Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

6,05%

€ -8.689.085

6,05% Complete

Inkomsten

5,81%

€ 8.429.813

5,81% Complete

Saldo

17,37%

€ -259.272

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

6,05%

€ -8.689.085

6,05% Complete

Inkomsten

5,81%

€ 8.429.813

5,81% Complete

Saldo

17,37%

€ -259.272

Ambitie

In dit beleidsveld gaat het over (1) milieu en (2) volksgezondheid. Onze ambities voor afval (circulaire economie), groen & natuur en energie vindt u terug in het Programma Duurzaamheid.

Op het gebied van milieu werken we aan de kwaliteit van de bodem, lucht, geur, licht en de externe veiligheid.  In ons gezondheidsbeleid streven we  naar het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, evenals het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten.

Doelstellingen

Beheer Openbare Ruimte

Wij voorzien in de maatschappelijke wens de openbare ruimte, schoon, heel en veilig te houden en ons gemeentelijk vastgoed duurzaam in stand te houden tegen efficiënte inzet van gemeenschapsgeld. Wij streven naar betrouwbaarheid in onze processen en afspraken.

Water / riolering
“Doelmatig op weg naar een klimaatbestendig Waalwijk”

De gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

Milieu

 • Bodem
  Naast de chemische bodemkwaliteit spelen er meer thema’s in de bodem, zoals de ondergrondse opslag en energie opslag. Bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten wordt gekeken naar meer aspecten van de bodem dan alleen bodemverontreiniging waardoor integratie van andere beleidsvelden met bodem wordt bevorderd.

 • Externe veiligheid
  • Uitvoering geven aan de in 2017 vastgestelde Beleidsvisie Externe Veiligheid.
  • Uitvoering geven aan het regionaal werkprogramma Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV) 2018. Dit programma is eind 2017 vastgesteld, wordt uitgevoerd door de OMWB en wordt gesubsidieerd door het Rijk. Het programma heeft onder meer betrekking op:
  • adviezen over externe veiligheid bij vergunningverlening, toezicht en handhaving,
  • opstellen en toetsen van risicoanalyses, advisering over externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, verantwoording groepsrisico, actueel houden en verbeteren risicokaart,
  • EV in de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisie en transport van gevaarlijke stoffen.

 • Geluidshinder neemt niet toe
  Gestreefd wordt naar het minimaal handhaven van de huidige geluidsniveaus. Waar dat niet mogelijk is wordt er naar gestreefd om het aantal geluid gehinderden per saldo lager te krijgen. Een belangrijk instrument is het toepassen van geluidsarmer asfalt. Het uitvoeringsbeleid hiervoor ligt vast in het Mobiliteitsplan.

 • Luchtkwaliteit en geur
  In de gemeente Waalwijk wordt overal voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en wordt, afhankelijk van de beïnvloedingsruimte en financiële mogelijkheden, gewerkt aan een verbetering van de luchtkwaliteit volgens de GGD richtlijnen. De gemeente Waalwijk beschikt niet over een specifiek beleid voor geur afkomstig van veehouderijen en industrie.

 • Water / riolering levert bijdrage klimaat bestendig Waalwijk
  De gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

Volksgezondheid

Gezondheidsbeleid
We voeren zowel een regionaal als een lokaal gezondheidsbeleid. In de regionale nota Gezondheidsbeleid (regio Midden Brabant) 2016 – 2019 hebben we de volgende doelstellingen opgenomen:

 • jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol;
 • kinderen hebben een gezond gewicht;
 • het (ziekte)verzuim van leerlingen neemt af.

De gemeente heeft niet de mogelijkheid en de middelen om op alle gezondheidsthema’s in te zetten. Daarom kiezen wij voor enkele speerpunten waarover onderzoeksgegevens aantonen dat er in Waalwijk nog gezondheidswinsten te behalen zijn. Daarnaast blijven we aandacht houden voor andere doelgroepen en zetten we jaarlijks in op extra thema’s die raakvlakken hebben met  andere beleidsterreinen van de gemeente. 

In het kader van de Wet publieke gezondheid zijn wij ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. De GGD voert die voor ons uit; zie hiervoor Beleidsveld 6 Sociaal Domein.

 

Preventie en handhaving Drank- en horecawet
Ook in het kader van de Drank- en horecawet zijn wij verplicht om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Onze doelstellingen zijn op regionaal niveau opgesteld, zodat er eenduidigheid ontstaat in preventiebeleid en we regionale afspraken kunnen maken met samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er in ons Preventie- en handhavingsplan 2016 – 2019 twee lokale doelstellingen opgenomen:

 • afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door personen onder de 18 jaar;
 • afname van dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein).

We zullen in 2019 zowel het gezondheidsbeleid als het preventie- en handhavingsplan evalueren en vernieuwen.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

 

Indicatoren

Eenheid
Waalwijk
2014
2015
2016
2017
2018
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Bron: CBS Huishoudelijk afval

aantal kg per inwoner 144 110 97 94 n.n.b.

Hernieuwbare elektriciteit

Bron: RWS Kmo

percentage (%) 5,30% 4,90% 5,60% n.n.b. n.n.b.

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -8.658.850 -8.372.703 -8.662.497
Baten 8.604.724 8.126.783 8.207.753
Saldo van lasten en baten -54.126 -245.920 -454.744
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -2.203.890 -8.175.741 -26.588
Onttrekkingen 2.965.307 8.550.960 222.060
Mutaties reserves 761.417 375.219 195.472

Belangrijkste kaders

Regionale nota Gezondheidsbeleid 2016 – 2019

Wet publieke gezondheid

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016 – 2019

Notitie Preventie en Handhaving Alcohol gemeente Waalwijk 2016 - 2019

Drank – en Horecawet

APV

Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen

IUP

GRP

Groenstructuurplan

Verbonden partijen

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

GGD Hart voor Brabant

Regionale Ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord