Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Beleidsvelden Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Van coalitieakkoord naar begroting Blz. 4  
Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid Blz. 5  
Doelstellingen Blz. 6  
Ambitie Blz. 7  
C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 8  
C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie Blz. 9  
C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 10  
Programma Binnenstad Blz. 11  
B19 | Acquisitie & pandenbank Blz. 12  
B19 | Concept Museum + Schoen-leder Blz. 13  
B19 | Kunst in Openbare Ruimte Blz. 14  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 15  
B19 | Oprichten BIZ Blz. 16  
B19 | Pilot "Wet Blue" Blz. 17  
B19 | Vergroenen Binnenstad Blz. 18  
B19 | Weekmarkt naar Raadhuisplein Blz. 19  
Programma Duurzaamheid Blz. 20  
B19 | Aanbesteding openbare lichtvoorziening Blz. 21  
B19 | Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde Blz. 22  
B19 | Groene agenda Blz. 23  
B19 | Mobility As A Service pilots Blz. 24  
B19 | Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken" Blz. 25  
B19 | Opstellen Duurzaamheidsagenda Blz. 26  
B19 | Plaatsen E-oplaadpunten Blz. 27  
B19 | Project natuur in de wijk Blz. 28  
B19 | Starten met bewustwordings-publiekscampagne Blz. 29  
Programma Economie Blz. 30  
B19 | Aanleg Oostelijke Insteekhaven Blz. 31  
B19 | Actualisatie van het Economisch Programma Langstraat Blz. 32  
B19 | Get ahead in Europe Blz. 33  
B19 | Innovatieve arbeidsmarktprojecten Blz. 34  
B19 | Ontwikkeling Haven 8 Blz. 35  
C18 | Structureel budget voor innovatieve pilots; € 150.000 jaarlijks Blz. 36  
Programma Veiligheid Blz. 37  
B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs Blz. 38  
B19 | Activiteiten Veiligheidsplan Blz. 39  
B19 | Camera-toezicht optimaliseren (centrum & Haven 1-8) Blz. 40  
B19 | Communicatie kalender en campagne Blz. 41  
B19 | De wijk in tijdens/na incidenten Blz. 42  
B19 | Herijken preventief jeugdbeleid Blz. 43  
B19 | Integriteitsbeleid incl. borging in teams Blz. 44  
B19 | Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken Blz. 45  
B19 | Meer en betere meldingen Blz. 46  
B19 | Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan Blz. 47  
B19 | Opzetten ‘bureau integriteit' Blz. 48  
B19 | Pilot Samen beter in preventie Blz. 49  
B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB) Blz. 50  
B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein Blz. 51  
B19 | Project Wijk GGZ Blz. 52  
B19 | Samenwerking met financiële sector Blz. 53  
B19 | Symposium Veilig Waalwijk Blz. 54  
B19 | Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen Blz. 55  
B19 | Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen Blz. 56  
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 57  
Ambitie Blz. 58  
Doelstellingen Blz. 59  
Bestuur: Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente Blz. 60  
B19 | Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk Blz. 61  
B19 | Starten met de implementatie van de 25 belangrijkste doelstellingen in het Waalwijkse L.A.B. tot 2025 Blz. 62  
C18 | Extra budget Griffie; € 80.000 in 2019 en 2020 Blz. 63  
C18 | Incidenteel budget voor data & smart city € 300.000 Blz. 64  
C18 | Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks € 25.000 Blz. 65  
C18 | Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks € 25.000 Blz. 66  
Burgerzaken: hoog serviceniveau voor inwoners Blz. 67  
B19 | Digitaal aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten Blz. 68  
B19 | Integraal monitoring klanttevredenheid opstarten Blz. 69  
B19 | Invoeren van Whatsapp als communicatiekanaal Blz. 70  
B19 | Onderzoek en besluitvorming thuisbezorgen reisdocumenten Blz. 71  
B19 | Uitbreiding van mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente Blz. 72  
B19 | Verbeteren van informatie aan de inwoners Blz. 73  
C18 | Extra budget voor zaterdagopenstelling; € 50.000 in 2019 Blz. 74  
Financiën Blz. 75  
B19 | Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar Blz. 76  
Indicatoren Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Belangrijkste kaders Blz. 79  
Verbonden partijen Blz. 80  
Beleidsveld 1 | Veiligheid Blz. 81  
Ambitie Blz. 82  
Doelstellingen Blz. 83  
Fysieke & Integrale Veiligheid Blz. 84  
B19 | Communicatiekalender TLTH Blz. 85  
B19 | Districtelijke en regionale samenwerking crisisbeheersing Blz. 86  
B19 | Samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en de OMWB verder verbeteren Blz. 87  
B19 | Uitvoering geven aan het districtelijk OTO-programma Blz. 88  
B19 | Uitvoering Omgevingsbeleid & uitvoering jaarplan Handhaving Blz. 89  
Indicatoren Blz. 90  
Wat mag het kosten? Blz. 91  
Belangrijkste kaders Blz. 92  
Verbonden partijen Blz. 93  
Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 94  
Ambitie Blz. 95  
Doelstellingen Blz. 96  
Duurzaam & Innovatief Blz. 97  
B19 | Lobbyen voor betere OV verbindingen Blz. 98  
B19 | Mobility As A Service pilots Blz. 99  
B19 | Onderzoek naar behoefte servicebus dorpskernen Blz. 100  
B19 | Plaatsen E-oplaadpunten Blz. 101  
B19 | Realiseren snelfietsroute Waalwijk - Tilburg en Waalwijk - 's-Hertogenbosch Blz. 102  
B19 | Regionale gebiedsontwikkeling N261 Blz. 103  
C18 | Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks € 150.000 en incidenteel € 200.000 Blz. 104  
Economische bereikbaarheid Blz. 105  
B19 | Inzetten op een Noordelijke randweg Blz. 106  
B19 | Lobbyen en bijdrage leveren aan ontsluiting knooppunt Hooipolder (A27) Blz. 107  
B19 | Project GOL: Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat Blz. 108  
B19 | Project Kerkvaartse Haven Blz. 109  
B19 | Uitvoeringsmaatregelen IUP 2019 Blz. 110  
B19 | Volumeafspraken maken met bedrijven voor watertransport Blz. 111  
Stedelijke omgeving Blz. 112  
B19 | Aanbesteding openbare lichtvoorziening Blz. 113  
Indicatoren Blz. 114  
Wat mag het kosten? Blz. 115  
Belangrijkste kaders Blz. 116  
Verbonden partijen Blz. 117  
Beleidsveld 3 | Economie Blz. 118  
Ambitie Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven Blz. 121  
B19 | Herstructurering bestaande bedrijventerreinen Blz. 122  
B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein Blz. 123  
B19 | Samenwerking in Midpoint Brabant Blz. 124  
B19 | Structurele invulling accountmanagement in de gemeente Blz. 125  
Regionaal werkgelegenheidscentrum Blz. 126  
B19 | Beoordelen (ruimtelijke) initiatieven Blz. 127  
B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek Blz. 128  
B19 | Hosten evenementen Blz. 129  
B19 | Oprichting Regionaal Bureau voor Toerisme Blz. 130  
Indicatoren Blz. 131  
Wat mag het kosten? Blz. 132  
Belangrijkste kaders Blz. 133  
Verbonden partijen Blz. 134  
Beleidsveld 4 | Onderwijs Blz. 135  
Ambitie Blz. 136  
Doelstellingen Blz. 137  
Onderwijs Blz. 138  
B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs Blz. 139  
B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek Blz. 140  
B19 | Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Blz. 141  
B19 | Inpandige uitbreiding Teresiaschool Blz. 142  
B19 | Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ Blz. 143  
B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB) Blz. 144  
B19 | Samenwerking met onderwijsinstellingen Blz. 145  
B19 | Start bouw Kindcentrum Zanddonk Blz. 146  
B19 | Uitvoeren MIP 2015-2020 Blz. 147  
B19 | Uitvoering Waalwijk Taalrijk (3 pijlers) Blz. 148  
C18 | Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks Blz. 149  
Indicatoren Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Belangrijkste kaders Blz. 152  
Verbonden partijen Blz. 153  
Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 154  
Ambitie Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
Cultureel erfgoed & Lokale media Blz. 157  
B19 | Erfgoednota Blz. 158  
B19 | Pilot "Wet Blue" Blz. 159  
B19 | Verhaal Westelijke Langstraat Blz. 160  
B19 | Zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk Blz. 161  
C18 | Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000 Blz. 162  
Cultuurpresentatie Blz. 163  
B19 | Concept Museum + Schoen-leder Blz. 164  
B19 | Cultuur Loper Blz. 165  
B19 | Kunst in Openbare Ruimte Blz. 166  
B19 | Nieuw evenementenbeleid richting 2021 Blz. 167  
B19 | Organiseren cultuurtafels Blz. 168  
B19 | Organiseren uitmarkt Blz. 169  
B19 | Spreekuur voor organisatoren evenementen invoeren Blz. 170  
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 171  
B19 | Behoud kinderboerderij/Hertenkamp Blz. 172  
B19 | Speelruimteplan openbare ruimte Blz. 173  
Sportaccomodaties Blz. 174  
B19 | Green deal Sportvelden Blz. 175  
B19 | Stimuleren gezonde sportkantine's en rookvrije sportparken Blz. 176  
C18 | Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2019 en 2020 en vervanging van toplagen kunstgrasvelden: € 200.000 in 2019 en € 600.000 in 2020 Blz. 177  
C18 | Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020 Blz. 178  
C18 | Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020 Blz. 179  
C18 | Renovatie gedateerde sporthallen € 3.000.000 met een kapitaallast van € 145.000 Blz. 180  
Sportbeleid Blz. 181  
B19 | Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches Blz. 182  
B19 | Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 183  
B19 | Ontwikkelen nieuwe sportvisie Blz. 184  
B19 | Scannen van de financiële positie en organisatiekracht van verenigingen Blz. 185  
C18 | Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019 Blz. 186  
Indicatoren Blz. 187  
Wat mag het kosten? Blz. 188  
Belangrijkste kaders Blz. 189  
Verbonden partijen Blz. 190  
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein Blz. 191  
Ambitie Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein Blz. 194  
B19 | Doorontwikkeling informatieverstrekking Blz. 195  
B19 | Doorontwikkeling TWIJZ Blz. 196  
B19 | Inzet schakelfunctie Blz. 197  
B19 | Inzetten op meer preventie Blz. 198  
B19 | Opzetten gebiedsteams Blz. 199  
B19 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg Blz. 200  
B19 | Uitvoering jeugdgezondheidszorg Blz. 201  
B19 | Uitwerking jeugdwerkloosheidsvrije zone Blz. 202  
B19 | Uitwerking Taskforce kindermishandeling Blz. 203  
B19 | Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg Blz. 204  
C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000 Blz. 205  
Sociale veerkracht Blz. 206  
B19 | Burgerinitiatieven stimuleren Blz. 207  
B19 | Grip op Geld project Blz. 208  
B19 | Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 209  
B19 | Mental mobility project Blz. 210  
B19 | Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers Blz. 211  
B19 | Onderzoek naar burgerbegroting Blz. 212  
B19 | Project Wijk GGZ Blz. 213  
B19 | Sluitende aanpak dementie Blz. 214  
B19 | Structureel budget IASD Blz. 215  
B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken Blz. 216  
B19 | WMO voorzieningen Blz. 217  
C18 | Maatschappelijke activering structureel € 150.000 Blz. 218  
C18 | Structureel budget voor het inwonerspanel; jaarlijks € 34.000 Blz. 219  
C18 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met € 44.000 zodat er € 100.000 beschikbaar is Blz. 220  
Indicatoren Blz. 221  
Wat mag het kosten? Blz. 222  
Belangrijkste kaders Blz. 223  
Verbonden Partijen Blz. 224  
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 225  
Ambitie Blz. 226  
Doelstellingen Blz. 227  
Beheer Openbare Ruimte Blz. 228  
B19 | Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart Blz. 229  
Milieu Blz. 230  
B19 | Actualiseren van het BP Geluidtoedeling Blz. 231  
B19 | Ecologische verbindingszones Blz. 232  
B19 | Energiebesparing en duurzame energieopwekking Blz. 233  
B19 | Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat Blz. 234  
Volksgezondheid Blz. 235  
B19 | Terugdringen (en zoveel mogelijk voorkomen) van overgewicht bij jongeren Blz. 236  
B19 | Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie Blz. 237  
Indicatoren Blz. 238  
Wat mag het kosten? Blz. 239  
Belangrijkste kaders Blz. 240  
Verbonden partijen Blz. 241  
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 242  
Ambitie Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
Ruimtelijke ordening Blz. 245  
B19 | Binnenstedelijke locaties woningbouw Blz. 246  
B19 | Natte Natuurparel Westelijke Langstraat Blz. 247  
B19 | Opstellen nieuwe nota grondbeleid 2019-2022 Blz. 248  
B19 | Uitbreidingslocaties woningbouw (Landgoed Driessen, Akkerlanen) Blz. 249  
B19 | Uitvoeren Pilots Omgevingswet Blz. 250  
B19 | Uitvoeren Plan van Aanpak Omgevingswet Blz. 251  
B19 | Uitvoeringsprogramma structuurvisie Blz. 252  
C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019 Blz. 253  
Volkshuisvesting Blz. 254  
B19 | Continueren startersleningen Blz. 255  
B19 | Evaluatie en monitoring beleid arbeidsmigratie Blz. 256  
B19 | Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid Blz. 257  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 258  
B19 | Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Blz. 259  
B19 | Opstellen nieuw woonbeleid Blz. 260  
B19 | Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade Blz. 261  
B19 | Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen Blz. 262  
B19 | Stimuleren voorlichting over woningaanpassing Blz. 263  
Gebiedsgericht werken Blz. 264  
B19 | Evaluatie en verkenning participatieinstrumenten Blz. 265  
B19 | Onderzoek naar burgerbegroting Blz. 266  
Indicatoren Blz. 267  
Wat mag het kosten? Blz. 268  
Belangrijkste kaders Blz. 269  
Verbonden partijen Blz. 270  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 271  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 272  
Onvoorzien Blz. 273  
Vennootschapsbelasting Blz. 274  
Overhead Blz. 275  
Overhead Blz. 276  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 277  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 278  
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Risicokaarten Blz. 281  
Drugsafval Blz. 282  
Schade door verkeerde- of niet-handhaving Blz. 283  
Communicatie Blz. 284  
Voorraad gronden Blz. 285  
Data beveiliging Blz. 286  
Explosieven Blz. 287  
Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 288  
Milieu-/bodemsanering Blz. 289  
Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg Blz. 290  
Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Blz. 291  
Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie Blz. 292  
Boete afvalverwerker Attero (Shanks) Blz. 293  
Transitie AWBZ - Wmo 2015 Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 294  
Transitie jeugdzorg Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 295  
Wmo-huishoudelijke hulp Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen: Er is geen zorgplicht meer, maar een compensatiebeginsel Blz. 296  
Participatie Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 297  
Compensatiegronden Blz. 298  
Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige Blz. 299  
Verzekeringen Blz. 300  
Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei Blz. 301  
Renterisico en liquiditeitsrisico Blz. 302  
Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW–heffing Blz. 303  
Onderhoud van de openbare ruimte Blz. 304  
Risico's t.a.v. speeltoestellen / plaatsen Blz. 305  
Bereikbaarheid Blz. 306  
Civieltechnische werken Blz. 307  
Risico’s bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie Blz. 308  
Tijdige betaling erfpachtcanon Blz. 309  
Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid Blz. 310  
Evenementenbeleid en kermissen Blz. 311  
Realisering Oostelijke Insteekhaven Blz. 312  
Achterstanden archivering Blz. 313  
Exploitatie sportaccomodaties Blz. 314  
Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis Blz. 315  
Weerstandsvermogen Blz. 316  
Weerstandsvermogen Blz. 317  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 318  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 319  
Paragraaf Financiering (en treasury) Blz. 320  
Paragraaf Financiering (en treasury) Blz. 321  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 322  
Ambitie Blz. 323  
Doelstellingen Blz. 324  
HRM Blz. 325  
C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000 Blz. 326  
Planning en Control Blz. 327  
C18 | Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000 Blz. 328  
Interne Controle Blz. 329  
ICT Blz. 330  
Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy) Blz. 331  
Communicatie Blz. 332  
Inkoop Blz. 333  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 334  
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Blz. 335  
Regionale Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Blz. 336  
Streekarchief Langstraat Heusden Altena Blz. 337  
Publiek Belang elektriciteits productie BV Blz. 338  
Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV Blz. 339  
Intergas N.V. Blz. 340  
Enexis Holding N.V. Blz. 341  
Brabant Water N.V. Blz. 342  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 343  
CBL Vennootschap BV Blz. 344  
Verkoop Vennootschap BV Blz. 345  
GGD Hart van Brabant Blz. 346  
Regionale Ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 347  
Baanbrekers Blz. 348  
ROM/Hart van Brabant Blz. 349  
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Blz. 350  
Parkmanagement Blz. 351  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 352  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 353  
Kerngegevens Blz. 354  
Kerngegevens Blz. 355  
Begrotingen 2019-2022 op hoofdlijnen Blz. 356  
De begrotingen 2019-2022 op hoofdlijnen Blz. 357  
Autorisatie door de raad van de begroting 2019 Blz. 358  
Autorisatie door de raad van de begroting 2019 Blz. 359  
Overzichten van lasten en baten Blz. 360  
Begroting 2019 naar taakvelden Blz. 361  
Begroting 2019 naar taakvelden Blz. 362  
Overzichten van lasten en baten Blz. 363  
Recapitulatie naar lasten- en batensoorten Blz. 364  
Meerjarenbegroting 2019 - 2022 Blz. 365  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 366  
Begrotingspositie structureel Blz. 367  
Bezittingen en vermogen Blz. 368  
Bezittingen en Vermogen Blz. 369  
EMU gegevens Blz. 370  
EMU gegevens Blz. 371  
Overige informatie Blz. 372  
Overige informatie Blz. 373