Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Autorisatie door de raad van de begroting 2019

Autorisatie door de raad van de begroting 2019

Door vaststelling van de begroting autoriseert de raad alle in de begroting opgenomen budgetten. Deze budgetten zijn op het niveau van totalen per beleidsveld weergegeven in de overzichten van baten en lasten na elk beleidsveld. Bij het onderdeel overzicht van lasten en baten worden overzichten gegeven van  de budgetten per taakveld en een meerjarenbegroting op productniveau.

Meerjarige budgetten
In de begroting 2019 is een aantal budgetten geraamd waarvan op voorhand al vaststaat dat deze niet in zijn geheel in 2019 besteed zullen worden. Op grond hiervan is het mogelijk de niet in 2019 bestede middelen over te hevelen naar 2020. Hiertoe zal in het najaarsbericht 2019 een voorstel worden gedaan. Het betreft de volgende budgetten:

- budget implementatie omgevingswet € 600.000 
- budget mobiliteit € 200.000
- budget smart city € 300.000

Autorisatie investeringen
Ten aanzien van autorisatie van voorgenomen investeringen en de hiermede verbonden lasten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen.

Vervangingsinvesteringen
De begroting bevat de ruimte om in 2019 tot noodzakelijk geachte vervangingsinvesteringen over te gaan. Indien vervangen kan worden binnen de door de raad eerder aangegeven kaders, is het college gemachtigd de investeringen te doen. Indien dit niet het geval is, zullen de raad in de loop van 2019 separaat voorstellen worden voorgelegd. Het overzicht van vervangingsinvesteringen is opgenomen in het onderdeel bezittingen en vermogen.

Nieuwe investeringen
De lasten hiervan zijn in de begroting verwerkt, maar het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor nieuwe investeringen zal telkens op afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. Het overzicht van nieuwe investeringen is opgenomen in het onderdeel bezittingen en vermogen

Autorisatie beschikken over reserves
Het budgetrecht van de raad impliceert onder andere dat het beschikken over reserves is voorbehouden aan de raad. Wij verzoeken de raad om op deze regel een uitzondering te stellen:
Vanuit de beleidsreserve 2019-2022 is een reserve programmamanagement van € 1.000.000 gevormd om uitvoering te kunnen geven aan maatregelen op de terreinen binnenstad, veiligheid, duurzaamheid en economie. Om hierin flexibiliteit en snelheid te houden verzoeken wij de raad het college te autoriseren om over deze reserve te beschikken. In het voorjaarsbericht, najaarsbericht en de jaarrekening zal het college hierover verantwoording afleggen en het verloop van de reserve inzichtelijk presenteren.