Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

6,33%

€ -9.090.097

6,33% Complete

Inkomsten

5,96%

€ 8.649.847

5,96% Complete

Saldo

29,5%

€ -440.250

Beleidsveld 3 | Economie

Uitgaven

6,33%

€ -9.090.097

6,33% Complete

Inkomsten

5,96%

€ 8.649.847

5,96% Complete

Saldo

29,5%

€ -440.250

Ambitie

In 2025 is Waalwijk een aantrekkelijk gemeente om te werken en ondernemen en zijn we nog steeds een duurzaam regionaal werkgelegenheidscentrum. Daarbij is de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans, bieden we ondersteuning aan inwoners die het nodig hebben en is Waalwijk het centrum van schoen- en lederontwikkeling in Nederland.

Doelstellingen

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats. Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen met zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht.

De doelstellingen van de gemeente Waalwijk ten aan­zien van de toekomst van haar bedrijventerreinen zijn vitale en duurzame bedrijventerreinen, met een goede balans tussen people, planet en profit. Bedrijventerreinen die voldoende gedifferentieerd zijn en een eigen herkenbare identiteit hebben.

Bedrijven voelen zich in Waalwijk 'thuis' en zijn niet geneigd om naar elders te vertrekken, waardoor er nauwelijks leegstand is. Een actieve inzet van de gemeente blijft hiervoor nodig. Dat betekent aandacht voor herinrichting en herstructurering van kavels en de aanpak van het openbaar gebied.

 • Nieuwe bedrijventerreinen (Haven 8)
  Vanwege afspraken met de regio en de provincie worden nieuwe terreinen alleen nog ontwikkeld om grootschalige logistiek te huisvesten.

 • In 2043 is Waalwijk klimaatneutraal en hebben de bedrijventerreinen daar een substantiële bijdrage aangeleverd
  Gemeente en onderne­mers werken samen aan het bereiken van klimaat- en milieu­doelstellingen en aan de veiligheid van de bedrijventerreinen. De duurzaamheidsambities, ontwikkeling van de insteekhaven en het vrijkomen van de huidige haven maken dat herstructurering onze aandacht blijft vragen en om gerichte inzet vraagt.  In Waalwijk is nog beperkt terrein uitgeefbaar. Hierdoor komt er meer en meer nadruk te liggen op bestaande bedrijven. Dit vereist een intensivering van het accountmanagement.

 • In 2019 wordt het Regionaal Bureau voor Toerisme opvolger van het Uitpunt
  Dit vraagt extra aandacht om tot goede afspraken (prestatie-indicatoren) te komen. Na 2019 is ook de opening van het Museum Plus voorzien. Daarnaast wordt de komende tijd extra ingezet op evenementen. Dit vraagt om een extra inspanning om het 'Verhaal van Waalwijk' goed op de kaart te zetten.

Regionaal werkgelegenheidscentrum

 • We brengen balans in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
  De meest kwetsbare mensen vragen extra aandacht en ondersteuning. We willen mensen helpen om weer een baan te krijgen door ondernemers te stimuleren arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door via het transferium werkervaring op te doen.

 • Zorgen voor adequate huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten
  De afgelopen jaren zijn er steeds meer arbeidsmigranten in Waalwijk komen wonen. Zij hebben een grote betekenis voor onze economie. Om ervoor te zorgen dat onze bedrijven, daar waar onze lokale en regionale arbeidsmarkt hier niet in kan voorzien, gebruik kunnen blijven maken van (tijdelijke) arbeidsmigranten is een adequate huisvesting een belangrijke randvoorwaarde.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

 

Indicatoren
Eenheid

Waalwijk
2014
2015
2016
2017
2018
Beleidsveld 3 | Economie

Vestiging (van bedrijven)

Bron: LISA

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 139,6 142,4 145,9 146,9 n.n.b.

Banen

Bron: LISA

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 843,8 868,8 880,4 927,4 n.n.b.

 

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -7.515.333 -5.379.088 -9.090.097
Baten 14.040.605 4.578.172 7.999.847
Saldo van lasten en baten 6.525.273 -800.916 -1.090.250
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -2.577.636 -3.322.643 0
Onttrekkingen 4.168.352 4.617.421 650.000
Mutaties reserves 1.590.716 1.294.778 650.000

Belangrijkste kaders

Detailhandelsvisie (2017)

Visie op Bedrijventerreinen (2012)

Ambitiedocument Waalwijk Noord (2011)

Centrumvisie (2017)

Intergemeentelijk Actieplan Samenwerking op bedrijventerreinen (2012)

Visie op de boodschappenstructuur (2014)

Economisch Programma Langstraat (2016)

Economisch Uitvoeringsprogramma de Langstraat (2016)

Analyse betekenis Schoen- en ledersector in de Langstraat (2017)

Verbonden partijen

Voor dit beleidsveld zijn er geen verbonden partijen.