Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Ambitie

Wij voorzien in de maatschappelijke wens de openbare ruimte, schoon, heel en veilig te houden en ons gemeentelijk vastgoed duurzaam in stand te houden tegen efficiënte inzet van gemeenschapsgeld. Wij streven naar betrouwbaarheid in onze processen en afspraken.

Belangrijkste kaders

Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen

IUP

GRP

Groenstructuurplan

Kadernota vastgoedbeleid of vastgoedbeleid. Nog niet vastgesteld, moet nog door DT vastgesteld worden

Water / riolering

Wat willen we bereiken?

“Doelmatig op weg naar een klimaat bestendig Waalwijk”

Gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

De ambitie voor Waalwijk luidt daarom als volgt:

- In 2020 handelen we water robuust en klimaatbestendig bij het (her)ontwikkelen van onze gebouwde omgeving en nemen we deze thema’s mee in onze ruimtelijke plannen en zorgen we vanuit het principe “de vervuiler betaalt” voor de noodzakelijke middelen.

- In 2043 is de gemeente klimaatneutraal en de gebouwde omgeving zo goed mogelijk water robuust en klimaatbestendig ingericht. Leefomgevingsaspecten worden integraal opgepakt. De relatie natuur en water is versterkt; de relatie water en ruimtelijke inrichting geeft aan water voldoende ruimte, het afkoppelbeleid is uitgangspunt.

Wat gaan we ervoor doen?

- Uitvoering geven aan het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

- Uitvoering geven aan het integraal uitvoeringsprogramma (IUP)

- Klimaatbestendige projecten oppakken en uitvoeren, zoals het opstellen van een stresstest

Wat mag het kosten?

Conform het GRP en het IUP worden en zijn financiële middelen ter beschikking gesteld, welke in de vorm van kredieten worden geregistreerd. Overige projecten worden separaat aan de gemeenteraad voorgelegd.  De kapitaallasten welke hieruit voortvloeien, evenals de exploitatielasten worden gedekt vanuit de rioolheffing (rioolbelasting).

Wegen / verhardingen

Wat willen we bereiken?

Artikel 16 van de Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de wegbeheerder. Een van die verplichtingen is de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren.

De gemeenteraad van de Gemeente Waalwijk heeft hiervoor het plan "Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen" vast gesteld. Eén van de punten is om voor alle wegen in Waalwijk te komen tot de classificatie "minimaal veilig". Dit met zo min mogelijk inzet van financiële middelen en met zo min mogelijk maatschappelijke overlast.

Wat gaan we ervoor doen?

- Uitvoering geven aan het integraal uitvoeringsprogramma (IUP)

- Uitvoering geven aan het klein- en groot onderhoud om te kunnen blijven voldoen aan de classificatie minimaal veilig.

Wat mag het kosten?

Conform het IUP worden en zijn financiële middelen ter beschikking gesteld, welke in de vorm van kredieten worden geregistreerd. Overige projecten worden separaat aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Groen

Wat willen we bereiken?

Waalwijk over 25 jaar nog net zo groen! Door de hoge parkeerdruk, benodigde beschikbare ruimte voor kabels en leidingen en de besparingen op het groenonderhoud, is de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in de woonstraten afgenomen. In straten die worden heringericht, worden meer bomen gekapt dan dat er worden aangeplant. Zeker ook gezien we op weg willen naar een klimaatbestendig Waalwijk zal de gemeente Waalwijk groener moeten worden.

Wat gaan we ervoor doen?

- Opstellen en vaststellen groene agenda

- Opstellen groenbeleidsvisie

- Opstellen bermenbeleid/beheer

- Project Natuur in de wijk opstarten

Wat mag het kosten?

Conform de huidige begroting worden de werkzaamheden uitgevoerd, de plannen zullen afzonderlijk door de raad worden vastgesteld en bij ieder plan zal een financiële paragraaf zitten.

 

Gebouwen

Wat willen we bereiken?

Gemeente Waalwijk wil voorzien in maatschappelijk vastgoed voor instellingen, maatschappelijke initiatieven en verenigingen die het gemeentelijk beleid ondersteunen of faciliteren of uitvoering geven aan de kerntaken van de gemeente.

Wat gaan we ervoor doen?

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie ‘Komt vast goed’ (2014) blijkt dat het Gemeente Waalwijk ontbreekt aan visie, beleid en juiste vorm van rapporteren over het vastgoed. Deze visie, het beleid en een goede rapportagevorm moet de Raad in de positie stellen haar kaderstellende en controlerende rol uit te kunnen voeren, zodat Gemeente Waalwijk optimaal gebruik kan maken van het kostenintensieve bedrijfsmiddel vastgoed.

Met de Kadernota Vastgoed d.d. 16 januari 2017 is er richting gegeven aan de uitwerking van operationele spelregels en processen.

We hebben deze Kadernota verder vormgegeven en uitgewerkt. Tevens we hebben we  inmiddels het vastgoedbeleid opgesteld. Deze beide notities zijn in 2018 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd, om te kunnen voldoen aan de uitkomsten van de rekenkamercommissie onderzoek 'Komt vast goed' en vormen de blauwdruk voor de werkwijze van het Team Vastgoed.

Wat mag het kosten?

Structureel is een jaarlijks budget beschikbaar van ruim € 1.000.000,-, welk bedrag gestort wordt in de onderhoudsvoorziening gebouwen.

 

Openbare verlichting.

Wat willen we bereiken?

Het realiseren en in stand houden van een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de burger zich veilig voelt in het openbaar gebied.

Daartoe zullen we blijven investeren en meewerken aan de ontwikkeling en toepassing van een duurzame, betrouwbare openbare verlichting, op tijdstippen dat het nodig is. Hierbij wordt de benodigde verlichtingskwaliteit gerealiseerd tegen economisch en maatschappelijk verantwoorde  kosten.

De gemeente Waalwijk heeft zich geconformeerd aan het landelijk Energieakkoord.

Er wordt momenteel gewerkt aan een keuzenotitie waarin uitgewerkt wordt welke middelen er nodig zijn om de doelstellingen uit dit akkoord te bereiken.

Wat gaan we er voor doen?

  • Vaststellen nieuw Beleidsplan Openbare verlichting
  • Uitvoering geven aan het Beleidsplan Openbare verlichting
  • Uitvoering geven aan het integraal uitvoeringsprogramma (IUP)
  • Pilotprojecten realiseren om ervaringen op te doen richting Smart City
  • Uitvoering geven aan klein en groot onderhoud om een betrouwbare installatie in stand te kunnen houden

Wat mag het kosten?

Conform het beleidsplan Openbare verlichting en het IUP worden en zijn middelen in de vorm van kredieten beschikbaar gesteld om de gewenste doelstellingen te kunnen bereiken.