Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

9,29%

€ -13.337.690

9,29% Complete

Inkomsten

7,72%

€ 11.209.859

7,72% Complete

Saldo

142,58%

€ -2.127.832

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

9,29%

€ -13.337.690

9,29% Complete

Inkomsten

7,72%

€ 11.209.859

7,72% Complete

Saldo

142,58%

€ -2.127.832

Ambitie

In onze strategische visie staat onze ambitie om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen, werken, leren en ondernemen. Dit willen we onder andere bereiken via (1) een goede inrichting van de  ruimte, (2) kwalitatief goede en voldoende huisvesting en (3) een focus op gebiedsgericht werken.

Om Waalwijk ruimtelijk aantrekkelijk te laten blijven bevorderen we het gewenste ruimtegebruik. Ook willen we de ruimtelijke kwaliteit waar mogelijk verhogen.  Daarbij streven we bij ruimtelijke ontwikkelingen naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en de overheid. De komende jaren ligt een belangrijke focus op de invoering van de Omgevingswet.

Waalwijk moet aantrekkelijk zijn om te wonen. Daarom streven we naar een voldoende aanbod van woningen en woonmilieus voor alle doelgroepen. Gelet op de uitdagingen die klimaatverandering voor ons in de nabije toekomst brengt, willen we onze woningaanbod zo toekomstbestendig mogelijk maken. Tevens zetten we in op adequate huisvesting voor arbeidsmigranten die in Waalwijk komen werken. 

Op het terrein van gebiedsgericht werken zetten we sterk in op het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de leefomgeving. 

Doelstellingen

Ruimtelijke ordening

 • Omgevingswet, Waalwijk is omgevingswet-proof 
  We zijn klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Het rijk is bezig met de ontwikkeling van een stelselherziening in de vorm van een nieuwe Omgevingswet. Met deze wet heeft het rijk tot doel een geheel nieuw  samenhangend  stelsel te vormen als het gaat om de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De invoering van deze wet betekent een grote operatie met impact op bijna de gehele gemeentelijke organisatie. Met in ieder geval gevolgen voor beleid- en planvorming, vergunningverlening, werkprocessen, digitale systemen, burgerparticipatie, competenties, cultuur. Volgens de huidige planning gaat de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

 • Samenhangend ruimtelijk beleid
  Via de structuurvisie is een samenhangend ruimtelijk beleid geformuleerd dat op hoofdlijnen de ambities weergeeft voor 2035 en er is een visie uitgewerkt voor 2025. In 2016 is een structuurvisie vastgesteld door de raad. Belangrijk onderdeel van de structuurvisie is het uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staat welke concrete projecten uitgevoerd moeten worden om de structuurvisie te realiseren. De structuurvisie gaat straks samen met het andere strategische beleid op in een omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet.

 • We voeren een actief grondbeleid bij uitbreidingslocaties en passief beleid bij binnenstedelijke locaties
  Daarnaast zorgen we voor een rechtvaardige diversiteit van grondprijzen op basis van het soort woningbouw. De gemeente Waalwijk wenst deze doelstellingen te realiseren met behulp van de haar ter beschikking staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten.

Volkshuisvesting

 • Aantrekkelijke en voldoende woonmilieus in Waalwijk
  Wij willen onze inwoners voldoende mogelijkheden bieden om te wonen in onze gemeente. Hierbij moeten er voldoende mogelijkheden en aanbod worden geboden aan starters, gezinnen, senioren en overige doelgroepen op de woningmarkt.  Belangrijk is dat nieuwbouw een aanvulling vormt op het reeds bestaande woningaanbod.

 • We hebben een toekomstbestendige woningmarkt
  Grote opgaven voor de toekomst zijn er op het gebied van wonen en zorg en op het gebied van duurzaamheid. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de bestaande woningvoorraad, omdat daar de grootste opgave op het gebied van woningaanpassingen ligt.

 • Er zijn kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen voor arbeidsmigranten
  De komende jaren focussen we ons op het ontwikkelen van grootschalige campussen voor de arbeidsmigranten die hier voor relatief korte tijd komen werken, de zogenoemde "shortstay". Daarnaast willen we voldoende mogelijkheden bieden voor doorstroming van "midstay" en "longstay" arbeidsmigranten. 

Gebiedsgericht werken

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de leefomgeving vindt in steeds meer gemeenten in Nederland plaats via verschillende participatie-instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn het inwonerspanel, de LAB's en een burgerbegroting. Het burgerparticipatiebeleid wordt eind 2018 geëvalueerd. Begin 2019 worden hieromtrent (nieuwe) voorstellen gedaan.

Op basis van de notitie 'Burgerparticipatie 2019-2020' gaan de wijkadviseurs aan de slag met de daarin genoemde instrumenten.

Indicatoren

 

Indicatoren

Eenheid

Waalwijk
2014
2015
2016
2017
2018
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde

Bron:  CBS WOZ

x € 1.000 217 211 209 211 n.n.b.

Nieuw gebouwde woningen

Bron: ABF

aantal per 1.000 woningen 9,2 7,6 12,6 n.n.b. n.n.b.

Demografische druk

Bron: CBS Bevolking

percentage (%) 68,70% 70% 71% 72% 72,6%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Bron: COELO

in € 568 560 539 559 570

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: COELO

in € 672 649 626 637 612

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -16.907.282 -9.819.246 -13.082.946
Baten 16.397.882 6.581.593 10.024.907
Saldo van lasten en baten -509.400 -3.237.653 -3.058.040
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -9.370.679 -113.262 -254.744
Onttrekkingen 436.522 528.816 1.184.952
Mutaties reserves -8.934.157 415.554 930.208

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Voor dit beleidsveld zijn er geen verbonden partijen.