Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Overzichten van lasten en baten

Begroting 2019 naar taakvelden

Begroting 2019 naar taakvelden

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.

 

Bedragen x € 1

Taak Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -2.859.044,00 0,00 -2.859.044,00
0.2 Burgerzaken -1.337.751,00 899.423,00 -438.328,00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -876.801,00 1.389.799,00 512.998,00
0.4 Overhead -12.434.528,00 202.714,00 -12.231.814,00
0.5 Treasury 596.086,00 293.893,00 889.979,00
0.61 OZB woningen -463.767,00 5.893.970,00 5.430.203,00
0.62 OZB niet-woningen -92.440,00 5.958.450,00 5.866.010,00
0.63 Parkeerbelasting -250.094,00 1.199.985,00 949.891,00
0.64 Belasting overig 0,00 442.534,00 442.534,00
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0,00 69.604.615,00 69.604.615,00
0.8 Overige baten en lasten -2.141.015,00 0,00 -2.141.015,00
0.9 Vennootschapsbelasting -180.000,00 0,00 -180.000,00
0.10 Mutaties reserves -7.794.585,00 14.470.569,00 6.675.984,00
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.837.233,00 24.000,00 -2.813.233,00
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.968.733,00 0,00 -1.968.733,00
2.1 Verkeer en vervoer -6.104.522,00 270.004,00 -5.834.518,00
2.2 Parkeren -463.018,00 0,00 -463.018,00
2.4 Economische havens en waterwegen -529.238,00 108.576,00 -420.662,00
3.1 Economische ontwikkeling -764.055,00 25.445,00 -738.610,00
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.741.943,00 7.741.943,00 0,00
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -429.717,00 66.338,00 -363.379,00
3.4 Economische promotie -154.381,00 166.121,00 11.740,00
4.1 Openbaar onderwijs -1.273,00 0,00 -1.273,00
4.2 Onderwijshuisvesting -4.217.131,00 151.531,00 -4.065.600,00
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.498.218,00 454.314,00 -2.043.904,00
5.1 Sportbeleid en activering -905.355,00 0,00 -905.355,00
5.2 Sportaccommodaties -5.511.915,00 2.161.049,00 -3.350.866,00
5.3 Cultuurpresentatie, promotie en participatie -2.825.694,00 697.555,00 -2.128.139,00
5.4 Musea -1.134.114,00 90.713,00 -1.043.401,00
5.5 Cultureel erfgoed -223.292,00 0,00 -223.292,00
5.6 Media -1.342.182,00 279.049,00 -1.063.133,00
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.680.315,00 63.352,00 -4.616.963,00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.942.633,00 391.323,00 -4.551.310,00
6.2 Wijkteams -3.016.328,00 0,00 -3.016.328,00
6.3 Inkomensregelingen -15.581.571,00 13.184.070,00 -2.397.501,00
6.4 Begeleiden participatie -9.416.475,00 0,00 -9.416.475,00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -895.180,00 250.292,00 -644.888,00
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ -9.729.147,00 407.069,00 -9.322.078,00
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- -6.749.687,00 0,00 -6.749.687,00
6.82 Geƫscaleerde zorg 18- -878.621,00 0,00 -878.621,00
7.1 Volksgezondheid -1.830.943,00 0,00 -1.830.943,00
7.2 Riolering -2.107.912,00 3.416.158,00 1.308.246,00
7.3 Afval -3.002.676,00 4.439.163,00 1.436.487,00
7.4 Milieubeheer -1.234.420,00 36.468,00 -1.197.952,00
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -486.547,00 315.964,00 -170.583,00
8.1 Ruimtelijke ordening -1.343.233,00 20.812,00 -1.322.421,00
8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen -9.010.034,00 8.653.827,00 -356.208,00
8.3 Wonen en bouwen -2.729.680,00 1.350.268,00 -1.379.412,00
TOTAAL -145.121.356,00 145.121.356,00 0,00

Overzichten van lasten en baten

Per beleidsveld worden de voor de uitvoering naar verwachting benodigde lasten en baten vermeld. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn in dit hoofdstuk daarnaast de volgende overzichten opgenomen:

  • Recapitulatie naar lasten- en batensoorten
  • Meerjarenbegroting 2019 - 2022
  • Overzicht van incidentele lasten en baten
  • Begroting 2019 naar taakvelden

Tot slot wordt een inzicht gegeven in de structurele begrotingspositie.

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Bedragen x € 1

Lasten Begroting 2019
4110 Salarissen en sociale lasten -24.484.894,00
4210 Belastingen -587.853,00
4310 Aankoop grond -10.140,00
4320 Duurzame goederen -3.637.029,00
4341 Sociale uitkeringen in natura -15.027.601,00
4351 Ingeleend personeel -2.883.209,00
4380 Overige goederen en diensten -22.105.035,00
4389 Overige goederen en diensten onverdeeld -4.068.407,00
4420 Subsidies -1.437.724,00
4431 Inkomensoverdrachten Rijk -413.903,00
4433 Inkomensoverdrachten Gemeenschappelijke regelingen -31.194.712,00
4436 Inkomensoverdrachten overige overheden -4.473.749,00
4438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen -2.682.840,00
4439 Inkomensoverdrachten onverdeeld -1.062.453,00
4448 Kwijtscheldingen -132.025,00
4510 Rente -3.693.238,00
4710 Mutatie reserves -7.794.585,00
4720 Mutatie voorzieningen -1.352.425,00
4730 Afschrijvingen -8.165.919,00
4740 Toegekende reƫle en bespaarde rente -28.181,00
4750 Overige verrekeningen -9.885.433,00
Totaal lasten 145.121.355,00
Baten Begroting 2019
8221 Belastingen op producenten 12.451.974,00
8222 Belastingen op huishoudens 3.037.710,00
8310 Opbrengst grondverkopen 16.020.470,00
8320 Duurzame goederen 78.112,00
8330 Pachten 1.117.288,00
8342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura 657.361,00
8352 Uitgeleend personeel 190.000,00
8360 Huren 3.996.954,00
8370 Leges en andere rechten 7.459.786,00
8380 Overige goederen en diensten 1.762.627,00
8431 Inkomensoverdrachten Rijk 83.229.038,00
8434 Inkomensoverdrachten provincies 49.831,00
8438 Inkomensoverdrachten overige instellen en personen 8.555,00
8510 Rente 268.893,00
8520 Dividenden en winsten 25.000,00
8710 Mutatie reserves 14.470.569,00
8750 Overige verrekeningen 297.188,00
Totaal baten 145.121.355,00

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Bedragen x € 1

Beleidsveld

/product

Omschrijving Begroting 2019 Mutaties 2020 Begroting 2020 Mutaties 2021 Begroting 2021 Mutaties 2022 Begroting 2022
PR001 Bestuursorganen: Raad

-588.832

  -588.832   -588.832   -588.832
PR002 Bestuursondersteuning raad -594.129   -594.129 80.000 -514.129   -514.129

PR003

College van B&W -749.744   -749.744   -749.744   -749.744
PR007 Representatie -97.243   -97.243   -97.243   -97.243
PR010 Bestuurlijke samenwerking -829.096   -829.096   -829.096   -829.096
PR004 Publiekszaken -853.228   -853.228   -853.228   -853.228
PR005 Leges publiekszaken 485.520   485.520   485.520   485.520
PR006 Verkiezingen -70.620 49.886 -20.734 -49.886 -70.620   -70.620
PR812 Erfpachtsgronden 232.597   232.597   232.597   232.597
PR813 Beheer diverse percelen en panden 280.401   280.401   280.401   280.401
PR008 Communicatie -75.744   -75.744   -75.744   -75.744
PR020 Overhead -12.156.070   -12.156.070   -12.156.070   -12.156.070
PR909 Beleggingen en deelnemingen 16.820   16.820   16.820   16.820
PR910 Verstrekte geldleningen -1.208   -1.208   -1.208   -1.208
PR911

Rente en treasury

(leningen korter dan 1 jaar)

-9.328   -9.328   -9.328   -9.328
PR912 Rente (leningen gelijk of langer dan 1 jaar) 883.695   883.695   883.695   883.695
PR061 OZB woningen 5.430.203 45.750 5.475.953 45.750 5.521.703 45.750 5.567.453
PR062 OZB niet- woningen 5.866.010 217.250 6.083.260 29.250 6.112.510 29.250 6.141.760
PR207 Parkeervergunningen/heffingen 949.891   949.891   949.891   949.891
PR906 Hondenbelasting 193.165   193.165   193.165   193.165
PR908 Reclamebelasting 85.000   85.000   85.000   85.000
PR916 Heffing precariorechten 164.369   164.369   164.369   164.369
PR914 Algemene uitkering 62.619.384 1.096.662 63.716.046 850.365 64.566.411 633.229 65.199.640
PR923 Integratie-uitkering sociaal domein 6.985.231 -237.998 6.747.233 -106.584 6.640.649 -153.839 6.486.810
PR913 Onvoorziene lasten -100.000   -100.000   -100.000   -100.000
PR915 Algemene lasten en baten -2.041.015 226.335 -1.814.680 -245.000 -2.059.680 -578.000 -2.637.680
PR942 Vennootschapsbelasting -180.000   -180.000   -180.000   -180.000

Totaal producten beleidsveld 0

Bestuur en ondersteuning

65.846.028 1.397.885 67.243.913 603.895 67.847.808 -23.610 67.824.198
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 669.151 -50.000 619.151 -80.000 539.151   539.151

Totaal beleidsveld 0

Bestuur en ondersteuning

66.515.179 1.347.885 67.863.064 523.895 68.386.959 -23.610 68.363.349
PR101 Brandweer en rampenbestrijding -2.813.233 -50.000 -2.863.233 -50.000 -2.913.233   -2.913.233
PR102 Openbare orde en veiligheid -1.395.717   -1.395.717 -25.000 -1.420.717   -1.420.717
PR103 Dierenbescherming -40.240   -40.240   -40.240   -40.240
PR104 Parkeertoezicht -176.163   -176.163   -176.163   -176.163
PR603 Stedelijke werkgelegenheid -356.613   -356.613   -356.613   -356.613

Totaal producten beleidsveld 1

Veiligheid

-4.781.966 -50.000 -4.831.966 -75.000 -4.906.966   -4.906.966
PR951 Mutaties reserves beleidsveld 1 149.636   149.636 -125.000 24.636   24.636

Totaal beleidsveld 1

Veiligheid

-4.632.330 -50.000 -4.682.330 -200.000 -4.882.330   -4.882.330
PR201 Straatreiniging -513.235   -513.235   -513.235   -513.235
PR202 Gladheidsbestrijding -170.617   -170.617   -170.617   -170.617
PR203 Onderhoud wegen. straten en pleinen -2.939.073   -2.939.073   -2.939.073   -2.939.073
PR204 Openbare verlichting -725.176   -725.176  

-725.176

  -725.176
PR205 Verkeersmaatregelen -1.486.418 200.000 -1.286.418   -1.286.418   -1.286.418
PR206 Parkeervoorzieningen -463.018   -463.018   -463.018   -463.018
PR208 Exploitatie havencomplex -420.662   -420.662 -350.000 -770.662   -770.662

Totaal producten beleidsveld 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.718.198 200.000 -6.518.198 -350.000 -6.868.198   -6.868.198
PR952

Mutaties reserves beleidsveld 2

506.176 -200.000 306.176   306.176   306.176

Totaal beleidsveld 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.212.022   -6.212.022 -350.000 -6.562.022   -6.562.022
PR303 Handel en ambacht -738.610 300.000 -438.610 75.000 -363.610   -363.610
PR853 Grondexploitatie bedrijven- en winkelterreinen              
PR301 Straatmarkten -87.853   -87.853   -87.853   -87.853
PR302 Opbrengst straatmarkten 29.387   29.387   29.387   29.387
PR304 Bedrijfsloket- en regelingen -304.914   -304.914 75.000 -229.914   -229.914
PR305 Economische promotie -154.381 3.000 -151.381 4.000 -147.381 4.000 -143.381
PR905 Toeristenbelasting 150.834   150.834   150.834   150.834
PR907 Forensenbelasting 15.287   15.287   15.287   15.287

Totaal producten beleidsveld 3

Economie

-1.090.250 303.000 -787.250 154.000 -633.250 4.000 -629.250
PR953 Mutaties reserves beleidsveld 3 650.000 -300.000 350.000 -350.000      

Totaal beleidsveld 3

Economie

-440.250 3.000 -437.250 -196.000 -633.250 4.000 -629.250
PR403 Openbaar basisonderwijs excl. huisvesting -1.273   -1.273   -1.273   -1.273
PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs  -333.568   -333.568   -333.568   -333.568
PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs -1.569.894   -1.569.894   -1.569.894   -1.569.894
PR408 Huisvesting speciaal basisonderwijs -85.307   -85.307   -85.307   -85.307
PR409 Huisvesting voortgezet onderwijs -1.987.881   -1.987.881   -1.987.881   -1.987.881
PR410 Huisvesting onderwijs algemeen -88.950 4.040 -84.910 -4.040 -88.950 4.040 -84.910
PR401 Leerlingenvervoer -697.058   -697.058   -697.058   -697.058
PR402 Leerplicht -176.237   -176.237   -176.237   -176.237
PR404 Bijzonder basisonderwijs excl. huisvesting -22.239   -22.239   -22.239   -22.239
PR411 Lokaal onderwijsbeleid -325.288   -325.288   -325.288   -325.288
PR412

Volwasseneneducatie

 

-2.635   -2.635   -2.635   -2.635
PR610 Kinderopvang -820.447 51.480 -768.967   -768.967   -768.967

Totaal producten beleidsveld 4

Onderwijs

-6.110.777 55.520 -6.055.257 -4.040 -6.059.297 4.040 -6.055.257
PR954 Mutaties reserves programma 4 808.251   808.251   808.251   808.251

Totaal beleidsveld 4

Onderwijs

-5.302.526 55.520 -5.247.006 -4.040 -5.251.046 4.040 -5.247.006
PR511 Sportbeleid -905.355 -15.300 -920.655 165.300 -755.355   -755.355
PR501 Zwembaden -1.216.477   -1.216.477   -1.216.477   -1.216.477
PR502 Sporthallen en sportzalen -1.315.216   -1.315.216   -1.315.216   -1.315.216
PR503 Sportparken -819.173   -819.173 150.000 -669.173   -669.173
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming -2.128.139   -2.128.139 -9 -2.128.148   -2.128.148
PR510 Oudheidkunde en volksfeest -683.850 -200.000 -883.850   -883.850   -883.850
PR513 Gemeentearchief -359.551   -359.551   -359.551   -359.551
PR512 Monumenten en archeologie -223.292   -223.292   -223.292   -223.292
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek -1.023.219   -1.023.219   -1.023.219   -1.023.219
PR508 Mediabeleid -39.914   -39.914   -39.914   -39.914
PR209 Afwatering, waterlossingen -225.284   -225.284   -225.284   -225.284
PR504 Onderhoud openbaar groen -4.041.255 -75.000 -4.116.255 -75.000 -4.191.255 -75.000 -4.266.255
PR505 Evenementen en kermissen -145.067   -145.067   -145.067   -145.067
PR506 Recreatieve voorzieningen -205.357   -205.357   -205.357   -205.357

Totaal producten beleidsveld 5

Sport, cultuur en recreatie

-13.331.150 -290.300 -13.621.450 240.291 -13.381.159 -75.000 -13.456.159
PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5 767.090   767.090 -300.000 467.090   467.090

Totaal beleidsveld 5

Sport, cultuur en recreatie

-12.564.060 -290.300 -12.854.360 -57.709 -12.914.069 -75.000 -12.989.069
PR604 Sociaal cultureel werk -296.135   -296.135   -296.135   -296.135
PR605 Maatschappelijk werk -788.492   -788.492   -788.492   -788.492
PR606 Ouderenbeleid -160.407   -160.407   -160.407   -160.407
PR607 Allochtonenbeleid -96.377   -96.377   -96.377   -96.377
PR608 Samenlevingsopbouw -815.755   -815.755   -815.755   -815.755
PR609 Jeugdwerk -1.321.541   -1.321.541   -1.321.541   -1.321.541
PR611 Woonzorgzones -123.544   -123.544   -123.544   -123.544
PR612 Maatschappelijke zorg  -89.666   -89.666   -89.666   -89.666
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie -558.615   -558.615   -558.615   -558.615
PR711 Jeugd en gezin WMO -300.776   -300.776   -300.776   -300.776
PR631 Toegang sociaal domein -3.016.328   -3.016.328   -3.016.328   -3.016.328
PR614 Inkomensvoorzieningen -204.939   -204.939   -204.939   -204.939
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid -2.192.562   -2.192.562   -2.192.562   -2.192.562
PR613 Participatiewet -1.054.709   -1.054.709   -1.054.709   -1.054.709
PR616 Uitstroombevordering -8.361.766 -197.000 -8.558.766 44.000 -8.514.766 -148.000 -8.662.766
PR633 Maatwerkvoorziening (WMO) -644.888   -644.888   -644.888   -644.888
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ -9.322.078 3.290.000 -6.032.078   -6.032.078   -6.032.078
PR635 Maatwerk dienstverlening 18- -6.749.687   -6.749.687   -6.749.687   -6.749.687
PR636 Geëscaleerde zorg 18- -878.621   -878.621   -878.621   -878.621

Totaal producten beleidsveld 6

Sociaal domein

-36.976.887 3.093.000 -33.883.887 44.000 -33.839.887 -148.000 -33.987.887
PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6 2.000.000 -2.000.000          

Totaal beleidsveld 6

Sociaal domein

-34.976.887 1.093.000 -33.883.887 44.000 -33.839.887 -148.000 -33.987.887
PR701 Volksgezondheid (openbare ruimte) -109.579   -109.579   -109.579   -109.579
PR709 Volksgezondheid: subsidies -1.701.815   -1.701.815   -1.701.815   -1.701.815
PR710 Jeugdgezondheidszorg -19.548   -19.548   -19.548   -19.548
PR706 Riolering en waterzuivering -2.004.882   -2.004.882   -2.004.882   -2.004.882
PR707 Rioolrechten 3.313.128   3.313.128   3.313.128   3.313.128
PR702 Vuilophaal en -afvoer -2.243.974   -2.243.974   -2.243.974   -2.243.974
PR703 Reinigingsrechten/ afvalstoffenheffing 3.680.461   3.680.461   3.680.461   3.680.461
PR708 Milieu -1.197.952   -1.197.952 75.000 -1.122.952   -1.122.952
PR704 Begraafplaatsen -479.105   -479.105   -479.105   -479.105
PR705 Begraafplaatsrechten 308.522   308.522   308.522   308.522

Totaal producten beleidsveld 7

Volksgezondheid

-454.744   -454.744 75.000 -379.744   -379.744
PR957 Mutaties reserves beleidsveld 7 195.472   195.472 -175.000 20.472   20.472

Totaal beleidsveld 7

Volksgezondheid

-259.272   -259.272 -100.000 -359.272   -359.272
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen -1.322.421 600.000 -722.421   -722.421   -722.421
PR848 Kosten gronden vaste activa -256.208   -256.208   -256.208   -256.208
PR849 Faciliterend grondbeleid              
PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie -100.000   -100.000   -100.000   -100.000
PR852 Bouwgrondexploitatie              
PR801 Opbrengst omgevingsvergunningen 1.253.087   1.253.087   1.253.087   1.253.087
PR802 Vergunningen 29.918   29.918   29.918   29.918
PR804 Gebiedsgerichtwerken -537.815   -537.815   -537.815   -537.815
PR805 Gegevensbeheer belastingen -49.739   -49.739   -49.739   -49.739
PR806 Leningen woningbouw -267.685   -267.685   -267.685   -267.685
PR807 Werkzaamheden GEO registratie -189.760   -189.760   -189.760   -189.760
PR808 Stedelijke vernieuwing -103.454   -103.454   -103.454   -103.454
PR809 Wonen -197.014   -197.014   -197.014   -197.014
PR811 Bouwen -1.316.949   -1.316.949   -1.316.949   -1.316.949

Totaal producten beleidsveld 8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

-3.058.040 600.000 -2.458.040   -2.458.040   -2.458.040
PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 830.208 -778.744 51.464 -127.060 -75.596   -75.596
PR962 Mutaties reserves grondexploitatie 100.000   100.000   100.000   100.000

Totaal beleidsveld 8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

-2.127.832 -178.744 -2.306.576 -127.060 -2.433.636   -2.433.636
Kostenplaatsen   81.000 81.000 233.687 314.687 -42.000 272.687
Totaal alle beleidsvelden 0 2.061.361 2.061.361 -235.227 1.826.134 -280.570 1.545.564

 

Overzicht van incidentele lasten en baten

In artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde incidentele lasten en baten. Door inzicht te geven in de incidentele lasten en baten wordt informatie gegeven over de financiële positie en het daadwerkelijk structureel sluitend zijn van de begroting. 

 

Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Bedragen x  1

Incidentele lasten 2019  
1 Tijdelijke inhuur bouwinspecteurs (tot en met 2020 aflopend) 143.000
2 Wegwerken achterstanden DIV (tot en met 2020) 67.000
3 Salariskosten programmamanagement (in 2019 en in 2020) 300.000
4 Ontwikkelbudget programmamanagement (in 2019 en in 2020) 300.000
5 Incidenteel uitvoeringsbudget programmamanagement (tot en met 2020) 1.000.000
6 Nieuwe manier van werken door griffie (tot en met 2020) 80.000
7 Incidentele bijdrage in aanleg sportveld (in 2019 en in 2020) 150.000
8 Integrale GO aanpak (in 2019 en in 2020) 150.000
9 Invoering Omgevingswet (bestemd voor de jaren 2019-2020-2021) 600.000
10 Smart City (in 2019) 300.000
11 Mobiliteit (in 2019) 200.000
12 Zaterdagopenstelling Burgerzaken (in 2019) 50.000
13 Budget voor handhaving (in 2019 en 2020) 50.000
14 Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen 144.271
Totaal incidentele lasten 2019 3.534.271
     
Incidentele baten 2019
 
  Dekking van de onder 1 en 2 vermelden lasten  uit de Algemene Reserve 200.000
  Dekking van de onder 3 tot en met 13 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022
3.180.000
Totaal incidentele baten 2019  3.390.000 
     
     
Incidentele lasten 2020  

1

Tijdelijke inhuur bouwinspecteurs 57.000 
2 Wegwerken achterstanden DIV 67.000 
3 Salariskosten programmamanagement 300.000 
4  Ontwikkelbudget programmamanagement 300.000 
5  Nieuwe manier van werken door griffie 80.000 
6 Bijdrage in aanleg sportveld 150.000 
7 Integrale GO aanpak 150.000 
8  Budget voor handhaving 50.000 
9 Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen 100.000 
Totaal incidentele lasten 2020  1.254.000 
     
 Incidentele baten 2020  
  Dekking van de onder 1 en 2 vermelde lasten uit de Algemene Reserve 124.000
   Dekking van de onder 1 tot en met 8 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 1.030.000
Totaal incidentele baten 2020   1.154.000
     
     
Incidentele lasten 2021  
  Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen 100.000
Totaal incidentele lasten 2021 100.000
     
     
 Incidentele lasten 2022  
  Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen 75.000
Totaal incidentele lasten 2022 75.000

 

Begrotingspositie structureel

Wij zijn van mening dat de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022 structureel sluitend zijn. De jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren waren zonder uitzondering positief. 

Begroting 2019
In de begroting zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en meerjarige berekeningen zijn gemaakt op basis van constante prijzen. De volledige kapitaallasten van alle investeringen, ook van de voorgenomen investeringen in Museum Plus, Insteekhaven en GOL en de volledige jaarschijf van het IUP 2019 zijn in de begroting verwerkt. De begroting bevat geen onderuitputting van kapitaallasten. Alle bijdragen in gemeenschappelijke regelingen, waaronder Baanbrekers, zijn volledig en zonder incidentele dekking in de begroting verwerkt. De begroting bevat een post van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven. Wij zijn daarmee van mening dat sprake is van een reëel en structureel sluitend begrotingsbeeld. Van het begrotingsjaar 2019 kunnen we het volgende beeld geven:

Bedragen x  1.000

  LASTEN BATEN SALDO
Beleidsveld 0 -  Bestuur en ondersteuning -18.547 85.885 65.846
Beleidsveld 1 - Veiligheid -4.806 24 -4.782
Beleidsveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat -7.097 379 -6.718
Beleidsveld 3 - Economie -9.090 8.000 -1.090
Beleidsveld 4 - Onderwijs -6.717 606 -6.111
Beleidsveld 5 - Sport, cultuur en recreatie -16.623 3.292 -13.331
Beleidsveld 6 - Sociaal domein -51.210 14.233 -36.977
Beleidsveld 7 - Volksgezondheid en milieu -8.663 8.208 -455
Beleidsveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -13.083 10.025 -3.058

Totaal van de beleidsvelden

-135.836 130.652 -5.184
       
Algemene dekkingsmiddelen (taakvelden 0.5 / 0.61 / 0.62 / 0.64 en 0.7)

40

82.193  82.233 
Overhead (taakveld 0.4)  -12.435 203  -12.232 
 Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)  -180   -180 
 Onvoorzien (taakveld 0.8)  -100   -100 
Totaal algemene dekkingsmiddelen etc. -12.675 82.396 69.721
       
Subtotaal exclusief algemene dekkingsmiddelen etc.. -123.151 48.256 -74.905
       
 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -7.795  14.471  6.676 
 Geraamd resultaat 2019 (= begrotingsbeeld) -143.631  145.123  1.492 
       
 Incidentele lasten en baten 3.534  -3.390  144 
Structureel begrotingssaldo -140.097 141.733 1.636

Voor een specificatie van de incidentele lasten en baten zoals verwerkt in de begroting 2019 wordt verwezen naar het hiervoor vermelde totaaloverzicht van incidentele lasten en baten voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022.

 

Meerjarenbegroting 2020 - 2021 - 2022

Deze begrotingsjaren zijn samengesteld vanuit:

  • De bestendiging van bestaand beleid (geen budgetaanpassingen)
  • Volledige verwerking van alle voornemens vanuit het coalitieprogramma
  • Het volledig ramen van alle lasten (kapitaallasten en exploitatielasten) voortkomend uit nieuw beleid
  • Geen ramingen wegens onderuitputtingen van kapitaallasten en personeelslasten
  • Een stelpost van structureel jaarlijks € 150.000 extra in verband met het onderhoud wegens areaaluitbreiding
  • Een stelpost van structureel jaarlijks € 280.000 extra voor uitvoering van het Integraal Uitvoeringsplan wegen

In het overzicht van incidentele baten en lasten worden de betreffende posten voor de begrotingsjaren 2020 tot en met 2022 weergegeven.