Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Overhead

Overhead

De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. Hierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.

Overhead mag wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de  overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.

Specificatie Overhead Rekening 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020
Salarissen 7.459 8.142 8.923
Belastingen 100 0 0
Ingeleend personeel 970 484 504
Overige goederen en diensten 3.284 3.510 3.853
Stortingen in voorzieningen 409 296 306
Afschrijvingen 873 1.250 1.159
Rente 279 283 272
Totaal lasten 13.374 13.965 15.017
Toerekening aan grondexploitatie -611 -916 -837
Toerekening aan investeringen -739 -614 -585
Overige verrekeningen -39 0 0
Uitgeleend personeel -249 -190 -192
Overige goederen en diensten -279 -13 -13
Inkomensoverdrachten Rijk 0 0 -126
Totaal baten -1.917 -1.733 -1.753
Saldo 11.457 12.232 13.264