Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

3,35%

€ -4.805.966

3,35% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 173.636

0,12% Complete

Saldo

310,41%

€ -4.632.330

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Uitgaven

3,35%

€ -4.805.966

3,35% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 173.636

0,12% Complete

Saldo

310,41%

€ -4.632.330

Ambitie

Het hebben van een gevoel van veiligheid is van groot belang. De gemeente Waalwijk wil voor iedereen die binnen de gemeente verblijft een zo veilig mogelijke omgeving creëren. Met preventief beleid waar het kan, met repressief optreden waar het moet. Waar nodig worden grenzen helder gesteld.

Wij vinden het noodzakelijk om veiligheidsbeleid in samenhang vorm te geven. Veiligheidsbeleid heeft zich ontwikkeld van een reeks reacties op incidenten tot een brede en meer samenhangende aanpak. De traditionele verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde is aangevuld en ingebed in een veel breder vormgegeven veiligheidsbeleid, waar bijvoorbeeld ook onderwijs en zorg als beleidsterreinen bij betrokken zijn en waar het Openbaar Ministerie en de politie belangrijke veiligheidspartners van de gemeente zijn. In dat opzicht is het niet alleen het domein van de burgemeester maar gaat veiligheid het hele college aan.

De noodzaak het beleid in samenhang en in samenwerking met anderen vorm te geven, wordt niet kleiner. Kanttekening daarbij is wel dat absolute veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dus dat we deels risico’s moeten aanvaarden.

Doelstellingen

Fysieke & Integrale Veiligheid

Integrale Veiligheid
In het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 staat weergegeven voor welke opgaven we staan. Nadere toelichting hierop vindt u onder het programma Veiligheid.

Fysieke Veiligheid
Het onderdeel fysieke veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Rampenbestrijding
    De Wet op de Veiligheidsregio’s heeft de zorg voor de bevolking in geval van crises nadrukkelijk bij de gemeenten neergelegd. Waalwijk vervult deze opgave in nauwe samenwerking in district verband (Hart van Brabant). Wij willen goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval. Daarom zorgen wij voor een actuele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie, verzorgen een district programma voor opleiden-trainen-oefenen  en hebben we zicht op de grootste risico's door middel van risico-inventarisaties.
  • Preventie 
    Wij streven er naar dat bewoners en bedrijven zich kunnen beschermen tegen eventuele fysieke crises. Deze zogenaamde ‘preventieve’ maatregelen communiceren wij als gemeente zelf en via de Veiligheidsregio.
  • Inspectie, Toezicht en Handhaving
    De activiteiten op het gebied van Inspectie, Toezicht en Handhaving (ITH) zoals omschreven in de visie op het Omgevingsbeleid, worden uitgevoerd met een ‘bril van veiligheid’.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

 

Indicatoren
Eenheid
Waalwijk
2014
2015
2016
2017
2018
Beleidsveld 1 | Veiligheid

Verwijzingen Halt

Bron: Halt

aantal per 10.000 inwoners 183 199 287 224 n.n.b.

Harde kern jongeren

Bron: KLPD

aantal per 10.000 inwoners 0,3 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Winkeldiefstallen

Bron: CBS diefstallen

aantal per 1.000 inwoners 1,7 1,6 1,4 1,31 n.n.b.

Geweldsmisdrijven

Bron: CBS geregistreerde criminaliteit

aantal per 1.000 inwoners 4,7 4,2 4,9 4,9 n.n.b.

Diefstallen uit woning

Bron: CBS geregistreerde criminaliteit

aantal per 1.000 inwoners 6,1 3,2 2,3 1,9 n.n.b.

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Bron: CBS geregistreerde criminaliteit

aantal per 1.000 inwoners 6,7 6,4 5 4,7 n.n.b.

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

Bron: VNL

percentage (%) 8% 8% n.n.b.   n.n.b. n.n.b.

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Bron: VNL

percentage (%) 11% 10% n.n.b. n.n.b.   n.n.b.

Jongeren met delict voor de rechter

Bron: VJI

% 12-21 jarigen 1,29% 1,29% n.n.b. n.n.b. n.n.b.

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -4.584.138 -4.546.911 -4.805.966
Baten 167.800 24.000 24.000
Saldo van lasten en baten -4.416.339 -4.522.911 -4.781.966
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -227.405 -213.286 0
Onttrekkingen 547.943 479.323 149.636
Mutaties reserves 320.538 266.037 149.636

Belangrijkste kaders

Regionaal Beleidsplan Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 2019-2022 (Nationale politie) (document dient nog te worden vastgesteld)

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018

Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (gemeente Waalwijk) (document dient nog te worden vastgesteld)

Damoclesbeleid 2017

Wet op de Veiligheidsregio’s

Besluit Risico’s en zware ongevallen (BRZO)

Beleidsplan 2015-2019 ‘Realisme in denken en doen’ Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant'

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, bestaande uit:

Visie op Omgevingsbeleid in de gemeente Waalwijk

Jaarplan Handhaving

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VRMWB)