Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

4,68%

€ -6.716.622

4,68% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 1.414.096

0,97% Complete

Saldo

355,32%

€ -5.302.526

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Uitgaven

4,68%

€ -6.716.622

4,68% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 1.414.096

0,97% Complete

Saldo

355,32%

€ -5.302.526

Ambitie

We willen jongeren een fijne en aantrekkelijke omgeving bieden om in op te groeien. Door een goed aanbod van onderwijs- en scholingsvoorzieningen bieden we hen de kans op een optimale ontwikkeling van hun mogelijkheden op hun niveau in hun omgeving. We sturen hierbij o.a. op de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang door goed toezicht en handhaving.  Daarnaast proberen we met volwasseneneducatie de laaggeletterdheid bij volwassenen verder terug te dringen. 

Het beleidsveld Onderwijs richt zich op (1) onderwijshuisvesting, (2) de Lokale Educatieve Agenda,  (3) Volwasseneneducatie en (4) het binden van jongeren tijdens en na de studie.

Doelstellingen

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

 • Onze onderwijshuisvestiging is voldoende, passend bij de vraag en bereikbaar.

Lokaal Educatieve Agenda

 • Vergroten taalvaardigheid en ontwikkelkansen bij inwoners
  • 20 % minder taalachterstand
  • talent optimaal benutten: taalvaardigdheid en ontwikkelkansen bevorderen
  • Voor- en vroegschoolse educatie organiseren en stimuleren dat alle peuters naar een voorschool gaan

 • Ouders betrekken bij onderwijs
  toename van 20% deelname educatief partnerschap

 • Het versterken van de samenhang en afstemming tussen Veiligheid, Passend Onderwijs, Jeugdhulp en Jeugdbeleid
  • optimale (preventieve) ondersteuning aan kwetsbare kinderen
  • daling van het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Verbinden jongeren aan Waalwijk tijdens en na de studie

 • Stoppen van de braindrain
  We willen jongeren tijdens en na hun studie binden aan Waalwijk. Dit willen we bereiken door het verbeteren van de binding van het onderwijsaanbod aan Waalwijk.
  • er zijn voldoende en aantrekkelijke stageplaatsen in Waalwijk
  • we leggen strategische verbindingen met onderwijsinstellingen in onze omgeving

Indicatoren

Verplichte indicatoren

 

Indicatoren

Eenheid

Waalwijk
2014
2015
2016
2017
2018
Beleidsveld 4 | Onderwijs

Absoluut verzuim

Bron: Ingrado

aantal per 1.000 inwoners 0,89 0,44 0,89 1,04 n.n.b.

Relatief verzuim

Bron: Ingrado

aantal per 1.000 inwoners 24,44 8,60 24,74 22,32 n.n.b

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Bron: DUO

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2,1% 1,5% 2,1% 1,5% n.n.b

 

 

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -7.058.386 -7.186.190 -6.716.622
Baten 1.240.970 671.066 605.845
Saldo van lasten en baten -5.817.416 -6.515.124 -6.110.777
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -2.551.336 -465.500 0
Onttrekkingen 3.773.862 2.878.497 808.251
Mutaties reserves 1.222.525 2.412.997 808.251

Belangrijkste kaders

Meerjareninvesteringsprogramma onderwijshuisvesting gemeente Waalwijk 2015-2020;

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015

Nota Lokaal Educatieve Agenda 2016-2020 Verdiepen en Verbreden

Nota Waalwijk Taalrijk ‘Aanpak taal: ouder en kind samen’

Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2016-2020

Peuterregeling gemeente Waalwijk (inclusief Voor- en vroegschoolse Educatie) v.a. 2018

Nota Leerplicht

Convenant Voortijdig School Verlaten 2012-2015 (regionaal convenant)

Bestrijden laaggeletterdheid van A tot Z

Handhavingsbeleid Kinderopvang 2012

Verbonden partijen

Voor dit beleidsveld zijn er geen verbonden partijen.