijnen  wordt dit hierna verder toegelicht. Per programma wordt er een specificatie gegeven van de onderliggende producten. Vervolgens worden de producten waar de verschillen tussen begroting en rekening groter zijn dan € 50.000 nader toegelicht.

Alle bedragen in de financiële tabellen in de onderdelen toelichting  afwijkingen programma 1 t/m programma 12, die hierna volgen,  zijn in euro's weergegeven.

Toelichting afwijkingen programma 1 | Kernwaarden

Programma 1 | Kernwaarden

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR001 PR001 Bestuursorganen: Raad 602.050 591.050 609.370 -18.320
PR002 PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer 451.551 516.062 453.418 62.644
PR003 PR003 College van B&W 695.627 695.627 946.710 -251.083
PR004 PR004 Publiekszaken 784.915 757.136 761.588 -4.452
PR005 PR005 Leges publiekszaken 409.805 409.805 370.731 39.074
PR006 PR006 Verkiezingen 82.297 82.297 59.074 23.223
PR007 PR007 Representatie 96.280 96.280 130.841 -34.561
PR008 PR008 Communicatie 74.994 74.994 81.818 -6.824
PR010 PR010 Bestuurlijke samenwerkingint.contacten 573.151 793.151 603.689 189.462
PR101 PR101 Brandweer en rampenbestrijding 2.625.098 2.608.198 2.318.299 289.899
PR102 PR102 Openbare orde en veiligheid 1.309.113 1.323.525 1.418.587 -95.062
PR103 PR103 Dierenbescherming 39.842 39.842 43.293 -3.451
PR708 PR708 Milieu 1.053.583 1.064.105 939.597 124.508
PR802 PR802 Vergunningen 10.540 10.540 16.293 -5.753
PR804 PR804 Gebiedsgericht werken 90.265 109.454 92.189 17.265
PR805 PR805 Gegevensbeheer belastingen 54.810 54.810 56.850 -2.040
PR807 PR807 Werkzaamheden GEO registratie 256.129 271.333 232.390 38.943
PR811 PR811 Bouwen 1.277.107 1.389.483 1.377.915 11.568
PR916 PR916 Heffing precariorechten 3.245 3.245 24.540 -21.295
Totaal Lasten 10.490.402 10.890.937 10.537.193 353.744
Baten
PR001 PR001 Bestuursorganen: Raad 0 0 -2.745 2.745
PR002 PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer 0 0 -501 501
PR004 PR004 Publiekszaken 0 0 -721 721
PR005 PR005 Leges publiekszaken -947.519 -947.519 -907.160 -40.359
PR007 PR007 Representatie 0 0 -11.122 11.122
PR101 PR101 Brandweer en rampenbestrijding -24.000 -24.000 -55.684 31.684
PR102 PR102 Openbare orde en veiligheid 0 0 -12.992 12.992
PR708 PR708 Milieu -36.402 -36.402 -37.649 1.247
PR801 PR801 Opbrengst omgevingsvergunningen -1.240.680 -1.453.680 -1.527.769 74.089
PR802 PR802 Vergunningen -40.161 -40.161 -35.590 -4.571
PR804 PR804 Gebiedsgericht werken 0 0 -10.504 10.504
PR805 PR805 Gegevensbeheer belastingen 0 0 -400 400
PR807 PR807 Werkzaamheden GEO registratie -33.626 -33.626 -1.890 -31.736
PR811 PR811 Bouwen 0 0 -42.835 42.835
PR916 PR916 Heffing precariorechten -197.742 -232.742 -170.711 -62.032
Totaal Baten -2.520.130 -2.768.130 -2.818.273 50.143
Saldo van lasten en baten 7.970.272 8.122.807 7.718.920 403.887
Onttrekkingen
PR951 PR951 Mutaties reserves programma 1 -479.323 -479.323 -560.935 81.612
Stortingen
PR951 PR951 Mutaties reserves programma 1 213.286 213.286 213.286 0
Mutaties reserves -266.037 -266.037 -347.649 81.612

Toelichtingen

Product 002 Bestuursondersteuning  raad en rekenkamer
De lagere kosten worden veroorzaakt door met name lagere kosten accountantscontrole (€ 31.000)en kosten notulistenbureau en Notubizz (€ 14.000).

Product 003 College van B&W
Op grond van gewijzigde regelgeving is in 2015 een pensioenvoorziening voor wethouders gevormd. Bij circulaire van 21 december 2015 is door het Rijk aangegeven op welke wijze de voorziening moet worden bepaald. Jaarlijks dient de gemeente een herberekening op basis van de dan geldende parameters (voor rente en overlijdensstaffels) uit te laten voeren.

In 2018 zijn diverse pensioenuitkeringen gedaan. Tevens zijn na de verkiezingen twee nieuwe wethouders aangetreden. Op basis van de actuele gegevens  heeft Proambt een actualisatie berekend van de voor de pensioenen benodigde voorziening. Een en ander betekent dat aan de voorziening per saldo € 250.000 extra moet worden toegevoegd. Wil de gemeente in de toekomst aan haar verplichtingen kunnen voldoen is een geactualiseerde voorziening wethouders-pensioenen benodigd van € 1.741.000.

Product 010 Bestuurlijke samenwerking
Het voordelige verschil van ongeveer € 190.000 op dit product wordt met name veroorzaakt door:
- Een lagere bijdrage dan geraamd aan de VNG voor het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) (€ 70.000)
- Een door de VNG gecrediteerde vergoeding die voortvloeit uit de deelname van de gemeente Waalwijk aan de regresovereenkomst WMO 2018 (€ 30.000)
- Lagere bijdrage aan Hart van Brabant dan geraamd (€ 20.000)
- Lagere uitgaven dan geraamd voor het onderdeel regionale samenwerking  Langstraat Wonen (€ 50.000)
- Lagere uitgaven dan geraamd voor het onderdeel strategische visie (€ 20.000)

Product 101 Brandweer en rampenbestrijding
Het voordeel van ruim € 320.000 wordt bijna geheel veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio. De werkelijk door Waalwijk betaalde bijdrage aan de Veiligheidsregio over 2018 sluit aan bij de begroting. Daarnaast is echter een incidenteel bedrag van ongeveer € 300.000 terug gekregen uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 en de herijking van de reserves/voorzieningen.

Product 102 Openbare orde en veiligheid
Het nadelige verschil van circa €95.000 op dit product wordt vooral veroorzaakt door:
- Meer doorberekende salariskosten en minder doorberekende inhuurkosten bij openbare orde en veiligheid
- Minder inkopen van derden ter bestrijding van overlast
- Niet geraamde kosten voor een bijdrage volgens de dienstverleningsovereenkomst reïntegratie ex gedetineerden over 2017
- Meerkosten van trainingen en inkopen van derden i.v.m. de intensivering van de veiligheid in de leefomgeving
- Dumpingen van gevaarlijk afval
- Extra inkopen voor cameratoezicht in het centrum
- Interne doorberekening van overhead
- Kosten van uitvaarten wegens onvoldoende vermogen of het ontbreken van nabestaanden.

Product 708 Milieu
Het voordelige verschil van ongeveer € 125.000 op dit product wordt met name veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Omgevingsdienst dan aanvankelijk geraamd. De reden is dat in 2018 nog een afrekening heeft plaatsgevonden met betrekking tot gedeclareerde werkzaamheden over 2017. Daarnaast is de problematiek van de SBK-gelden ook in 2018 beslecht, waarbij de gemeente Waalwijk over de periode 2013-2017 een bedrag van ruim € 15.000 heeft terug gekregen.
De “reguliere” bijdrage aan de Omgevingsdienst over 2018 was in lijn met het begrote bedrag 2018.

Product 801 Omgevingsvergunningen
De meeropbrengst van € 74.000 is te verklaren door de omgevingsvergunning voor de nieuwe Brandweerkazerne in december 2018. Deze meevaller was niet eerder te voorzien.

Product 916  Heffing precariorechten
Abusievelijk is de opbrengst te hoog begroot, waardoor er een nadeel is van 62.000.

Product 951 Mutaties reserves programma 1
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door een per saldo hogere onttrekking dan aanvankelijk geraamd:
- Met begrotingswijziging 2017/21 is voor het project doorontwikkeling windenergie Haven 8 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve milieu en de reserve externe veiligheid. In 2018 is een bedrag van € 98.000 verantwoord en ten laste van deze reserves gebracht. Het restant bedrag blijft beschikbaar.
- De uitgaven voor het programma Veiligheid (€ 68.000) zijn ten laste gebracht van de hiervoor beschikbaar gestelde reserve 3 programma's.
- Voor de kosten van vervanging SBA heeft ten laste van de reserve ICT een lagere onttrekking plaatsgevonden dan aanvankelijk geraamd (€ 55.000).
- Voor de onderdelen geluidsbeleid (€ 17.000) en regionale samenwerking Langstraat Wonen (€ 16.000) hebben in werkelijkheid geen uitgaven plaatsgevonden en hebben derhalve geen onttrekkingen plaatsgevonden.

 

Toelichting afwijkingen programma 2 | Wonen

Programma 2 | Wonen

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR806 PR806 Leningen woningbouw 293.707 293.707 293.707 0
PR808 PR808 Stedelijke vernieuwing 82.603 94.150 115.215 -21.065
PR809 PR809 Wonen 230.677 923.177 183.109 740.068
Totaal Lasten 606.987 1.311.034 592.031 719.003
Baten
PR809 PR809 Wonen -22.432 -22.432 -40.094 17.662
Saldo van lasten en baten 584.555 1.288.602 551.937 736.665
Onttrekkingen
PR952 PR952 Mutaties reserves programma 2 -321.088 -1.013.588 -301.444 -712.144
Stortingen
PR952 PR952 Mutaties reserves programma 2 0 0 23.667 -23.667
Mutaties reserves -321.088 -1.013.588 -277.777 -735.811

Toelichtingen

Product 809 Wonen
Het voordelige verschil op dit product wordt met name veroorzaakt doordat er in werkelijkheid aanzienlijk lagere uitgaven zijn verantwoord voor energiebesparende maatregelen (raming € 517.500 / werkelijk € 7.140) en de overdracht van het woonwagencentrum in Waspik (raming € 175.000 / werkelijk € 5.400). Bedragen zijn destijds beschikbaar gesteld ten laste van de reserve energiebesparende maatregelen en de reserve sociale woningbouw. Beide bedragen maken onderdeel uit van de budgetoverheveling naar 2019 en blijven dus beschikbaar.

Product 952 Mutaties reserves programma 2 Wonen
De in werkelijkheid lagere onttrekking dan geraamd wordt met name veroorzaakt door:
- In werkelijkheid zijn er op product 809 Wonen aanzienlijke lagere uitgaven verantwoord voor de onderdelen energiebesparende maatregelen (raming € 517.500 / werkelijk € 7.140) en de overdracht van het woonwagencentrum (raming € 175.000 / werkelijk € 5.400). In werkelijkheid hebben er derhalve lagere onttrekkingen plaatsgevonden ten laste van de reserve energiebesparende maatregelen en de reserve sociale woningbouw.
- Daarnaast hebben er in werkelijkheid geen uitgaven plaatsgevonden voor de onderdelen woonbeleid en CPO-beleid (product 809 Wonen). De hiervoor geraamde onttrekking ten laste van de reserve sociale woningbouw heeft in werkelijkheid niet plaatsgevonden.

 

Toelichting afwijkingen programma 3 | Welzijn

Programma 3 | Welzijn

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR505 PR505 Evenementen en kermissen 184.110 184.110 176.321 7.789
PR507 PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek 1.275.585 1.268.185 1.263.160 5.025
PR508 PR508 Mediabeleid 35.651 35.651 35.650 1
PR509 PR509 Kunst en kunstzinnige vorming 2.682.837 2.687.012 2.578.436 108.576
PR510 PR510 Oudheidkunde en volksfeesten 460.270 690.646 555.987 134.659
PR512 PR512 Monumenten en archeologie 223.444 223.444 128.880 94.564
PR513 PR513 Gemeentearchief 354.581 341.181 338.678 2.503
PR604 PR604 Sociaal cultureel werk 272.943 348.658 286.886 61.772
PR606 PR606 Ouderenbeleid 207.152 177.443 158.727 18.716
PR607 PR607 Allochtonenbeleid 92.217 92.217 33.109 59.108
PR609 PR609 Jeugdwerk 1.517.174 1.545.284 1.534.029 11.255
PR610 PR610 Kinderopvang 801.693 801.693 653.819 147.874
Totaal Lasten 8.107.657 8.395.524 7.743.682 651.842
Baten
PR505 PR505 Evenementen en kermissen -52.523 -52.523 -51.572 -951
PR507 PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek -276.146 -276.146 -276.146 0
PR509 PR509 Kunst en kunstzinnige vorming -666.657 -666.657 -678.563 11.906
PR510 PR510 Oudheidkunde en volksfeesten -89.065 -89.065 -24.159 -64.906
PR512 PR512 Monumenten en archeologie 0 0 0 0
PR604 PR604 Sociaal cultureel werk -4.714 -4.714 -234 -4.480
PR606 PR606 Ouderenbeleid -38.740 -38.740 -28.574 -10.166
PR607 PR607 Allochtonenbeleid 0 0 0 0
PR609 PR609 Jeugdwerk -264.064 -264.064 -246.656 -17.408
PR610 PR610 Kinderopvang -12.255 -12.255 -23.445 11.190
Totaal Baten -1.404.164 -1.404.164 -1.329.349 -74.815
Saldo van lasten en baten 6.703.493 6.991.360 6.414.333 577.027
Onttrekkingen
PR953 PR953 Mutaties reserves programma 3 -205.215 -1.014.210 -889.452 -124.758
Stortingen
PR953 PR953 Mutaties reserves programma 3 10.100 580.019 645.556 -65.537
Mutaties reserves -195.115 -434.191 -243.896 -190.295

Toelichtingen

Product 509  Kunst en kunstzinnige vorming
Lagere lasten € 109.000
Kosten tlv reserve cultuurfonds
In de begroting is een bedrag opgenomen van € 130.000 (met als dekking de reserve cultuur 913052) voor nieuwe en bestaande kunstwerken in de openbare ruimte. De daadwerkelijke kosten bedragen € 27.000. De onttrekking is met een zelfde bedrag verlaagd.

Product 510    Oudheidkunde en volksfeesten
Met het bestuur van het schoenenmuseum is de afwikkeling van de financiën 2017 en 1e helft 2018 afgestemd. Naast de reeds bekende aanvulling van het cumulatieve eigen vermogen van de museumstichting (€ 238.512 conform raadsbesluit van 11 oktober 2018) dienen nog vorderingen en schulden te worden verrekend. Per saldo leidt dit bij de jaarrekening 2018 voor de gemeente Waalwijk nog tot een voordeel van € 90.425. Via raadsinformatiebrief is de raad hierover geïnformeerd.

Product 604    Sociaal cultureel werk
De lagere lasten hebben met name betrekking op  lagere lasten salariscompensatie (€ 40.000)

Product 607    Allochtonenbeleid
De lagere lasten hebben met name betrekking op uitvoeringskosten inburgering € 32.000  en begeleiding doelgroepen € 24.000.

Product 610    Kinderopvang
De kosten van creches en peuterspeelzalen (€ 148.000) vallen lager uit.  Via het Najaarsbericht 2018 is hiervan € 72.000 overgeheveld naar 2019.

Product 953    Mutaties reserves programma 3
Lagere baten € 125.000 . Dit betreft met name een lagere onttrekking uit de Reserve cultuur  van €103.000 (zie product 509).
De beschikking bedraagt € 27.000 en betreft de lasten kunstwerken op product 509.

 

 

 

Toelichting afwijkingen programma 4 | Zorg en volksgezondheid

Programma 4 | Zorg en volksgezondheid

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR605 PR605 Maatschappelijke werk 622.329 805.018 784.083 20.935
PR608 PR608 Samenlevingsopbouw 891.754 893.343 844.039 49.305
PR611 PR611 Woonzorgzones 118.266 118.266 96.791 21.475
PR612 PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 89.921 692.628 427.319 265.309
PR613 PR613 Participatiewet 897.416 897.416 963.800 -66.384
PR614 PR614 Inkomensvoorzieningen 11.819.797 11.819.797 14.095.420 -2.275.623
PR615 PR615 Minimabeleidarmoedebeleid 2.160.373 2.413.410 1.888.551 524.859
PR616 PR616 Uitstroombevordering 9.582.953 8.493.958 7.179.477 1.314.481
PR630 PR630 Samenkracht en burgerparticipatie 549.619 427.854 319.769 108.086
PR631 PR631 Toegang sociaal domein 3.162.670 3.996.576 4.102.743 -106.167
PR633 PR633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 886.317 649.460 832.559 -183.099
PR634 PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ 7.375.395 6.674.619 7.688.892 -1.014.273
PR635 PR635 Maatwerk dienstverlening 18- 6.682.858 7.288.423 8.394.810 -1.106.387
PR636 PR636 Ge√ęscaleerde zorg 18- 869.922 869.922 747.111 122.811
PR701 PR701 Volksgezondheid (openbare ruimte) 104.232 82.532 79.316 3.216
PR709 PR709 Volksgezondheid: subsidiesbijdragen 1.462.052 1.494.538 1.450.524 44.014
PR710 PR710 Jeugdgezondheidszorg 18.302 18.302 18.302 0
PR711 PR711 Jeugd en gezin WMO 248.471 248.471 241.995 6.476
Totaal Lasten 47.542.647 47.884.533 50.155.501 -2.270.968
Baten
PR605 PR605 Maatschappelijke werk -4.084 -4.084 -20.000 15.916
PR608 PR608 Samenlevingsopbouw -73.389 -73.389 -73.389 0
PR611 PR611 Woonzorgzones 0 0 -56.392 56.392
PR612 PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 0 0 -1.350 1.350
PR614 PR614 Inkomensvoorzieningen -11.629.477 -11.629.477 -13.931.852 2.302.375
PR615 PR615 Minimabeleidarmoedebeleid 0 0 -50 50
PR631 PR631 Toegang sociaal domein 0 0 -20.500 20.500
PR633 PR633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -247.814 -34.139 -36.758 2.619
PR634 PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ -403.039 -376.000 -379.603 3.603
PR635 PR635 Maatwerk dienstverlening 18- 0 0 0 0
PR701 PR701 Volksgezondheid (openbare ruimte) 0 0 -22.330 22.330
PR709 PR709 Volksgezondheid: subsidiesbijdragen 0 0 149 -149
PR711 PR711 Jeugd en gezin WMO 0 0 590 -590
Totaal Baten -12.357.803 -12.117.089 -14.541.485 2.424.396
Saldo van lasten en baten 35.184.844 35.767.444 35.614.016 153.428
Onttrekkingen
PR954 PR954 Mutaties reserves programma 4 -1.034.000 -3.949.562 -3.900.830 -48.732
Stortingen
PR954 PR954 Mutaties reserves programma 4 0 628.500 628.500 0
Mutaties reserves -1.034.000 -3.321.062 -3.272.330 -48.732

Toelichtingen

Product 611    Woonzorgzones
Dit betreft BaLaDe  huur voordelig saldo € 65.000. Door de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wordt vanaf 1 januari 2018 € 26.000 huur in rekening gebracht aan MIKZ voor 300 m2 in BaLaDe.

Product 612    Maatschappelijke zorg en begeleiding
Per saldo zijn de lasten op dit product € 266.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door

- Begeleiding statushouders hogere lasten € 153.000. In de rekening is tevens opgenomen de afrekening 2016 € 63.000 en de afrekening 2017 € 43.000
-  Lagere lasten verhoogde asielinstroom € 418.000. In 2018 waren de lasten inburgering € 185.000.   Via het Najaarsbericht 2018 is hiervan € 351.000 overgeheveld naar 2019.

Product 613    Participatiewet
Betreft kosten re-integratie en participatievoorzieningen € 66.000.
In de rekening is opgenomen de hogere dan geraamde lasten 2018 € 69.000.  Op product 923 Integratie-uitkering sociaal domein staan de hogere dan geraamde baten€ 25.000 tegenover.

Product 614    Inkomensvoorzieningen
Hogere lasten € 2.276.000

 • BUIG € 2.233.000
 • Individuele inkomenstoeslag lagere lasten € 27.000 (rekening € 99.000 / rekening 2017 € 100.000)
 • BBZ € 69.000

 Hogere baten € 2.302.000

 • BUIG € 2.233.000
 • BBZ € 69.000

Product 615    Minimabeleid/armoedebeleid
Lagere lasten € 525.000
Het betreft de navolgende grootste afwijkingen :

 • 6615005 Bijzondere bijstand bewindvoering hogere lasten € 78.000
 • 6615006 Collectieve ziektekostenverzekering minima € 28.000
 • 6615007 Bijzondere bijstand exclusief bewindvoering € 67.000
 • 6615127 Innovatiefonds initiatieven samenleving € 21.000
 • 6615137 Armoedebestrijding kinderen  € 301.000. Via het najaarsbericht 2018 is hiervan € 310.000 overgeheveld naar 2019.
 • 6615155 Stadsbank schuldhulpverlening € 148.000
 • 6615200 CIN kwijtscheldingen hogere lasten € 32.000

Product 616    Uitstroombevordering
WSW € 133.000
Het betreft lagere lasten afrekening 2014 t/m 2016 € 167.000 en hogere lasten 2018 € 35.000.

De jaarrekening van Baanbrekers sluit met een aanzienlijk lager exploitatiesaldo dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden. Ten opzichte van de begroting levert dit een voordeel op van € 1.073.000.

 • Exploitatiebijdrage Baanbrekers € 99.000

In de rekening is ook opgenomen de batige afrekening 2017 € 50.000.

Product 630    Samenkracht en burgerparticipatie
Aan Innovatie en vernieuwing WMO  is € 84.000 minder uitgegeven dan begroot. Via het najaarsbericht is dit bedrag overgeheveld naar 2019. Het betreft de opzet /uitvoering van politactiviteiten betreffende "Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen"

Product 631    Toegang sociaal domein
Hogere lasten € 106.000. Dit betreft:

 • 6631012  Mantelzorg € 49.000
 • 6631020 Kosten bedrijfsvoering / 6631040 Doorbelasting kostenplaatsen lagere lasten € 110.000. Het betreft lagere inhuurlasten Team WIJZ.
 • 6631025  Uitvoeringskosten Jeugdwet Regio Hart van Brabant € 180.000
 • 6631045 Expertiseteam lagere lasten € 27.000
 • 6631055 Automatiseringskosten € 25.000

Product 633    Maatwerkvoorzieningen (WMO)
De overschrijding wordt veroorzaakt door meerkosten scootmobielen € 42.000 en op woonvoorzieningen € 138.000.

Product 634    Maatwerk dienstverlening 18+
Hogere lasten € 1.014.000

 • Huishoudelijke hulp in natura € 131.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 9.000)
 • Huishoudelijke hulp toelage € 43.000 (is afrekening 2016/2017)
 • Persoonlijke verzorging € 97.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 100.000)
 • Dagbesteding lagere lasten € 227.000 (inclusief afrekening 2016/2017 -/-€ 278.000)
 • Vervoersvoorzieningen € 87.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 68.000)
 • Vervoersdiensten Regiotaxi € 157.000
 • PGB huishoudelijke hulp lagere lasten € 79.000
 • Definitieve productieverantwoording Zorglokaal € 98.000

Product 635    Maatwerk dienstverlening 18-
Hogere lasten € 1.106.000

 • Ambulante zorg jeugd lagere lasten € 679.000 (inclusief afrekening 2016/2017 -/-€ 537.000)
 • Daghulp op locatie zorgaanbieder lagere lasten € 245.000 (inclusief afrekening 2016/2017 € 180.000)
 • Landelijke inkoop jeugdhulp lagere lasten € 85.000
 • Jeugdzorg plus lagere lasten € 233.000
 • Jeugdzorg ZIN € 1.513.000 (inclusief afrekening 2016/2017 -/- € 298.000)
 • Lokaal maatwerk budget jeugd € 53.000
 • Voorlopige rekening regionale jeugd € 781.000 extra nadelig.

Product 636 Geëscaleerde zorg 18-
De voorlopige rekening regionale jeugd geeft een voordeel te zien van € 122.000.

 

 

Toelichting afwijkingen programma 5 | Scholing

Programma 5 | Scholing

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR401 PR401 Leerlingenvervoer 681.796 865.314 823.978 41.336
PR402 PR402 Leerplicht 277.886 163.014 124.949 38.065
PR403 PR403 Openbare basisonderwijs excl.huisvesting 1.253 1.253 1.253 0
PR404 PR404 Bijzonder basisonderwijs excl.huisvest. 11.996 22.119 23.707 -1.588
PR405 PR405 Speciaal basisonderwijs excl.huisvesting 46.935 0 0 0
PR406 PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs 454.433 389.233 397.081 -7.848
PR407 PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 1.524.866 2.011.706 1.723.710 287.996
PR408 PR408 Huisvesting speciaal basisonderwijs 98.236 88.986 100.376 -11.390
PR409 PR409 Huisvesting voortgezet onderwijs 1.977.096 1.972.596 1.901.097 71.499
PR410 PR410 Huisvesting onderwijs algemeen 86.459 86.459 73.182 13.277
PR411 PR411 Lokaal onderwijsbeleid 747.267 810.587 760.009 50.578
PR412 PR412 Volwasseneneducatie 6.017 6.017 6.017 0
Totaal Lasten 5.914.240 6.417.284 5.935.359 481.925
Baten
PR401 PR401 Leerlingenvervoer -1.469 -1.469 -4.913 3.444
PR402 PR402 Leerplicht -127.428 0 53.873 -53.873
PR405 PR405 Speciaal basisonderwijs excl.huisvesting -46.935 0 0 0
PR406 PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs -65.856 -65.856 -75.909 10.053
PR407 PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs -84.174 -84.174 -335.847 251.673
PR409 PR409 Huisvesting voortgezet onderwijs 0 0 0 0
PR411 PR411 Lokaal onderwijsbeleid -435.993 -507.312 -511.893 4.581
Totaal Baten -761.855 -658.811 -874.690 215.879
Saldo van lasten en baten 5.152.385 5.758.473 5.060.669 697.804
Onttrekkingen
PR955 PR955 Mutaties reserves programma 5 -751.863 -1.159.753 -622.029 -537.724
Stortingen
PR955 PR955 Mutaties reserves programma 5 0 0 128.039 -128.039
Mutaties reserves -751.863 -1.159.753 -493.990 -665.763

Toelichtingen

Product 402    Leerplicht
De lagere baten ad € 54.000 hebben betrekking op de afrekening 2017 van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

Product 407    Huisvesting bijzonder basisonderwijs
Het betreft de navolgende grootste afwijkingen op de hogere lasten (€288.000):

 • Belastingen hogere lasten € 36.000 
 • Huren hogere lasten € 66.000. Dit betreft huur school Baardwijk in Balade.
 • Afboeking boekwaarde P vd Geldschool € 361.0006407015 Instandhouding gymlokalen € 29.000
 • 6407050 Sloop P vd Geldschool € 109.000
 • 6407055 Tijdelijke huisvesting P vd Geldschool hogere lasten € 85.000.  Besloten is om deze overschrijding ten laste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting.

Hogere baten € 252.000

Het betreft de navolgende grootste afwijkingen oip de hogere baten (€ 252.000) :

 • W v Oranjecollege huuropbrengst BaLaDe en Baardwijksestraat 44 € 52.000
 • Bijdrage van de school voor groot onderhoud basisschool Baardwijk € 23.000
 • Opheffing voorziening groot onderhoud bijzonder basisonderwijs € 74.000
 • Bijdrage GREX in verband met sloop van de Oranjeschool € 62.000

Product 409    Huisvesting voortgezet onderwijs
De lagere lasten hebben betrekking op de vergoeding doordecentralisatie VO € 75.000.

 Product 411    Lokaal onderwijsbeleid
Dit betreft lagere uitgaven op de post  onderwijsachterstandenbeleid € 49.000

Product 955    Mutaties reserves programma 5
Hogere lasten € 128.000

Lagere baten € 538.000

Nadelig saldo € 666.000

 • Reserve GOA nadelig € 50.000.  Betreft een lagere onttrekking van € 66.000 voor het voordelig saldo  van product 411 Lokaal onderwijsbeleid en een beschikking van € 16.000  voor het nadelig saldo RMC-middelen op product 402 Leerplicht.
 • Reserve onderwijshuisvesting nadelig € 103.000.  Betreft de afwijkingen binnen de producten onderwijshuisvesting  (product 406 t/m 410) die worden verrekend met deze reserve.  Dit is conform het bestaande beleid.
 • Geblokkeerde reserve MIP nadelig € 512.000. Dit betreft de afwijkingen binnen de producten 407 en 410 die worden verrekend met deze reserve.

 

 

Toelichting afwijkingen programma 6 | Sport

Programma 6 | Sport

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR501 PR501 Zwembaden 2.243.275 2.198.102 2.210.397 -12.295
PR502 PR502 Sporthallen en sportzalen 2.186.350 1.978.077 1.912.863 65.214
PR503 PR503 Sportparken 989.961 995.961 954.850 41.111
PR511 PR511 Sportbeleid 744.450 1.147.799 1.088.184 59.615
Totaal Lasten 6.164.036 6.319.939 6.166.294 153.645
Baten
PR501 PR501 Zwembaden -1.013.168 -1.025.168 -1.039.979 14.811
PR502 PR502 Sporthallen en sportzalen -919.136 -859.136 -880.381 21.245
PR503 PR503 Sportparken -266.359 -247.359 -247.438 79
PR511 PR511 Sportbeleid 0 0 -114.070 114.070
Totaal Baten -2.198.663 -2.131.663 -2.281.868 150.205
Saldo van lasten en baten 3.965.373 4.188.276 3.884.426 303.850
Onttrekkingen
PR956 PR956 Mutaties reserves programma 6 -252.930 -625.573 -616.555 -9.018

Toelichtingen

Product 502 Sporthallen en sportzalen
Het voordeel op de uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door het lagere gas- en elektraverbruik van de gemeentelijke sporthallen- en zalen.  Daarnaast is ook de opbrengst van de teruglevering  van energie als gevolg van de zonnepanelen op sporthal De Slagen een onderdeel van het voordeel.

Product 511 Sportbeleid
Per saldo geeft dit product een batig saldo van € 174.000, nl lagere lasten van € 60.000 en hogere baten van € 140.000. Via het najaarsbericht is een bedrag van € 201.000 overgeheveld naar 2019. Dit betreft de projecten buurtsport- en cultuurcoach (€ 40.000) en Jongeren op gezond gewicht (JOGG) voor een bedrag van € 161.000 (is inclusief een overschot van € 40.000 DU Gezond in de Stad op het product 915, oormerkingen meicirculaire 2017. 

 

 

Toelichting afwijkingen programma 7 | Werken

Programma 7 | Werken

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR208 PR208 Exploitatie havencomplex 529.353 428.642 484.922 -56.280
PR301 PR301 Straatmarkten 84.491 84.491 58.352 26.139
PR303 PR303 Economische ontwikkeling 439.759 1.094.133 2.166.580 -1.072.447
PR304 PR304 Bedrijfsloket en -regelingen 308.824 406.648 328.018 78.630
PR305 PR305 Economische promotie 89.995 127.430 116.555 10.876
PR603 PR603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten 332.505 345.005 438.293 -93.288
PR812 PR812 Erfpachtsgronden 309.283 2.049.433 7.936.683 -5.887.250
PR813 PR813 Beheer diverse percelen en panden 377.865 471.092 524.382 -53.290
PR848 PR848 Kosten gronden vaste activa 468.849 438.349 394.562 43.787
PR849 PR849 Faciliterend grondbeleid 111.982 111.982 532.908 -420.926
PR851 PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie 243.977 305.198 86.268 218.930
PR852 PR852 Bouwgrondexploitatie Wonen 4.923.129 4.892.315 5.625.496 -733.181
PR853 PR853 Grondexpl.bedrijven- en winkelgebieden 4.347.068 4.347.068 28.526.225 -24.179.157
Totaal Lasten 12.567.080 15.101.786 47.219.244 -32.117.458
Baten
PR208 PR208 Exploitatie havencomplex -107.501 -107.501 -127.333 19.832
PR302 PR302 Opbrengst straatmarkten -29.096 -29.096 -26.202 -2.894
PR303 PR303 Economische ontwikkeling -25.699 -356.449 -393.234 36.785
PR304 PR304 Bedrijfsloket en -regelingen -36.585 -36.585 -27.006 -9.579
PR603 PR603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten 0 0 -28.527 28.527
PR812 PR812 Erfpachtsgronden -526.725 -2.136.525 -8.044.761 5.908.236
PR813 PR813 Beheer diverse percelen en panden -873.262 -873.262 -1.067.138 193.876
PR848 PR848 Kosten gronden vaste activa 0 0 0 0
PR849 PR849 Faciliterend grondbeleid -111.982 -111.982 -561.967 449.985
PR851 PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie -143.977 -143.977 0 -143.977
PR852 PR852 Bouwgrondexploitatie Wonen -4.923.129 -4.923.129 -5.560.812 637.683
PR853 PR853 Grondexpl.bedrijven- en winkelgebieden -4.347.068 -4.347.068 -34.492.178 30.145.110
Totaal Baten -11.125.024 -13.065.574 -50.329.158 37.263.584
Saldo van lasten en baten 1.442.056 2.036.212 -3.109.915 5.146.127
Onttrekkingen
PR957 PR957 Mutaties reserves programma 7 -280.019 -8.807.337 -9.839.683 1.032.346
PR962 PR962 Mutaties reserves GREX programma 8 -100.000 -100.000 -223.159 123.159
Totaal Onttrekkingen -380.019 -8.907.337 -10.062.842 1.155.505
Stortingen
PR957 PR957 Mutaties reserves programma 7 0 8.175.741 8.190.741 -15.000
PR962 PR962 Mutaties reserves GREX programma 8 0 0 6.067.217 -6.067.217
Totaal Stortingen 0 8.175.741 14.257.958 -6.082.217
Mutaties reserves -380.019 -731.596 4.195.116 -4.926.712

Toelichtingen

Product 208 Exploitatie havencomplex
Door het uitvallen (ziekte) van de sluiswachters is inhuur noodzakelijk gebleken (nadeel € 17.000). 
Voor het ROC (containeroverslagbedrijf) hanteren wij naast de reguliere openingstijden van 5.00 uur tot 19.00 uur extra schuttingen buiten deze uren om, in de vorm van 'speciale' bindingsuren. Deze bindingsuren (€ 33.000) worden door het maritiem uitzendbureau bij ons in rekening gebracht. Deze uren brengen wij dan weer inrekening bij het ROC. 

Product 303 Economische ontwikkeling
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan het uitvoeringskrediet plankosten insteekhaven voor een bedrag van ongeveer € 1.050.000. Dit krediet is in juli 2016 beschikbaar gesteld en bijgesteld in 2017 en 2018. Dekking van het krediet is de reserve haven. Tegenover deze bijdrage staat een onttrekking ten laste van de reserve haven op het product 957 Mutaties reserves programma 7 Werken.

Product 304 Bedrijfsloket- en regelingen
Door het college is in maart 2018 besloten tot een (eenmalige) projectondersteuning voor centrummanagement voor een bedrag van € 50.000. De projectondersteuning heeft betrekking op de invoering van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) en op acquisitie.  Met begrotingswijziging 2018/14 (voorjaarsbericht) is hiervoor een bedrag  geraamd van € 50.000. In 2018 is de helft van deze bijdrage verstrekt, het restant van de bijdrage volgt in 2019. Daarnaast was in de kwartaalswijziging bij het najaarsbericht voor het programma economie ten laste van de reserve 3 programma's (913034)  een bedrag van € 100.000 geraamd.  In werkelijkheid is een bedrag van ongeveer € 50.000 verantwoord.

Product 603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten
€ 81.000 overschrijding
In de afgelopen jaren zijn de kosten van de WML niet overzichtelijk geweest. Dit komt met name door een verweving van taken en kosten. Zo waren de kosten van het parkeerbureau en de kosten van het toezicht op de fietsenstallingen bij elkaar gevoegd. Na de aanbesteding van het parkeerbureau is hier verandering in gekomen. Deze overschrijding is derhalve niet structureel.

Product 812 Erfpachtsgronden
De afwijking aan de lasten- en batenkant op dit product wordt veroorzaakt doordat een in erfpacht uitgegeven perceel nu is verkocht. Deze verkooptransactie was in de begroting niet geraamd. De boekwaarde en de verkoopopbrengst van dit perceel zijn gelijk.

Product 813 Beheer diverse percelen en panden
Het voordelige verschil van ongeveer € 140.000 op dit product wordt met name veroorzaakt door het onderdeel snippergroen. Deze lasten en baten zijn aanvankelijk niet in de begroting geraamd.

Product 849, 851, 852 en 853 Bouwgrondexploitatie

Deze producten dienen in relatie te worden gezien met product 962 mutaties reserves grondexploitatie. Het saldo van deze producten bedraagt € 0. Daarnaast is het van belang dat deze producten worden gezien in samenhang met de nota grondexploitatie die jaarlijks gelijktijdig met de jaarrekening wordt opgesteld. In deze nota wordt inzicht gegeven in de reeds lopende en toekomstige complexen. Hierbij wordt ingegaan op de te lopen risico's, de voor afdekking van de risico's gevormde reserve grondexploitatie en wordt een beeld gegeven van de financiële stand van zaken. Daarnaast worden toekomstige uitgaven en inkomsten ingeschat. Ook verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans.

Product 957 Mutaties reserves programma 7
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door een hogere onttrekking dan aanvankelijk geraamd. Deze afwijking heeft met name betrekking op een niet geraamde onttrekking ten laste van de reserve haven van € 1.050.000, ter dekking van de in 2018 verantwoorde kosten op het krediet 7221055 uitvoeringskrediet plankosten insteekhaven. Deze mutatie is con form begrotingswijzigingen 2016/15, 2017/18 en 2018/14.

Product 962 Mutaties reserves grondexploitatie
In bovenstaand overzicht staat in de omschrijving van dit product programma 8 vermeld. Deze toevoeging is van toepassing met ingang van de begroting 2019. Voor de begroting en jaarrekening 2018 is deze toevoeging niet van toepassing.
De afwijking op dit product wordt veroorzaakt door:
- Hogere stortingen dan geraamd voor een bedrag van € 6.067.217
- Hogere onttrekkingen dan geraamd voor een bedrag van € 114.305

Bedragen in €

  Begroot Werkelijk
Stortingen reserves grondexploitatie    
Reserve cultuur, locatie Samarja   5.048
Reserve bovenwijkse voorzieningen faciliterend, locatie Samarja   37.860
Reserve grondexploitatie, locatie Antoniusstraat vm C1000   7.103
Reserve grondexploitatie, winst complex 168 Vrijhoeve   23.338
Reserve grondexploitatie, winst complex 136 Haven Zeven   718.831
Reserve grondexploitatie, winst complex 138 afbouw Haven 1-6   3.949.413
Reserve grondexploitatie, winst complex 139 Haven 8 West   1.282.149
Reserve grondexploitatie, winst complex 250 Achter de Hoven   28.873
Reserve grondexploitatie, winst complex  124 Landgoed Driessen   14.602
Totaal stortingen 0 6.067.217
     
Onttrekkingen reserves grondexploitatie    
Reserve grondexploitatie, t.b.v. uitgaven product 851 100.000  
Reserve grondexploitatie, bijdrage plankosten Hooisteeg   69.495
Reserve grondexploitatie, puin Krophollerpark   16.773
Reserve grondexploitatie, Taxandriaweg vml politiebureau   11.839
Reserve grondexploitatie, Emmastraat Nassaustraat   261
Reserve grondexploitatie, verliesvz complex 120 Olympiapark   6.688
Reserve grondexploitatie, verliesvz vml brandweerlocatie   104.541
Reserve grondexploitatie, verliesvz vml Mollercollege   4.708
Totaal onttrekkingen 100.000 214.305

 

 

Toelichting afwijkingen programma 8 | Beheer openbare ruimte

Programma 8 | Beheer openbare ruimte

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR201 PR201 Straatreiniging 483.971 505.861 480.320 25.541
PR202 PR202 Gladheidsbestrijding 172.314 167.114 157.642 9.472
PR203 PR203 Onderhoud wegenstraten en pleinen 3.148.710 2.964.157 2.977.010 -12.853
PR204 PR204 Openbare verlichting 797.490 728.390 731.172 -2.782
PR209 PR209 Afwatering waterlossingen etc. 227.366 227.366 217.766 9.600
PR504 PR504 Onderhoud openbaar groen 4.098.675 4.043.894 4.154.532 -110.638
PR506 PR506 Recreatieve voorzieningen 272.565 265.065 306.407 -41.342
PR702 PR702 Vuilophaal en -afvoer 3.014.149 3.111.345 3.289.125 -177.780
PR704 PR704 Begraafplaatsen 474.253 479.033 486.984 -7.951
PR706 PR706 Riolering en waterzuivering 2.122.025 2.289.386 2.240.790 48.596
Totaal Lasten 14.811.518 14.781.611 15.041.748 -260.137
Baten
PR201 PR201 Straatreiniging 0 0 -280 280
PR202 PR202 Gladheidsbestrijding 0 0 -1.800 1.800
PR203 PR203 Onderhoud wegenstraten en pleinen -197.732 -162.732 -181.148 18.416
PR204 PR204 Openbare verlichting 0 0 -655.071 655.071
PR504 PR504 Onderhoud openbaar groen -10.201 -10.201 -59.215 49.014
PR506 PR506 Recreatieve voorzieningen 0 0 -62.897 62.897
PR702 PR702 Vuilophaal en -afvoer -751.191 -791.191 -1.072.090 280.899
PR703 PR703 Reinigingsrechtafvalstoffenheffing -3.644.021 -3.644.021 -3.589.183 -54.838
PR704 PR704 Begraafplaatsen -7.368 -7.368 -2.235 -5.133
PR705 PR705 Begraafplaatsrechten -305.467 -305.467 -335.577 30.110
PR706 PR706 Riolering en waterzuivering -102.010 -102.010 -57.055 -44.955
PR707 PR707 Rioolrechten -3.280.324 -3.437.362 -3.456.465 19.103
Totaal Baten -8.298.314 -8.460.352 -9.473.016 1.012.664
Saldo van lasten en baten 6.513.204 6.321.259 5.568.732 752.527
Onttrekkingen
PR958 PR958 Mutaties reserves programma 8 -154.816 -338.816 -257.240 -81.576
Stortingen
PR958 PR958 Mutaties reserves programma 8 68.262 68.262 72.140 -3.878
Mutaties reserves -86.554 -270.554 -185.100 -85.454

Toelichtingen

 

Product 203    Onderhoud wegen, straten en pleinen
In het buitengebied is er 30 km aan glasvezel aangelegd, om dit in goede banen te leiden hebben we extra inzet moeten plegen voor het nodige toezicht. Dit hebben we niet eerder kunnen voorzien omdat dit in het laatste kwartaal van het jaar pas in uitvoering is genomen.

Product 204   Openbare verlichting
In 2018 is een bedrag van € 655.000 vrijgevallen uit de voorziening openbare verlichting. De voorziening is hierbij opgeheven.

Product 504    Onderhoud openbaar groen
In het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een hele lange droge en warme periode. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt in het openbaar groen die we niet hebben voorzien. De extra kosten zijn met name in de volgende onderdelen tot uiting gekomen, de bestrijding van ongedierte (met name de overlast van de eikenprocessierups was dit jaar vele malen meer dan andere jaren), het water geven (veel jonge aanplant had dit heel hard nodig)  en als laatste is er veel droogteschade ontstaan (veel planten en bomen hebben ondanks het vele water geven de droogte niet overleefd en hebben we moeten vervangen).

Product 506 Recreatieve voorzieningen
De afwijking aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de uitgaven voor de natuurspeeltuin, omdat deze niet begroot waren (nadeel € 54.000). Ook de inkomsten die hiermee verband houden waren niet geraamd, vandaar ook aan de batenkant een afwijking (voordeel € 55.000) 

Product 702   Vuilophaal en -afvoer
Ook dit jaar is het gescheiden PMD-afval weer iets toegenomen.
Helaas is de begroting niet bij gewerkt na de invoering van fase 1 van het grondstoffenbeleidsplan, waardoor een forse toename van gescheiden PMD-afval werd gerealiseerd.
Hierdoor geven de begrote cijfers geen werkelijk beeld, vandaar dat begroting wordt bijgewerkt.
In het voorjaarsbericht wordt een berekening gemaakt van de nieuwe begrotingsbedragen.

Product 703   Reinigingsrecht - afvalstoffenheffing
De opbrengst van het reinigingsrecht blijft achter. Een reden hiervan kan zijn dat de afvalstroom bedrijfsafval afneemt.
In het verleden konden landelijk opperende winkelketens zelfstandig hun afval laten inzamelen door een lokale (gemeentelijke) inzameldienst.
De laatste jaren is er een trend waar te nemen dat deze landelijk opererende winkelketens centraal vanuit het hoofdkantoor hun afvalwerking inkopen, waardoor alleen landelijke afval inzameldiensten in aanmerking komen.

Product 706    Riolering en waterzuivering
De geplande rioolreiniging en inspectie van 2018 is op een klein gedeelte (gebied Hooiweg in Waspik) na, geheel uitgevoerd. Er is een gedeelte helaas nog niet uitgevoerd doordat het rioolstelsel vol stond met water. Dit gebied wordt alsnog in 2019 uitgevoerd. Tevens zijn de reparaties aan het vrijverval stelsel in de begroting opgenomen maar in 2018 zijn er geen reparaties aan de riolering uitgevoerd. Hierdoor is er ook een onderschrijding van het budget. 

Product 958 Mutaties reserves programma 8
De geraamde onttrekking in verband met het verwijderen van de tafel van het Raaadhuisplein heeft niet plaatsgevonden omdat de werkzaamheden in 2019 zullen plaatsvinden.

 

Toelichting afwijkingen programma 9 | Verkeer

Programma 9 | Verkeer

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR104 PR104 Parkeertoezicht 174.419 174.419 196.870 -22.451
PR205 PR205 Verkeersmaatregelen 1.450.205 1.148.048 1.187.899 -39.851
PR206 PR206 Parkeervoorzieningen 467.147 544.897 607.209 -62.312
PR207 PR207 Parkeervergunningenheffingen 250.612 250.612 205.451 45.161
Totaal Lasten 2.342.383 2.117.976 2.197.429 -79.453
Baten
PR205 PR205 Verkeersmaatregelen -34.837 -34.837 -101.792 66.955
PR207 PR207 Parkeervergunningenheffingen -1.199.985 -799.985 -324.870 -475.115
Totaal Baten -1.234.822 -834.822 -426.662 -408.160
Saldo van lasten en baten 1.107.561 1.283.154 1.770.767 -487.613
Onttrekkingen
PR959 PR959 Mutaties reserves programma 9(vervallen) -49.400 -235.400 -235.400 0
Stortingen
PR959 PR959 Mutaties reserves programma 9(vervallen) 0 186.000 186.000 0
Mutaties reserves -49.400 -49.400 -49.400 0

Toelichtingen

Product 205 Verkeersmaatregelen
Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door de afrekening van de mensgerichte maatregelen 2017 en de bijdrage vanuit het bedrijf Stahl Europe BV, inzake de realisatie van een veiligere oversteek bij het bedrijf tere hoogte van de Sluisweg.

Product 206    Parkeervoorzieningen
In de afgelopen jaren zijn de kosten van de WML niet overzichtelijk geweest. Dit komt met name door een verweving van taken en kosten. Zo waren de kosten van het parkeerbureau en de kosten van het toezicht op de fietsenstallingen bij elkaar gevoegd. Na de aanbesteding van het parkeerbureau is hier verandering in gekomen. Hierbij is nu inzichtelijk dat het toezicht op de fietsenstallingen in het centrum jaarlijks € 130.000 kost. In de begroting is echter een bedrag van € 72.000 opgenomen. We zullen deze structurele kosten mee nemen in de kadernota. Daarnaast is er een eenmalige overschrijding op het budget onderhoud en reparaties.

Product 207 Parkeervergunningen/heffingen
Via het najaarsbericht is de opbrengst parkeren reeds neerwaarts bijgesteld met € 400.000. Onlangs kwam uit de administratie naar voren, dat de afgelopen jaren abusievelijk geen BTW is afgedragen over de ontvangen parkeergelden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 476.000 (2014 tot en met 2018). Met de Belastingdienst is afgesproken dat deze correctie alsnog via een aanvullende aangifte wordt voldaan.

Toelichting afwijkingen programma 10 | Ruimtelijke strategie

Programma 10 | Ruimtelijke strategie

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR810 PR810 Ruimtelijke beleidsplannen 923.737 897.098 1.000.831 -103.733
Baten
PR810 PR810 Ruimtelijke beleidsplannen -20.606 -65.606 -72.761 7.155
Saldo van lasten en baten 903.131 831.492 928.070 -96.578
Onttrekkingen
PR960 PR960 Mutaties reserves programma 10 vervallen -150.000 -150.000 -150.000 0
Stortingen
PR960 PR960 Mutaties reserves programma 10 vervallen 0 45.000 45.000 0
Mutaties reserves -150.000 -105.000 -105.000 0

Toelichtingen


Product 810 Ruimtelijke beleidsplannen
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven dan aanvankelijk geraamd voor de onderdelen Westelijke Langstraat, planschade en trajectaanpassing A59.

 

Toelichting afwijkingen programma 11 | Financieel evenwicht

Programma 11 | Financieel evenwicht

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR061 PR061 OZB woningen 442.509 442.509 470.477 -27.968
PR062 PR062 OZB niet-woningen 82.217 82.217 85.307 -3.090
PR905 PR905 Toeristenbelasting 6.643 6.643 6.643 0
PR906 PR906 Hondenbelasting 6.643 6.643 23.969 -17.326
PR907 PR907 Forensenbelasting 6.643 6.643 6.643 0
PR908 PR908 Reclamebelasting 6.643 6.643 7.028 -385
PR909 PR909 Beleggingen en deelnemingen 8.180 8.180 183.535 -175.355
PR910 PR910 Verstrekte geldleningen 2.193 2.193 1.585 608
PR911 PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) 9.236 9.236 20.922 -11.686
PR912 PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) -668.750 -668.750 -293.957 -374.793
PR913 PR913 Onvoorziene lasten 100.000 72.000 0 72.000
PR915 PR915 Algemene baten en lasten 1.339.299 3.292.926 99.271 3.193.655
PR942 PR942 Vennootschapsbelasting 180.000 180.000 306.207 -126.207
Totaal Lasten 1.521.456 3.447.083 917.628 2.529.455
Baten
PR061 PR061 OZB woningen -5.754.435 -5.754.435 -5.872.819 118.384
PR062 PR062 OZB niet-woningen -5.721.163 -5.721.163 -5.667.669 -53.494
PR905 PR905 Toeristenbelasting -124.588 -124.588 -123.947 -641
PR906 PR906 Hondenbelasting -191.252 -191.252 -211.357 20.105
PR907 PR907 Forensenbelasting -15.136 -15.136 -11.857 -3.279
PR908 PR908 Reclamebelasting -104.577 -85.000 -74.497 -10.503
PR909 PR909 Beleggingen en deelnemingen -25.000 -91.000 -259.738 168.738
PR911 PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) 0 0 -35.582 35.582
PR912 PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) -295.900 -295.900 -280.581 -15.319
PR914 PR914 Algemene uitkering -43.917.664 -44.372.599 -44.732.207 359.608
PR923 PR923 Integratie-uitkering sociaal domein -21.917.461 -22.246.702 -22.246.702 0
Totaal Baten -78.067.176 -78.897.775 -79.516.956 619.181
Saldo van lasten en baten -76.545.720 -75.450.692 -78.599.327 3.148.635
Onttrekkingen
PR961 PR961 Mutaties reserves GREX programma 3 -1.064.663 -4.227.206 -4.355.207 128.001
Stortingen
PR961 PR961 Mutaties reserves GREX programma 3 0 3.127.543 3.159.735 -32.192
Mutaties reserves -1.064.663 -1.099.663 -1.195.472 95.809

Toelichtingen

Product 061 en 062 OZB
Product 061 resulteert in een voordeel van € 118.000 en product 062 in een nadeel van € 53.000. 
De afwijkingen zijn ontstaan doordat de OZB wordt berekend aan de hand van een inschatting van de taxatiewaardes en het gemiddeld aantal bezwaren van het jaar daarvoor en areaaluitbreiding.  Dit klopt niet exact  met de definitieve berekeningen, die  gebaseerd zijn op de werkelijke waardes en het werkelijke effect op deze waardes en de werkelijke areaaluitbreiding. 

Product 909 Beleggingen en deelnemingen
Aan de baten-kant is de niet geraamde slotuitkering van Intergas Holding verantwoord. 
Aan de lasten-kant wordt i.v.m. de slotuitkering van Intergas de deelneming in die NV afgeboekt tot nul.

Product 912 Rente leningen > 1 jaar
Totaalbedrag aan leningen is per 1 januari van het boekjaar € 6 miljoen hoger dan geraamd. De rentelasten zijn daardoor € 136.000 hoger.
Doordat de boekwaarde per 1 januari, van de voorraden van het grondbedrijf ruim € 4 miljoen hoger is dan begroot wijkt de daarover verschuldigde rente af met € 63.000.
De boekwaarde van de activa per startdatum van het boekjaar is € 20 miljoen lager dan geraamd, waardoor € 301.000 minder rente is toegerekend.

Product 913 Onvoorziene lasten
In de primaire begroting is in programma 11, algemene dekkingsmiddelen onder product 913 een post voor onvoorziene lasten opgenomen van € 100.000. Middels begrotingswijziging 6 is hiervan een bedrag van € 28.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de opstart van het regionaal bureau voor toerisme. Het saldo ultimo 2018 is daarmee € 72.000 en is een onderdeel van het resultaat vóór bestemming. 

Product 914 Algemene uitkering
Na de bijstelling van de begroting ten gevolge van het verschijnen van de septembercirculaire is er in december nog een circulaire verschenen met een beperkte bijstelling van € 76.000. Verder zijn na de begrotingsbijstelling de aantallen bij verschillende maatstaven gemuteerd, waarmee circa € 285.000 gemoeid is.
Over voorgaande jaren is na de bijstelling van de begroting nog €50.000 extra ontvangen vanwege de bijstelling van de aantallen bij de verschillende maatstaven.

Product 915 Algemene baten en lasten
In totaliteit is van de stelposten, opgenomen als gevolg van taakmutaties die voortvloeien uit de verschillende gemeentefondscirculaires, een bedrag van € 935.000 nog niet ingezet voor de geoormerkte doelen (2014 -/-€ 370.000; 2015 -/-€ 140.000; 2016 -/-€ 420.000; 2017 € 1.235.000; 2018 € 630.000).  
Uit de verschillende circulaires van het gemeentefonds vloeien taakmutaties voort. Het kan gaan om uitbreiding van taken maar ook om krimp van taken. Zolang de taakmutaties niet zijn verwerkt in de budgetten op de verschillende producten worden die “centraal” als stelpost verzameld op product 915. Het kan in de praktijk wel enige tijd duren voordat de stelposten worden vertaald in feitelijke maatregelen die hun beslag krijgen op de functionele producten. Pas op dat moment wordt daarvoor de “centraal” gestalde stelpost ingeruild. Dan staat ook pas vast of eventuele krimpopdrachten kunnen worden gerealiseerd.

Tegenover de tot € 1.732.000 bijgestelde begrotingsruimte zijn op dit product geen uitgaven verantwoord. Deze post vormt uiteindelijk onderdeel van het rekeningsaldo.
Tegenover de op dit product geraamde "niet in de staat C opgenomen kapitaallasten" zijn op dit product geen uitgaven verantwoord, omdat deze werken nog niet, dan wel pas gedeeltelijk, zijn uitgevoerd.
Op dit product zijn de waterschapslasten die niet direct toerekenbaar zijn aan andere producten verantwoord, waarmee € 99.000 is gemoeid.

Product 942 Vennootschapsbelasting
Op basis van de concept-aangifte vennootschapsbelasting 2016 en de daarop doorgerekende lasten voor 2017 en 2018 komt de totale belastingplicht op de in 2016 reeds lopende grondexploitaties en overige zaken uit op circa € 200.000. In 2018 is de exploitatie van complex Haven 8 West gestart en daarop is door reeds gedane verkopen via de grondexploitatie een winst genomen van circa € 1,3 miljoen. Als gevolg hiervan ontstaat op basis van voorlopige berekeningen op dit complex een belastingplicht van € 468.000. In de jaarrekeningen  2016 en 2017 is als nog te betalen een verplichting in de boeken  opgenomen van ca. € 360.000. Dit betekent dat nu in de jaarrekening een  verplichting opgenomen is van € 308.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een overschrijding van € 128.000. Deze meerkosten zijn onttrokken aan de Reserve grondexploitatie.

 

Toelichting afwijkingen programma 12 | Overhead

Programma 12 | Overhead

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018 Resultaat 2018
Lasten
PR020 PR020 Overhead 11.802.101 12.153.215 11.914.124 239.091
Baten
PR020 PR020 Overhead -231.586 -215.185 -538.629 323.444
Saldo van lasten en baten 11.570.515 11.938.030 11.375.495 562.535

Toelichtingen

 

Het positieve resultaat van € 560.000 wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door lagere directe salariskosten (€ 350.000 op saldo kostenplaatsen ). Via het najaarsbericht is op basis van macro-gegevens en het toen bestaande inzicht op de algemene salarisstijging op basis van CAO, ophoging premies, vacaturevoordeel en kosten inhuur derden de   post personeel nog opgehoogd met € 800.000. Op rekeningbasis viel de oorspronkelijk berekende ophoging personeelslasten derhalve lager uit.

De overige voordelen ontstonden op:
- Kosten huisvesting stadhuis Taxandriaweg   € 25.000
- Knelpuntenpot personeel in combinatie met ontvangen WW-uitkeringen € 80.000
- Diverse personele uitgaven zoals kosten jubilea, kerstpakketten, verstrekte incentives € 58.000
- Arbeidsvoorwaardenbeleid € 106.000
- Kosten ARBO/Bedrijshulpverlening € 30.000.

Op ICT ontstond een geringe overschrijding op alle kosten van € 18.000.

Op basis van de ouderdomsanalyse debiteuren moest € 116.000 extra gestort worden in de voorziening dubieuze debiteuren.