Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Overhead

Overhead

De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. Hierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.

Overhead mag wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de  overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.

Specificatie Overhead Begroot 2019
Salarissen -8.142.036,00
Belastingen
Ingeleend personeel -483.341,00
Overige goederen en diensten -3.509.948,00
Stortingen in voorzieningen -295.872,00
Afschrijvingen -1.250.220,00
Rente -283.280,00
Totaal lasten -13.964.697,00
Toerekening aan grondexploitatie 916.176,00
Toerekening aan investeringen 613.993,00
Overige verrekeningen
Uitgeleend personeel 190.000,00
Overige goederen en diensten 12.714,00
Totaal baten 1.732.883,00
Saldo -12.231.814,00