Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

18,14%

€ -26.050.072

18,14% Complete

Inkomsten

64,81%

€ 94.057.586

64,81% Complete

Saldo

4557,12%

€ 68.007.514

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

18,14%

€ -26.050.072

18,14% Complete

Inkomsten

64,81%

€ 94.057.586

64,81% Complete

Saldo

4557,12%

€ 68.007.514

Ambitie

Vanuit het beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning werken we aan (1) een bestuurskrachtige gemeente, (2) een hoog service niveau naar onze inwoners en aan een (3) gezonde financiële huishouding:

 • We zijn een proactieve speler en zorgen er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de agenda staan in de regio, provincie, landelijk en internationaal.
 • De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. De ambtelijke organisatie dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. Hierbij is het uitgangspunt dat we digitaal werken waar het kan, en persoonlijk wanneer nodig of gewenst.
 • Wij voelen de verplichting en de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we de generaties na ons niet opzadelen met financiële problemen als gevolg van beslissingen die wij nu nemen. Wij willen tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners een efficiënt  beheer van de gemeentefinanciën voeren.

Doelstellingen

Bestuur: Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente

 • We voeren de strategische visie 'Samen werken aan de toekomst' uit
  In september 2017 is de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ in de raad vastgesteld. Hierin staan onze missie en de vier ambities verwoord waar aan we werken. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de uitvoering van de 25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid. 
  • twee keer per jaar worden bestuur en samenleving geïnformeerd over stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie.
  • organiseren de Waalwijkse LABS. 
  • 25 doelstellingen uit de strategische visie worden vertaald naar concrete acties en voorzien van middelen en dan opgenomen in de begroting.

 • Wij zijn een assertieve en proactieve speler in regionale-, provinciale-, landelijke- en internationale netwerken
  Daarmee zorgen we er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de bestuurlijke agenda's staan, want voor steeds meer van onze ambities is samenwerking met andere overheden nodig.  Passend bij de inhoud en omvang van de taak of opdracht, zoeken we  proactief de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt.  Dit doen we bijvoorbeeld via netwerken als de Langstraat, Regio Hart van Brabant, Midsize Brabant, het Platform Middelgrote Gemeenten, VNG en onze partnerstad Unna.
  • onze ambities en doelstellingen zijn bekend bij relevante externe netwerken.

 • Waalwijk kent een open en transparante bestuursstijl
  Een bestuursstijl waarbij we proactief de samenwerking opzoeken. Met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden (zie intergemeentelijke samenwerking).  We investeren daarom in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en daarbuiten (schaalvergroting). Daarnaast streven we ernaar de omschakeling te maken van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt.

--

Burgerzaken: hoog serviceniveau voor inwoners

De dienstverlening richting 2020 is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

 1. Dienstverlening is van ons allemaal
 2. Digitaal waar het kan en persoonlijk als het nodig is
 3. Onze dienstverlening is kanaalonafhankelijk
 4. Wij zijn altijd bereikbaar
 5. Wij werken van buiten naar binnen
 6. Wij werken proactief mee aan ontwikkelingen op het gebied van plaats-onafhankelijke dienstverlening

Binnen onze dienstverlening staan hostmanship, deskundigheid en doorlooptijd centraal. We behandelen de klant zoals we zelf behandeld willen worden waarbij we met onze deskundigheid de vraag, het verzoek of de melding afhandelen binnen een redelijke en voor de klant heldere doorlooptijd.

--

Financiën

Duurzaam financieel beleid en beheer

 1. Een gezond evenwicht tussen eigen- en vreemd vermogen
 2. Voldoende weerstandsvermogen om de aanwezige risico’s te dekken
 3. Een zo laag mogelijke belastingdruk, c.q. woonlastendruk
 4. Een efficiënt werkende (beheer)organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij leggen de raad structureel sluitende begrotingen voor
 • Wij zetten in op continuering van het repressief toezicht door de Provincie
 • Aanvullend eigen vermogen dat in deze bestuursperiode ontstaat gebruiken wij in principe om de vermogenspositie te versterken
 • Bij elke investering stellen wij ons nadrukkelijk de vraag wat hiervan naar de toekomst toe de financiële gevolgen zijn
 • We streven naar een weerstandsratio van 1,4 (ruim voldoende) maar accepteren onder omstandigheden een ratio van tenminste 1,0
 • Wij doen geen voorstellen om belastingen met meer dan het inflatiepercentage te verhogen
 • Wij continueren bestaande maatregelen en onderzoeken nieuwe maatregelen om het betaalgemak voor inwoners en bedrijven te bevorderen
 • Wij betalen minimaal 85% van de facturen aan onze leveranciers binnen 30 dagen

Voor een nadere uitleg omtrent het eigen vermogen/vreemd vermogen en de weerstandsratio wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor het onderwerp belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

 

Indicatoren Eenheid Waalwijk
2014 2015 2016 2017 2018
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Formatie

Bron: gemeente Waalwijk

fte per 1.000 inwoners 7,13 6,96 7,08 7,16 7,10

Bezetting

Bron: gemeente Waalwijk

fte per 1.000 inwoners 6,88 6,56 6,68 6,71 6,65

Apparaatskosten

Bron: gemeente Waalwijk

per inwoner Deze indicator is m.i.v. 2017 verplicht voorgeschreven. De berekening is dusdanig ingrijpend veranderd dat  geen reconstructie voor de jaren  2014  t/m 2016 is gemaakt. € 438 €454

Externe inhuur

Bron: gemeente Waalwijk

kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen 12,61% 16,32% 19,23%  12,55% 13%

Overhead

Bron: gemeente Waalwijk

% van totale lasten Deze indicator is m.i.v. 2017 verplicht voorgeschreven. De berekening is dusdanig ingrijpend veranderd dat  geen reconstructie voor de jaren  2014  t/m 2016 is gemaakt.  10,31% 10,09%

Functiemenging

Bron: LISA

percentage (%) 55,30% 55,80% 55,90% 56,90% 56,5%

 

 

 

 

 

 

Indicatoren gemeente Waalwijk

 

Indicatoren

 

Ambitie 2017 (en verder)

Streefwaarden

2018

2019

2020

Totaaloordeel directe dienstverlening  inwoners

6,5

6,6

6,7

6,8

Afhandelingstermijn acceptabel (doorlooptijd)

75%

75%

80%

80%

Medewerker voldoende deskundig (deskundigheid)

80%

80%

80%

80%

Aangenaam verrassen (hostmanship)

50%

50%

50%

50%

Totaal oordeel digitale dienstverlening

7,0

7,0

7,0

7,2

Digitale volwassenheid producten voor inwoners

67%

69%

70%

71%

Balie – wachttijd producten ‘op afspraak’

 

Minimaal 95% wacht korter dan 5 minuten

95%

95%

95%

Telefoon wachttijd voor opnemen telefoon op centrale

nummer maximaal 30 seconden

60%

60%

70%

75%

Telefoon – percentage zelf afhandelen door KCC

60%

60%

60%

60%

Digitaal- stijging aantal digitale aanvragen bij top 3 producten:

1.     Afspraak maken

2.     Verhuizing doorgeven

3.     Meldingen openbare ruimte doorgeven

 

 

1.     55%

2.     70%

3.     30%

 

 

1.     60%

2.     70%

3.     35%

 

 

 

1.     60%

2.     70%

3.     35%

 

 

1.     60%

2.     70%

3.     35%

Bezwaren en klachten – percentage wat na indiening door

premediation wordt afgehandeld

Minimaal 33%

33%

33%

33%

Bezwaren – percentage afgehandeld binnen termijn

Algemene Wet Bestuursrecht

90%

90%

90%

90%

Klachten – percentage afgehandeld binnen termijn

Algemene Wet Bestuursrecht

90%

  90%

90%

90%

 

Wat mag het kosten?

In het financieel overzicht, en de financiële administratie, is het begrotingssaldo van € 1.492.335 als lasten opgenomen. Dit saldo  is in het kader linksboven en de cirkeldiagram op de homepagina niet als last opgenomen. In het onderstaande financieel overzicht staat daarom een bedrag aan totale lasten (inclusief stortingen) van -/- € 27.542.407 en een saldo van € 66.515.179, terwijl dit in het kader respectievelijk -/- € 26.050.072 en € 68.007.514 is.

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -16.799.042 -18.621.395 -19.335.558
Baten 79.274.077 80.652.791 84.612.288
Saldo van lasten en baten 62.475.035 62.031.396 65.276.730
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -9.873.601 0 -7.503.052
Onttrekkingen 6.811.057 0 8.172.203
Mutaties reserves -3.062.544 0 669.151

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

ROM/Hart van Brabant

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Intergas N.V.

Enexis Holding N.V.

Vordering op Enexis Holding N.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang elektriciteits productie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Brabant Water N.V.